Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Tema for tilsynet:

Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang.

Det ble funnet ett avvik og gitt en merknad under tilsynet.

Dato: 19.12.11

Helene Frydenberg
Revisjonsleder

Hanna Nilsen
Revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Tiltaksgruppen avd. Lundaas bofellesskap, den 30.11.11. Tilsynet er utført etter systemrevisjonsmetoden med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 5-7, samt forskrift om tilsyn med barn i barneveminstitusjoner for omsorg og behandling § 9.

Tilsynet fokuserer på institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandlingen av klager på bruk av tvang.

Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering  av institusjonens arbeid med barn.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Tiltaksgruppen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

 • Avvik blir definert som brudd på regler gitt i gjeldende lover og forskrifter
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for at kommunen kan forbedre tjenestene

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

 • Lov om barnevemtjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneveminstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneveminstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneveminstitusjoner

Korrespondanse mellom institusjonen og Fylkesmannen.

 • Dokumentasjon mottatt den 21.11.11, jf. vedlegg l

3.  Avvik

Avvik 1

Institusjonen sikrer ikke at foreldre og pårørende får opplysninger om tvangsprotokoller og at de gjøres kjent med deres klagerett på tvangsprotokollene.

Avviket er fra forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon,

§ § 25. Klage over bruk av tvang

Bruk av tvang og vedtak om bruk av tvang kan påklages direkte ti/fylkesmannen, som fatter vedtak i saken. Fylkesmannen prøver om tvangsvedtaket er lovlig og forsvarlig.

Institusjonens leder skal gjøre klageadgangen kjent for dem det gjelder, og ska/levere ut skriftlig materiale om klageadgangen.

Jfr. § 26.Andre henvendelser om brudd på forskriften

Dersom beboeren selv, hans eller hennes foresatte eller annen person som har særlig tilknytning til beboeren, mener det er begått brudd på forskriften, kan dette tas opp med tilsynsmyndigheten. Institusjonens leder skal gjøre retten til å ta opp brudd på forskriften kjent for dem det gjelder. Det ska/leveres ut skriftlig materiale om tilsynsmyndighetens virksomhet.

Av disse bestemmelsene går det fram at både beboer og dens nærmeste pårørende har klagerett på bruk av tvang, og det er institusjonenes ledelse som har ansvar for at klageadgangen en kjent både for ungdommen ogfor foresatte.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Institusjonen har skriftlig rutine knyttet til klage på bruk av tvang, id 30549. Det er her tatt inn at foreldre skal informeres om klageadgangen ved inntak eller i ansvarsgruppemøter. Gjennom intervjuene framgår det at denne delen av rutinen er lite kjent blant de ansatte. Det er heller ikke rutiner som sikrer at foreldrene alltid får beskjed når ungdommen har vært utsatt for tvang, slik at retten til å klage blir ivaretatt.

 

4. Merknader

Merknad  1

Fylkesmannen gir en merknad som knytter seg til opplæring av de ansatte. Institusjonen har rutiner knyttet til opplæring av nyansatte, og de har en sjekkliste som sikrer oppfølgingen de første månedene. Når det gjelder opplæring knyttet til rettighetsforskrift og skriving av tvangsprotokoll er det krav om at dette skal være gjennomført innen andre og tredje jobbvakt. Det betyr at det kan gå noe tid før nyansatte har fått denne opplæringen. Det er en viss risiko for at det kan oppstå tvangssituasjoner før den nyansatte har fått tilstrekkelig.opplæring.

 

5.  Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Varsel ble utsendt den 06.10.11

Tilsynet var først planlagt gjennomført den 10.11.11

På grunn av forhold ved institusjonen, ble det utsatt til 30.11.11. Åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte ble gjennomført den 30.11.11.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

 

Vedlegg 1 Dokumentasjonsunderlag for Fylkesmannens  tilsyn

l. Rutiner for bruk av tvang, id nr 24811

2. Dokumentasjon  ved bruk  av tvang, id. nr 24812

3. Føring av tvangsprotokoll, id nr 30832

4. Klage på bruk av tvang, id nr 30549

5. Oversikt over alle ansatte ved institusjonen

6. Dokumentasjon vedr. internkontrollsystemet

7. Siste 20 tvangsprotokoller fra avdeling Bjorbekk

8. Siste 6 tvangsprotokoller fra avdeling Birkenlund

9. Sjekkliste opplæring/nyansatte

Vedlegg2 Oversikt over hvilke personer fra Tiltaksgruppen som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra Tiltaksgruppen under åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kamilla Kvamme

Avdelingsleder

X

X

X

Terje Smevold

Avdelingsleder, Birkenlund

X

X

X

Christine Gundersen

miljøterapeut

X

X

 

Johan Svennevig

Miljøterapeut

X

X

 

Wenche Unni Ringnes

Miljøterapeut

X

X

X

Tom Andersen

Miljøarbeider

X

X

 

Fra Fylkesmannen deltok
Hanna Nilsen og Helene Frydenberg, sistnevnte som revisjonsleder