Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført tilsyn med Øvre Eiker kommunes avlastning- og støttekontakttjenester. Formålet med tilsynet har vært å undersøke om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av tjenestene etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b og c. Under dette punktet er det også sett nærmere på iverksettingen av disse tjenestene. Vi har videre undersøkt om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området, jf sosialtjenestelovens §§ 2-1, 2-3 og forskrift om internkontroll.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for å gi følgende avvik:

Øvre Eiker kommune sikrer ikke en forsvarlig støttekontakt – og privat avlastningstjeneste.

Avviket innebærer at Fylkesmannen er av den oppfatning at måten Øvre Eiker kommune håndterer disse tjenestene på, samlet sett ikke er akseptabel. Avviket er i hovedsak knyttet opp til det faktum at det ikke er etablert et tilstrekkelig styringssystem som sikrer at disse tjenestene er forsvarlige. Når systemet er mangelfullt har dette resultert i at vedtak ikke iversettes, det kan ikke dokumenteres at alternative tiltak er vurdert/iverksatt, og det er heller ikke en jevnlig og systematisk oppfølging av alle støttekontakter og private avlastere under utførelsen av oppdraget.

Dato: 1. juni 2007.

Anne-Lene Egeland Arnesen
revisjonsleder
Anne Cathrine Dahl
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Øvre Eiker kommune i perioden 29.01.07 -03.05.07. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er også ledd i et av de landsomfattende tilsynene som gjennomføres etter oppdrag fra Helsetilsynet i 2007.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Øvre Eiker er en kommune med ca 16 000 innbyggere. Kommunens administrative hovedstruktur er organisert med tre myndighetsnivå. Den administrative toppledelse består av rådmann og 2 kommunalsjefer. Det er opprettet 6 seksjoner som ledes av seksjonssjefer. Hver seksjon har ulike tjenestesteder som ledes av tjenesteleder.

Tjenesten støttekontakt er plassert i Helse- og sosialseksjonen, og det fattes vedtak enten av Koordineringstjenesten eller Sosialtjenesten. Ansvaret for iverksettingen av disse vedtakene er lagt til henholdsvis Sosialtjenesten, Koordineringstjenesten og Psykisk helsetjeneste avhengig av tjenestemottakers hjelpebehov og bakgrunn for søknaden. Søknader om avlastning behandles både av Koordineringstjenesten (som er plassert i Helse- og sosialseksjonen) og i Omsorgsseksjonen. Sistnevnte har i hovedsak ansvaret for avlastning knyttet til somatikk og demens, fortrinnsvis ved Eikertun Sykehjem.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 29.01.07

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 02.05.07.

Intervjuer
11 personer ansatt i Øvre Eiker kommune ble intervjuet. I tillegg ble det gjennomført telefonintervju med tilfeldig utvalgte støttekontakter og private avlastere.

Sluttmøte ble avholdt 03.05.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er i første rekke å undersøke om det finnes rutiner på de områdene tilsynet omfatter og om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Tilsynsmyndigheten skal deretter vurdere om de rutinene som eventuelt er utarbeidet er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiserer på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges. Som en del av tilsynet skal det også gjennomgående på alle områder vurderes om virksomheten har den internkontrollen som er tilstrekkelig for å sikre at tjenestene er gode og forsvarlige for tjenestemottakerne.

Fylkesmannen har under tilsynet i Øvre Eiker kommune undersøkt om avlastnings- og støttekontakttjenesten er forsvarlig. Vi har sett nærmere på om kommunen sikrer at

 • Alle aktuelle søkere får relevant informasjon i forkant av søknaden
 • Tildelingen skjer uavhengig av diagnose og alder
 • Det foretas en relevant utredning av alle søkere
 • Det gjennomføres en individuell vurdering av alle søkere
 • Det ikke kreves vederlag for avlastning
 • Iverksatte vedtak utføres i samsvar med vedtaket
 • Midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles
 • Det skjer en vurdering av krav til avlasters og støttekontakts kunnskap og ferdigheter før oppdrag tildeles
 • Avlastere og støttekontakter får nødvendig opplæring om brukerens spesielle behov før de settes inn i arbeidet
 • Det skjer en jevnlig evaluering av tjenestetilbudet der de som mottar tjenesten og de som yter tjenesten er involvert
 • Det skjer en jevnlig oppfølging under utførelsen av oppdraget og at det settes inn opplæring/veiledning der det fremkommer behov.

