Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Kommunens styringssystemer
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud gjennomførte i perioden 25.1.2008 – 24.10.2008 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Drammen kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Ved tilsynet i Drammen kommune ble det gjort funn som avdekket to avvik:

 • Drammen kommune sikrer ikke at barnevern-, sosial- og helsetjenesten samarbeider slik at utsatte barn og unge i skolepliktig alder får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte.
 • Drammen kommune sikrer ikke at sosial- og barneverntjenesten samarbeider godt nok i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av overgangen fra barnevern- til sosialtjeneste for aldersgruppen 18 – 23 år.

Det ble ikke gitt noen merknader ved dette tilsynet.

Dato: 24.10.2008

Ole H. Bals
revisjonsleder
Ellisiv Hegna
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 25.1.2008 – 24.10.2008 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Drammen kommune har 60 145 innbyggere. De aktuelle tjenestene for dette tilsynet var sosialtjenesten, skolehelsetjenesten, barnevernverntjenesten, psykisk helsetjeneste for barn, psykisk helsetjeneste for voksne og rusomsorgen. I Drammen kommune er tjenestene organisert i følgende virksomheter:

 • sosialtjenesten i Sosialsenteret
 • skolehelsetjenesten i Helsestasjonene
 • barneverntjenesten som en avdeling i Senter for oppvekst
 • psykisk helsetjeneste for barn er et delt ansvar mellom skolehelsetjenesten og Oppvekstteamet, som er en avdeling i Senter for oppvekst
 • psykisk helsetjeneste for voksne i Omsorgstiltakene som er en avdeling i Pleie og omsorg
 • rusomsorgen i Senter for rusforebygging har fortrinnsvis voksne som målgruppe, men har ingen streng aldersgrense, og Uteteamet som er en av avdelingene, har aldersgruppen fra 13 år som sin målgruppe.

Skolehelsetjenesten gir i samarbeid med enkelte skoler tilbud om grupper og andre arrangementer for barn av psykisk syke foreldre. Det er helsestasjonen som har ansvaret for skolestartundersøkelsene i kommunen, og de samarbeider med skolen og PPT om god skolestart.

Det finnes mange forskjellige tverrfaglige samhandlingsarenaer i Drammen. Flere av disse er knyttet til spesifikke prosjekter eller til avgrensede temaer mellom aktuelle enkelttjenester. Ved utvalgte skoler/i utvalgte bydeler er det etablert tverrfaglige samhandlingsarenaer som omfatter både skole, PPT, Oppvekstteamet, barneverntjenesten og skolehelsetjenesten. SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) er et organisert samarbeid mellom kommune og politi. En av SLTs ulike faggrupper kalles TFG (Tverrfaglig faggruppe). Den består av representanter for barneverntjenesten, Oppvekstteamet, Uteteamet og politiet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.1.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 28.8.08.

Åpningsmøte ble avholdt 30.9.2008.

Intervjuer:
16 personer ble intervjuet.

Telefonintervjuer med samarbeidspartnere ble gjennomført i uke 38/39 med rektor ved Øren barneskole, rektor ved Strømsø ungdomsskole, fagleder ved PPT, psykologspesialist ved PPT, avdelingsleder ved Barnevernvakta, SLT-koordinator, Tidligforebygger, miljøterapeut i DELTA-prosjektet ved SFR og virksomhetsleder ved Introduksjonssenteret.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt 2.10.2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier. Tilsvarende ble det også undersøkt om helsetjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å gi to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1:

Drammen kommune sikrer ikke at barnevern-, sosial- og helsetjenesten samarbeider slik at utsatte barn og unge i skolepliktig alder får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Avvik fra:

 • sosialtjenesteloven § 3-2
 • barnevernloven § 3-2
 • kommunehelseloven § 1-4 annet ledd
 • forskrift om helsestasjon og skolehelsetjeneste § 2-3 annet ledd
 • internkontrollforskriftene § 4

Kommentar:
Kommunen skal gjennom internkontrollen på områdene barnevern, helse og sosial sikre at lovverket på områdene blir fulgt. Etter barnevernloven § 3-2 annet ledd skal barneverntjenesten samarbeide med andre instanser i kommunen når dette kan bidra til å løse barneverntjenestens oppgaver. Regelen omfatter samarbeid i enkeltsaker. Det er kommunen som har ansvar for generell forebyggende virksomhet, jf barnevernloven § 3-2 første ledd, og barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke problem så tidlig at tiltak kan settes inn for å unngå varige skader.

Formålet med barnevernloven er blant annet å sikre rett tjeneste til rett tid, jf barnevernloven § 1-1. Sviktende samarbeid kan føre til at dette ikke blir oppfylt i det enkelte tilfellet.

