Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Buskerud


Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført tilsyn med Gol kommunes avlastnings- og støttekontakttjenester. Formålet med tilsynet har vært å undersøke om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av tjenestene etter sosialtjenestelovens § 4-2 bokstav b og c. Under dette punktet har vi også sett nærmere på iverksettingen av disse tjenestene. Vi har videre undersøkt om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innen det aktuelle området, jf sosialtjenestelovens §§ 2-1, 2-3 og forskrift om internkontroll.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for å gi følgende to avvik:

 • Gol kommune sikrer ikke at alle foreldre som har behov for avlastning fordi de har et særlig tyngende omsorgsarbeid for sine barn, får dette.
 • Gol kommunen sikrer ikke en forsvarlig evaluering tjenesten støttekontakt.

Avvikene innebærer at Fylkesmannen er av den oppfatning at Gol kommunen ikke oppfyller den lovpålagte plikten kommunen har til å gi foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmede barn, nødvendig avlastning. Kommunen har ikke anledning til å unnlate å gi nødvendig avlastning under henvisning til manglende ressurser slik det er gjort i flere tilfeller. Gol kommune tidsbegrenser også vedtakene om støttekontakt uten at det er dokumentert at det er faktiske eller rettslige forhold som tilsier at dette kan gjøres. Dette resulterer i at vedtakene utløper uten at de nødvendigvis erstattes av nye vedtak. Dette skaper en unødig usikker situasjon for tjenestemottakerne selv om tjenestene i stor grad blir videreført uten vedtak.

Det er også gitt en merknad knyttet til oppfølgingen av støttekontaktene.

Dato: 11. januar 2008

Anne-Lene Egeland Arnesen
revisjonsleder
Anne Cahtrine Dahl
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Gol kommune i perioden 03.10.07 til 10.01.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gol kommune har ca 4 500 innbyggere. Kommunens administrative hovedstruktur er organisert med to myndighetsnivå. Den administrative toppledelsen består av rådmann og 12 avdelinger. I tillegg er det etablert en stab som tar hånd om økonomi, lønn og personal, sekretariat og utvikling.

Tjenesten støttekontakt er organisatorisk plassert i henholdsvis Helseavdelingen, Sosialavdelingen og Omsorgsavdelingen. Det er etablert et støttekontaktteam hvor det deltar en representant fra hver av de tre avdelingene. Disse møtes jevnlig og det skrives referat fra hvert møte. I møtene drøftes alle søknader om støttekontakt, men vedtakene fattes i etterkant en av de tre avdelingene avhengig av hvor søker vurderes å ha størst tilknytning som følge av sin problematikk. Det er også de tre avdelingene som har ansvaret for iverksetting av vedtakene og oppfølging av støttekontaktene. Det er uklart om evalueringen av tjenestetilbudet også skal vurderes i støttekontaktteamet, eller om hver avdeling har ansvaret for dette fullt ut alene.

Søknader om kommunal avlastning til eldre vurderes og behandles av henholdsvis områdeleder vest eller områdeleder øst. Kommunal avlastning for psykisk utviklingshemmede blir innvilges av områdeleder PU, mens privat avlastning behandles av konsulent for funksjonshemmede. Alle fire rapporterer direkte til leder for omsorgsavdelingen. Det er de samme personene som har ansvaret for iverksetting av vedtakene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. oktober 2007.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble 9. januar 2008.

Intervjuer:
14 personer ble intervjuet. I tillegg ble det gjennomført telefonintervju med 2 tilfeldig utvalgte støttekontakter. I forbindelse med et stedlig tilsyn i den kommunale avlastningsboligen 3. desember 2007, ble det også gjennomført samtaler med 8 pårørende. Informasjonen om det kommunale avlastningstilbudet er brukt som grunnlagsinformasjon også ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble 10. januar 2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er i første rekke å undersøke om det finnes rutiner på de områdene tilsynet omfatter og om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Tilsynsmyndigheten skal deretter vurdere om de rutinene som eventuelt er utarbeidet er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiserer på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges. Som en del av tilsynet skal det også gjennomgående på alle områder vurderes om virksomheten har den internkontrollen som er tilstrekkelig for å sikre at tjenestene er gode og forsvarlige for tjenestemottakerne.