5. Funn

Avvik:

Øvre Eiker kommune sikrer ikke en forsvarlig støttekontakt – og privat avlastningstjeneste.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenestelovens § 4-1, §§ 4-3, 4-2 annet ledd b og c, forvaltningslovens § 42 og ulovfestet forvaltningsrett. Sosialtjenestelovens §§ 2-1, 2-3 og forskrift om internkontroll § 4.

Kommentar:
Etter sosialtjenestelovens § 4-3 har de som ikke kan ta hånd om seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp fra kommunen. Det er etter sosialtjenesteloven en grunnleggende forutsetning at tildelingen av tjenester skal foregå på en forsvarlig måte. Det er også et kommunalt ansvar å sikre og innrette sin virksomhet på en slik måte at retten til sosialtjenester etter § 4-3 blir ivaretatt. Med begrepet ”sikre” menes at virksomheten både må ha en systematisk styring av tjenestene, og ha nødvendig oversikt over at oppgavene løses på en slik måte at de faktisk gir de resultater som lovgivningen krever.

I medhold av sosialtjenestelovens § 2-1 annet ledd skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter sosialtjenestelovens kapittel 4 og 6 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne redegjøre for hvordan den oppfyller denne plikten. Internkontroll omhandler virksomhetens interne styring og egenkontroll, og kommunen må etablere styringssystemer som sikrer at de oppgaver som er nedfelt i sosialtjenesteloven blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav.

Kommunen skal sikre at de vedtak som fattes gjennomføres i henhold til innhold og til rett tid. Manglende iverksetting etter utsettelse av iverksettelsen vil være et problem for den som kommunen har vurdert har en rett til tjenester etter sosialtjenesteloven fordi vedkommende er i en slik situasjon at det ikke er mulig å dekke dette behovet selv. Utgangspunktet er at virkningene av et forvaltningsvedtak inntrer fra det tidspunkt vedtaket er truffet, og søker er gitt underretning i medhold av forvaltningslovens § 27. Kommunen skal sikre at tjenesten ytes fra det tidspunkt vedtaket angir eller snarest mulig etter at underretning om vedtaket er gitt. Noen ganger er ikke oppstarttidspunktet angitt i vedtaket, men det er ved dette tilsynet lagt til grunn at dersom kommunen i slike situasjoner ikke iverksetter støttekontakttilbudet eller innen tre uker har vurdert andre tiltak, så har ikke kommunen sikret av vedtaket iverksettes snarest mulig.

Kommunen må også være forberedt på situasjoner der vedtaket som er fattet likevel ikke kan iverksettes som forutsatt. Slike situasjoner kan inntre både før tiltaket har kommet i gang og etter at tiltaket er iverksatt. Dette kan f.eks være problemer med å rekruttere støttekontakter eller støttekontakter som slutter eller av andre årsaker ikke kan fortsette dette arbeidet.

Forvarlig tildeling av tjenesten støttekontakt forutsetter at kommunen sikrer at alternative og midlertidige tiltak settes inn der vedtaket ikke kan oppfylles som forutsatt og til rett tid.

Tjenestene skal videre utføres i samsvar med det vedtaket gir anvisning på. En forsvarlig tjeneste forutsetter at kommunen følger opp tjenestetildelingen for å sikre at tilbudet gjennomføres slik som vedtaket forutsetter. En viktig forutsetning for at støttekontakt- og den private avlastningstjenesten skal være vellykket, er at kommunen sørger for opplæring, veiledning og oppfølging av tjenesteyterne. Utøverne og deres innsats er avgjørende for at disse tjenestene skal bli effektive og forsvarlige.

