Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Dato og klokkeslett: 04.08.2011 kl 12:30

Tilsynet ble gjennomført av: Egil Nordlie og Nora Løddesøl.

Tilsynet snakket med: Sarah Fikstvedt

Tilsynsrapport:

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Froland kommune den 4. august 2011. Det blir levert en samlet rapport etter tilsynene, da kommunen er ansett som ansvarlig myndighet. Brukeres rettssikkerhet skal være sikret uavhengig av avdeling eller institusjon. Der hvor ikke annet er angitt, er observasjonene og funnene sammenfalne ved kontrollene. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet for Helsetilsynet i Aust-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsetjenester i kommunene § 6-3.
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester § 2-3.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

  • beboernes rett til fritt å bevege seg var ivaretatt
  • det var fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A der det var iverksatt frihetsinnskrenkende tiltak

Gjennomføring:

Et uanmeldt tilsyn gjennomføres ved granskning av virksomhetens styringsdokumenter, ved samtaler med de ansatte vi møtte og ved inspeksjon og kontroll av om utvalgte dører var låste eller åpne. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Tilsynet omfatter følgende aktiviteter:

  • generelt varsel fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder av 03.12.2010 til alle kommunene i Aust-Agder hvor det varsles uanmeldte tilsyn gjennom 2011
  • telefonoppringning til virksomheten ca. ½ time før ankomst
  • gjennomgang av tilsynets innhold med den ansvarlige til stede
  • dører (les generell rapport) i alle virksomhetens avdelinger ble kontrollert for å sjekke tilgjengelighet
  • gjennomgang av resultatet av tilsynet med den ansvarlige, samt de som ønsket det
  • tilsynsrapport

Funn:
Avvik 1:

Det ble ikke funnet avvik ved dette tilsynsbesøket.

Merknad 1:

De ansatte hadde forskjellige oppfatninger om når og hvor det skal låses/åpnes. Kommunen bør derfor etablere skriftlige rutiner for låsing av de forskjellige dørene. Disse bør være lett tilgjengelige, og de bør oppjusteres med jevne mellomrom.

Oppfølging:

Slik Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder ser det, fremsto sykehjemmet som åpent. Det var også lagt vekt på at beboerne skal kunne bevege seg fritt uten å skulle skade seg. Et tau foran en rampe til nødutgang er eksempel på dette.

Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder anser med dette at tilsynet er avsluttet.

27.10.2011

Med hilsen

Elizabeth M. Bakke
Fung. fylkeslege

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten underskrift.

Revisjonsleder: Egil Nordlie