Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Bukerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. For en beskrivelse av funn som ble gjort utover dette, herunder positive observasjoner, vises det til hva som fremgår av rapporten, kapittel 2.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 1. Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
 2. Hvilket system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
 3. Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
 4. Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
 5. Hvordan faglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

Ved tilsynet ble det påvist ett avvik og gitt en merknad:

Avvik:

Ikke alle som forestår medikamenthåndtering i Ål kommune, Hjemmesykepleien, har den kompetanse som kreves for dette.

Merknad:

Ål kommune har en utfordring hva gjelder dekning av de grunnleggende behov som pleie- og omsorgstrengende i hjemmebasert omsorg har.

Dato: 16.11.2007

Seniorrådgiver Ellisiv Hegna
revisjonsleder
Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Ål kommune, Hjemmesykepleien, samt nattjenesten. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Buskerud gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, samt samme lov § 3, annet ledd.

Formålet med systemrevisjoner er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonene omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av fremlagte dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporter etter systemrevisjoner omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonene og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift (myndighetskrav)
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet i Buskerud) finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Pleie- og omsorgstjenesten i Ål kommune består av Institusjonstjenester ved Avdeling Tunet og Avdeling Stugu, samt Avdeling for hjemmetjenester.

Avdeling for hjemmetjenester tar hånd om alle pleie- og omsorgstrengende som bor i egen opprinnelig bolig, i ulike omsorgsboliger og i trygdeboliger. Avdelingen administrerer det tradisjonelle hjemmesykepleietilbudet, samt praktisk bistand i hjemmet (stjl § 4-2, a). Ål kommune har ikke etablert særskilte botilbud til personer med mental svikt (demenssykdom) utenfor institusjon.

Nattjenesten er organisatorisk lagt inn under institusjonsbasert omsorg, Avdeling Tunet. Det er fire personer på vakt på natt som dekker behovet for hjemmesykepleie for hele befolkningen, både i institusjon og i hjemmebasert omsorg. Nattjenesten tar også hånd om personer som har behov for sykepleiefaglig oppfølging i botilbud som hører inn under Avdeling Prestegardsjordet (botilbud til funksjonshemmede). En av de fire som er på vakt har hovedansvaret for behovet til hjemmeboende. Som hovedregel skal det alltid være en sykepleier på natt. Hvis ikke dette lar seg gjennomføre er det alltid en sykepleiefaglig bakvaktsordning.

Trygghetsalarmer fanges opp av personell ved institusjonsbasert omsorg. På dagtid er det hjemmesykepleien som følger opp. På natt er det i utgangspunktet den personen som har hovedansvaret for hjemmeboende som følger opp, med mindre den konkrete situasjon tilsier at en av de øvrige tre i nattjenesten rykker ut.

Ål kommune har dagtilbud til hjemmeboende ved Avdeling for ergo- og fysioterapi, fire dager pr uke. I tillegg er det etablert et eget Dagsenter for hukommelsessvikt. Dette tilbudet har seks plasser, fire dager pr uke, og hører organisatorisk inn under Avdeling Stugu.

Tilsynet var avgrenset til Avdeling for hjemmetjenester og nattjenesten til hjemmeboende.

Ål kommune har tilbud om utkjøring av middagsmat til hjemmeboende tre dager i uken. Ordningen er et interkommunalt samarbeid mellom Ål og Hol kommuner. Ved behov for, og ønske om bistand til varmmat de øvrige dager i uken gir hjemmesykepleien hjelp til dette, ved å varme opp mat som er tilkjørt av ”Tilbringetjenesten”.

Ål kommune har en rekke ganger forsøkt å få etablert en Frivillighetssentral, men har ikke lykkes med dette. Kommunen har imidlertid fått opprettet en ”Trivselsgruppe” som bidrar til et system for å kunne tilby aktivitet og sosialt felleskap for omsorgstrengende i institusjon og de nærliggende omsorgsboliger. Dette tilbudet kan også pleie- og omsorgstrengende som bor andre steder benytte seg av.

