Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Aust-Agder har gjennomført systemrevisjon med helsestasjonstjenesten i Gjerstad kommune.

 • Tema for tilsynet var helsestasjonstjenesten for barn fra 0 – 6 år
  1. Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppa 0 – 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer.
  2. Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten medvirker til at barn/familier med særlige behov får et helhetlig tjenestetilbud.
  3. Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir tilbud om tjenester til barn og foreldre som er tilpasset egen språklig bakgrunn.
  4. Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad ved tilsynet

Dato: Arendal 29.10.13

Helene Frydenberg
revisjonsleder

Anne Stiansen
revisor

 

Heidi Vige
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved helsestasjonen i Gjerstad kommune i perioden 07.08.13 – 30.09.13. Revisjonen inngår som en del av et landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenesten i 2013, initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunehelsetjenesten etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gjerstad kommune er en liten innlandskommune helt øst i Aust-Agder, med grense mot Telemark i øst og nord. Kommunen har omtrent 2500 innbyggere. Kommunen har to sentra, Kirkebygda i øvre Gjerstad hvor kommuneadministrasjonen holder til, og Brokelandsheia, som er et område i vekst og som ligger langs E 18. Kommunen har to barneskoler, en i hvert av sentrene og en ungdomsskole. Kommunen har en stor barnehage som har to lokalisasjoner i nærheten av de to sentrene. Familiehuset og helsestasjonstjenesten er plassert i kommunehuset i øvre Gjerstad.

Kommunen er en to-nivå kommune med rådmann med direkte ansvar for 10 enhetsledere. Helsestasjonstjenesten er en del av Familiehuset, som omfatter helsestasjon og legetjeneste, barneverntjeneste, flyktningetjeneste, rus- og psykisk helsetjeneste og PP-tjeneste.

Kommunen er en del av Østre-Agder samarbeidet som omfatter de 8 østligste kommunene i fylket som samarbeider på en rekke områder gjennom ordfører og rådmannsnivå.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.08.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 17.09.13, samt at det ble gjennomført ett intervju.

Resten av dagen ble brukt til gjennomgang av følgende journaler;

 • 20 journaler for barn mellom 6 mnd og 2 år
 • 20 journaler for barn som gjennomgikk skolestartundersøkelse sist år
 • 15 journaler fra barn som hadde behov for flere tjenester/premature barn
 • 9 journaler fra barn fra andre kulturer

Intervjuer: 6 personer ble intervjuet den 18.09.13.

Sluttmøte ble avholdt 18.09.13.

 

4. Hva tilsynet omfattet

I dette tilsynet skulle vi undersøke kommunens helsestasjonstjeneste for barn fra 0 – 6 år. Vi undersøkte om kommunen sikrer at alle barn i aldersgruppa 0-6 år får forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer

Vi skulle særlig se på

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppa 0 – 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten medvirker til at barn/familier med særlige behov får et helhetlig tjenestetilbud.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir tilbud om tjenester til barn og foreldre som er tilpassa eigen språklig bakgrunn.
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

En viktig del av tilsynet var å gjennomgå journaler. Vi ba om at alt tilgjengelig materiell var skrevet ut og lagt i papirjournal. Vi gjennomgjekk i alt 64 journaler..

 

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad ved tilsynet.

Ved gjennomgang av journalene fant vi et systematisk og oversiktlig materiale. Retningslinjene fra helsedirektoratet ble fulgt, og i svært mange tilfeller fant vi en tettere oppfølging enn det som er minimumskravet. Vi ser at det er fokus på barns oppvekstforhold og tidlig innsats.

Kommunen har fokus på samarbeid mellom tjenestene. Barneverntjenesten er med på 8 måneders kontroll for å orientere om hva de kan tilby barn og familier. Helsesøster er også sammen med foreldre på oppstartmøte når barna skal begynne i barnehagen

Vi traff fornøyde medarbeidere som trivdes på jobben og som hadde fokus på barnets beste og samarbeid på tvers.

