Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Under tilsynet ble det ikke avdekket funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

Heidi Vige
revisjonsleder

Hanna H. Nilsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Evjeheimen i Evje og Hornnes kommune i perioden 11.7.13 – 17.12.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter helsetilsynsloven §§ 2 og 3, andre ledd og helse - og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det ble ikke avdekket avvik, eller gitt noen merknad ved tilsynet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Evje og Hornnes er en kommune lengst sør i Setesdal med litt over 3500 innbyggere.

Evjeheimen ligger i Evje og Hornnes sentrum. Sykehjemmet har 27 plasser fordelt på 11 for korttids/rehabiliteringsplasser og 16 på langtidsavdelingen. Høsten 2013 ble en ny avdeling tatt i bruk.

Kommuneoverlegen er også tilsynslege.

Flere av de ansatte er i gang med Miljøpermen innen Demensomsorgens ABC.

Tidligere har ca. halvparten av de ansatte gjennomført Eldreomsorgens ABC.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.7.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet 7 Dokumentunderlag.

På grunn av dødsfall i nærmeste familie, måtte det opprinnelig planlagte tilsyn utsettes og et nytt revisjonsvarsel ble utsendt den 30.9.13.

Åpningsmøte ble avholdt 25. november 2013.

Det ble gjennomført befaring ved Evjeheimen samme dagen.

Journalgjennomgang: Det ble undersøkt 17 journaler under revisjonsbesøk.

Intervjuer: 9 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 26. november 2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til pasienter med opphold i sykehjem. Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp, blir gitt i samsvar med krav i helselovgivningen. Dette gjelder pasienter som på grunn av demenssykdom eller andre tilstander ikke selv har kompetanse til å samtykke til helsehjelpen.

På dette grunnlaget har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknad.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 02. juli 1999 om pasient - og brukerrettigheter
 • Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial – og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Overordnet kompetanseutviklingsplan
 • Prosedyreperm Evjeheimen
 • Stillingsbeskrivelser
 • Prosedyre for primærkontakt
 • Prosedyre for bruk av tvang når beboer motsetter seg helsehjelp
 • Prosedyre for identifisering av motstand mot helsehjelp
 • Prosedyre for vurdering av samtykkekompetanse i forbindelse med tvungen helsehjelp
 • Prosedyre for låsing av dører ved Evjeheimen
 • Avvikslogg for 2013

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 17 pasientjournaler
 • Info Consensus Veilederen – Pleie og omsorg

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 11.7.13
 • Nytt varsel om tilsyn 30.9.2013
 • Program for tilsyn 21.11.2013
 • Div. e – post korrespondanse

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte
Ellen Karin Rosseland

Sykepleier

X

X

X

Kari – Therese Hauan

Hjelpepleier

X

X

X

Tone Myklebostad

Helsefagarbeider

X

X

X

Signe Telhaug

Sykepleie

X

X

X

Åsulv Horverak

Tilsynslege/kommuneoverlege

X

X

 

Hege Haukom

Avdelingssykepleier

X

X

X

Hallstein Kvamme Homdrum

Enhetsleder PLO

X

X

X

Randi Åsland

Hjelpepleier

 

X

X

Bjørn Harald Hagen

Avdelingssykepleier

   

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Hanna Hurv Nilsen, revisor og Heidi M. Vige, revisjonsleder