Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Kommunens styringssystemer
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud gjennomførte i perioden 11.12.2008 – 2.4.2009 tilsyn med kommunale barnevern-, helse-og sosialtjenester til barn i Øvre Eiker kommune.

Ved tilsynet i Øvre Eiker kommune ble det gjort funn som avdekket ett avvik:

1. Øvre Eiker kommune sikrer ikke at barnevern-, sosial-og helsetjenesten samarbeider slik at utsatte barn og unge i skolepliktig alder får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Det ble ikke gitt noen merknader ved dette tilsynet.

Dato: 18. mai 2009

Ole H. Bals
revisjonsleder
Ellisiv Hegna
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 11.12.2008 – 2.4.2009 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud. Tilsynet omfatter kommunale barnevern-, helse-og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder, og tjenester ved overgangen fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 til 23 års alder.  

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.  

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Resultatene fra det landsomfattende tilsynet som ble gjennomført i 2008 i samarbeid mellom Barne-og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn, tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes  

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.  

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.  

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Øvre Eiker kommune har ca 16 700 innbyggere. De aktuelle tjenestene for dette tilsynet var Sosialtjenesten, Skolehelsetjenesten, Barnevernverntjenesten, Familiesenteret og Psykisk helsetjeneste. I Øvre Eiker kommune er alle disse tjenestene organisert i Helse- og sosialseksjonen.  

Kommunen har en koordinerende enhet, som administrerer Koordinerende team. Teamet er sammensatt av tjenestelederne innen Helse- og sosialseksjonen, og skal sikre samordning og samarbeid innen kommunen. Saksbehandlere/tjenesteytere kan fremlegge enkeltsaker og møte i Koordinerende team. Inntil nylig har det også eksistert et formalisert samarbeid mellom Barneverntjenesten, skolene, Skolehelsetjenesten og PP-tjenesten (FAT – Flerfaglig arbeid i team). Etter at barneverntjenesten høsten 2008 trakk seg ut av dette samarbeidet grunnet kapasitetsproblemer, eksisterer det ikke lenger et formalisert fast samhandlingsorgan der saksbehandlere/tjenesteytere fra aktuelle tjenester møtes. Hele ordningen med samarbeidsarenaer skal evalueres på en tjenesteledersamling i løpet av april –09, der også representanter fra skole og barnehage skal være til stede.  

Skolehelsetjenesten og Familiesenteret har mulighet for å følge opp barn med psykiske lidelser. Familiesenteret gir også tilbud om grupper for bl.a. barn av psykisk syke foreldre og barn av foreldre med rusproblemer. Det er helsestasjonen som har ansvaret for skolestartundersøkelsene i kommunen.  

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.12.2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.  

Formøte ble avholdt 24.3.2009.  

Åpningsmøte ble avholdt 1.4.2009. 

Intervjuer:
13 personer ble intervjuet.

Telefonintervjuer med samarbeidspartnere ble gjennomført i uke 13/14 med rektor ved Vestfossen barneskole, rektor ved Hokksund ungdomsskole, barnevernpedagog ved Ungdomskontakten, Integreringsansvarlig ved Utlendingsavdelingen og ruskonsulent ved Rus/Psykisk helseteam.  

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.  

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet. 

Sluttmøte ble avholdt 2.4.2009. 

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunen sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunens praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det underøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier. Tilsvarende ble det også undersøkt om helsetjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet.

Det ble videre undersøkt om de tre kommunale tjenestene ivaretar individuell planlegging ved utarbeidelse av henholdsvis tiltaksplaner etter barnevernloven og individuelle planer etter helse- og sosiallovgivningen. Tilsynet undersøkte også om de tre tjenestene ved behov samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring individuelle planer og tiltaksplaner.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunene i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres. Det ble også sett på om kommunen har oversikt over klager på de tre tjenestene og anvender disse til forbedring av tjenestene.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov. Det ble også undersøkt om det er tilrettelagt for bruk av kvalifiserte tolker når det er nødvendig.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å gi ett avvik. Det ble ikke gitt merknader.  

