Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold I barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet I barneverninstitusjoner

Tema for tilsynet:

Tilsynsforskriften § 7, herunder at beboere får opplæring i samsvar med regelverket og målsetning og plan for oppholdet til beboerne.

Det ble ikke gitt avvik eller merknader ved tilsynet.

Dato: 25.06.12

Helene Frydenberg
Revisjonsleder

Hans Ganes
Revisor

 

Elin Senum
Revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Tiltaksgruppen avd. Lundaas bofellesskap, den 31.05.12. Tilsynet er utført etter systemrevisjonsmetoden med hjemmel i Lov om barneverntjenester §5-7, samt forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling§ 9.

Tilsynet fokuserer på vårt ansvar etter tilsynsforskriften § 7, med særlig fokus på at beboerne får tilstrekkelig opplæring i samsvar med regelverket og målsetting og plan for oppholdet.

Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid med barn.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Tiltaksgruppen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.

 • Avvik blir definert som brudd på regler gitt i gjeldende lover og forskrifter
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for at kommunen kan forbedre tjenestene

2. Dokumentunderlag

 • Dokumentunderlaget for tilsynet var:
 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift omtilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner Korrespondanse mellom institusjonen og fylkesmannen. Dokumentasjon mottatt den 18.05.12, jf. vedlegg 1

3. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tiltaksgruppen, avd. Lundaas bofellesskap er en privat institusjon med hovedkontor i Bergen. Organisasjonen har familiehjem og/eller institusjonsavdelinger i Hordaland, Rogaland og Aust-Agder.

Tiltaksgruppen ble i likhet med TUA (Tiltak for Ungdom i Agder), kjøpt opp av investeringsselskapet Frøsunda i 2011.

Lundaas bofellesskap har inntil nylig omfattet to avdelinger i Aust-Agder, Bjorbekk, som en akutt og korttidsavdeling og Birkenlund som langtidsavdeling. I tillegg er Myra godkjent for bruk for enkeltungdommer i kortere perioder. Institusjonen har også familiehjem som er organisert med egne familiehjemskonsulenter under egen avdelingsleder.

Siden høsten 2011 er Birkenlund lagt ned som selvstendig avdeling. Det bor pr i dag to ungdommer der, men ledes av avdelingsleder ved avdeling Bjorbekk. Ved avdelingen på Bjorbekk bor det 3 ungdommer.

Institusjonen opplever nedgang i henvendelser, samtidig som problematikken for de ungdommene som søkes til Tiltaksgruppen blir mer sammensatt og har større utfordringer. Institusjonsleder informerte om at institusjonen vil legge ned avdeling Birkenlund permanent, mens Bjorbekk blir videreført som langtidsavdeling. Tiltaksgruppen ønsker ikke lenger å ta imot ungdom med den mest alvorlige problematikken.

4. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Varsel ble utsendt den 24.04.12

Åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte ble gjennomført den 31.05.12. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

I forkant av systemrevisjonen gjennomførte vi individtilsyn, der vi stilte ungdommene spørsmål i tilknytning til tema for systemrevisjonen. Vi anser ikke dette som en del av tilsynet, men mer som bakgrunnsinformasjon

Vi gjennomførte intervju med regionleder, stedfortreder for avdelingsleder og 4 miljøarbeidere/terapeuter. Vi gjennomgikk institusjonens rutiner knyttet til vedtak/tiltaksplaner og om ansvar og oppfølging av ungdommenes skolegang.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknader under tilsynet. Vi fant stor grad av samsvar mellom det skriftlige materiellet og intervjuene, og stor grad av samsvar mellom svarene fra intervjuobjektene.

Det var imidlertid noe sprik mellom det miljøpersonalet svarte og ungdommenes beskrivelser når det gjelder tiltaksplaner og handlingsplaner. Tilsynet opplever at ungdommene gjennomgående har lite forhold til handlingsplanene sine.

Fylkesmannen vil utfordre institusjonen på dette området, slik at ikke bare de ansatte opplever handlingsplanene som nyttige, men at disse også kan oppleves som nyttige for ungdommene.

6. Dokumentasjonsunderlag for fylkesmannens tilsyn:

Følgende dokumenter ble mottatt på forhånd:

 • Oversikt over alle ansatte ved institusjonen, datert 18.05.12
 • Kopier av deler av institusjonenes rutiner knyttet til:
  - Sikring av ungdommenes medvirkning b. Skole og arbeid
  - Skole - arbeid, familiehjem d. Skoleoppfølging
 • Vedtak, tiltaksplaner og handlingsplaner for alle ungdommene
 • Kopi av oppsummering av kartlegging av opplæringstilbud for barn i barneverninstitusjoner, foretatt av Fylkesmannen i Aust-Agder v. utdanning- og familieavdelingen i mars 2012.
 • Utskrift fra "Ung.reg" som institusjonen bruker bl.a. i oppfølging av handlingsplaner for den enkelte ungdom.

7. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over hvilke personer fra Tiltaksgruppen som var direkte involvert I revisjonen:

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra Tiltaksgruppen under åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet..

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Runar Tveten

Regions!eder

 

X

X

Terje Smevold

Avdelingsleder

X

X

X

Christine Gundersen

miljøterapeut

X

X

 

Lars Valle

Miljøarbeider

X

X

 

Christian Dahl

Miljøarbeider

X

X

 

Tina Rosen

Miljøterapeut

X

X

 

Fra fylkesmannen deltok Hans Ganes, Elin Senum og Helene Frydenberg, sistnevnte som revisjonsleder.