Røde Kors har en besøkstjeneste som kan benyttes av pleie- og omsorgstrengende.

Sykepleierne i hjemmesykepleien foretar behovskartlegging ved førstegangs henvendelser. Vedtak om tildeling eller avslag på tjenester, og omgjøringsvedtak fattes i ”Tildelingsmøte” en gang pr uke. Stikkprøver på vedtak som ble fremlagt var i samsvar med de krav som stilles til enkeltvedtak og underretning om enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §§ 25 og 27.

Ål kommune har utarbeidet en Opplæringsplan for helse og sosialsektoren 2007.

Ål kommune har et godt og lett tilgjengelig elektronisk kvalitetssystem. Systemet er i tråd med gjeldende myndighetskrav, og fremstår som et godt eksempel på hvordan dette arbeidet kan gjennomføres i kommunen. Systemet er nylig gjennomgått og revidert. Det inneholder en rekke detaljerte og oversiktlige prosedyrer av administrativ og faglig karakter, herunder prosedyrer som skal søke å sikre dekning av de grunnleggende behov. Det er etablert et avviksregistrerings, -rapporterings, og -håndteringssystem som er kjent og blir fulgt opp. Kommunen har opprettet et Kvalitetsutvalg som får rapporter om avviksmeldinger.

Hjemmeboende som er døende kan få fastvakt ved behov. Vakthavende sykepleier er gitt myndighet til å avgjøre dette.

Det er utarbeidet individuell plan for noen av de som mottar pleie- og omsorgstjenester, men ikke alle som oppfyller vilkårene har fått tilbud om dette ennå.

Kommunen har Retningslinjer for legemiddelhåndtering. Det er utarbeidet prosedyrer for ulike bemyndigelser. Skriftlig avtale skal utarbeides når hjemmesykepleien overtar administrering av medikamenter.

Kontakten og samarbeidet med fastlegene og hjemmesykepleien opplyses å være god. Hjemmesykepleien foretar endring av medisinkardex m.v på bakgrunn av melding fra fastlegene. Det er i tillegg etablert faste møter med alle fastlegene hver 14. dag. Formålet er bl.a å diskutere problemstillinger knyttet til konkrete pasienter, og å kvalitetssikre at medikamenter gis av hjemmesykepleien i henhold til den enhver tid forordnede medikasjon.

Det er opplyst at det er et godt samarbeid mellom hjemmesykepleien og fysio- og ergoterapitjenesten med bl.a faste møter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 03.07.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt ved dette tilsynet.

Åpningsmøte ble avholdt den 12.10.07.

Intervjuer:
Seks personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet .

Sluttmøte ble avholdt den 12.10.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen var avgrenset til følgende områder:

 1. Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
 2. Hvilket system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
 3. Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
 4. Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
 5. Hvordan faglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

5. Funn

OMRÅDE 1

Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten, herunder status for arbeidet med internkontroll.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. eller merknader.

OMRÅDE 2

Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader. Se imidlertid kapittel 2 ovenfor.

OMRÅDE 3

Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik, men det ble gitt en merknad.

Merknad

Ål kommune har en utfordring hva gjelder dekning av de grunnleggende behov som pleie- og omsorgstrengende i hjemmebasert omsorg har.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Lov av 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-3, første ledd samt forskrift av 27.06.03 om kvalitet i pleie- og omsorgtjenesten § 3, annet ledd.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden

 • Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien (både på dag, kveld og natt) er svært presset på tid.
 • Personell i hjemmetjenesten på dag og kveld skal dekke et stort geografisk område, og skal dekke hjelpebehovet til et stort antall hjelpetrengende.
 • På natt er det kun fire personer på vakt som skal dekke tjenestebehovet til pleie- og omsorgstrengende i hele kommunen, både institusjons- og hjemmebasert omsorg.
 • Antall planlagte besøk til hjemmeboende gir lite slingringsmonn når det oppstår påregnelige, uforutsette situasjoner, som f.eks trygghetsalarmer og behov for mer tid hos den enkelte bruker. Dette medfører at det i praksis blir vanskelig å ivareta grunnleggende behov, utover basisbehovene.

