Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. For en beskrivelse av funn som ble gjort utover dette, herunder positive observasjoner, vises det til hva som fremgår av rapporten, kapittel 2.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 1. Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
 2. Hvilket system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
 3. Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
 4. Hvordan legerniddelhåndteringen søkes sikret.
 5. Hvordan faglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

Ved tilsynet ble det gitt to merknader:

Merknad 1:

Nore og Uvdal kommune har en utfordring hva gjelder å holde internkontrollsystemet oppdatert, kjent og implementert i virksomheten.

Merknad 2:

Nore og Uvdal kommune har en utfordring hva gjelder å sikre at hjemmeboende med omfattende hjelpebehov får dekket sine grunnleggende behov.

Dato: 5.2.2008

Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
revisjonsleder
Seniorrådgiver Ellisiv Hegna
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Nore og Uvdal kommune, Hjemmesykepleien i perioden 19.11.07 (varsel ble sendt rådmannen) til 22.01.08 (tilsynsbesøk ble avsluttet med sluttmøte). Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Buskerud gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, samt samme lov § 3, annet ledd.

Formålet med systemrevisjoner er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av fremlagte dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporter etter systemrevisjoner omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonene og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrifl (myndighetskrav)
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet i Buskerud) finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nore og Uvdal har ca.2500 innbyggere. Pleie- og omsorgstjenesten i Nore og Uvdal kommune hører inn under virksomheten “Pleie, rehabilitering og omsorg” som har egen fagsj ef. Virksomheten har institusjonstjenester ved Bergtun omsorgssenter, som har egen seksjonsleder. Denne seksjonen har også ansvaret for nattjenesten i kommunen og for kommunens sykepleietjeneste. I virksomheten er det også etablert en seksjon for korttids-/ rehabilitering-/ og hjemmebaserte omsorg. Denne har fra i 8.1.2008 fått to seksjonsledere. Den ene har ansvaret for omsorgsboligene og de hjemmeboende, praktisk bistand i hjemmet, samt turnus og vaktlister. Den andre har ansvaret for korttids- og rehabiliteringsavdelingen, beboerne ved Hellemo (bo- og tjenestetilbud til utviklingshemmede), ordningen med brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn og økonomistyring.

I tillegg til 16 omsorgsboliger i tilknytning til Bergtun har kommunen fire omsorgsboliger i Uvdal, og fire i Noref3 ord. Kommunen har også trygdeboliger. Nore og Uvdal kommune har ikke etablert særskilte botilbud til personer med mental svikt (demenssykdom) utenfor institusjon.

Nattjenesten består av fire personer som har base på Bergtun, som tar hånd om pleie- og omsorgstrengende i både institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg. Ved botilbudet ved Hellemo er det en egen nattvakt. Denne kan ved vaktskifte om kvelden og på morgenen (en halv time om morgenen og en og en halv time om kvelden) bistå den øvrige nattjenesten i kommunen ved behov. I tilegg består virksomhet for pleie-, rehabilitering og omsorg av seksjon for fellestjeneste og seksjon for psykiatri og forvaltning med hver sine seksjonsledere.

Tilsynet var avgrenset til Hjemmetjenesten, herunder nattjenesten til hjemmeboende.

Hjemmetjenesten har etablert et ordnet og oversiktlig i journalsystem hva gjelder den enkelte pasientjournal. I henhold til kommunal instruks skal det ha blitt utarbeidet tiltaksplan for den enkelte pasient innen 14 dager etter at vedtak om tildeling av tjenester er fattet.

Trygghetsalarmer går via en sentral i Flesberg kommune til hjemmesykepleien, eventuelt nattjenesten.

Nore og Uvdal kommune kan gi dagtilbud til hjemmeboende på et dagsenter ved Bergtun to dager i uken. Kommunen har ikke tilbud om å sørge for transport til og fra dette tilbudet. Det er tilsatt to aktivitører, som den senere tid har fått bistand fra Frivillighetssentralen i kommunen. Ved behov er det mulighet for å få vedtak om dagplass ved avdelingene ved sykehjemmene, herunder avdelinger for personer med mental svikt.

