Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader ved tilsynet. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Beboernes rettigheter og plikter under opphold på senter for foreldre og barn, med særlig vekt på vern om personlig integritet og medbestemmelse

Dato: 16.12.13

Helene Frydenberg
revisjonsleder

Hans Ganes
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Agder barne- og familiesenter, avd Nygårdsveien i perioden 04.09.13 - 13.12.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sentre for foreldre og barn med hjemmel i Lov om barneverntjenester §§ 5-8, 5-9a og 5-10

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader under tilsynet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bufetat Agder barne- og familiesenter omfatter tiltak for barn fra 0 - 12 år og deres familier. Tiltakene omfatter PMTO, akuttplassering av barn i beredskapshjem, statlige familiehjem for barn, utredning ved mistanke om seksuelle overgrep mot barn, familiebehandling og utredning av foreldres omsorgskompetanse.

Agder barne- og familiesenter omfatter Aust- og Vest-Agder med administrasjonskontor i Arendal og Kristiansand. Avd. Nygårdsveien senter består av avdeling for fosterhjemsbaserte tjenester samt et utredningsteam ved mistanke om overgrep mot barn. Enhetsleder har direkte ansvar for utredningsteamet, mens avd. Nygårdsveien og avdeling for fosterhjemsbaserte tjenester har egne seksjonsledere.

Avdeling Nygårdsveien senter omfatter utredning av omsorg på institusjon, hjemmebasert familiebehandling og PMTO. Vårt tilsyn gjaldt institusjonsenheten.

Avd. Nygårdsveien senter er ledet av seksjonssjef, med egen avdelingsleder for institusjonsavdelingen. Avdelingen har om lag 11 stillingshjemler, med miljøpersonale på dag og natt, samt psykolog, og spesialutdannet miljøterapeut på dagtid. Avdelingen tar imot familier til tre måneders utredningsopphold. Det er plass til to familier samtidig.

Senteret ble åpnet i 2009. Opptaksområdet for senteret er hele region sør. Senteret skal utrede foreldres omsorgskompetanse mens de bor sammen med barna på senteret, etter oppdrag fra de kommunale barneverntjenestene. En utredningsrapport skal bidra til å gi barneverntjenesten et godt grunnlag for å vurdere og ta stilling til barns fremtidige omsorgssituasjon.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.09.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 23.10.13. Åpningsmøte ble avholdt 19.11.13. Intervjuer

Vi gjennomførte intervju med 5 personer. I tillegg hadde vi samtale med de to beboerne, både i forbindelse med åpningsmøtet og på tilsynsdagen.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Vi fikk omvisning på institusjonen i forbindelse med formøtet.

Sluttmøte ble avholdt 19.11.13.

4. Hva tilsynet omfattet

I formøtet presenterte vi det overordnede tema for tilsynet; «å påse at institusjonen drives i tråd med gjeldende lover forskrifter og retningslinjer». Vi fikk en del generell informasjon om senteret, både knyttet opp mot innhold og metodikk, samt drøfting av struktur og styringssystemer.

Vi hadde samtale med de to beboerne hver for seg. Dette var noe de selv ønsket, og de formidlet tanker og erfaringer så langt i oppholdet.

På selve tilsynsdagen hadde vi særlig fokus på temaet vern om personlig integritet og medbestemmelse. Plassering i en utredningsinstitusjon er et frivillig hjelpetiltak, men med et meget klart preg av tvang, ved at utredningen har det klare mål å komme fram til konklusjonen om foreldrene har god nok omsorgskompetanse eller ikke..

Som bakgrunn for våre vurderinger hadde vi gjennomgått en ganske omfattende dokumentasjon av virksomhetens styringssystemer, vi intervjuet miljøpersonale og ledelsen og vi hadde to samtaler med beboerne. Første samtalen snakket vi bare fritt. Andre samtale bar mer preg av intervju, med utgangspunkt i dagens tema.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad under tilsynet.

Ved gjennomgang av institusjonens styringsdokumenter fant vi mye fokus på medvirkning og vern av personlig integritet. Det var skriftlige rutiner, og det var et viktig fundament i institusjonsplanen knyttet opp mot målsettingen med oppholdet. Det var mye fokus på informasjon, og nok informasjon både før og under oppholdet.

Beboerne opplevde at de ble møtt med respekt og de opplevde at de ble hørt og at det de mente hadde betydning.

Ledelsen var opptatt av de ulike aspektene ved sin virksomhet i forhold til temaet for tilsynet, men at det til syvende og sist er den enkelte medarbeider det kommer an på, og dennes forståelse av hva som ligger i vern om personlig integritet. Det ble derfor brukt mye tid til diskusjon og refleksjon i personalmøter og andre mer eller mindre formaliserte møter og drøftinger.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester (barnevernloven).

§ 5-8. Private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn

§ 5-9 a. Rettigheter under opphold i senter for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn skal drives slik at foreldrenes og bar,nets rett til privatliv og familieliv og foreldrenes rett til å ta beslutninger i kraft av den daglige omsorg for barnet respekteres, så langt dette er i samsvar med formålet med oppholdet og med senterets ansvar for driften, herunder trygghet og trivsel

§ 5-10. Generelle krav til institusjoner og sentre for foreldre og barn

For å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er omfattet av § 5-1 og statlige sentre for foreldre og barn, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til institusjonene og sentrene, herunder faglige krav og krav til bygninger, utstyr og bemanning

Forskrift for sentre for foreldre og barn

Kapittel 4. Beboernes rettigheter og plikter

§ 17. Vern om personlig integritet

Senteret for foreldre og barn skal drives på en slik måte at beboernes personlige integritet blir ivaretatt. Foreldres og barns rett til familie- og privatliv skal respekteres.

§ 18. Medbestemmelse

Forholdene skal legges til rette for at den enkelte beboer får delta i utformingen av senterets daglige liv og andre forhold som berører den enkelte

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Kompetanseplan
 • Handlingsplan for brukermedvirkning
 • Internkontrollrutiner
 • Plan for HMS
 • Etiske retningslinjer for Bufetat
 • Beredskapsplan
 • Rutinehefte
 • Plan for utredning av omsorg

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Utredningsmal

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om systemrevisjon, 04.09.13
 • Mottatte dokumenter, datert 14.10.13
 • Kopi av tilbakemelding fra årlig kontroll fra Bufetat, datert 14.10.13
 • Tema og plan for tilsynet, datert 08.11.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte
Birger Knudsen Miljøterapeut X X X
Bjørg-Irene Madsen Miljøterapeut X X X
Mona Lisa Fagertveit Miljøarbeider X X X
Kirsten Thorstensen Seksjonsleder X X X
Bjørg Besteland Enhetsleder X X X
Beboer 1     X  
Beboer 2     X  

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Helene Frydenberg revisjonsleder
Hans Ganes revisor