Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført tilsyn med Modum kommunes tjenestetilbud til voksne personer med psykisk utviklingshemming i egen bolig etter sosialtjenestelovens kapittel 4A. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om Modum kommune gir tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming et tilstrekkelig tilbud om praktisk bistand og støttekontakt etter sosialtjenesteloven § 4-3, jfr § 4-2, bokstav a og c i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
 • Om Modum kommune sikrer at bruken av tvang makt er i tråd med sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for å gi følgende 4 avvik.

 • Kommunen har ikke fattet vedtak om bruk av planlagt tvang og makt.
 • Kommunen har ikke et system som sikrer at det blir skrevet og sendt meldinger ved skadeavvergende tiltak i enkelte nødsituasjoner
 • Det benyttes belønningssystem som det ikke er rettslig adgang til.
 • Kommunen sikrer ikke at tjenesteyterne har tilstrekkelig kunnskap til å identifisere tvang og maktbruk i tjenesten.

Dato: 16. mars 2006

Anne Cathrine Dahl
revisjonsleder
Anne-Lene Egeland Arnesen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Modum kommune i perioden 02.01.07- 15.03.07. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år 

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. 

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. 

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Modum er en kommune med ca 12 500 innbyggere. Kommunens administrative hovedstruktur er organisert i fire etater. Helse- og sosialetaten ledes av helse – og sosialsjef som rapporterer direkte til rådmannen. Helse – og sosialtjenesten har hovedansvaret for rådgivning og strategisk planlegging innen områdene pleie- og omsorg, barnevern, sosial- og rusomsorg og helsevern og flyktninger. Alle henvendelser om pleie- og omsorgstjenester rettes til tiltaksenheten som også har ansvaret for å innvilge disse tjenestene. Tiltaksenheten er organisert i stab direkte knyttet til rådmannens kontor.  

En av de 10 seksjonene som er underlagt helse- og sosialsjefens ansvarsområde er Seksjon funksjonshemmede som ledes av en seksjonsleder. Hun har ansvaret for bl.a tjenestene som er innvilget av tiltaksenheten og 6 tilrettelagte boliger. Dette er 3 bofellesskap i Badeveien, et i Løkkeveien, et i Skolegata og et i Stadionveien. I disse boligene er det en administrativ leder og en faglig leder. Administrativ leder rapporterer direkte til seksjonsleder for funksjonshemmede.  

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 02.01.07 . Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte er ikke avholdt.. 

Åpningsmøte ble avholdt 15.03.07. 

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Fylkesmannen hadde 09.03.07 befaring ved boligene i Stadionvegen og Skolegata. Her ble det gjennomført samtale med 4 ansatte og pårørende til to tjenestemottakere. Informasjonen fra disse samtalene er benyttet som en del av informasjonsgrunnlaget i forkant av revisjonen.

Sluttmøte ble avholdt 15.03.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

Område 1: Sosiale tjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Det ble undersøkt om tjenestene ble gitt i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser 
 

Område 2: Bruk av tvang eller makt overfor personer med psykisk utviklingshemming.

Avvikene bygger på de fakta som tilsynsmyndigheten finner sannliggjort ved dokumentgjennomgang og intervjuer.

5. Funn

Avvik 1:

Modum kommune har ikke fattet vedtak om bruk av planlagt tvang og makt.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-5 jfr § 4A-7, jfr Forskrift om internkontroll § 4. 

Kommentarer:
Reglene i sosialtjenesteloven kap 4A åpner for at det i bestemte situasjoner kan brukes makt eller tvang ovenfor personer med psykisk utviklingshemming for å forhindre vesentlig skade på seg selv, andre eller materielle verdier. Dersom den utfordrende atferden gjentar seg på en slik måte at det er mulig å lage faste rutiner for hvilke tiltak som skal benyttes for å forhindre eller begrense skaden skal det fattes vedtak. Det samme gjelder der hvor personen er avhengig av bistand for å dekke grunnleggende behov, men motsetter seg at tjenesteyterne gir nødvendig bistand. 

Avviket bygger på følgende:

 • Det blir brukt tvang/makt for å begrense eller hindre vesentlig skade i gjentatte situasjoner overfor tjenestemottaker uten at lovpålagt beslutningsprosess er fulgt.  
 • Alle ansatte er ikke kjent med hvem som er faglig ansvarlig for sosialtjenestelovens kap 4A.
 • Etablerte rutiner som skal sikre at lovpålagt beslutningsprosess blir fulgt, etterleves ikke i alle situasjoner, og det sendes heller ikke avviksmeldinger i henhold til rutinene dersom disse ikke blir fulgt. 

Avvik 2:

Modum kommunen sikrer ikke at det blir skrevet og sendt meldinger ved skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-7 første ledd jfr, § 4A-5 tredje ledd bokstav a, jfr Forskrift om internkontroll § 4. 

Kommentarer:
Sosialtjenesteloven kapittel 4A skal forhindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Dersom det i en nødsituasjon er nødvendig å benytte tvang eller makt for å begrense eller hindre vesentlig skade, skal det skrives melding om dette. Meldingen skal sendes til Fylkesmannen og skal beskrive den aktuelle hendelsen og hva som hendte forut for denne. Begrepet ”sikre” knytter seg til hvordan virksomheten systematisk styrer sine tjenester og om det faktisk sendes meldinger om bruk av tvang for å forhindre vesentlig skade i enkelte nødsituasjoner.