Fylkesmannen har under tilsynet i Gol kommune undersøkt om avlastnings- og støttekontakttjenesten er forsvarlig. Vi har sett nærmere på om kommunen sikrer at

 • Alle aktuelle søkere får relevant informasjon i forkant av søknaden
 • Tildelingen skjer uavhengig av diagnose og alder
 • Det foretas en relevant utredning av alle søkere
 • Det gjennomføres en individuell vurdering av alle søkere
 • Det ikke kreves vederlag for avlastning
 • Iverksatte vedtak utføres i samsvar med vedtaket
 • Midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles
 • Det skjer en vurdering av krav til avlasters og støttekontakts kunnskap og ferdigheter før oppdrag tildeles
 • Avlastere og støttekontakter får nødvendig opplæring om brukerens spesielle behov før de settes inn i arbeidet
 • Det skjer en jevnlig evaluering av tjenestetilbudet der de som mottar tjenesten og de som yter tjenesten er involvert
 • Det skjer en jevnlig oppfølging under utførelsen av oppdraget og at det settes inn opplæring/veiledning der det fremkommer behov.

5. Funn

Avvik 1:

Foreldre som har fått innvilget rett til avlastning fordi de har et særlig tyngende omsorgsarbeid, får likevel ikke iverksatt tjenesten.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenestelovens §§ 4-3 og 4-2 annet ledd b, forvaltningslovens § 42 og ulovfestet forvaltningsrett. Sosialtjenestelovens §§ 2-1, 2-3 og forskrift om internkontroll § 4.

Kommentar:
Etter sosialtjenestelovens § 4-3 har de som ikke kan ta hånd om seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp fra kommunen. Det er etter sosialtjenesteloven en grunnleggende forutsetning at tildelingen av tjenester skal foregå på en forsvarlig måte. Det er også et kommunalt ansvar å sikre og innrette sin virksomhet på en slik måte at retten til sosialtjenester etter § 4-3 blir ivaretatt. Med begrepet ”sikre” menes at virksomheten både må ha en systematisk styring av tjenestene, og ha nødvendig oversikt over at oppgavene løses på en slik måte at de faktisk gir de resultater som lovgivningen krever.

I medhold av sosialtjenestelovens § 2-1 annet ledd skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter sosialtjenestelovens kapittel 4 og 6 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Kommunen må kunne redegjøre for hvordan den oppfyller denne plikten. Internkontroll omhandler virksomhetens interne styring og egenkontroll, og kommunen må etablere styringssystemer som sikrer at de oppgaver som er nedfelt i sosialtjenesteloven blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav.

Kommunen skal sikre at de vedtak som fattes gjennomføres både når det gjelder omfang og til den tid som er beskrevet og som behovet refererer seg til. Manglende iverksetting etter utsettelse av iverksettelsen vil være et stort problem for de foreldre som kommunen har vurdert har et behov for avlastning fordi disse ikke er i en slik situasjon at det er mulig for dem å dekke dette behovet selv. Utgangspunktet er at virkningene av et forvaltningsvedtak inntrer fra det tidspunkt vedtaket er truffet, og søker er gitt underretning i medhold av forvaltningslovens § 27. Kommunen skal sikre at tjenesten ytes fra det tidspunkt vedtaket angir eller snarest mulig etter at underretning om vedtaket er gitt. Det er ikke anledning til å avslå en søknad eller unnlate iverksetting under henvisning til at det ikke er økonomisk mulig for kommunen å yte de aktuelle tjenestene som den enkelte tjenestemottaker har et rettskrav på. Lovpålagte tjenester som avlastning etter sosialtjenesteloven er, vil måtte innvilges uavhengig av den økonomiske situasjon kommunen for øvrig måtte befinne seg i.

Det er videre en forutsetning at dersom klager har fått medhold av klageinstansen har kommunen en plikt etter ulovfestede forvaltningsrettlige regler (og reglene for god forvaltningsskikk) å etterkomme Fylkesmannens beslutning og innvilge de tjenestene vedtaket gir anvisning på. Forvaltningssystemet er bygget opp rundt grunnleggende prinsipper om at medhold i klageinstansen skal imøtekommes av underinstansen. Det skal ikke være nødvendig for den private part å bringe en sak av denne karakter inn for domstolene for å få iverksatt de tjenestene de har krav på.

Avlastning etter sosialtjenestelovens § 4-2 annet ledd bokstav b, skal være av en slik karakter at de pårørende den tiden barnet på avlastning skal kunne ivareta egne interesser og behov. Dersom det er slik at foreldre under avlastningsoppholdet må hente barnet hjem som følge av bemanningssituasjonen i den kommunale boligen, eller at de må bidra med egen arbeidsinnsats under oppholdet, har de ingen reell avlastning, og tjenesten vurderes ikke å være iverksatt etter lovens intensjoner.

Avviket bygger på følgende:

 • Det er gitt avslag på søknader om avlastning med den begrunnelse at det ikke er økonomisk mulig for kommunen å innvilge søknadene selv om det er på det rene at pårørende har rett til denne tjenesten.
 • Fylkesmannen har etter klage omgjort kommunale vedtak og innvilget de pårørende avlastning. Disse var på tidspunktet for tilsynet ennå ikke iverksatt.
 • Det er satt i gang en intern prosess i kommunen hvor den administrative ledelse er involvert for å finne en løsning. Dette har ikke ført fram, og tjenestebehovene er fortsatt ikke dekket. Søkerne har heller ikke fått informasjon om når eller på hvilken måte kommunen planlegger iverksetting.
 • Det fremkom under tilsynet at pårørende som er innvilget avlastning som er iverksatt, må bistå de kommunale tjenesteyterne under avlastningsoppholdet. Det er også bekreftet at pårørende har fått beskjed om å hente barnet hjem under avlastningsoppholdet fordi bemanningen ikke er tilstrekkelig.
 • Det er ikke dokumentert at det er satt i verk midlertidige tiltak i påvente av iverksettelse. Det er opplyst at det kan være mulig å benytte et midlertidig tiltak i en annen kommunen, men det er ikke truffet noen formell beslutning om bruk av dette tiltaket.
 • Det er ulik oppfatning av hva det skal avviksrapporteres om, og på hvilken måte, når det gjelder manglende iverksettelse av vedtak. Det er heller ikke dokumentert at det er sendt avviksrapporter knyttet til manglende iverksettelse selv om dette ble etterspurt under revisjonen.

Avvik 2:

Gol kommune sikrer ikke en videreføring av tjenesten støttekontakt ved uendrede tjenestebehov.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenestelovens §§ 4-3 og 4-2 annet ledd c og forvaltningslovens § 16. Sosialtjenestelovens §§ 2-1, 2-3 og forskrift om internkontroll § 4.

Kommentar:
Det er en forutsetning at det i vedtaksperioden skjer en jevnlig evaluering av tjenesten. Kommunen må derfor ha en prosedyre som sikrer at denne evalueringen skjer regelmessig. En slik prosedyre kan for eksempel være i form av en plan som fastsetter regelmessig evaluering, eller at jevnlig evaluering kan være en del av en innarbeidet praksis som lar seg dokumentere på annen måte.

En evaluering av støttekontakttilbudet innebærer at alle sidene ved tjenesten – det vil si både hvordan tjenesten utføres og av tjenestens egnethet i forhold til mottaker etc. Dersom tjenestemottaker er tildelt tjenesten støttekontakt, og det ikke er holdepunkter i saken som tilsier at tjenestebehovet vil endres fra og med et bestemt tidspunkt, har ikke kommunen anledning til å fatte tidsbegrensede vedtak. Tjenesten skal være løpende inntil kommunen eventuelt har foretatt en evaluering som viser at behovet er endret eller at denne tjenesten ikke har hatt ønsket effekt og dermed må erstattes av andre tjenester. Dersom evalueringen viser dette skal tjenestemottaker varsles om mulig endring av vedtaket og forvaltningslovens ordinære regler må følges. Det fremgår av forvaltningslovens § 16 at part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sine interesser. Slikt varsel skal som hovedregel gis skriftlig.

Det er også en forutsetning at dersom tjenestemottaker fyller vilkårene for å få innvilget/videreført tilbudet om støttekontakt, skal det være samsvar mellom et forvaltningsvedtak hvor tjenesten innvilges og den tjenesten som faktisk gis. Når vedtaket tidsbegrenes og det ikke erstattes fortløpende med nytt vedtak, blir resultatet at det i realiteten gis tjenester etter sosialtjenesteloven som tjenestemottaker ikke har fått innvilget i form av vedtak. Dette betyr at kommunen fritt kan stanse tjenestetilbudet uten å følge de ordinære saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven fordi tilbudet ikke er rettighetsfestet i vedtak. Det foreligger med andre ord ikke et rettskrav på videreføring før eventuell ny søknad er behandlet og innvilget.

Avviket bygger på følgende:

 • Samtlige vedtak hvor tjenesten støttekontakt er innvilget, er tidsbegrenset fra tre måneder til opptil ett år. Det brukes i alle vedtak en ”fra” dato og en ”til” dato. Det er ikke dokumentert i vedtakene eller i sakene/journalene for øvrig at det er faktiske eller rettslige holdepunkter for en slik tidsbegrensning.
 • Selv om tjenestebehovet er uendret når vedtaket utløper, er det ingen prosedyrer som sikrer at nytt vedtak erstatter det vedtaket som er utløpt.
 • I enkelte situasjoner forutsetter kommunen at det sendes ny søknad om den samme tjenesten før denne videreføres.
 • Det er ingen skriftlig prosedyre for evaluering av støttekontaktvedtakene, og det er ulik oppfatning av hva som menes med tidsbegrensede vedtak og evaluering.
 • Det er ikke dokumentert at tjenestemottaker er varslet om at tjenestetilbudet videreføres selv om vedtaket i realiteten er utløpt.
 • Det er fremlagt dokumentasjon som viser at støttekontakttjenesten er redusert uten at dette er begrunnet i endret tjenestebehov. Det er heller ikke sendt varsel om mulig endring av vedtaket til tjenestemottaker.
 • Når støttekontakten sier opp sin kontrakt med kommunen er det ingen system som sikrer at det sendes melding om opphør/evaluering av tjenesten.
 • Det er ikke sendt avviksrapporter om at vedtak er utløpt uten at det er erstattet av nytt vedtak.

Merknad:

Gol kommune har ikke et system for oppfølging, opplæring eller veiledning til støttekontaktene.

Kommentar:
Støttekontakttjenesten skal utføres i samsvar med det vedtaket gir anvisning på. En forsvarlig tjeneste forutsetter at kommunen følger opp tjenestetildelingen for å sikre at tilbudet gjennomføres slik som vedtaket forutsetter. En viktig forutsetning for at støttekontakttjenesten skal være vellykket er at kommunen sørger for opplæring, veiledning og oppfølging av tjenesteyterne. Utøverne og deres innsats er avgjørende for at støttekontakttjenesten skal bli effektiv og forsvarlig.

Kommunen må derfor ha et system som sikrer at kompetansebehov hos den enkelte støttekontakt blir kartlagt og at det blir gitt jevnlig opplæring/veiledning. En viktig del av veiledningen vil være å legge til rette for refleksjon og bevisstgjøring over tjenesteutøvelsen basert på den formelle og reelle kompetansen støttekontaktene allerede har. Jevnlig veiledning og opplæring er videre nødvendig for at kommunen skal ha oversikt over hvordan tjenestene utføres slik at det kan settes inn tiltak dersom det er behov for

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester (lost.) mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • Forskrift om intern kontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 19.november 1992 nr 66.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Gol kommune.
 • Delegasjonsreglement.
 • Oversikt over ansatte som behandler søknader om støttekontakt og avlastning, deres formelle kompetanse og ansettelsestid
 • Oversikt over ansatte som har ansvaret for iverksetting av tjenester etter at vedtak er fattet.
 • Del av plan for habilitering og rehabilitering i Gol kommune
 • Statusrapport Gol kommune –juli 2007
 • Oversikt over alle avlastningstiltak i kommunen
 • Oversikt over private avlastere
 • Oversikt over støttekontakter
 • Redegjørelse over midlertidige tiltak
 • Retningslinjer for tildeling av støttekontakttjenesten i Gol kommune (under arbeid – ikke endelig vedtatt, men delvis tatt i bruk)
 • Informasjon om tjenestene hentet fra kommunens hjemmeside
 • Søknadsskjema
 • Kartleggingsskjema støttekontakt
 • Opplæringsplan 2007
 • Oppdragsavtale med støttekontaktene
 • Oppdragsavtale private avlastere
 • Rapportmal for støttekontakter og private avlastere
 • Oversikt over rekrutteringstiltak
 • Informasjon til støttekontaktene
 • Årsmelding for 2005 og 2006
 • Oversikt over klagesaker på avlastning og støttekontakter i 2006.
 • Melding, håndtering og korrigering av avvik
 • Redegjørelse for kommunens organisering av arbeidet med internkontroll
 • Kopi av de siste 10 vedtakene om tildeling av avlastning og tidspunkt for iverksetting for personer over 70 år og tilhørende saksutredning.
 • Kopi av alle vedtak om tildeling av avlastning
 • for personer mellom 18 og 70 år i 2006 og tilhørende saksutredninger.
 • Kopi av alle vedtak om tildeling av avlastning i perioden juni, juli og august for barn under 18 år og tilhørende saksutredninger.
 • Kopi av alle vedtak om tildeling og avslag på støttekontakt som er fattet i perioden 2003-2006