Etter sosialtjenesteloven § 3-2 skal sosialtjenesten samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse egne oppgaver etter loven.

Etter kommunehelseloven § 1-4 annet ledd skal helsetjenesten samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse egne oppgaver etter loven. Samarbeidsplikten gjelder også i enkeltsaker.

Helsestasjons-/skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med blant annet kommunale tjenester, jf forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 tredje ledd.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Etter at bekymringsmelding er sendt barneverntjenesten, får ikke aktuelle samarbeidspartnere rutinemessig tilbakemelding om at melding er mottatt.
 • Barneverntjenesten har utarbeidet et skjema for samtykke til å gi og innhente opplysninger. Det er ikke etablert system som sikrer at det gis nødvendig informasjon/tilbakemeldinger til aktuelle samarbeidspartnere
 • Sosialtjenesten har ikke rutiner eller etablert praksis som bidrar til å sikre at barnas situasjon blir særskilt kartlagt i familier som søker økonomisk sosialhjelp
 • Kommunen har ikke etablert et system som sikrer at alle ansatte får tilstrekkelig kunnskap om de ulike deltjenester og rammer, slik at de kan vurdere om disse bør trekkes inn i samarbeidet i forhold til barn og unges individuelle behov
 • Senter for rusforebygging og barneverntjenesten utnytter i liten grad hverandres kompetanse i saker som gjelder ungdommer eller foreldre med rusproblemer
 • Barneverntjenesten bruker lang tid før undersøkelse blir påbegynt/gjennomført
 • Det er ikke etablert formalisert samarbeid mellom barneverntjenesten, skolene, skolehelsetjenesten, omsorgstiltakene (tjenester til voksne med psykiske lidelser) og Introduksjonssenteret
 • Oppvekstteamets ansvar for barn og unge med psykiske lidelser er lite kjent blant samarbeidspartnere
 • Kun helsestasjonsvirksomheten har et skriftlig system i bruk for registrering og rapportering av avvik
 • Det er ikke fastsatt felles måleindikatorer som gjør det mulig å vurdere tverrfaglig samarbeid
 • Tilsynet har sett enkelte eksempler på risikovurderinger ved helsestasjonsvirksomheten. Tilsvarende funn ble ikke gjort ved de øvrige virksomhetene.

Avvik 2:

Drammen kommune sikrer ikke at sosial- og barneverntjenesten samarbeider godt nok i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av overgangen fra barnevern- til sosialtjeneste for aldersgruppen 18 – 23 år.

Avvik fra:

 • Barnevernloven § 1-3
 • Sosialtjenesteloven § 3-2

Kommentar:
Barnevernloven § 1-3, jf internkontrollforskriften innebærer at kommunen skal sikre at barnevernet i god tid før opphør av barneverntjenester ved fylte 18 år undersøker behovet for andre tjenester eller tiltak og eventuelt forbereder og samarbeider med sosialtjenesten.

Sosialtjenesteloven § 3-2, jf § 4-3 og internkontrollforskriften innebærer at kommunen skal sikre at sosialtjenesten samarbeider ved spørsmål om behov for tjenester etter sosialtjenesteloven.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Barneverntjenesten har overført saker ved 18-års alder til sosialtjenesten uten at det er foretatt en konkret, individuell vurdering av om dette er en hensiktsmessig løsning for den enkelte ungdom
 • Barneverntjenesten og sosialtjenesten har ikke et skriftlig system for registrering, rapportering og oppfølging av avvik
 • ”Fungerende avtale mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten” blir ofte ikke fulgt i praksis. Til tross for at dette er kjent i kommunen, er det ikke satt inn korrigerende tiltak
 • Det er ikke fastsatt felles måleindikatorer som gjør det mulig å vurdere det tverrfaglige samarbeidet ved overføringene og den videre oppfølgingen av gruppen 18-23 år
 • Tilsynet har ikke sett eksempler på risikovurderinger i de to virksomhetene knyttet til overgangen mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste.

6. Kommunens styringssystemer

Drammen kommune benytter balansert målstyring. Styringsindikatorene er generelt utformet, og de forskjellige virksomhetene bryter selv dette ned i tiltak i virksomhetsplanene sine. Dette medfører at tverrfaglig samarbeid ikke måles mot de samme indikatorene i alle aktuelle virksomheter. Det er derfor vanskelig å måle resultater og å vurdere styringen på dette området.

Helsestasjonsvirksomheten har et fungerende system for avviksregistrering og rapportering. Et lignende system er etablert ved Senter for rusforebygging, men var ved tilsynet ikke i bruk. Ved Senter for oppvekst er det utarbeidet et system som ikke har vært benyttet i inneværende år, men det planlegges å iverksette dette igjen i løpet av kort tid. Ved Sosialsenteret er det ikke etablert noe slikt system.

