Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om Øvre Eiker kommune

1. ivaretar barnas rett til samvær med andre, et meningsfullt dagligliv og deltakelse i fritidsaktiviteter

2. ivaretar barn med spesielle ernæringsbehov på forsvarlig måte

3. yter pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand

4. har forsvarlig legemiddelhåndtering

5. har fysisk tilrettelagt tilbudet til barna i det kommunale botilbudet

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å gi to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1:

Øvre Eiker kommune har ikke etablert et system som sikrer at barnas sosiale behov blir planlagt og konkret beskrevet i individuelle aktivitetsplaner.

Avvik 2:

Avlastningsboligen og barneboligen er ikke fysisk tilrettelagt for å dekke de konkrete behov som barna har.

Dato: 20.07.2009

Seniorrådgiver Ellisiv Hegna
revisjonsleder
Rådgiver Hege Kylland
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Øvre Eiker kommune.

Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet og Fylkesmannen i Buskerud gjennomfører i inneværende år, etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. Det skal gjennomføres tre tilsyn med helse- og sosialtjenestetilbudet til barn i barneboliger og avlastningsboliger for barn i alle landets 19 fylker innen utgangen av 2009. I tillegg til tilsynet i Øvre Eiker kommune vil det bli gjennomført tilsvarende tilsyn i Drammen og Ringerike kommune.

Varsel om tilsynet ble sendt Øvre Eiker kommune v/rådmannen den 03.04.09.

Formålet med systemrevisjoner er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonene omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av fremlagte dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporter etter systemrevisjoner omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonene og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetenes arbeid innenfor de områder tilsynene omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift (myndighetskrav)
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet og Fylkesmannen i Buskerud) finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Øvre Eiker er en kommune med ca 16.500 innbyggere. Kommunen har en barne- og avlastningsbolig for barn i Myraveien 35 B. Barneboligen har to barn. I tillegg har to personer over 18 år bolig der. Avlastningsboligen har 8 rom, hvor Øvre Eiker disponerer 4,5 plasser og Nedre Eiker kommune 1,5 plasser. Kommunen kjøper også bo- og tjenestetilbud til noen barn i private virksomheter (Vego gård og Stalltoppen). I tillegg gis tilbud om privat avlastning og andre tiltak som kan avlaste foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt til rådmannen den 03.04.09.

Formøte ble ikke avholdt ved dette tilsynet.

Åpningsmøte ble avholdt den 17.06.09

Intervjuer:
Elleve representanter for kommunen ble intervjuet. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjuer med syv foresatte til barn som har tilbud ved boligene.

Oversikt over dokumentasjon som ble oversendt fra kommunen den 29.04.09, og den dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket den 17.06.09, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble også gjennomført befaring ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt den 18.06.09

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen var avgrenset til følgende områder:

Om Øvre Eiker kommune

 1. ivaretar barnas rett til samvær med andre, et meningsfullt dagligliv og deltakelse i fritidsaktiviteter
 2. ivaretar barn med spesielle ernæringsbehov på forsvarlig måte
 3. yter pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand
 4. har forsvarlig legemiddelhåndtering
 5. har fysisk tilrettelagt tilbudet til barna i det kommunale botilbudet

5. Funn

Ved dette tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1:

Øvre Eiker kommune har ikke etablert et system som sikrer at barnas sosiale behov blir planlagt og konkret beskrevet i individuelle aktivitetsplaner.

Dette er avvik fra:

 • Sosialtjenesteloven § 8-3, § 8-4, § 4-3 jf § 4-2, kommunehelsetjenesteloven § 2-1 første ledd, pasientrettighetsloven § 3-1, jf kvalitetsforskriften § 3 annet ledd, fjerde og sekstende strekpunkt, jf forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten § 4 g.

Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:

 • Av intervjuer og journalgjennomgang fremkom at kontaktpersoner og andre ansatte ikke har tilgjengelig skriftlig informasjon om barnas individuelle sosiale behov, samt annet aktivitetsbehov.
 • Vurderinger og beslutninger knyttet til sosiale aktiviteter blir ikke nedtegnet og konkretisert i dagsplaner / aktivitetsplaner. Det konkretiseres bl.a. ikke hva slags aktiviteter som skal gjennomføres, når, og hvordan disse må tilrettelegges for å kunne gjennomføres i det enkelte tilfelle.
 • Det blir ikke systematisk dokumentert hvilke aktiviteter som faktisk gjennomføres.
 • Det fremkom at bemanningen i perioder ikke gir rom for å ta barna ut på planlagte og ikke planlagte aktiviteter.
 • Det blir ikke foretatt avviksregistreringer som omhandler manglende /mangelfull oppfølging i forhold til sosiale aktiviteter.
 • I informasjonsskriv til foresatte om hva boligen kan bistå med, fremgår det bl.a. at personalet følger til aktiviteter hvis dette er gjennomførbart i.f.t. de andre brukerne som er i avlastningsboligen samtidig. Det er også foretatt en avgrensning i.f.t. å følge til familieselskaper / skoleavslutninger.

Avvik 2:

Avlastningsboligen og barneboligen er ikke fysisk tilrettelagt for å dekke de konkrete behov som barna har.

Dette er avvik fra:

 • Sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2, samt kvalitetsforskriften § 3, annet ledd, annet, femte, sjette, tolvte og sekstende strekpunkt.

Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:

 • Av intervjuer og ved befaring fremkom det at ikke alle barn har tilgang til å benytte alle aktivitetsapparater på lekeområdet, fordi man ikke kommer inn til dem med rullestol. Rullestolbrukere må eventuelt bæres til huske.
 • Det er ikke montert skinner i tak i fellesarealer som gjør det mulig å få tatt brukere i rullestol ut av denne. Dette begrenser deres muligheter for å delta i fellesaktiviteter, sette seg over i andre stoler, oppholde seg på gulvet eller få hvilt seg.
 • De fysiske forhold i barneboligen er ikke tilpasset beboernes individuelle behov. Det er ikke mulighet for å trekke seg tilbake til skjermede arealer som er dimensjonert og tilrettelagt for dagliglivets gjøremål, bl.a. lek, fysisk og annen trening m.v.

6. Regelverk

 • Lov 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19.06.70 nr 69 om offentlighet i forvaltningen
 • Lov 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 13.12.91 nr 81 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov 02.07.99 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift 21.12.00 nr 1385 om pasientjournal
 • Forskrift 28.06.01 nr 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 23.12.04 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift 03.04.08 nr 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumentasjon som var etterspurt ved varsel om tilsyn den 03.04.09, mottatt ved ekspedisjon av 29.04.09 fra Øvre Eiker kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Stikkprøver fremlagt ved tilsynsbesøket den 17.06.09 var

 • internkontrollsystemet
 • utvalgte journaler / saksmapper ved barneboligen og avlastningsboligen (herunder forvaltningsdokumentene)
 • bemyndigelser til å forestå medikamenthåndtering
 • avviksregistreringer foretatt det siste året
 • ulike prosedyrer / instrukser

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anne Lise Trondsen

Omsorgssjef

X

X

X

Helén Kristiansen

Tjenesteleder Omsorg

X

X

X

Mona Irene Modalen

Daglig leder / vernepleier

X

X

X

Hanne Ch Carlsen Engesæth

Hjelpepleier

X

X

X

Laila Karlsen

Assistent

X

X

X

Lene Arnesen

Vernepleier

X

X

X

Kari Mette Gundersen

Barne og ungdomsarbeider

X

X

Eli Wendelborg

Omsorgsarbeider

X

X

Anita Hvidsten Karlsen

Vernepleier

X

X

Heidi Kristoffersen

Assistent

X

X

Monica Robstad

Saksbehandler, Helse og habilitering

X

X

Bente V Andersen

Tjenesteleder, Helse og habilitering

X

X

Reidun Andersen

Saksbehandler, Helse og habilitering

X

X

Helle Skinnerud

Rådgiver Omsorg

X

X

Inger Solberg

Politiker

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Seniorrådgiver / revisjonsleder Ellisiv Hegna (jurist) og fylkeslege / revisor Ketil Kongelstad, Helsetilsynet i Buskerud. Rådgiver / revisor Hege Kylland og rådgiver / revisor Wenche Jensen (kun 17.06.09), Fylkesmannen i Buskerud.