Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Buskerud


Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
 • Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
 • Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
 • Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
 • Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

Ved tilsynet ble det påvist to avvik, og det ble gitt en merknad:

Avvik 1:

Ikke alle som foretar medikamenthåndtering i pleie- og omsorgstjenesten har fått bemyndigelse fra lege.

Avvik 2:

Det er ikke etablert et system som sikrer at hjemmesykepleien blir varslet når fastlegene foretar endring i pasientenes medikasjon.

Merknad:

Hjemmesykepleien i Ytre Lier har et forbedringspotensiale hva gjelder å få utarbeidet konkrete, individuelle tiltaks- / pleieplaner for den enkelte pasient. Virksomheten omtaler dette som individuelle omsorgsplaner. Konkrete planer kan bidra til og dokumenterer at tjenestetilbudet er faglig forsvarlig, herunder at det dekker de konkrete, individuelle grunnleggende behov.

Dato:

Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
revisjonsleder
Seniorrådgiver Ellisiv Hegna
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Lier kommune, hjemmesykepleien i Ytre Lier, i perioden 05.03 til 06.06.2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Buskerud gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Pleie- og omsorgstjenesten i Lier kommune består av institusjonsbaserte tjenester og hjemmesykepleie. Kommunen har flere omsorgsboliger. Hjemmesykepleien er inndelt i distrikt Øvre Lier og Ytre Lier. Tilsynet var avgrenset til tilbudet som gis av hjemmesykepleien i Ytre Lier. Denne inkluderer tradisjonell hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, tjenestetilbud til utviklingshemmede og støttekontakt. Når det gjelder nattjenesten har koordineringssykepleier på natt ansvaret for beboere i både Øvre og Ytre Lier. Stillingen er organisatorisk underlagt virksomhetsleder i Øvre Lier.

Lier kommune har tilbud om dagsenterplasser til hjemmeboende ved Gifstad (midlertidig på Sjåstad), ved Hallingstadtunet og ved Frogner sykehjem. De to sistnevnte dagtilbud er særskilt tilrettelagt for personer med mental svikt/demenssykdom.

Tjenestetilbudet til hjemmeboende på natt i Ytre Lier dekkes av en nattjeneste. En koordineringssykepleier har på natt i tillegg ansvaret for pasienter med særskilte behov i hele kommunen.

Lier kommune har tilbud om utkjøring av fersk vakumpakket middagsmat hele uken til hjemmeboende. Maten kjøres ut to dager i uken av Frivillighetssentralen i kommunen. Hjemmesykepleien varmer opp maten til de som har behov for hjelp til dette.

Saksbehandlere, og de som fatter vedtak om helse- og sosiale tjenester, har de senere år fått skolering gjennom kurs i regi av blant annet Fylkesmannen i Buskerud. Stikkprøver på vedtak som ble fremlagt oppfylte i det vesentligste de krav som stilles til enkeltvedtak og underretning om enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §§ 23 til 25 og § 27. Kommunen har opprettet et Brukerkontor som saksutreder de fleste søknader om tjenester. Det er virksomhetsleder som fatter vedtak om hjemmetjenester.

Lier kommune har utarbeidet en Opplæringsplan for 2007.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene er kjent blant de ansatte i virksomheten. Internkontrollsystemet inneholder blant annet prosedyrer i henhold til kvalitetsforskriften § 3, annet ledd.

Hjemmeboende som er døende kan få fastvakt ved behov. Det er fattet politisk beslutning om dette. Virksomhetsleder er gitt myndighet til å avgjøre dette.

Det gjenstår mye arbeid med å få utarbeidet konkrete, individuelle tiltaks-/pleieplaner (individuelle omsorgsplaner). Det fremkom videre at det ennå ikke er utarbeidet individuell plan for alle som har krav på dette i henhold til pasientrettighetsloven § 2-5.

Lier kommune har retningslinjer for medikamenthåndtering i pleie- og omsorgstjenesten.

Hjemmesykepleien har et tett samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen. Samarbeidet er formalisert gjennom ukentlige møter, og ergo- og fysioterapitjenesten kobles ellers inn ved behov.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.03.2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 06.06.2007.

Intervjuer
Seks personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring.

Sluttmøte ble avholdt 06.06.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen var avgrenset til følgende områder:

  • Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
  • Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
  • Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
  • Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
  • Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

5. Funn

5.1 Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble imidlertid gitt en merknad.

Merknad

Hjemmesykepleien i Ytre Lier har et forbedringspotensiale hva gjelder å få utarbeidet konkrete, individuelle tiltaks- / pleieplaner for den enkelte pasient. Virksomheten omtaler dette som individuelle omsorgsplaner. Konkrete planer kan bidra til og dokumenterer at tjenestetilbudet er faglig forsvarlig, herunder at det dekker de konkrete, individuelle grunnleggende behov.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Forsvarlighetskravet i khl § 6-3, første ledd, jf § 1-3a og helsepersonelloven § 4, jf § 16, første ledd og kvalitetsforskriften § 3, første og annet ledd.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Stikkprøver på pasientjournaler som ble gjennomgått viste at hjelpebehovet og tjenestetilbudet gjennom døgnet i liten grad var beskrevet og konkretisert.
 • Det fremgikk at tiltak til en viss grad er beskrevet i T-kort som befinner seg på vaktrom i hjemmesykepleiens lokaler. Dette gjenfinnes i liten grad i pasientenes journal.
 • Det opplyses at arbeidet med individuelle omsorgsplaner har vært prioritert, men at arbeidet har stoppet opp.
 • I 2005 ble det besluttet å prioritere arbeidet med å utarbeide individuelle omsorgsplaner.

5.2 Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

5.3 Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

5.4 Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.

På dette området ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1

Ikke alle som foretar medikamenthåndtering i pleie- og omsorgstjenesten har fått bemyndigelse fra lege.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Lov av 02.07.99, nr 64 om helsepersonell § 5, jf forskrift av 18.11.87 om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste § 8. Se også rundskriv fra Statens helsetilsyn IK-14/01 og brev av 14.01.04 fra Shdir.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det gis ikke bemyndigelse til sykepleiere og vernepleiere som foretar medikamenthåndtering i hjemmesykepleien. Også disse skal ha bemyndigelse.
 • Det gis bemyndigelse til sykepleiestudenter som har bestått eksamen i medikamentlære. Studenter skal ikke gis bemyndigelse.

Avvik 2

Det er ikke etablert et system som sikrer at hjemmesykepleien blir varslet når fastlegene foretar endring i pasientenes medikasjon.

Aktuelle myndighetskrav

 • Forsvarlighetskravet i khl § 6-3, første ledd, jf § 1-3a, jf helsepersonelloven § 4, jf § 16, første ledd.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det fremkom at det nylig er utarbeidet et skjema som skal fylles ut som dokumentasjon for de tilfeller hvor hjemmesykepleien inngår avtale om å overta ansvaret for legemiddelhåndteringen til hjemmeboende pasienter.
 • Hjemmesykepleien påtar seg i slike tilfeller ansvaret for at medikamenthåndteringen ivaretas på faglig forsvarlig måte, herunder i samsvar med den til enhver tid forordnede medikasjon. Kommunen har imidlertid ikke fått etablert noen avtale med fastlegene som kan bidra til at hjemmesykepleien systematisk blir varslet av fastlegene når endring av medikasjon finner sted.
 • Det fremkom at det er personavhengig hvilke leger som systematisk varsler hjemmesykepleien, enten telefonisk eller med faks.
 • Det er ikke etablert faste samhandlingsarenaer mellom fastleger og hjemmesykepleien der bl.annet slike forhold kan kvalitetssikres.

5.5 Hvordan medisinskfaglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19.06.70 nr 69 om offentlighet i forvaltningen
 • Lov 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov 02.07.99 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift 18.1.87 nr 1153 om legemiddelforsyningen m.v i den kommunale helsetjeneste
 • Forskrift 28.06.01 nr 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 23.12.04 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumenter oversendt ved ekspedisjon av 02.05.2007 fra Lier kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Internkontrollsystemet for hjemmesykepleien.
 • Avviksregistreringer foretatt i perioden 01.07.06 til revisjonstidspunktet.
 • Åtte pasientjournaler (fra hjemmesykepleien og fra fastlegene)

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Buskerud:

 • Varsel om tilsyn av 05.03.07
 • Helsetilsynets brev av 21.05.07 med program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Mette Strømme

Virksomhetsleder Ytre Lier

X

X

X

Marit Helgerud

Sykepleier 1

X

X

X

Arja Alto

Sykepleier

X

X

X

Morten Tveiten

Hjelpepleier

X

X

X

Elin Lindrupsen

Assistent

X

X

Mona Herheim

Virksomhetsleder Øvre Lier

X

X

Unni Berget

Sykepleier

X

Brita Snarheim

Fagkonsulent

X

Bjørn Harry Støle

Kommunalsjef

X

Randi Ellingsen

Hjelpepleier

X

Hilde Johannessen

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen og seniorrådgiver Ellisiv Hegna