Kommunen må derfor ha et system som sikrer at kompetansebehov hos den enkelte tjenesteyter blir kartlagt og at det blir gitt jevnlig opplæring/veiledning. En viktig del av veiledningen vil være å legge til rette for refleksjon og bevisstgjøring over tjenesteutøvelsen basert på den formelle og reelle kompetansen støttekontaktene og avlasterne allerede har. Jevnlig veiledning og opplæring er videre nødvendig for at kommunen skal ha oversikt over hvordan tjenestene utføres slik at det kan settes inn tiltak dersom det er behov for det.

Manglende kunnskap om de ulike tjenestene antas å være en av flere årsaker til at mange som har behov for tjenester ikke tar kontakt med hjelpeapparatet. Det følger av lov om sosiale tjenester § 4-1 at kommunen har plikt til å informere aktivt om bl.a støttekontakt – og avlastningstjenesten, formålet med tjenesten, hvordan tjenesten er organisert og hvor den som søker kan henvende seg. Dersom det er lite skriftlig informasjon om tjenestene tilgjengelig vil det være en risiko for at noen aktuelle tjenestemottakere ikke tar kontakt fordi de vet for lite om tjenestene og innholdet i disse til at de er aktuelt å fremsette en formell søknad.

Avviket bygger på følgende:

 • Øvre Eiker kommune har ikke utarbeidet skriftlig eller elektronisk informasjonsmateriell om støttekontakttjenesten.
 • Det er ikke innarbeidet prosedyrer som sikrer at vedtak om støttekontakt iverksettes snarest mulig.
 • Det er innvilget ca 50 vedtak om støttekontakt i seksjonen Helse- og sosialtjenesten. Det er fremlagt liste over alle iverksatte vedtak. Gjennomgang av klientmapper og elektronisk journal viste imidlertid at alle disse vedtakene likevel ikke var iverksatt.
 • Det er ingen samlet oversikt over hvor mange som til enhver tid ikke har fått vedtaket iverksatt eller hvor lang tid de har ventet.
 • Det fremgikk av noen journaler at det var saksbehandlingstid på inntil 9 måneder fra søknad var fremsatt til det var fattet vedtak.
 • Det elektroniske saksbehandlersystemet har eget rapporteringssted hvor dato for iverksetting av vedtak skal fremgå. Dette blir i liten grad benyttet korrekt, og kan ikke gjennomgående vise hvorvidt vedtaket faktisk er iverksatt eller ikke. I all hovedsak blir iverksatt dato satt til samme dato som vedtaksdatoen selv om vedtaket rent faktisk ikke er iverksatt.
 • Det ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer og skjema for rapportering (avviksrapportering) i Helse-og sosialseksjonen når vedtak ikke iverksettes.
 • Det er kun Omsorgseksjonen som har etablert en kvalitetsgruppe som har ansvaret for arbeidet med internkontroll. Det er også bare denne seksjonen som systematisk rapporterer inn avvik til Kontrollutvalget i Øvre Eiker kommune.
 • Det er ikke foretatt en gjennomgang av rutiner eller praksis for å avdekke hvor det er fare for svikt når det gjelder iverksettingen av vedtakene om støttekontakt.
 • Det er ingen rutiner som sikrer at det vurderes og eventuelt iverksette midlertidige tiltak der vedtaket ikke kan oppfylles.
 • Saksbehandlingsprosedyrene sier ikke noe om at det skal vurderes midlertidige tiltak.
 • Det er kun i en sak det er opplyst at det er satt i verk midlertidige tiltak.
 • Enkelte støttekontakter utfører oppgaver som ligger utenfor det som er definert som innholdet i tjenesten uten at det er satt i verk korrigerende tiltak.
 • Det føres i liten grad kontroll med hvorvidt oppdraget utføres i samsvar med vedtaket og intensjonen med tjenesten.
 • Det er ikke etablert systemer som sikrer at avlastere og støttekontakter får nødvendig opplæring før de settes inn i arbeidet.
 • Det gjennomføres ingen innføringskurs eller samlinger i regi av Koordineringstjenesten eller Sosialtjenesten i det å være støttekontakt eller privat avlaster.
 • Ikke alle støttekontakter og avlastere er kjent med hvem de skal ta kontakt med i kommunen dersom de har spørsmål knyttet til utførelsen av oppdraget.
 • ”Rutiner støttekontakter” som er utarbeidet 18.01.07 sier ikke noe om opplæring eller oppfølging av støttekontaktene.
 • Vedtatte opplærings- og kompetanseplan 2006-2010 gjelder kun for Omsorgseksjonen.
 • Det er ikke fremlagt opplæringsplan for Koordineringstjenesten, Sosialtjenesten eller Psykisk helsetjenesten. Det er heller ikke gitt opplysninger om at dette er utarbeidet.
 • Støttekontaktene og de private avlasternes kompetansebehov er ikke kartlagt.
 • Det er ikke etablert rutiner som sikrer at det skjer en jevnlig oppfølging av avlastere og støttekontakter under utførelsen av oppdraget. Psykisk helsetjeneste har tilbud om årlige samlinger for støttekontaktene til sine tjenestemottakere, dette blir i liten grad benyttet og omfatter ikke de to andre tjenestestedene selv om de er organisert i Helse- og sosialseksjon.
 • Det er ikke etablert felles rutiner som sikrer veiledning til støttekontakter og avlastere. Primærkontaktene som jobber i Psykisk helsetjeneste skal i utgangspunktet gi alle støttekontaktene veiledning en gang pr år, men det er ingen skriftlig rutine som pålegger dem dette og det dokumenteres heller ikke i PROFIL at dette blir gjort. De to andre tjenestestedene gjennomfører ingen regelmessig veiledning. Det tas kun kontakt dersom pårørende uttrykker misnøye med utførelsen av oppdraget. Koordineringstjenesten har utarbeidet rutinene ”Oppfølging og evaluering av tildelte tjenester” hvor det skal gjennomføres veiledningsmøter med støttekontaktene/privat avlaster 2 ganger årlig. Denne prosedyren blir ikke fulgt i praksis.
 • Det er ikke gjennomgående og systematisk krav til rapportering eller tilbakemelding fra støttekontakt eller avlastere. Psykisk helsetjeneste har innført krav om årlig rapport fra støttekontaktene men slike rapporter blir i liten grad innsendt og de blir heller ikke etterspurt. I 2006 innleverte 3 av 20 støttekontakter tilhørende Psykisk helsetjeneste rapport, og et privat avlastningstiltak. Rapporten fra støttekontaktene var i liten grad knyttet opp til tjenestemottakers behov men bærer preg av å være en medarbeidersamtale der spørsmål vedrørende det å være støttekontakt blir tatt opp. Ved de andre tjenestestedene ble det ikke innlevert noen rapporter i 2006. Dette er heller ikke etterspurt av tjenesten.
 • Både Sosialtjenesten og Koordineringstjenesten har i lengre tid vært kjent med at det er svikt i tjenesten når det gjelder oppfølging av støttekontakter og private avlastere, men det er ikke gitt skriftlig melding om dette til Helse- og sosialsjefen, kun en muntlig og lite systematisk rapportering.
 • Det er ingen skriftlig rutine som sikrer at avlastere og støttekontakter er involvert ved evalueringen av tjenestetilbudet, det er ikke dokumentert i PROFIL at de er involvert, og det er uklart om dette skjer i praksis.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Ved dette tilsynet er det funnet svikt i virksomhetens styringssystem og tilsynsmyndigheten har som følge av de funn som er gjort konkludert med at Øvre Eiker kommune ikke håndterer sin oppgave når det gjelder støttekontakt og den private avlastningstjenesten på en tilfredsstillende måte. Kravet til internkontroll slik det fremgår av sosialtjenestelovens § 2-1 er myndighetens minimumskrav til styringssystem i helse – og sosialtjenesten. Det ligger til lederansvaret å følge med i den daglige driften og påse at tiltak og tjenester fungerer som planlagt og forutsatt, og at tjenestemottakerne er sikret de tjenestene det faktisk er vurdert at de har behov for og dermed også et rettskrav på etter sosialtjenesteloven. Virksomheten må også vurdere hvor det eventuelt er fare for svikt – det vil si hvor det er en risiko for at lovpålagte oppgaver ikke gjennomføres slik de skal – og det må settes inn korrigerende tiltak.

