Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført tilsyn med Hole kommunes tjenestetilbud til voksne personer med psykisk utviklingshemming i egen bolig etter sosialtjenestelovens kapittel 4A. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:
 • Om Hole kommune gir tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming et tilstrekkelig tilbud om praktisk bistand og støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-3, jfr § 4-2, bokstav a og c i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
 • Om Hole kommune sikrer at bruken av tvang makt er i tråd med sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for å gi følgende 3 avvik:

 • Kommunen har ikke fattet vedtak om bruk av planlagt tvang og makt.
 • Kommunen har ikke et system som sikrer at det blir skrevet og sendt meldinger ved skadeavvergende tiltak i enkelte nødsituasjoner.
 • Kommunen sikrer ikke at tjenesteyterne har tilstrekkelig kunnskap til å identifisere tvang og maktbruk i tjenesten.

Dato: 28.03.07

Anne Cathrine Dahl
revisjonsleder
Hege Kylland
revisor

 

 

Anne-Lene Egeland Arnesen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hole kommune i perioden 02.01.07- 13.03.07. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hole er en kommune med ca 5000 innbyggere. Kommunens administrative hovedstruktur er organisert med to myndighetsnivå. Den administrative toppledelse består av rådmann og kommunalsjef/assisterende rådmann. Det er foruten staben som er direkte knyttet til rådmannens kontor, opprettet 18 tjenestesteder.

Tjenester til psykisk utviklingshemmede er underlagt tjenestestedet ”Tiltak funksjonshemmede” og ledes av tjenesteleder som har fått delegert overordnet budsjettansvar, overordnet personalansvar og overordnet faglig ansvar. Enheten har ansvaret for tiltak for funksjonshemmede, tildeling av avlastning, støttekontakt, botiltak, og dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming. Dersom noen av de funksjonshemmede i hovedsak mottar tjenester fra hjemmesykepleien, har saken i sin helhet tradisjonelt sett vært håndtert av tjenestestedet ”Pleie, rehabilitering og omsorg”. Kommunen har opprettet 5 boenheter for denne gruppen tjenestemottakere. To av boenhetene er underlagt de øvrige tre boligene. Boveileder er ansvarlig for den daglige driften av boligen og rapporterer direkte til tjenesteleder. Arbeidssenteret i Hole er også organisert under tjenestestedet ”Tiltak funksjonshemmede”.

Etter det som blir opplyst ligger Hole kommune godt over landsgjennomsnittet når det gjelder antall ressurskrevende bruker.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 02.01.07 . Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte er ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 13.03.07.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Fylkesmannen hadde 06.03.07 befaring ved boligene i Rudsøgardsveien 26 og Gamleveien 2b. Her ble det gjennomført samtale med 4 ansatte og pårørende til en tjenestemottaker. Informasjonen fra disse samtalene er benyttet som en del av informasjonsgrunnlaget i forkant av revisjonen.

Sluttmøte ble avholdt 13.03.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

Område 1:

Sosiale tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Det ble undersøkt om tjenestene ble gitt i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser

Område 2:

Bruk av tvang eller makt overfor personer med psykisk utviklingshemming.

Avvikene bygger på de fakta som tilsynsmyndigheten finner sannsynliggjort ved dokumentgjennomgang og intervjuer.

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen har ikke fattet vedtak om bruk av planlagt tvang og makt.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-5 jfr § 4A-7, jfr Forskrift om internkontroll § 4.

Kommentarer:
Reglene i sosialtjenesteloven kap 4A åpner for at det i bestemte situasjoner kan brukes makt eller tvang ovenfor personer med psykisk utviklingshemming for å forhindre vesentlig skade på seg selv, andre eller materielle verdier. Dersom den utfordrende atferden gjentar seg på en slik måte at det er mulig å lage faste rutiner for hvilke tiltak som skal benyttes for å forhindre eller begrense skaden skal det fattes vedtak. Det samme gjelder der hvor personen er avhengig av bistand for å dekke grunnleggende behov, men motsetter seg at tjenesteyterne gir nødvendig bistand.

Avviket bygger på følgende:

 • Det er innført begrensninger på tilgangen til private eiendeler uten at det er fattet vedtak om dette.
 • Fylkesmannen har ikke mottatt enkeltmeldinger om tvangsbruken.
 • Det blir brukt tvang/makt for å begrense eller hindre vesentlig skade i gjentatte situasjoner overfor tjenestemottaker uten at lovpålagt beslutningsprosess er fulgt.
 • Det er uklart for de ansatte hvem som er overordnet faglig ansvarlig for sosialtjenestelovens kap 4A.
 • Det er ikke etablert rutiner som sikrer at lovpålagt beslutningsprosess blir fulgt.

