Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sted: Frydenborgsenteret

Dato og klokkeslett: 12.08.2011 kl. 11:00

Tilsynet ble gjennomført av: Egil Nordlie og Nora Løddesøl.

Tilsynet snakket med: Merete Kielland Eeg, Anne Hovland og Birger Andersen.

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Risør kommune den 12. august   2011. Det blir levert en samlet rapport etter tilsynet, da kommunen er ansett som ansvarlig myndighet. Brukeres rettssikkerhet skal være sikret uavhengig av avdeling eller institusjon. Der hvor ikke annet er angitt, er observasjonene og funnene sammenfalne ved kontrollene. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet for Helsetilsynet i Aust-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsetjenester i kommunene § 6-3.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester etter lov om sosiale tjenester § 2-3.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

  • beboernes rett til fritt å bevege seg var ivaretatt
  • det var fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A der det var iverksatt frihetsinnskrenkende tiltak

Gjennomføring:

Et uanmeldt tilsyn gjennomføres ved granskning av virksomhetens styringsdokumenter, ved samtaler med de ansatte vi møtte og ved inspeksjon og kontroll av om utvalgte dører var låste eller åpne. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Tilsynet omfatter følgende aktiviteter:

  • generelt varsel fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder av 03.12.2010 til alle kommunene i Aust-Agder hvor det varsles uanmeldte tilsyn gjennom 2011
  • telefonoppringning til virksomheten ca. ½ time før ankomst
  • gjennomgang av tilsynets innhold med den ansvarlige til stede
  • dører (les generell rapport) i alle virksomhetens avdelinger ble kontrollert for å sjekke tilgjengelighet
  • gjennomgang av resultatet av tilsynet med den ansvarlige, samt de som ønsket det
  • tilsynsrapport

Funn:

Avvik 1:

Det ble ikke funnet avvik ved dette tilsynsbesøket.

Merknad 1:

Ringeklokke ved hoveddør kan være vanskelig å bruke. Både knapper og instruksjon var litt avsides og kan for enkelte være kompliserte å forstå.

Det var utarbeidet rutiner for låsing av avdeling for personer med demens, men det var noe usikkert for de vi møtte andre steder hva som fantes. De rutiner vi fikk se var ukjente for flere, noe som kan føre til forskjellig praksis med låsing.

Oppfølging:

Slik Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder ser det, bør alle avdelingene gjennomgå egne rutiner for låsing, og det bør være kjent for alle hva slags rutiner dette er, og hvor de eventuelt kan finnes.

Det generelle inntrykket var at Frydenborgsenteret fremsto som åpent, at de ansatte hadde respekt for beboernes bevegelsesfrihet, og at de tiltakene som var iverksatt var begrunnet i fare for uønsket besøk m.m.

Helsetilsynet og Fylkesmannen i Aust-Agder anser med dette at tilsynet er avsluttet.

27.10.2011

Med hilsen

Elizabeth M. Bakke
Fung. fylkeslege      

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten underskrift.

Revisjonsleder: Egil Nordlie

Vedlegg: Generelle forhold, og observasjoner etter tilsyn med låste dører på 9 sykehjem i Aust-Agder våren 2010.