Nore og Uvdal kommune har tilbud om utkjøring av middagsmat til hjemmeboende fire dager i uken. Det er primært hjemmehjelperne som kjører ut maten. Ved behov for, og ønske om bistand til varmmat de øvrige dager i uken, gir hjemmesykepleien eller hjemmehjelperne hjelp til dette.

Kommune har en ambulerende vaktmestertjeneste. Denne tjenesten bistår blant annet med en rekke tiltak som hører inn under stjl § 4-2, a, herunder snørydding, bære inn ved, ordne I reparere ting som hører inn under dagliglivets gjøremål mv. Vaktmestertjenesten er også den som praktisk ordner med hjelpemidler, henter og installerer dette.

Nore og Uvdal kommune har utarbeidet en kompetanseutviklingsplan for den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjeneste: “Handlingsplan for helse og omsorgspersonell 2007 — 2010”.

Internkontrollsystemet for pleie- og omsorgstjenesten foreligger i papirbasert form. Det er etablert et avviksregistrerings, -rapporterings, og -håndteringssystem. Systemet er kjent og tilgjengelig, men i varierende grad tatt i bruk.

Den senere tid har det pågått et omfattende arbeid hva gjelder prosedyrer som skal søke å sikre at de grunnleggende behov hos omsorgstrengende blir dekket. Det vises blant annet til nytt skjema som brukes ved behovskartlegging, mal for tiltaksplan, avviksregistreringsskjema knyttet til tjenesteyting mv. Tiltaksplanene er utformet av kommunen i form av en mai som tar utgangspunkt i IPLOS registreringer, og som utdyper og konkretiserer funksjonssvikt/ hjelpebehov i tekstlig form.

Når det meldes et hjelpebehov skjer saksutredningen i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser, samt forskrift om IPLOS registrering (funksjonskartlegging i forbindelse med “individbasert pleie- og omsorgsstatistikk”).

Enkeltvedtak og underretninger om enkeltvedtak er i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser i § 23, 24, 25 og 27.

Hjemmeboende som er døende kan få fastvakt ved behov. Vakthavende sykepleier er gitt myndighet til å avgjøre dette.

Ved tilsynet var det utarbeidet et begrenset antall individuell planer.

Kommunen hai Retningslinjer for legemiddelhandtering Det ei utarbeidet prosedyrer for ulike bemyndigelser. Skriftlig avtale skal utarbeides når hjemmesykepleien overtar administrering av medikamenter. Fastlegene skal også undertegne denne avtalen.

Kontakten og samarbeidet med fastlegene og hjemmesykepleien opplyses i det vesentligste å være god. En av fastlegene har hjemmesykepleien faste, ukentlige møter med. Hjemmesykepleien forutsetter at fastlegene umiddelbart orienterer om endringer i medikasjon.

Det er opplyst at det er et godt samarbeid mellom hjemmesykepleien og fysioterapitjenesten i kommunen, samt spesialisthelsetjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 19.11.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt ved dette tilsynet.

Åpningsmøte ble avholdt den 22.01.08.

Intervjuer:
Seks personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt den 22.01.08

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen var avgrenset til følgende områder:

 1. Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.
 2. Hvilket system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.
 3. Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.
 4. Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.
 5. Hvordan faglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

5. Funn

OMRÅDE 1

Hvordan kommunen har organisert den hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenesten.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble imidlertid gitt en merknad.

Merknad:

Nore og Uvdal kommune har en utfordring hva gjelder å holde internkontrollsystemet oppdatert, kjent og implementert i virksomheten.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Helsetilsynsloven § 3, første ledd, kommunehelsetjenesteloven § l-3a og forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten § 4.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden:

Internkontrollsystemet for pleie- og omsorgstjenesten inneholder en god del administrative

og faglige prosedyrer, men disse er i begrenset grad kjent og implementert i virksomheten.

Det er en utfordring for virksomheten å etablere system som sikrer at alle deltjenester har tilgang til relevante prosedyrer og at de blir gjort kjent.

Det foreligger et system for avviksregistrering, -rapportering og -håndtering. Meldekulturen er i ferd med å bli bedret, og utfordringen går blant annet på å etablere system som sikrer at den som har rapportert avviket får tilbakemelding.