Avvik:

Øvre Eiker kommune har ikke etablert et system som sikrer at barnevern-, sosial- og helsetjenesten samarbeider slik at utsatte barn og unge i skolepliktig alder får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Avvik fra:

 • sosialtjenesteloven § 3-2
 • barnevernloven § 3-2
 • kommunehelseloven § 1-4 annet ledd
 • forskrift om helsestasjon og skolehelsetjeneste § 2-3 annet ledd
 • internkontrollforskriften § 4

Kommentar:
Kommunen skal gjennom internkontrollen på områdene barnevern, helse og sosial sikre at lovverket på områdene blir fulgt. Etter barnevernloven § 3-2 annet ledd skal barneverntjenesten samarbeide med andre instanser i kommunen når dette kan bidra til å løse barneverntjenestens oppgaver. Regelen omfatter samarbeid i enkeltsaker. Det er kommunen som har ansvar for generell forebyggende virksomhet, jf barnevernloven § 3-2 første ledd, og barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke problem så tidlig at tiltak kan settes inn for å unngå varige skader.

Formålet med barnevernloven er blant annet å sikre rett tjeneste til rett tid, jf barnevernloven § 1-1. Sviktende samarbeid kan føre til at dette ikke blir oppfylt i det enkelte tilfellet.

Etter sosialtjenesteloven § 3-2 skal sosialtjenesten samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse egne oppgaver etter loven.

Etter kommunehelseloven § 1-4 annet ledd skal helsetjenesten samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse egne oppgaver etter loven. Samarbeidsplikten gjelder også i enkeltsaker.

Helsestasjons-/skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med blant annet kommunale tjenester, jf forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1 tredje ledd.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Skolehelsetjenesten, Psykisk helsetjeneste og Sosialtjenesten venter så lenge med å melde saker til barneverntjenesten at muligheten deres for å yte rett hjelp til rett tid reduseres betydelig. Gjennomgang av saksmapper og journaler samt intervjuer viste at terskelen for å melde saker til barneverntjenesten er høy
 • Etter at bekymringsmelding er sendt Barneverntjenesten, får ikke aktuelle samarbeidspartnere rutinemessig tilbakemelding om at melding er mottatt
 • Sosialtjenesten har ikke rutiner eller etablert praksis som sikrer at barnas situasjon blir særskilt kartlagt i familier som søker økonomisk sosialhjelp
 • Psykisk helsetjeneste har ikke rutiner eller etablert praksis som sikrer at barnas situasjon blir særskilt kartlagt i familier der foreldrene er psykiske syke
 • Ansatte i de aktuelle tjenestene har ingen enhetlig oppfatning av hvilken kommunal instans som har ansvaret for barn under 18 år med rusproblemer
 • Ansatte i de aktuelle tjenestene har heller ingen enhetlig oppfatning av hvilken kommunal instans som har ansvaret for barn som har psykiske vansker
 • Kun Barneverntjenesten og Psykisk helsetjeneste har et skriftlig system i bruk for registrering av avvik
 • Barneverntjenestens internkontrollrutiner medfører at det kan gå inntil et halvt år før avvik og svikt i rutiner avdekkes. 

6. Kommunens styringssystemer

Øvre Eiker kommune har en nedfelt visjon, ”Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker”, og et manifest, som er godt kjent blant de ansatte. Kommunens fire kjerneverdier er tilhørighet, samspill, respekt og mot. Det er utarbeidet et eget måldokument for Helse- og sosialseksjonen 2009. Der er det erkjent at tverrfaglig samarbeid er en vesentlig forutsetning for å lykkes i arbeidet, men kommunen har ikke etablert et enhetlig system for å evaluere hvordan samarbeidet fungerer. Det er derfor vanskelig å vurdere resultater og hvordan styringen fungerer på dette området. Kommunen har også utarbeidet flere handlingsplaner og prosjekter på prioriterte satsningsområder.

Barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste har nedfelt et system for internkontroll og avviksregistrering. System for rapporteringen og behandlingen av avvikene er nylig etablert, og er dermed verken implementert tilstrekkelig hos de ansatte eller utprøvd i praksis. Ved de øvrige tjenestene er det ikke etablert noe slikt system.

