Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver hvorvidt myndighetskravene i helselovgivningen er overholdt ved Austjord behandlingssenter.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • om kommunen/ virksomheten sikrer at pasienter på sykehjem får nødvendig og riktig legemiddel­behandling,
 • -  ved innleggelsen i institusjonen
  -  ved det videre oppholdet i institusjonen
  -  ved utskrivelse til annet omsorgsnivå

Fokus for dette tilsynet kan med et fellesbegrep beskrives som ”rammebetingelsene” for legemiddelbehandlingen, dvs. kompetanse, kapasitet, dokumentasjon og samhandling. Det ble også sett på om ledelsen ut fra en risikovurdering sørger for at legemiddelbehandlingen blir systematisk vurdert og fulgt opp tilpasset den enkelte pasients tilstand og legemiddelbruk, jf. helse­personel­­loven § 16 første ledd. Det enkelte helsepersonellets plikt til forsvarlig yrkesutøvelse er ikke et selvstendig tema for tilsynet. Det medisinskfaglige skjønnet knyttet til behandlingen av den enkelte pasient er derfor ikke en del av dette tilsynet. Videre vil vi presisere at det ikke er ført tilsyn med selve legemiddelhåndteringen. Det vil si rutiner for oppbevaring, utdeling av forordnet medisin og lignende.

Under tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere verken avvik eller merknader.

Dato:

Seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
revisjonsleder
Rådgiver Anya Kolsrud
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Austjord behandlingssenter i perioden 16.02.09 – 14.05.09. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Buskerud gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og § 3, annet ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har iverksatt for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporter fra systemrevisjoner omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Austjord behandlingssenter er et av syv institusjoner/ sykehjem i Ringerike kommune. Austjord behandlingssenter har en hospiceavdeling med fire senger, en rehabiliteringsenhet med 10 senger og fem dagplasser og en barne og avlastningsbolig for barn med funksjonshemming.

I hospiceavdelingen er det bare ansatte spesialsykepleiere innen kreftomsorg / sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen kreftomsorg. Avdelingen er også bemannet med fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Avdelingen har sykehjemslege i 40% stilling, dvs lege to hele dager pr. uke. Legen er også tilgjengelig alle dager pr. telefon utenom natt. Tilgjengelighet på natt kan også avtales i spesielle situasjoner. Avdelingen har samarbeid med fastlegene og palliativt team ved Ringerike sykehus. Palliativt team ved Ringerike sykehus gir avdelingen veiledning en halv dag / uke.

Rehabiliteringsenheten er blant annet bemannet med sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Logoped og sosionom er tilgjengelig ved behov. Enheten er delt opp i to grupper (rød og grønn). Hver gruppe har lege en dag hver uke, mandag respektive onsdag. Legen er tilgjengelig for den andre gruppen når de er tilstede i avdelingen, og begge legene er tilgjenglig til kl 22.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.02.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 8 om dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 13.05.09.

Intervjuer:
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittel 8, dokumentunderlag.

Befaring:
Det ble gjennomført befaring ved vaktrom der det ble oppbevart medisinperm samt medisinrom i rehabiliteringsenheten og hospiceavdelingen.

Sluttmøte ble avholdt 14.05.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har hatt fokus på om Austjord behandlingssenter har lagt forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell som er involvert i legemiddelbehandlingen kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte, jf. helsepersonelloven § 16 første ledd.

Det enkelte helsepersonellets plikt til forsvarlig yrkesutøvelse er ikke et selvstendig tema for tilsynet. Det medisinskfaglige skjønnet knyttet til behandlingen av den enkelte pasient er derfor ikke en del av dette tilsynet.

Det er videre ikke lagt opp til at tilsynet konkret skal vurdere legemiddelbehandlingen av enkeltpasienter. Fokus for dette tilsynet kan med et fellesbegrep beskrives som ”ramme­betingelsene” for legemiddelbehandlingen, dvs. kompetanse, kapasitet, dokumentasjon og samhandling. Det ble også sett på hvorvidt ledelsen ut fra en risikovurdering sørger for at legemiddelbehandlingen blir systematisk vurdert og fulgt opp tilpasset den enkelte pasients tilstand og legemiddelbruk.

Særlig fokus ved tilsynet:

 • Sikring av korrekt legemiddelbehandling ved innleggelsen i sykehjemmet
 • Sikring av korrekt legemiddelbehandling ved det videre oppholdet i sykehjemmet ved utskrivelse til annet omsorgsnivå

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere verken avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov om helsetjenesten i kommunene (1982)
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
 • Lov om helsepersonell (1999)
 • Forskrift om sykehjem og boform heldøgns omsorg og pleie (1988)
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (2002)
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (2003)
 • Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp (2008)
 • Forskrift om fastlegeordningen i kommunene (2000)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart, som blant annet beskriver Austjord behandlingssenters plass i kommunens tjenesteyting
 • Beskrivelse av hospice Austjord med beskrivelse av virksomheten, organisering og kriterier for innleggelse
 • Beskrivelse av legeoppgaver ved hospice Austjord
 • Årsrapport 2008 fra hospice Austjord
 • Bemanningsplan fra hospice Austjord
 • Beskrivelse av rehabiliteringstjenesten i Ringerike kommune
 • Rehabiliteringsplan 2015
 • Årsrapport Austjord rehabiliteringsenhet 2008
 • Bemanningsplan fra rehabiliteringseneheten
 • Bemanningsplan fra rehabiliteringsteamet
 • Opplæringsplan i medisinhåndtering for ansatte i Ringerike kommune
 • Funksjonsbeskrivelse for autorisert sykepleier
 • Funksjonsbeskrivelse for stilling som enhetsleder
 • Funksjonsbeskrivelse for helsefagarbeider/ hjelpepleier / omsorgsarbeider
 • Retningslinjer for legemiddelhåndtering i Ringerike kommune
 • Virksomhetsplan 2009 for Austjord behandlingssenter

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Avviksmeldinger ved Austjord behandlingssenter fra 01.04.08 til 01.03.09
 • Journalgjennomgang av 4 pasientjournaler som er innlagt hospice avdelingen og 10 pasientjournaler fra rehabiliteringsavdelingen
 • Oversikt over legemidler fra 01.01.08 til 31.12.08
 • Siste rapport etter tilsyn av tilsynsfarmasøytene

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Buskerud:

 • Brev av 16.02.09 fra Helsetilsynet i Buskerud med varsel om tilsyn
 • Brev av 17.04.09 fra Ringerike kommune med vedlagt dokumentasjon
 • Brev av 28.04.09 fra Helsetilsynet i Buskerud med program for tilsynet
 • Diverse e – poster mellom Helsetilsynet og Ringerike kommune vedrørende endringer i oversendt program.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Kjersti Eide

Virksomhetsleder

X

X

X

Mona Lundemo

Enhetsleder rehab

X

X

X

Dora Hafnor

Enhetsleder hospice

X

X

X

Mona E. Olsen

Sykepleier

X

X

X

Karin Møller

Kommuneoverlege

X

X

X

Anette B. Sulland

Fagleder

X

X

Kjell A Bøen

Sykehjemslege

X

X

Stine H. Kvamme

Sykepleier

X

X

Solveig Bjøralt

Sykepleier

X

X

Reidun Hagen

Sp. hjelpepleier

X

Jan P. Bådstøløkken

Sykehjemslege

X

Tordis B. Nordengen

Sykepleier

X

Sveinung Homme

Kommunalsjef

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
Revisor, fylkeslege Ketil Kongelstad
Revisor, rådgiver Anya Kolsrud