 

6. Kommunens styringssystem

Gjerstad kommune har en to-nivåmodell, med rådmann som har direkte ansvar for 10 enhetsledere, hvorav leder av Familiehuset er en av dem. Enhetsleder for Familiehuset har personal- og økonomisk ansvar for alle tjenesteområdene Familiehuset omfatter.

Rådmannen styrer virksomheten gjennom enhetsleder. Han har faste møter en gang i måneden med enhetslederne, og ellers når enhetsleder tar kontakt. Hans styring omfatter at virksomheten drives etter loven, at bemanningen er forsvarlig og ellers tett oppfølging i forhold til budsjett.

I familiehuset har enhetsleder ukentlige møter med tjenesteledere og hvert av tjenesteområdene har egne møter også hver uke. Enhetsleder er av og til til stede på disse, men ønsker å få det inn i et mer fast system.

Det er tett samarbeid internt i tjenesten og fagansvarlig er tett på de andre i tjenesten. Når det gjelder oppfølgingen av de minste barna, 0 – 5 år, har alle helsesøstrene oppfølging av noen saker, slik at dette er et område som alle kjenner. Det sikrer at tjenesten ikke er så sårbar i forbindelse med sykdom, ferier ol.

Helsestasjonslege har fast dag på helsestasjonen hver annen uke, men er ellers lett tilgjengelig ved behov.

Virksomhetens følges opp gjennom virksomhetsplanen som brukes og evalueres aktivt.

 

7. Regelverk

Helse og omsorgstjenesteloven

Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester

§ 3-2. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen bl.a. tilby følgende:

 1. Helsefremmende og forebyggende tjenester
  a. Helsetjenester i skoler og
  b. Helsestasjonstjeneste

§ 3-3. Helsefremmende og forebyggende arbeid

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Pasient og brukerrettighetsloven §§ 6-1 og 2-1 a

 

 • Internkontrollforskriften
 • Journalforskriften
 • Helsestasjonsforskriften
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Kommuneplanen – samfunnsdel
 • Handlingsprogram 2012 – 2016 og årsplan 2013
 • Plan – psykososialt kriseteam
 • Organisering av kriseledelse i Gjerstad kommune
 • Familiehusets folder/brosjyre
 • Familiehusets hefte; Sammen gjør vi en forskjell
 • Helsestasjonens virksomhetsplan for 2012 og 2013
 • Helsestasjonsprogram 0-5 år i Gjerstad kommune
 • Anbefalt program 0 – 5 år – Veileder IS-1154
 • Prosedyrer og verktøy i helsestasjonstjenesten
  - Prosedyre, anafylaktisk sjokk
  - Ammeprosedyre
  - Om bruk av EPDS, spørreskjema, foreldreprosedyre
  - SATS – spørreskjema, kartlegging
  - Språk 4 – kartlegging
  - Retningslinjer for arbeid med overvekt og fedme
  - Journal – 1. gangs helseundersøkelse av innvandrere
  - Kartlegging – asylsøkere og flyktninger i mottak
  - Helseundersøkelse – asylsøkere – psykisk helse
  - Helsekontroll av adoptivbarn – land utenfor Vest-Europa
  - Velkommen til skolestartundersøkelsen
  - Mal for livsformintervju
  - Samtykkeerklæring

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Olav Bentzen

Helsestasjonslege

 

X

X

Tormod Akeren

Kommuneoverlege

X

X

 

Torill H Sletten

Helsesøster

X

X

X

Susann Sandåker

Helsesøster

X

X

X

Ellen Grunnsvoll

Ledende helsesøster

X

X

X

Elfi Jonassen

Enhetsleder

 

X

X

Birger Løvdal

Ass enhetsleder

X

   

Lars Lauvhjell

Rådmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Helene Frydenberg Seniorrådgiver/jurist Revisjonsleder
Anne Stiansen Seniorrådgiver Revisor
Heidi Vige Rådgiver Revisor

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk