Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud


Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud gjennomførte i perioden 25.1.2008 — 20.6.2008 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Kongsberg kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid.

Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 initiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Ved tilsynet i Kongsberg kommune ble det ikke gjort funn som avdekket avvik. Det ble heller ikke gitt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 23.6.2008

Ole H. Bals
revisjonsleder
Ellisiv Hegna
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 25.1.2008 — 20.6.2008 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder og med overgangen av ansvaret for tjenester fra kommunalt bamevern til kommunal sosialtj eneste ved 18 eller 23 års alder.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernioven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn har tilsynserfaring som tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kongsberg kommune har 23 997 innbyggere. De aktuelle tjenestene for dette tilsynet var sosialtjenesten, skolehelsetjenesten, barnevernverntjenesten og psykisk helsetjeneste. Seksjon for psykisk helse er organisert i Pleie- og omsorgstjenesten. De har voksne som sin målgruppe og har også ansvaret for tiltak til voksne som er rusavhengige. Sosialkontortjenesten (økonomisk sosialhjelp) er organisert i Nav. De har også ansvar for å følge opp med tiltak overfor voksne med rusproblematikk. Nav har for øvrig utpekt en ansatt i virksomheten som har et spesielt ansvar for saker der det kreves samarbeid med Barneverntjenesten.

Barneverntjenesten har avsatt åpen konsultasjonstid for samarbeidspartnere og foreldre hver torsdag for råd og veiledning.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten betjener aldersgruppen 0-20. Denne virksomheten er forutsatt å skulle ta ansvar for barn og unge med psykiske problemer. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har en psykiatrisk sykepleier som har ansvar for barn med spesielle behov. De gir flere gruppetilbud, blant annet til barn av somatisk og/eller psykisk syke foreldre. Det er Helsestasjonstjenesten som har ansvaret for skolestartundersøkelsene i kommunen.

Det er etablert ulike samarbeidsarenaer mellom de forskjellige deltjenestene i kommunen. Samarbeidsarenaene som gjelder utsatte barn er under omorganisering. Konsultasjonsteam med representanter fra Barneverntjenesten, PPT og Skolehelsetjenesten (inkl. fysioterapeut) er etablert på barneskolene, og kommunen prøver nå ut nye samarbeidsformer på ungdomsskoletrinnet. Konsultasjonsteamene har møter 3-4 ganger hvert halvår. Drøftingene foregår anonymt hvis ikke samtykke er innhentet på forhånd. Samarbeidsmøter om enkeltbarn formaliseres ved ansvarsgrupper.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.1.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt den 9.5.2008.

Åpningsmøte ble avholdt 19.6.2008.

Intervjuer:
13 personer ble intervjuet.

Telefonintervjuer med samarbeidspartnere ble gjennomført i uke 20-22, ved at rektor på to forskjellige skoler — en barneskole og en ungdomsskole — ble intervjuet. I tillegg ble det også gjennomført telefonintervju med prosjektleder KOBOLT og leder av Rusmisbrukertjenesten.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt 20.6.2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 — 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier. Tilsvarende ble det også undersøkt om helsetjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 — 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble heller ikke gitt merknader.

Tilsynsmyndigheten har merket seg:

Tilsynsmyndigheten har merket seg at Seksjon for psykisk helse har høy terskel for å melde saker til Barneverntjenesten. Det er uklart om kommunen har et godt nok system som sikrer at barnas situasjon blir kartlagt i familier der foreldrene har rus- og/eller psykisk helseproblematikk.

Tilsynsmyndigheten har merket seg at de samhandlingsarenaene kommunen tidligere hadde etablert, ikke har fungert fullt ut tilfredsstillende. Kommunen har derfor gjort endringer og satt i gang prosesser og tiltak for å bedre samarbeidet om utsatte barn/unge og deres familier. Tilsynsmyndigheten har av denne grunn valgt ikke å gi noen merknad om dette forholdet.

6. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 173 i
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven — hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • 8 oversikter over organisering av tjenester og tverrfaglige grupper i kommunen
 • 9 referater, rapporter, evalueringer, brosjyrer og samarbeidsavtaler som gjelder tverrfaglig samarbeid
 • 9 kartleggingsskjemaer og rutiner for enkelttjenester og tverrfaglig samarbeid

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
Den 9.5.2008:

 • 20 saksmapper på barnevernsaker
 • 10 tiltaksplaner i barnevernsaker 16 — 23 år
 • 10 saksmapper på sosialsaker (økonomisk stønad sostjl. kap. 5)
 • 10 skolehelsetjenestejournaler
 • 10 psykisk helsejournaler

Den 19.6.2008:

 • ytterligere 10 saksmapper på barnevernsaker
 • Ytterligere li saksmapper på sosialsaker

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 25.1.2008 Varsel om tilsyn
 • 25.2.2008 Innsendt dokumentasjon
 • 2.5.2008 E-post med anmodning om mer dokumentasjon
 • 7,4.2008 Brev med program for revisjonen og anmodning om mer dokumentasjon
 • Diverse e-poster om endringer i programmet
 • 26.5.2008 Brev til Barneverntjenesten om ønskede verifikasjoner
 • 28.5.2008 Brev til Nav om ønskede verifikasjoner

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Helén Lippert Eidem

Leder, Seksjon for psykisk helse

X

X

X

X

Sidsel Johnsrud

Konst. Helse- og sosialsjef

X

X

X

X

Kjell Guldvog Staalesen

Tidl. Sosialsjef

X

X

X

Petter Naper Hansson

Ass. Rådmann

X

X

Lisbeth Nymo

Leder, Pleie og omsorgstjenesten

X

Torgunn Thorsdalen

Teamleder, Nav Kongsberg

X

X

X

Elisabeth Lyshaug

Leder, Barneverntjenesten

X

X

X

X

Åshild Bergstøl

Helsesøster/Fung. leder

X

X

X

Tone-Berit Tveiten

Helsesøster

X

X

X

Sille Kvam

Psykisk helseteam

X

X

X

Trine Aadahl

Prosjektleder, Nav Kongsberg

X

Jenny Ulstein d’Erasmo

Barneverntjenesten

X

X

X

Anne Sissel Hove

Psykisk helseteam

X

X

Hanne Thorberg

Barneverntjenesten

X

X

Wivi-Ann Bamrud

Leder, Nav Kongsberg

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: Seniorrådgiver Ole H. Bals, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl, Fylkesmanrien i Buskerud
Revisor: Rådgiver Marit Eide. Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Ellisiv Hegna, Helsetilsynet i Buskerud
Observatør: Rådgiver Anya Kolsrud, Helsetilsynet i Buskerud
Observatør: Rådgiver Bente Mjøsund, Statens helsetilsyn