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at det blir skrevet og sendt meldinger ved skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-7 første ledd jfr, § 4A-5 tredje ledd bokstav a, jfr Forskrift om internkontroll § 4.

Kommentarer:
Sosialtjenesteloven kapittel 4A skal forhindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Dersom det i en nødsituasjon er nødvendig å benytte tvang eller makt for å begrense eller hindre vesentlig skade, skal det skrives melding om dette. Meldingen skal sendes til Fylkesmannen og skal beskrive den aktuelle hendelsen og hva som hendte forut for denne. Begrepet ”sikre” knytter seg til hvordan virksomheten systematisk styrer sine tjenester og om det faktisk sendes meldinger om bruk av tvang for å forhindre vesentlig skade i enkelte nødsituasjoner.

Avviket bygger på følgende:

 • Det blir benyttet tvang og makt i nødsituasjoner uten at det er sendt melding om dette til Fylkesmannen.
 • Innsendt dokumentasjon viser at det er skrevet 14 meldinger i 2006 hvor det er benyttet tvang og makt i nødsituasjoner – ingen av disse er oversendt Fylkesmannen.
 • Det sendes ikke melding om bruk av tvang og makt i påvente av vedtak.

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke at tjenesteyterne har tilstrekkelig kunnskap til å identifisere tvang og maktbruk i tjenesten.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-4, jfr Forskrift om internkontroll §4.

Kommentarer:

 • I sosialtjenesteloven stilles det krav om at kommunen skal legge forholdene til rette slik at det brukes minst mulig tvang og makt. For å begrense og hindre bruk av tvang, er det en forutsetning at de ansatte har en ensartet forståelse av hva som er tvang og makt.
 • Begrepet ”sikre” knytter seg til hvordan virksomheten systematisk styrer sine tjenester og om man faktisk oppnår de krav til forebygging og tilrettelegging som følger av loven.
 • Avviket bygger på følgende:
 • Tjenesteytere har manglende kunnskap om adgangen til bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede.
 • Det er manglende forståelse for formålet med reglene om bruk av tvang og makt i sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Det er ikke utarbeidet opplæringsplaner som sikrer at den enkelte tjenesteyter har tilstrekkelig generell kunnskap om sosialtjenestelovens kap 4A.
 • Den opplæring og veiledning som hittil er gitt er ikke tilstrekkelig.
 • Personalhåndboken for ansatte omhandler ikke opplæring i bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemming.
 • Rutinehåndboken som er utarbeidet er i hovedsak knyttet opp til arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet i tillegg til en kopi av sosialtjenesteloven.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester (lost.) mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • Forskrift om intern kontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 19.november 1992 nr 66.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunen, samt hvordan tjenester til psykisk utviklingshemmede er organisert.
 • Kommunens delegasjonsreglement, hvor det fremkommer hvem som fatter vedtak etter lov om sosiale tjenester, kapittel 4, til psykisk utviklingshemmede.
 • Opplæringsplan for de som arbeider i boliger hvor det bor psykisk utviklingshemmede knyttet til den enkelte tjenestemottaker.
 • Oversikt over alle ansatte som arbeider i forhold til psykisk utviklingshemmede med stillingsandel og utdannelse.
 • Kopi av vedtak over innvilgede tjenester, etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a og c, til psykisk utviklingshemmede.
 • Retningslinjer for tildeling av praktisk bistand
 • Retningslinjer for tildeling av støttekontakt
 • Personalhåndbok
 • Avviksmeldinger fra boligene.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journal/mappe til 10 tjenestemottakere
 • Prosedyreperm og styringssystem knyttet til arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 02.10.07 – Varsel om tilsyn
 • 12.02.07 - Oversendelse av etterspurt dokumentasjon
 • 21.02.07 - Oversendelse av program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Gro Hagen

Konsulent

X

X

X

Harald Farstad

Assistent bolig A

X

Runar Grønvold

Leder bolig A

X

X

X

Geir Flo

Assistent

X

Lise Gjersvold

Leder

X

X

X

Tony Karadas

Faglig ansvarlig

X

Marit Myhre

Tjenesteleder

X

X

X

Nina B. Røed

Rådmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl
Seniorrådgiver Anne-Lene Egeland Arnesen
Førstekonsulent Hege Kylland