Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
 • Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
 • Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
 • Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
 • Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

Ved tilsynet ble det påvist tre avvik og gitt tre merknader:

Avvik 1:

Nedre Eiker kommune har ikke etablert et system som til enhver tid sikrer at det sykepleiefaglige ansvar blir ivaretatt gjennom hele døgnet.

Avvik 2:

Hjemmesykepleien i Nedre Eiker kommune gir midlertidig bemyndigelse til assistenter uten at det er gitt forsvarlig opplæring.

Avvik 3:

Hjemmesykepleien i Nedre Eiker kommune gir bemyndigelse til sykepleiestudenter til å forestå medikamenthåndtering.

Merknad 1:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et betydelig forbedringspotensiale hva gjelder å utarbeide detaljerte pleieplaner for den enkelte tjenestemottaker som beskriver det konkrete, individuelle hjelpebehov.

Merknad 2:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale hva gjelder å etablere lav terskel og god meldekultur ved avviksrapportering.

Merknad 3:

Kommunen har et forbedringspotensiale hva gjelder å etablere et godt system som kan bidra til bedre kommunikasjon og samhandling mellom hjemmesykepleien og tjenestemottakernes fastleger slik at faglig forsvarlig ivaretakelse av pasientene kan søkes sikret.

Dato: 07.09.2007

Seniorrådgiver Ellisiv Hegna
revisjonsleder
Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
revisor

 

1.Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Nedre Eiker kommune i perioden 26.06.07 (varsel om tilsyn ble sendt rådmannen) – 21.08.07 (sluttmøte ble avholdt). Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Helsetilsynet i Buskerud gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i henhold til lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og samme lov § 3, annet ledd.

Formålet med systemrevisjoner er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen (myndighetskrav: lov og forskrift) gjennom sin internkontroll. Revisjonene omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapportene fra revisjoner omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonene og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Generelle kommentarer hva gjelder virksomheten (herunder positive forhold) er i noen grad omtalt i kapittel 2 nedenfor.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet i Buskerud) finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Etat Helse og Omsorg i Nedre Eiker kommune består av 20 virksomheter. Tilsynet var avgrenset til de to virksomhetene Bråta Omsorg og PRO nattjeneste. Bråta Omsorg omfatter to omsorgsboliger i Bråtaveien 4 og 6, samt hjemmesykepleie på Steinberg, Åsen og deler av Mjøndalen sentrum. PRO nattjeneste har ansvar for hele nattjenesten i kommunen, med unntak av omsorgsboligene.

Kommunen har opprette et Forebyggende team som har til oppgave å drive oppsøkende virksomhet til innbyggere over 75 år. Dette teamet kan bl.a. gi råd og veiledning omforebyggende tiltak og gi informasjon om ulike tjenestetilbud som det kan være aktuelt å søke om.

Kommunen har to dagsentertilbud til hjemmeboende fem dager i uken. Ett av dagsenterne har 20 plasser, det andre er særskilt tilrettelagt for personer med mental svikt og har 10 plasser. Kommunen kan ved behov også gi dagtilbud til hjemmeboende ved døgnavdelingene ved Bråta bo- og aktivitetssenter.

Nedre Eiker kommune har tilbud om utkjøring av middagsmat til hjemmeboende syv dager i uken.

Det finnes en Frivillighetssentral i kommunen som hjemmesykepleien i noen grad kan få bistand fra for praktisk bistand til hjemmeboende. Andre frivillige organisasjoner arrangerer tilstelninger mv. som både institusjonsbeboere og hjemmeboende får tilbud om deltakelse på.

Det er ikke iverksatt systematiske tiltak for å gjøre forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten kjent blant de ansatte. Administrative og faglige prosedyrer er imidlertid kjent. Det opplyses imidlertid at det er behov for revidering og oppgradering av internkontrollsystemet.

Ikke alle som foretar behovskartlegging har fått opplæring i saksbehandling. Kommunen har opprettet et Bestillerkontor som i utgangspunktet skal foreta saksutredning og fatte vedtak. Ved stor saksmengde bistår personell i hjemmesykepleien med å foreta behovskartlegging. Stikkprøver på vedtak som ble fremlagt var i samsvar med de krav som stilles til enkeltvedtak og underretning om enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §§ 25 og 27.

Omsorgstjenesten i Nedre Eiker kommune har utarbeidet en Opplæringsplan, 2007 – 2010. Planen omfatter en rekke tiltak og satsningsområder.

Hjemmeboende som er døende kan få fastvakt ved behov. Vakthavende sykepleier er gitt myndighet til å avgjøre dette.