I Øvre Eiker har både de enkelte tjenestesteder og leder ved Helse- og sosialseksjonen i lengre tid vært kjent med at oppfølgingen av støttekontakter og private avlastere ikke fungerte tilfredsstillende, men det er ikke satt i verk korrigerende tiltak.

I Øvre Eiker kommune ser vi at det i Omsorgsseksjonen er jobbet mye med utviklingen av et styringssystem men dette er ikke gjort gjeldende i Helse- og sosialseksjonen. Denne seksjonen har heller ikke kommet særlig langt i utviklingen av eget system, og dette blir synliggjort bla ved at det er manglende oversikten over hvor mange av vedtakene om støttekontakt som faktisk er iverksatt og ved at det utbetales godtgjøring til både støttekontakter og avlastere uten at det kreves noen form for rapportering eller oppfølging av disse.

Det er ikke etablert prosedyrer som sikrer at det vurderes midlertidige tiltak, f.eks hvor ansvaret for dette er plassert. Det er også stor usikkerhet når det gjelder avviksrapportering og håndtering av slike eventuelle rapporter.

Når Fylkesmannen har funnet grunnlag for å gi avvik på disse tjenesteområdene, er dette etter en samlet vurdering av styringssystemet. Det er f.eks ikke isolert sett et krav om at det utarbeides skriftlige rutiner på et område, men det kan være uforsvarlig å ikke noen form for skriftlige prosedyrer når det heller ikke er etablert andre former for systematisk styring, kvalitetssikring og korrigering.

Sosialtjenestelovens utgangspunkt er at kommunen har en frihet til å organisere sine tjenester slik den finner hensiktsmessig så lenge dette ikke går utover kommunens ivaretakelse av den enkeltes rett til tjenester. Det betyr at kommunen har en plikt til å sikre at tjenestene oppfyller den retten den enkelte gjennom vedtak har fått til en bestemt type tjeneste. Kommunen må derfor ha et internkontrollsystem som fanger opp tilfeller der tjenestetilbudet ikke er tilpasset tjenestebehovet.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester (lost.) mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • Forskrift om intern kontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 19.november 1992 nr 66.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Øvre Eiker kommune og de to aktuelle seksjonene
 • Delegasjonsreglement fra politisk nivå og videredelegering fra rådmannen til seksjonsledere. Videredelegering fra seksjonsleder i Omsorgsseksjonen til de ulike tjenesteledere.
 • Lederavtale i Øvre Eiker kommune
 • Oversikt over ansatte som behandler søknader om støttekontakt og avlastning, deres formelle kompetanse og ansettelsestid
 • Oversikt over ansatte som har ansvaret for iverksetting av tjenester etter at vedtak er fattet.
 • Oversikt over årsverk i Omsorgsseksjonen for 2006
 • Oversikt over alle avlastningstiltak i kommunen og ansatte
 • Oversikt over private avlastere
 • Oversikt over støttekontakter
 • Redegjørelse til Fylkesmannen over midlertidige tiltak
 • Redegjørelse til Fylkesmannen over fremgangsmåte ved saksutredning av søknader om støttekontakt og avlastning
 • Kriterier for tildelig av tjenester tilhørende Omsorgsseksjonen
 • Rutiner for tildeling av tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2 til bruk for Koordineringstjenesten.
 • Rutiner ved endring av tjenestebehov til bruk for Omsorgsseksjonen
 • Rutiner for oppfølging og evaluering av tildelte tjenester til bruk for Koordineringstjenesten
 • Melding om utgått vedtak
 • Kartleggingsskjema for støttekontakt/fritidskontakt
 • Informasjon om trygghetsavdelingen
 • Søknadsskjema for tjenester som innvilges av Omsorgsseksjonen
 • Informasjonsmateriell om omsorgstjenestene
 • Informasjon om erfaringskonferanse knyttet til prosjektet ”Flink med folk”
 • Opplærings- og kompetanseplan 2006-2010 for Omsorgsseksjonen
 • Prosedyre ved ansettelse/opplæring av nyansatte/vikarer i Omsorgsseksjonen
 • Opplæringsplan for boligene 2006/2007
 • Oversikt over gjennomført kurs/opplæring i sosialtjenestelovens kap 4a
 • Mal for individuell plan
 • Rapportering om avvik fra Omsorgsseksjonen til Kontrollutvalget for Øvre Eiker kommune
 • Prosedyre for klage/feil/avvik 01.02.06 for Omsorgsseksjonen
 • Notat til Kontrollutvalget for Øvre Eiker kommune
 • Redegjørelse for internkontrollsystemet i Omsorgsseksjonen
 • Referater fra møter i Kvalitetsgruppa
 • Årsrapport for 2005
 • Kopi av de siste 10 vedtakene om tildeling av avlastning og tidspunkt for iverksetting for personer over 70 år og tilhørende saksutredning.
 • Kopi av alle vedtak om tildeling av avlastning for personer mellom 18 og 70 år i 2006 og tilhørende saksutredninger.
 • Kopi av alle vedtak om tildeling av avlastning i perioden juni, juli og august for barn under 18 år og tilhørende saksutredninger.
 • Kopi av alle vedtak om tildeling og avslag på støttekontakt som er fattet i perioden 2003-2006