Det foreligger tre skjema for avviksregistrering. Skjemaet for tjenesteyting oppfattes som noe uoversiktlig, men har ennå ikke vært tatt i bruk over tid.

OMRÅDE 2

Hvilke system som er etablert for saksutredning og vedtak om avslag på søknad om tjenester, samt tildeling, endring eller bortfall av tjenester.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

OMRÅDE 3

Hvordan de hjelpetrengendes grunnleggende behov søkes sikret.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble imidlertid gitt en merknad.

Merknad:

 • Nore og Uvdal kommune har en utfordring hva gjelder å sikre at hjemmeboende med omfattende hjelpebehov får dekket sine grunnleggende behov.

Aktuelle myndighetskrav:

 • Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, første ledd om rett til nødvendig helsehjelp, herunder dekning av grunnleggende behov, § 6-3, første ledd om faglig forsvarlige tjenester samt kvalitetsforskriften § 3, første og annet ledd.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden:

 • Det er ikke etablert system for å sikre at hjelpetrengendes vaner og ønsker hva gjelder å delta på sosiale aktiviteter blir kartlagt.
 • Det fremkom at ønsker og vaner, hva gjelder tidspunkt for å stå opp og legge seg, ikke alltid vil kunne etterkommes, da særlig hvis den hjelpetrengende ikke bor i sentrumsnære områder (Rødberg).
 • Det fremkom at det vil være begrensede muligheter for å gi omfattende bistand i forbindelse med ernæringssituasjonen til hjemmeboende. Forebygging vil på denne måten kunne bli vanskelig å ivareta.
 • Hjemmesykepleien vil kunne få problemer hvis det oppstår behov for hyppige tilsyn i hjemmet, da særlig på kveld og natt, i boliger som ikke er sentrumsnære.
 • Det fremkom at hvis hjelpebehovet til hjemmeboende blir omfattende vil dette kunne medføre økt press på institusjonsplasser / plass i omsorgsbolig.

OMRÅDE 4

Hvordan legemiddelhåndteringen søkes sikret.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

OMRÅDE 5

Hvordan faglig forsvarlig oppfølging søkes sikret for hjelpetrengende som er hjemmeboende.

På dette området ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19.06.70 nr 69 om offentlighet i forvaltningen
 • Lov 3 0.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov 02.07.99 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift 18.1.87 nr 1153 om legemiddelforsyningen m.v i den kommunale helsetjeneste
 • Forskrift 28.06.01 nr 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 23.12.04 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drifi og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumentasjon oversendt ved ekspedisjon av 14.12.07 fra Nore og Uvdal kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stikkprøver fremlagt ved tilsynsbesøket den 21.01.08, herunder internkontrollsystemet, bemyndigelser til å forestå medikamenthåndtering og pasientjournaler.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Buskerud:

 • Brev av 19.11.07 fra Helsetilsynet i Buskerud til Nore og Uvdal kommune (varsel om tilsyn)
 • Brev av 03.0 1.08 fra Helsetilsynet i Buskerud til Nore og Uvdal kommune (j for tilsynsbesøket den 21. og 22.01.08)

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Stine Haugen

Sykepleier, hjemmetjenesten

x

x

Tone Nørstebø

Hjelpepleier, hjemmetjenesten

x

x

x

Per Kristian Myhr

Sykepleier, nattjenesten

x

x

x

Grethe M Trulsen

Hjelpepleier, hjemmetjenesten

x

x

x

Toril Fløslid

Seksjonsleder, hjemmetjenesten

x

x

x

Lis Berit Nerli

Fagsjef, pleie, rehab. og omsorg

x

x

x

Harald R Ellingsen

Seksjonsleder, hjemmetjenesten

x

x

Toril Mikalsen

Seksjonsleder, saksbehandler

x

x

Jan B. Andreassen

Lege

x

x

Liv Åse Sønsterød

Hjelpepleier hjemmestjenesten

x

x

Heidi J. Strømmen

Sykepleier

x

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver / revisjonsleder Ole Bennie Johansen (sykepleier) og seniorrådgiver / revisor Ellisiv Hegna (jurist), Helsetilsynet i Buskerud