OMRÅDE 4

Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.

På dette området ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik:

Ikke alle som forestår medikamenthåndtering i Ål kommune, Hjemmesykepleien, har den kompetanse som kreves for dette.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

 • Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-3, første ledd, jf forskrift av 18.11.87 om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste § 8. Se også rundskriv fra Statens helsetilsyn IK-14/01 og brev av 14.01.04 fra Shdir.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Det er gitt midlertidig bemyndigelse til assistenter (personell uten formell helsefaglig bakgrunn) til å foreta utdeling av legemidler fra ferdig istandgjort og kontrollert doseringseske/-pose. Bemyndigelsen er avgrenset til konkret, navngitte pasienter. Assistentene har imidlertid ikke gjennomgått slik opplæring og bestått skriftlig prøve, slik som hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har gjennomgått og bestått, før bemyndigelse gis. Opplæring er kun gitt av sykepleier.
 • Forskrift om legemiddelforsyningen i den kommunale helsetjeneste § 8 forutsetter at bemyndigelse til medikamenthåndtering kun unntaksvis skal gis til andre enn sykepleiere/vernepleiere. Hvis andre helseprofesjoner eller assistenter skal kunne gis bemyndigelse er det en forutsetning at dette ikke gis før grundig opplæring er gitt. Assistenter forutsettes å måtte gjennomgå mer opplæring enn for eksempel hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.
 • Det er gitt bemyndigelse til legemiddelhåndtering til sykepleierstudenter som er vikarer i helger mv, etter at de har bestått eksamen i medikamentlære. Dette er det, i henhold til Sosial- og helsedirektoratets fortolkning av Helsepersonelloven § 5, annet ledd og forskrift om legemiddelhåndtering, ikke adgang til, selv om studenten har bestått eksamen i legemiddellære.

OMRÅDE 5

Hvordan faglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader. Se imidlertid kapittel 2 ovenfor.

6. Regelverk

 • Lov 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19.06.70 nr 69 om offentlighet i forvaltningen
 • Lov 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov 02.07.99 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift 18.1.87 nr 1153 om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste
 • Forskrift 28.06.01 nr 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 23.12.04 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumentasjon mottatt den 17.09.07 ved ekspedisjon fra Ål kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stikkprøver fremlagt ved tilsynsbesøket den 11.10.07 var internkontrollsystemet, utvalgte pasientjournaler i hjemmesykepleien og hos fastlegene, bemyndigelser til å forestå medikamenthåndtering, samt avviksregistreringer.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Buskerud:

 • Brev av 03.07.07 fra Helsetilsynet i Buskerud til Ål kommune (varsel om tilsyn)
 • Noen e-post mellom Ål kommune og Helsetilsynet i Buskerud om journaler som det var problemer med å få fremlagt fra fastlegene
 • Brev av 25.09.07 fra Helsetilsynet i Buskerud til Ål kommune (program for tilsynsbesøket den 11. og12.10.07)

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anne I Hefte

Avdelingsleder

X

X

X

Kari Opdal

Sykepleier, natt

X

X

X

Kristina Gudbrandsgard

Hjelpepleier natt

X

X

X

Kjellaug Stranden

Hjelpepleier

X

X

Bjørg Bakken

Sykepleier

X

X

Berit Kilde

Sykepleier

X

X

Borghild Ulshagen

Fagkonsulent

X

X

Marit Øyen Lie

Avdelingsleder Tunet

X

X

Trond Kleppen

Rådmann

X

X

Sissel Skrindo

Konsulent stab

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Seniorrådgiver Ellisiv Hegna (jurist) og seniorrådgiver Ole Bennie Johansen (sykepleier), Helsetilsynet i Buskerud.