Tilsynet har sett enkelte eksempler på risikovurderinger ved helsestasjonsvirksomheten. Tilsvarende funn ble ikke gjort ved de øvrige virksomhetene.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen ved ekspedisjon 4.3.2008 fra Drammen kommune:

Fra Senter for oppvekst:

 • Skjema for samtykke-erklæring
 • Rutine: Veileder for saksbehandling ved behov for sammensatte tjenester
 • Rutine: Veileder for saksbehandling – videreføring av tjenester til andre virksomheter
 • Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner
 • Erklæring/fullmaktsskjema som benyttes ved forebygging av tvangsekteskap
 • Delhøring til plan for rehabilitering, veiledende rutiner for ”De gode overgangene” i livet til barn med nedsatt funksjonsevne 0-18 år
 • Fungerende avtale mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten. Rutiner for samarbeid sosialtjenesten og barneverntjenesten, herunder også enslige mindreårige flyktninger – overføringsskjema til Sosialsenteret
 • Overføringsrutiner Senter for oppvekst – Senter for rusforebygging
 • Psykiatri, samarbeid Senter for oppvekst (PPT) og helsetjenesten
 • Prosedyrer ved tverrfaglig utredning etter 4/5-års helsestasjonsbesøk (Helsestasjonene, PPT og fysioterapitjenesten)
 • Beskrivelse av Oppvekstteamet, Drammen kommune
 • Rutinehåndbok for Senter for oppvekst / PPT
 • Organisasjonskart: Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i Drammen

Fra Sosialsenteret:

 • Organisasjonskart og oversikt over ansatte
 • Fungerende avtale mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten. Rutiner for samarbeid sosialtjenesten og barneverntjenesten, herunder også enslige mindreårige flyktninger
 • Beskrivelse av formelle møtefora i helsesøstervirksomheten
 • Beskrivelse av psykisk helsearbeid i Drammen kommune
 • Prosedyrer ved tverrfaglig utredning etter 4/5-års helsestasjonsbesøk (Helsestasjonene, PPT og fysioterapitjenesten)
 • Innholdsfortegnelse til prosedyrer for helsestasjonsbesøk 5 år, skolestartundersøkelse
 • Prosedyre for skolehelsetjenesten/helsestasjonstjenesten
 • Informasjonsskriv fra skolehelsetjenesten til foresatte/elever
 • Prosedyre for oppfølging av barn med spesielle behov
 • Kartleggingsskjema for oversikt over familier med barn med spesielle behov (herunder opplysninger om aktuelle samarbeidsparter)
 • Prosedyre for målrettet klasselærersamtale
 • Prosedyre for oppfølging av barn i barnehage og skole som trenger legehjelp
 • Rutinebeskrivelse for søknad om assistent-ressurser for barn/elever med behov for oppfølging på medisinsk grunnlag
 • Prosedyre ved mistanke om når omskjæring planlegges
 • Mal for enkeltvedtak om tildeling av assistenttimer på medisinsk grunnlag etter opplæringsloven § 2-1
 • Prosedyre for bruk av ”Årsplan og rapporteringsverktøy” for skolehelsetjenesten
 • Ansvarsgrupper – en veiledning for brukere og medlemmer

Fra Senter for rusforebygging:

 • Organisasjonskart og oversikt over ansatte
 • Internkontrollsystem pr januar 2008

Dokumentasjon som ble overlevert på formøtet den 28.8.2008:

 • Egenerklæringsskjema tvangsekteskap/kjønnslemlestelse
 • Rutiner for bruk av ”Egenerklæring” i forbindelse med utsatthet for tvangsekteskap, omskjæring eller annen æresrelatert vold
 • Halvårsrapport januar-juni 2008. Prosjekt ”Æresrelatert vold i Drammen”
 • Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner
 • Informasjonsbrosjyre ”Vold i nære relasjoner – hva gjør vi?”
 • Prosjektmandat ”Æresrelatert vold i Drammen kommune”. Tiltak 23 i handlingsplan mot tvangsekteskap
 • Program og presentasjoner fra seminar
 • Beskrivelse av hvordan barneverntjenesten i Drammen jobber med plassering av barn/ungdom (akuttsaker – planlagte saker)
 • Skjema for bekymringsmelding til barnevernet – Søndre Buskerud politidistrikt

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Den 28.8.2008:

