Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
 • Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
 • Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
 • Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
 • Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

Ved tilsynet ble det påvist tre avvik og gitt to merknader:

Avvik 1:

Øvre Eiker kommune har ikke etablert et system som til enhver tid sikrer at det sykepleiefaglige ansvar blir ivaretatt gjennom hele døgnet.

Avvik 2:

Hjemmesykepleien i Øvre Eiker kommune gir bemyndigelse til assistenter uten at det er gitt forsvarlig opplæring.

Avvik 3:

Hjemmesykepleien i Øvre Eiker kommune gir bemyndigelse til sykepleiestudenter til å forestå medikamenthåndtering.

Merknad 1:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale hva gjelder å utarbeide detaljerte pleieplaner for den enkelte tjenestemottaker som beskriver det konkrete, individuelle hjelpebehov.

Merknad 2:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale hva gjelder å etablere lav terskel og god meldekultur ved avviksrapportering.

Dato: 07.09.2007

Seniorrådgiver Ellisiv Hegna
revisjonsleder
Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
revisor

 

 

1.Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Øvre Eiker kommune i perioden 26.06.07 (varsel om tilsyn ble sendt rådmannen) – 21.08.07 (sluttmøte ble avholdt). Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Helsetilsynet i Buskerud gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i henhold til lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og samme lov § 3, annet ledd.

Formålet med systemrevisjoner er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen (myndighetskrav: lov og forskrift) gjennom sin internkontroll. Revisjonene omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapportene fra revisjoner omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonene og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Generelle kommentarer hva gjelder virksomheten (herunder positive forhold) er i noen grad omtalt i kapittel 2 nedenfor.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet i Buskerud) finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Omsorgsseksjonen i Øvre Eiker kommune består av:

 • Institusjonsbaserte tjenester ved Eikertun:
  - Somatikk,
  - Korttid-/rehabilitering (herunder dagavdeling og avdeling lindrende),
  - Demensavdelinger,
 • Koordinerende enhet /vikartjenesten og felles nattjeneste
 • Tjenester for funksjonshemmede
 • Hjemmebaserte tjenester Vestfossen og Grevlingstien (sistnevnte botilbud til personer med demenssykdom) og
 • Hjemmebaserte tjenester Hokksund / Skotselv

Tilsynet var avgrenset til tilbudet som gis av Hjemmebaserte tjenester i Hokksund / Skotselv, herunder nattjenesten i dette distrikt.

Kommunen har tilbud om dagsenterplass til hjemmeboende fem dager i uken. To av disse dagene gis dagtilbudet til pleie- og omsorgstrengende med mental svikt (demenssykdom). Det er også mulighet for å gi dagtilbud til hjemmeboende på døgnavdelinger på Eikertun.

Øvre Eiker kommune har tilbud om utkjøring av middagsmat til hjemmeboende syv dager i uken. Tre av dagene foretas utkjøringen av Eiker Vekst, de resterende dager blir utkjøringen foretatt av hjemmetjenesten.

Det finnes en Frivillighetssentral i kommunen som hjemmesykepleien i noen grad kan få bistand fra for praktisk bistand til hjemmeboende. Andre frivillige organisasjoner arrangerer en rekke tilstelninger mv. som både institusjonsbeboere og hjemmeboende får tilbud om deltakelse på.

Det er ikke iverksatt systematiske tiltak for å gjøre forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenesten kjent blant de ansatte. Pleie- og omsorgstjenesten, hjemmesykepleien, har imidlertid utarbeidet et internkontrollsystem som er under jevnlig evaluering. Administrative og faglige prosedyrer er kjent i virksomheten.

Ikke alle som foretar behovskartlegging har fått opplæring i saksbehandling. Stikkprøver på vedtak som ble fremlagt var imidlertid i samsvar med de krav som stilles til enkeltvedtak og underretning om enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §§ 25 og 27.

Omsorgstjenesten i Øvre Eiker kommune har utarbeidet en Kompetanseplan, 2006 – 2010. Planen omfatter en rekke tiltak og satsningsområder.

Hjemmeboende som er døende kan få fastvakt ved behov. Vakthavende sykepleier er gitt myndighet til å avgjøre dette, i samråd med tjenesteleder.

Det er ikke utarbeidet individuell plan for alle som har krav på dette i henhold til pasientrettighetsloven § 2-5.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 26.06.07.

Oversikt over dokumenter som virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 21.08.07. Den 20.08.07 ble stikkprøver gjennomgått, og det ble foretatt befaring i hjemmetjenestens lokaler.

Intervjuer:
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.08.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen var avgrenset til følgende områder:

  • Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
  • Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
  • Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
  • Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
  • Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

5. Funn

5.1 Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.

På dette området ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble i tillegg gitt to merknader.

Avvik:

Øvre Eiker kommune har ikke etablert et system som til enhver tid sikrer at det sykepleiefaglige ansvar blir ivaretatt gjennom hele døgnet.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-3, første ledd, jf forskrift av 23.11.83, nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • I hjemmesykepleien er det ikke til enhver tid offentlig autorisert sykepleier på vakt.
 • I tilfeller der det på forhånd er kjent at det skal utføres sykepleiefaglige oppgaver i et hjem (for eksempel der det brukes smertepumper) kan det gjøres avtale om at sykepleiefaglig Flytvakt fra Eikertun skal reise ut. Flytvakten kan også konsulteres for råd og veiledning på dag/ kveldstid.
 • Nattsykepleier på Eikertun kan gi veiledning ved behov, og kan – hvis driften ved sykehjemmet tillatter det - også foreta fysisk vurdering av hjemmeboende pasienter.
 • Ved tilsynet fremkom det imidlertid at Flytvakten og Nattsykepleier på Eikertun vanskelig kan ivareta en bakvaktsordning for hjemmetjenesten. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter er derfor i stor grad henvist til å måtte kontakte den kommunale legevakt når sykepleiefaglig bakvakt ikke kan nås eller reise ut.

Merknad 1:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale hva gjelder å utarbeide detaljerte pleieplaner for den enkelte tjenestemottaker som beskriver det konkrete, individuelle hjelpebehov.

Aktuelle myndighetskrav

 • Lov av 02.07.99, nr 64 om helsepersonell mv §§ 39 og 40 jf forskrift av 21.12.00,nr 1385 om pasientjournal § 8, jf rettighetsbestemmelsen i lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-1, første ledd.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • På bakgrunn av behovskartleggingen som blir foretatt i forbindelse med saksutredningen skal det utarbeides individuelle pleieplaner for den enkelte tjenestemottaker.
 • Det er forutsatt at pleieplanene for tjenestemottakere med stort bistandsbehov skal være detaljerte, Videre er det forutsatt at enhver vikar eller ny tjenesteutøver skal kunne gå inn i et hjem og vite hvordan tjenester skal gis i henhold til pleieplanen. Det fremkom ved tilsynet at det gjenstår en del arbeid på dette punkt.

Merknad 2:

Det fremkom under tilsynet at hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale hva gjelder å etablere lav terskel og god meldekultur ved avviksrapportering.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.03.84, nr 15 § 3, første ledd, jf forskrift av 20.12.02, nr 1731 om internkontroll i sosial og helsetjenesten § 4 bokstav d og f.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Hjemmesykepleien fremla to avviksregistreringsskjemaer: Avviksskjema knyttet til legemiddelhåndtering, og avviksskjema knyttet til annen oppfølging av tjenestemottakere.
 • 19 avviksregistreringer ble fremlagt for 2006, og 17 for perioden 01.01 til 20.08.07. Avvikene omhandlet observasjoner i forbindelse med medikamenthåndtering, dekning av grunnleggende behov og oppfølging av trygghetsalarmer. Det er grunn for å anta at dette er en betydelig underrapportering.
 • Det fremkom at det i praksis ikke alltid foretas skriftlige avviksregistreringer som er knyttet til pasientrettet virksomhet, utover de registreringer som foretas når det oppstår feil ved legemiddelhåndtering.
 • Det ble gitt eksempler på hendelser som det forutsettes blir rapportert som avvik, men som i praksis ikke blir rapportert skriftlig.
 • Det fremkom at det er usikkerhet om hva som skal anses som avvik og av den grunn rapporteres.

5.2 Hvilket system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

5.3 Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

5.4 Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.

På dette området ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1:

Hjemmesykepleien i Øvre Eiker kommune gir bemyndigelse til assistenter uten at det er gitt forsvarlig opplæring.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov av 19.11.82, nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-3, første ledd, jf forskrift av 18.11.87 om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste § 8.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Assistenter (personell uten formell helsefaglig bakgrunn) gis bemyndigelse til å forestå utdeling av legemidler fra ferdig istandgjort og kontrollert doseringseske/-pose, og til å gi faste legemiddeldoser direkte fra beboermerkede pakninger som ikke får plass i doseringseske/-pose (øyedråper, salver, kremer og lignende) etter at det er gitt begrenset opplæring.
 • Den opplæring som assistenter får før slik bemyndigelse gis er langt mer begrenset enn det medikamentkurs som andre enn sykepleiere/vernepleiere må gjennomføre, og som de må bestå eksamen i, før bemyndigelse gis.
 • Av ”Prosedyre for legemiddelhåndtering i hjemmebasert omsorg”, datert 25.08.06, fremgår det under punkt 7.4:

  ”Til enkeltpasienter med spesielt behov for forutsigbarhet og kjennskap til personalet, kan kommunelegen unntaksvis gi tidsbegrenset dispensasjon til andre yrkesgrupper til å levere ut ferdigdoserte legemidler til navngitte pasienter”.
 • Bemyndigelser som ble fremlagt, i henhold til ovennevnte punkt i kommunens retningslinjer for medikamenthåndtering, var ikke avgrenset til navngitte pasienter, men var generelle for virksomhet i kommunen, eller avgrenset til konkrete distrikt.
 • Enkelte av bemyndigelsene ga også adgang til å sette insulininjeksjoner subcutant.
 • Forskrift om legemiddelforsyningen i den kommunale helsetjeneste § 8 forutsetter at bemyndigelse til medikamenthåndtering kun unntaksvis kan gis til andre enn sykepleiere/vernepleiere. Hvis andre helseprofesjoner eller assistenter skal kunne gis bemyndigelse er det en forutsetning at dette ikke gis før grundig opplæring er gitt. Assistenter forutsettes å måtte gjennomgå mer opplæring enn for eksempel hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.

Avvik 2:

Hjemmesykepleien i Øvre Eiker kommune gir bemyndigelse til sykepleiestudenter til å forestå medikamenthåndtering.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov av 02.07.99, nr 64 om helsepersonell § 5, jf forskrift av 18.11.87 om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste § 8. Se også rundskriv fra Statens helsetilsyn IK-14/01 og brev av 14.01.04 fra Shdir.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Det gis bemyndigelse til legemiddelhåndtering til sykepleierstudenter som er vikarer i helger, ferier mv. Dette er det, i henhold til Sosial- og helsedirektoratets fortolkning av Helsepersonelloven § 5, annet ledd og forskrift om legemiddelhåndtering, ikke adgang til, selv om studenten har bestått eksamen i legemiddellære.

5.5. Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19.06.70 nr 69 om offentlighet i forvaltningen
 • Lov 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov 02.07.99 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift 18.1.87 nr 1153 om legemiddelforsyningen m.v i den kommunale helsetjeneste
 • Forskrift 28.06.01 nr 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 23.12.04 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumenter oversendt ved ekspedisjon av xx.xx.xx fra Øvre Eiker kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Internkontrollsystemet for hjemmesykepleien
 • Avviksregistreringer
 • Åtte pasientjournaler (fra hjemmesykepleien og fra fastlegene)

Korrespondanse mellom virksomheten, fastlegene og Helsetilsynet i Buskerud:

 • Varsel om tilsyn av 26.06.07 til rådmannen
 • Helsetilsynets brev av 07.08.07 med program for tilsynet til virksomheten
 • Helsetilsynets brev av 09.08.07 til fastleger som det ble anmodet om kopi / utskrift av journal fra

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Jostein Barstad

Rådmann

X

X

Anne Lise Trondsen

Omsorgssjef

X

X

Helle Skinnerud

Rådgiver

X

X

Inger Solberg

Politiker

X

X

Gry Strøm Andersen

Tjenesteleder, Hokksund / Skotselv

X

X

X

Ann Kristin Moe

Tjenesteleder, Vikarsentralen / Nattjenesten

X

X

X

Iren Berglund

Sykepleier, Hokksund

X

X

X

Kari S Hamborg

Sykepleier, Skotselv

X

X

X

Astrid S Tufto

Hjelpepleier, Skotselv

X

X

X

Kim M Myhre

Hjelpepleier, Nattjenesten

X

X

X

Eirin Berntzen

Tjenesteleder, Eikertun – Demens

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Ellisiv Hegna og seniorrådgiver Ole Bennie Johansen