Avviket bygger på følgende:

 • Det blir benyttet tvang og makt i nødsituasjoner uten at det er sendt melding om dette til Fylkesmannen.
 • Det sendes ikke melding om bruk av tvang og makt i påvente av vedtak.
 • Skadeavvergende tiltak blir rapportert som avvik fra interne prosedyrer men sendes ikke som melding til Fylkesmannen.
 • Tilbakemeldinger om å føre avviket på nytt som skadeavvergende tiltak er ikke fulgt opp.
 • Det er ulik oppfatning av hvem som har ansvaret for å sende melding om skadeavvergende tiltak til Fylkesmannen

Avvik 3:

Modum kommune benytter belønningssystem overfor enkelte tjenestemottakere som det ikke er rettslig adgang til.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-5 jfr Forskrift om internkontroll § 4. 

Kommentarer:
Det følger av sostjl § 4A-5 andre ledd at tvang og makt bare kan brukes når det er faglig og etisk forsvarlig. For at et tiltak skal være faglig og etisk forsvarlig er det en forutsetning at grunnleggende rettigheter som alle mennesker har i kraft av å være menneske tas i betraktning ved planlegging og gjennomføring av tjenester. Blant annet har alle rett til å benytte sine rettigheter. Tjenesteyterne må bistå i å avverge utnytting. Det er heller ikke anledning til å sette i gang opplæringstiltak som baserer seg på å begrense tilgangen på tjenestemottakers egne eiendeler eller benytte disse som belønning.  

Avviket bygger på følgende:

 • Det blir benyttet opplæringssystem som baserer seg på at private midler benyttes som belønning.

Avvik 4:

Modum kommune sikrer ikke at tjenesteyterne har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere tvang og maktbruk i tjenesten.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-4, jfr Forskrift om internkontroll §4. 

Kommentarer:
I sosialtjenesteloven stilles det krav om at kommunen skal legge forholdene til rette slik at det brukes minst mulig tvang og makt. For å begrense og hindre bruk av tvang, er det en forutsetning at de ansatte har en ensartet forståelse av hva som er tvang og makt.

Begrepet ”sikre” knytter seg til hvordan virksomheten systematisk styrer sine tjenester og om man faktisk oppnår de krav til forebygging og tilrettelegging som følger av loven. 

Avviket bygger på følgende: 

 • Tjenesteyterne har varierende kunnskap om adgangen til bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede.
 • Det er manglende forståelse for formålet med reglene om bruk av tvang og makt i sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Refleksjonsgruppene som det er vist til som et sentralt element for å sikre nødvendig opplæring, er enten ukjent for tjenesteyterne eller har vært benyttet i svært liten grad.
 • Den opplæring og veiledning som hittil er gitt er ikke tilstrekkelig.    
 • Noen tjenesteytere opplyser at de ikke har hatt opplæring i sosialtjenestelovens kap 4A 

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester (lost.) mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • Forskrift om intern kontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 19.november 1992 nr 66.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunen, samt hvordan tjenester til psykisk utviklingshemmede er organisert.
 • Kommunens delegasjonsreglement, hvor det fremkommer hvem som fatter vedtak etter lov om sosiale tjenester, kapittel 4, til psykisk utviklingshemmede.
 • Opplæringsplan
 • Oversikt over hvordan kommunen organiserer arbeidet med internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Oversikt over alle ansatte som arbeider i forhold til psykisk utviklingshemmede med stillingsandel og utdannelse.
 • Kopi av vedtak over innvilgede tjenester, etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a og c, til psykisk utviklingshemmede i perioden 01.01.06-15.01.07.
 • Retningslinjer for tildeling av praktisk bistand
 • Retningslinjer for tildeling av støttekontakt
 • Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner og meldinger om skader på ansatte/tjenestemottakere i perioden 01.09.06 til 15.01.07
 • Kommunens egne interne tilsynsrapporter. 

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journal/mappe til 11 tjenestemottakere
 • 3 brukerpermer 

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 02.10.07 – Varsel om tilsyn
 • 08.02.07 - Oversendelse av etterspurt dokumentasjon
 • 21.02.07 - Oversendelse av program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Astrid Halonen

Leder Stadionveien

X

X

X

Henning Bjørnerud

Tiltaksleder

X

X

X

Hanne Fjellvik

Hjelpepleier

X

X

X

Vivian Saastad

Leder Skolegata

X

X

X

Liv Tandberg

Assistent Stadionvegen

X

X

Heidi Albrigtsen

Seksjonsleder funksjonshemmede

X

X

X

Torbjørn Festvåg

Helse- og sosialsjef

X

X

Ruth Aasmundrud

Leder Badeveien

X

X

Kari Mette Øen

Faglig ansvarlig Badeveien

X

Gjermund Rønning

Økonomisjef

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl
Seniorrådgiver Anne-Lene Egeland Arnesen