Ingen tjenestesteder har etablert noe system for avviksrapportering på området ”Tverrfaglig samarbeid”.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 (sotjl.)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetj.)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven -pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen ved ekspedisjon 4.3.2009 fra Øvre Eiker kommune:

 • Oversikt over ansatte i Sosialtjenesten, Helse- og habiliteringstjenesten, Koordinerende enhet, Helsestasjonen, Familiesenteret og Barneverntjenesten
 • Visjon og målsetting for Øvre Eiker kommune, Helse- og sosialseksjonen 2009
 • Mål og konkretisering av relasjonskompetanse for Helse- og sosialseksjonen 2009
 • Organisasjonskart for Helse- og sosialseksjonen
 • Internkontrollsystem / prosedyrer for Barneverntjenesten 2009, inkl. liste med oversikt over tjenestemottakere f. 1990, 1991 og 1992
 • Statistiske opplysninger om sosialhjelpsmottakere og liste med oversikt over tjenestemottakere f. 1990, 1991 og 1992
 • Dokumenter vedrørende individuell plan (IP) 2009
 • Dokument med beskrivelser av Koordinerende enhet og Koordinerende team
 • Prosedyrer for FAT (Flerfaglig arbeid i team) – Skole, 2007
 • Prosedyrer for FAT (Flerfaglig arbeid i team) – Barnehage, 2007
 • Dokument med beskrivelse av Familiesenteret 2009
 • Samarbeids- og overføringsrutiner Barnevern- og Sosialtjeneste
 • Rutinehåndbok – ”Gravide, foreldre, barn og unge som involveres/omfattes av rusavhengighet og/eller psykisk vansker” 2009
 • Habiliterings- og rehabiliteringsplan for 2008 – 2012
 • Plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2010
 • Samarbeidsavtale mellom Blefjell sykehus BUP/DPS og Øvre Eiker kommune
 • Program for skolehelsetjenesten 2009.

Dokumentasjon som ble overlevert på formøtet den 24.3.2009:

Oversikt over meldingsinstanser til barneverntjenesten i 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: Den 24.3.2009:

 • Oversikt over meldinger til barneverntjenesten i 2008
 • 26 saksmapper på barnevernsaker
 • 21 saksmapper på sosialsaker (Økonomisk stønad sostjl. kap. 5)
 • 8 skolehelsetjenestejournaler
 • 9 psykisk helse-journaler
 • 10 journaler/saksmapper fra Familiesenteret Den 1.4. og 2.4.2009:
 • 2 referater fra møter i koordinerende team
 • Arbeidsgiverpolitisk plattform – AGP
 • 11 saksmapper på barnevernsaker
 • 7 skolehelsetjenestejournaler Til sammen er 92 saksmapper/journaler gjennomgått.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 11.12.2008 Varsel om tilsyn
 • 4.3.2009 Innsendt dokumentasjon
 • 6.3.2009 Brev med program for revisjonen og anmodning om mer dokumentasjon
 • Diverse e-poster og telefoner om praktisk gjennomføring og endringer i programmet
 • 6.3.2009 Brev til Barneverntjenesten og Sosialtjenesten om ønskede verifikasjoner

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på formøte, åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Jostein Barstad

Rådmann

X

Sveinlaug Barstad

Helse-og sosialsjef

X

X

Bente V. Andersen

Tjenesteleder Helse-og habiliteringstjenesten

X

X

Marianne Halleland

Rådgiver -Prosjektleder

X

Grete Djupvik Smedsrud

Tjenesteleder PPT

X

X

Elsebritt Grasbekk

Tjenesteleder sosial

X

X

X

X

Eli Julton

Tjenesteleder Psykisk helsetjeneste

X

Egil Halleland

Tjenesteleder Familiesenteret

X

X

X

X

Lene Tekfeldt Hansen

Tjenesteleder Helsestasjonstjenesten

X

X

X

X

Britt Karin Hagen

Tjenesteleder Barneverntjenesten

X

X

X

X

Thea Solbakken

Fagkonsulent barnevern

X

X

X

Randi Sunde Aas

Saksbehandler/kurator sosial

X

X

X

Iren Nilsen

Helsesøster barneskole

X

X

Gunn Hansen

Psykiatrisk sykepleier familiesenter

X

X

X

Marianne Halstenrud

Saksbehandler barnevern

X

Inger Svardal

Fagansvarlig sosial

X

X

Hege Mårtensson

Helsesøster ungdomsskole

X

X

X

Wenche Rivelsrud

Psykiatrisk sykepleier familiesenter

X

X

Anne Kristi H. Formo

Saksbehandler barnevern

X

X

X

Jette Holm

Miljøterapeut, Psykisk helsetjeneste

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: Seniorrådgiver Ole H. Bals, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Ellisiv Hegna, Helsetilsynet i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Marit Eide, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Rådgiver Elin Skoglund, Fylkesmannen i Buskerud