Det skal, i henhold til kommunalt vedtak, gis tilbud om utarbeiding av individuell plan til alle omsorgstrengende. Også de som ikke oppfyller vilkåret i pasientrettighetsloven § 2-5 om at de har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det er utarbeidet individuell plan for en rekke tjenestemottakere, og etter det opplyste har disse fått utpekt en koordinator. Det fremkom imidlertid at ikke alle som har rettskrav på individuell plan har fått tilbud om dette ennå.

Kommunen har Retningslinjer for legemiddelhåndtering. Det er utarbeidet prosedyrer for ulike bemyndigelser. Skriftlig avtale skal utarbeides når hjemmesykepleien overtar administrering av medikamenter.

Hjemmesykepleien foretar endring av medisinkardex m.v på bakgrunn av melding fra fastlegene.

Fysio- og ergoterapitjenesten kobles inn ved behov, og det opplyses at samarbeidet er godt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 26.06.07.

Oversikt over dokumenter som virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 23.08.07. Den 22.08.07 ble stikkprøver gjennomgått, og det ble foretatt befaring i hjemmetjenestens lokaler.

Intervjuer:

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.08.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen var avgrenset til følgende områder:

  • Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
  • Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
  • Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
  • Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
  • Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

5. Funn

5.1 Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.

På dette området ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble i tillegg gitt to merknader.

Avvik:

Nedre Eiker kommune har ikke etablert et system som til enhver tid sikrer at det sykepleiefaglige ansvar blir ivaretatt gjennom hele døgnet.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-3, første ledd, jf forskrift av 23.11.83, nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • I hjemmesykepleien er det ikke til enhver tid offentlig autorisert sykepleier på vakt. Dette gjelder særlig ettermiddag/kveld og helger.
 • Det er ikke etablert en ordning som sikrer at hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter har en definert sykepleiefaglig bakvakt som de kan konsultere, eventuelt be om fysisk vurdering fra ved behov.
 • Ved tilsynet fremkom det at hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter i praksis ofte er henvist til å måtte kontakte den kommunale legevakt når det er behov for sykepleiefaglige vurderinger.

Merknad 1:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et betydelig forbedringspotensiale hva gjelder å utarbeide detaljerte pleieplaner for den enkelte tjenestemottaker som beskriver det konkrete, individuelle hjelpebehov.

Aktuelle myndighetskrav

 • Lov av 02.07.99, nr 64 om helsepersonell mv §§ 39 og 40 jf forskrift av 21.12.00,nr 1385 om pasientjournal § 8, jf rettighetsbestemmelsen i lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-1, første ledd.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • På bakgrunn av behovskartleggingen som blir foretatt i forbindelse med saksutredningen er det forutsatt at det skal utarbeides individuelle pleieplaner for den enkelte tjenestemottaker.
 • Det er forutsatt at pleieplanene for tjenestemottakere med stort bistandsbehov skal være detaljerte.
 • Ved tilsynet fremkom det at det i begrenset grad blir beskrevet i pasientens journal hvilke tiltak som skal iverksettes hos den hjemmeboende, og på hvilken måte.
 • I en rekke av vedtakene som fattes om tildeling av tjenester er det klart definert hvilke målsetninger man har med tjenestettilbudet. Dette blir ikke fulgt opp i pleieplan i pasientjournalen med bl.a. beskrivelse av hvilke tiltak som skal settes inn for å oppnå målsetningene.

Merknad 2:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale hva gjelder å etablere lav terskel og god meldekultur ved avviksrapportering.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.03.84, nr 15 § 3, første ledd, jf forskrift av 20.12.02, nr 1731 om internkontroll i sosial og helsetjenesten § 4 bokstav d og f.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Hjemmesykepleien fremla tre avviksregistreringsskjemaer: Avvikskjema knyttet til legemiddelhåndtering, avviksregistreingsskjema ved trusler og avviksskjema knyttet til annen oppfølging av tjenestemottakere.
 • En rekke avviksregistreringer ble fremlagt for 2006 og 2007. Avvikene omhandlet observasjoner i forbindelse med medikamenthåndtering og dekning av grunnleggende behov.
 • Det fremkom at det i praksis ikke alltid foretas skriftlige avviksregistreringer som er knyttet til pasientrettet virksomhet, utover de registreringer som foretas når det oppstår feil ved legemiddelhåndtering.
 • Det ble gitt eksempler på hendelser som det forutsettes blir rapportert som avvik, men som i praksis ikke blir rapportert skriftlig.
 • Det fremkom at det er usikkerhet om hva som skal anses som avvik og av den grunn rapporteres.

5.2 Hvilket system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

5.3 Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

5.4 Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.