 • 20 saksmapper på barnevernsaker
 • 10 tiltaksplaner i barnevernsaker 16 – 23 år
 • 10 saksmapper på sosialsaker (Økonomisk stønad sostjl. kap. 5)
 • 10 skolehelsetjenestejournaler
 • 10 psykisk helse-journaler

Den 9.9.2008:

 • ytterligere 8 saksmapper på sosialsaker (Økonomisk stønad sostjl. kap. 5)

Den 30.9.2008:

 • ytterligere 26 saksmapper på barnevernsaker
 • ytterligere 14 saksmapper på sosialsaker
 • ytterligere 3 saksmapper på helsesaker
 • ytterligere 1 saksmappe fra Senter for rusforebygging
 • oversikt over meldinger til barneverntjenesten inneværende år
 • maler for skjemaer for avviksbehandling i virksomhet helsestasjon.

Den 1.10.2008:

 • utfylt skjema for avviksbehandling i virksomhet helsestasjon 2008
 • oversikt over antall meldinger/meldeinstanser mottatt av barneverntjenesten i perioden 1.1 – 1.10.2008

Den 2. 10.2008:

 • Balansert målstyring – felles målekart for 2008, justert 11.1.2008
 • Avviksregistreringer ved helsestasjonsvirksomheten, første og andre tertiær 2008
 • Helsestasjonsvirksomhetens vurdering av måloppnåelse i forhold til tverrfaglig samarbeid
 • Helsestasjonsvirksomhetens vurdering av suksesskriterier for tverrfaglig samarbeid
 • Notat av 25.1.2008 vedr. helsestasjonstjenestens samarbeid med barnehager/skoler og vurdering av behov for økte ressurser
 • Veileder for ansvarsgrupper i Drammen kommune

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 25.1.2008 Varsel om tilsyn
 • 4.3.2008 Innsendt dokumentasjon
 • 16.6.2008 Brev med program for revisjonen og anmodning om mer dokumentasjon
 • Diverse e-poster og telefoner om praktisk gjennomføring og endringer i programmet
 • 8.9.2008 Brev til Barneverntjenesten, Helsestasjonstjenesten, Sosialtjenesten og Senter for rusforbygging om ønskede verifikasjoner

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på formøte, åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Tore Isaksen

Utdanningsdirektør

X

X

Lars Bjerke

Helse- og sosialdirektør

X

Tor Carlsen

Kommuneoverlege

X

Liv Gjønnes

Virksomhetsleder Senter for opppvekst

X

X

X

X

Sølvi Røed

Virksomhetsleder Helsestasjonene

X

X

X

X

John Dutton

Virksomhetsleder Senter for rusforbygging

X

X

X

X

Sverre Helganger

Virksomhetsleder Sosialsenteret

X

X

X

X

Inger Johanne Eide

Virksomhetsleder Omsorgstiltakene

X

X

Toril Løberg

Rådgiver

X

X

X

Beate-K. Strømsvik

Ledende helsesøster Helsestasjonene

X

Jorunn Larsen

Leder Kulturtjenesten

X

Hilde Klemetsdal Pedersen

Konst. avd.leder Omsorgstiltakene, psykisk helse dagtilbud

X

Maren Sofie Øvrebø

Miljøterapeut, SFR, Uteteamet

X

Kirsti Lau

Gruppeleder, Sosialsenteret

X

X

X

Kristin Sundet

Helsesøster, Ungdomshelsetjenesten, Strømsø ungdomsskole

X

X

X

Linda Beathe Olsen

Miljøterapeut, Oppvekstteamet

X

X

X

Linda Mariann B. Skjærvik

Sosialkurator, SFO, Strømsø

X

X

X

Ronald Pedersen

Spesialkonsulent, SFR, Uteteamet

X

X

X

Ivar Wisting

Gruppeleder, Tiltaksgruppa, Sosialsenteret

X

X

Vibeke Ortun

Skolehelsetjenesten, Børresen ungdomsskole

X

X

Tomas Moen

Psykolog, SFO, Oppvekstteamet

X

X

Ann Kristin Løwe Jensen

Sosialkonsulent, SFO, Mottak

X

X

X

Rannveig van der Meij

Spesialkonsulent SFO, Prosjekter

X

X

X

Clas Fredric Andersen

Avdelingsleder, SFO, Oppvekstteamet

X

X

Harald Schønning

Uteteamet, SFR

X

X

Christian G. T. Melar

Tiltaksgruppa, Sosialsenteret

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: Seniorrådgiver Ole H. Bals, Fylkesmannen i Buskerud (ikke på formøtet)
Revisor: Avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Rådgiver Marit Eide, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Ellisiv Hegna, Helsetilsynet i Buskerud
Observatør: Førstekonsulent Elin Skoglund, Fylkesmannen i Buskerud
Observatør: Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn