Helsetilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Aust-Agder gjennomførte i perioden 23.2.03.11 - 06.06.11 systemrevisjon ved barneverntjenesten i Tvedestrand kommune. Tilsynet var en del av et landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2011.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Undersøkelser i barneverntjenesten, jf. bvl § 4-3
 • Evaluering av hjelpetiltak, jf. bvl § 4-5
 • Barns medvirkning i forhold til disse temaene

Det ble gitt 2 avvik og 1 merknad ved tilsynet::

Avvik:

1. Tvedestrand kommune sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i tråd med krav i lov forskrift.

2. Tvedestrand kommune har delegasjonsfullmakter på barnevernsområdet som er i strid med lov barneverntjenester .

Merknad

Barneverntjenesten hadde tiltaksplaner som inneholdt tidspunkt for evaluering av for hjemmeboende Fylkesmannen mener at gjennomføringen av denne evalueringen bør tydeliggjøres bedre i skriftlig dokumentasjon.

24.06.11

Helene Frydenberg
revisjonsleder

Hans Ganes
revisor

 

Hanna H. Nilsen
revisor

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon barneverntjenesten i Tvedestrand kommune i perioden 23.2.03.11 - 06.06.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte i inneværende år, del tilsyn med kommunale barneverntjenester, gjennomført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd, bokstav a.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon ved granskning av intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tvedestrand kommune er kystkommune øst i Aust-Agder. Den har ca. 6000 innbyggere. Barnevernstjenesten er en del av enhet for Ressurssenter for barn og unge. Barnevernsleder administrativt underlagt enhetsleder. Det er 5 personer som arbeider i barneverntjenesten.

Tvedestrand er også vertskommune et interkommunalt samarbeid om undersøkelser etter barnevernslovens4-3 (BiØ). samarbeidet består av kommunene Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. BiØ gjennomfører undersøkelser på oppdrag fra disse kommunene. BiØ ikke vedtak om tiltak, men oversender ferdige undersøkelser med forslag til tiltak til de respektive kommunene.

Tvedestrand kommune har over tid hatt et stort trykk barneverntjenesten, med mange barn i tiltak.

 

3. Gjennomføring

Revisjonsvarsel ble sendt ut den 23.02.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Den 01.06.11 vi en gjennomgang av klientmapper som vi på forhånd hadde bedt om å få fremlagt. Vi gikk gjennom 14 undersøkelsessaker og 15 saker med aktive hjelpetiltak.

Åpningsmøte,intervjuer og sluttmøte ble avholdt den 06.06.11. Det ble gjennomført intervjuer med 7 personer (se tabell nedenfor).

 

4. Hva tilsynet omfattet

Hovedtemaene for tilsynet var den kommunale barneverntjenestens arbeid med

 • undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3
 • evaluering av for hjemmeboende barn, jf. barnevernloven § 4-5
 • barns medvirkning i forhold til disse tilsynstemaene

Vårt fokus i tilsynet var om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at:

 • undersøkelser i barneverntjenesten gjennomføres i tråd kravene i loven, dvs. at barna sikres nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • barns rett til å medvirke ivaretas i undersøkelsesprosessen
 • alle som mottar hjelpetiltak har tiltaksplaner og at tiltakene evalueres.
 • alle aktuelle parter er med i evalueringen, herunder at barns rett til å medvirke ivaretas
 • svikt i noen av disse forholdene fanges opp rettes opp og forebygges

5. Funn

Avvik 1

Tvedestrand kommune sikrer ikke at gjennomføres i henhold til i lov forskrift.

Dette er et avvik fra følgende myndighetskrav:

 • barnevernloven § 4-3 barneverntjenesten rett og plikt til å foreta undersøkelser. Undersøkelser skal gjennomføres snarest og innen 3 måneder, i særlige tilfeller innen 6 måneder, jf. § 6-9

Avviket er bygget på følgende funn:

 • gjennomgang av klientmapper og halvårsrapporter viste at ikke alle undersøkelser i Tvedestrand kommune gjennomføres innen barnevernlovens frister. Det var fristoversittelse i en sak.
 • Fylkesmannen vil også peke at det i liten grad ser ut å være systematisk gjennomførte halvtidsevalueringer eller annen kontakt mellom BiØ og barneverntjenesten. Det er kommunen som har ansvaret for undersøkelsen, selv om dette arbeidet er overtatt av et interkommunalt samarbeid. Det er derfor viktig at barneverntjenesten holder seg oppdatert under undersøkelsen.

Avvik 2

Tvedestrand kommune har delegasjonsreglement som er i strid med barnevernsloven 2-1,4 1edd.

Avviket bygger på følgende forhold: Ved gjennomgang av grunnlagsdokumentene kommunen sendte i forkant av tilsynet ble det også fremlagt brev om delegasjon Disse delegasjonsfullmaktene er i strid med Lov om barnevernstjenester § 2-1.

I Lov om barneverntjenester § 2-1, 4.ledd det " I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder

a) gi råd og veiledning,

b) treffe vedtak i henhold til/oven, eventuelt innstille til vedtak jf tredje ledd,

c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda,

d) iverksette og følge opp tiltak.

De organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf tredje og fjerde ledd, utgjør kommunens barneverntjeneste. "

Dette innebærer at kommunen kan organisere barneverntjenesten slik man selv ønsker, men at det er et ubetinget krav at tjenesten skal ha en leder som har ansvaret for oppgavene etter loven.Lederen har sin myndighet fra kommunestyret myndigheten kan delegeres (se Ofstad/Skar; Barnevernloven 5. utgave side 33ff)

Merknad

Barneverntjenesten hadde tiltaksplaner som rutinemessig inneholdt tidspunkt for evaluering av for barn. Fylkesmannen mener at gjennomføringen av denne evalueringen bør tydeliggjøres bedre i skriftlig dokumentasjon.

6. Andre forhold

Ansvarsdeling mellom enhetsleder og barnevernsleder, herunder delegasjon fremsto som uklar. Det var ulike av rollene til barnevernleder og enhets!eder. Det er naturlig å se dette i sammenheng med avvik 2 over.

7. Regler

 • Lov av 17. juli 1992 1 om barneverntjenester
 • Lov av 1O. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 2005

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av

 • Årsmelding 2010
 • Organisasjonskart
 • Aktuelle delegasjonsvedtak

Dokumentasjon på internkontroll i barneverntjenesten

 • Forslag til virksomhetsplan 2011 Ressurssenter for barn og unge
  - Oversendelse av undersøkelse
  - Framdriftsplan
 • Oversikt over barn i hjelpetiltak (hjemmeboende)
 • Plan for tidlig innsats 2011-2014

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 14 klientmapper hvor det var gjennomført undersøkelse
 • 15 klientmapper hvor det var igangsatt hjelpetiltak

Annen dokumentasjon:

 • Halvårsrapportering av fristoversittelser frabarneverntjenesten

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er gitt en deltakerne åpningsmøte over hvilke personer som ble intervjuet

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kari Sjursen

Kommunalsjef

X

X

X

Kristin de Lange Johannessen

enhetsleder

X

X

X

Kari Witnes

barnevernsleder

X

X

X

Harald Martin

Leder

X

X

X

Ragna M. Gundersen

saksbehandler

 

X

 

KjerstiH.Danielsen

saksbehandler

X

X

X

Marike Myhre

saksbehandler

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Helene Frydenberg revisjonsleder

Hans Ganes revisor

Hanna H. Nilsen revisor