Dokumentasjon som ble fremlagt og gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Prosedyrehåndbok for Omsorgsseksjonen
 • Informasjon om Grønn omsorg
 • Rapporter fra 3 støttekontakter og 1 avlastningstiltak for perioden 2006 og 2007
 • Rutiner støttekontakter utarbeidet 18.01.07
 • Ny og reviderte tjenesteavtaler i Omsorgsseksjonen
 • Informasjon om avlastningsboligen
 • Skjema ved søknad om å bli støttekontakt
 • Oversikt over antall vedtak om støttekontakter
 • De 3 siste sakene der det er innvilget privat avlastning
 • De 5 siste sakene der det er gitt avslag på søknad om avlastning
 • De 5 siste sakene der det er gitt avslag på søknad om støttekontakt
 • De 5 siste sakene der det er innvilget korttidsopphold.

Under revisjonsbesøket hadde revisjonsteamet også tilgang til de elektroniske saksbehandlingssystemene OSKAR og PROFIL. Her fremgikk vedtak, saksfremstillinger, evalueringer og journalnotater. Dette ble gjennomgått i ca 30 saker.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn: 26.01.07
 • Innsending av etterspurt dokumentasjon fra kommunen 02.04.07
 • Program for tilsynet oversendt kommunen 17.04.07
 • Diverse e-post med kontaktpersonen i kommunen i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføringen av tilsynet.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Live Aronsen

Leder ved Servicetorget

X

X

X

Gunn Hansen

Ansatt ved Familiens hus

X

X

X

Torill Sommer

Fagansvarlig koordineringstjenesten

X

X

X

Ellen M. Aarø

Saksbehandler koordineringstjenesten

X

X

Elin Berntzen

Saksbehandler og tjenesteleder i omsorgsseksjonen

X

X

X

Laila Nordås Sjøl

Saksbehandler Psykisk helse

X

X

X

Astrid Rønning

Saksbehandler sosialtjenesten

X

Sveinlaug Barstad

Helse- og sosialsjef

X

X

Anne Lise Trondsen

Omsorgssjef

X

X

X

Helen Kristiansen

Tjenesteleder

X

X

X

Anne Sønstebø

Kommunalsjef

X

X

X

Helle Skinnerud

Rådgiver Omsorgstjenesten

X

X

Sharlene Frazer

Daglig leder Eikertun

X

X

Inger Solberg

Politiker

X

X

Elsebritt Grasbekk

Leder sosialtjenesten

X

Eli Julton

Leder Psykisk helsetjeneste

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl
Seniorrådgiver Anne-Lene Egeland Arnesen
Førstekonsulent Hege Kylland