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 1. De 5 siste mappene tilhørende klienter som har fått innvilget støttekontakt
 2. De 5 siste mappene tilhørende klienter som har fått innvilget privat avlastning
 3. De 5 siste mappene tilhørende klienter som har fått innvilget kommunal avlastning -2 mapper tilhører personer med psykisk utviklingshemming og 3 mapper eldre personer.
 4. De 5 siste mappene tilhørende personer som har fått innvilget korttidsopphold i sykehjem.
 5. De 5 siste sakene hvor det er gitt avslag på avlastning
 6. De 3 siste sakene hvor det er gitt avslag på støttekontakt
 7. De 3 siste sakene hvor det er gitt avslag på korttidsopphold.
 8. Klientmappen tilhørende 5 navngitte personer
 9. Rapporter fra støttekontakter innlevert i 2007.
 10. .Samlet oversikt over iverksatte/ikke iverksatte vedtak om støttekontakt
 11. .Klientmappene tilhørende samtlige klienter som pr dags dato ikke har fått iverksatt vedtak om støttekontakt eller avlastning.

Under revisjonsbesøket hadde revisjonsteamet også tilgang til kommunes elektroniske saksbehandlingssystem - GERICA. Her fremgikk vedtak, saksfremstillinger, evalueringer og journalnotater. Dette ble gjennomgått i ca 20 saker.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn: 03.10.07
 • Innsending av etterspurt dokumentasjon fra kommunen 12.11.07
 • Brev til kommunen med endring av tidspunktet for tilsynet 13.11.07
 • Program for tilsynet oversendt kommunen 05.12.07
 • Diverse e-post med kontaktpersonen i kommunen i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføringen av tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Hege Mørk

Rådmann

X

Herbjørg D. Bjerke

Avdelingsleder omsorgsavd.

X

X

X

Bjørn Skjelseth

Avdelingsleder sosialavd.

X

X

Vlasta Sundmoen

Konsulent for funksjonshemmede

X

X

Marianne Fauske

Psyk. Sykepleier

X

X

Randi K. Rustand

Områdeleder PU

X

X

X

Anita Etterlid

Områdeleder øst

X

X

X

Reidar Moen

Sosialkonsulent

X

X

Kjersti Glemmestad

Primærkontakt

X

X

X

Anne Kristin Ålien

Primærkontakt

X

X

X

Jorunn Evjen

Hjelpepleier – hjemmebaserte tjenester

X

Aud Torill Sæbø

Avdelingsleder helseavd.

X

X

Tajma Husanovic

Konstituert områdeleder

X

X

Kari A. Bjørknes

Sekretær omsorgsavdelingen

X

X

Wenche Holm

Sekretær omsorgsavdelingen

X

X

Lina Haugstad

Miljøarbeider

X

X

X

Trine Lise Nordstrand

Miljøarbeider

X

Dagny Rustberggard

Miljøarbeider

X

Olaug G. Granli

Ordfører

X

Dag Wollebæk

Formannskapsrepresentant

X

Hallvor Lilleslett

Formannskapsrepresentant

X

Jan Nordahl

Formannskapsrepresentant

X

Aud Ingunn Narum

Formannskapsrepresentant

X

Kåre Olav Solhjell

Formannskapsrepresentant

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Anne-Lene Egeland Arnesen Revisjonsleder
Hege Kylland Revisor
Anne Cathrine Dahl Revisor
Wenche Jensen Observatør