På dette området ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1:

Hjemmesykepleien i Nedre Eiker kommune gir bemyndigelse til assistenter uten at det er gitt forsvarlig opplæring.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-3, første ledd, jf forskrift av 18.11.87 om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste § 8.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Assistenter (personell uten formell helsefaglig bakgrunn) gis midlertidig bemyndigelse til å forestå utdeling av legemidler fra ferdig istandgjort og kontrollert doseringseske/-pose.
 • Den opplæring som assistenter får før slik bemyndigelse gis er langt mer begrenset enn det medikamentkurs som andre enn sykepleiere/vernepleiere må gjennomføre, og bestå eksamen i, før bemyndigelse gis.
 • Forskrift om legemiddelforsyningen i den kommunale helsetjeneste § 8 forutsetter at bemyndigelse til medikamenthåndtering kun unntaksvis skal gis til andre enn sykepleiere/vernepleiere. Hvis andre helseprofesjoner eller assistenter skal kunne gis bemyndigelse er det en forutsetning at dette ikke gis før grundig opplæring er gitt. Assistenter forutsettes å måtte gjennomgå mer opplæring enn for eksempel hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.

Avvik 2:

Hjemmesykepleien i Nedre Eiker kommune gir bemyndigelse til sykepleiestudenter til å forestå medikamenthåndtering.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov av 02.07.99, nr 64 om helsepersonell § 5, jf forskrift av 18.11.87 om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste § 8. Se også rundskriv fra Statens helsetilsyn IK-14/01 og brev av 14.01.04 fra Shdir.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Det gis bemyndigelse til legemiddelhåndtering til sykepleierstudenter som er vikarer i helger, ferier mv. Dette er det, i henhold til Sosial- og helsedirektoratets fortolkning av Helsepersonelloven § 5, annet ledd og forskrift om legemiddelhåndtering, ikke adgang til, selv om studenten har bestått eksamen i legemiddellære.

5.5. Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik, men det ble gitt en merknad.

Merknad

Kommunen har et forbedringspotensiale hva gjelder å etablere et godt system som kan bidra til bedre kommunikasjon og samhandling mellom hjemmesykepleien og tjenestemottakernes fastleger slik at faglig forsvarlig ivaretakelse av pasientene kan søkes sikret.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-3, første ledd.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Det er ikke etablert et system som sikrer at hjemmesykepleien blir varslet av fastlegene når det foretas endring av medikasjon.
 • Det fremkom at det er individuelle forskjeller hva gjelder mulighet for hjemmesykepleien til å få kontakt med de ulike fastlegene, og at det generelt kan være vanskelig å få telefonisk kontakt med fastleger ved behov.
 • Det er ikke i noen tilfeller etablert faste møter / samhandlingsarenaer der hjemmesykepleien og fastleger kan diskutere medisinskfaglige problemstillinger knyttet til deres felles pasienter. Dette gjelder både i de tilfeller hvor pasientene bor i egen opprinnelig bolig eller har botilbud i omsorgsbolig.

6. Regelverk

 • Lov 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19.06.70 nr 69 om offentlighet i forvaltningen
 • Lov 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov 02.07.99 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift 18.1.87 nr 1153 om legemiddelforsyningen m.v i den kommunale helsetjeneste
 • Forskrift 28.06.01 nr 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 23.12.04 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumenter oversendt ved ekspedisjon av 03.08.2007 fra Nedre Eiker kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Internkontrollsystemet for hjemmesykepleien
 • Avviksregistreringer fra 2006 og 2007
 • Ni pasientjournaler (fra hjemmesykepleien og fra fastlegene)

Korrespondanse mellom virksomheten, fastlegene og Helsetilsynet i Buskerud:

 • Varsel om tilsyn av 26.06.07 til rådmannen
 • Helsetilsynets brev av 08.08.07 med program for tilsynet til virksomheten

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Gunn Randi Iversen

Virksomhetsleder

X

X

X

Lisbeth Dahl

Driftsansvarlig

X

X

X

Audhild Nevra

Virksomhetsleder

X

X

X

Cesilie Hiåsen

Sykepleier

X

X

X

Monica Thorsby

Hjelpepleier

X

X

X

Lena Albrigtsen

Hjelpepleier

X

X

X

Marit Fredheim

Etatsjef

X

 

X

Anne Sofie R. Andersen

Virksomhetsleder

X

 

X

Marit Saurun

Saksbehandler

X

 

X

Iren Solberg

Fagansv. saksbehandler

X

 

X

Anne May Hilsen

Saksbehandler

X

 

X

Helle Bjørhovde

Hjemmetj../inntaksteam

X

   

Marianne N. Iversen

Saksbehandler

   

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen og seniorrådgiver Ellisiv Hegna