Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de funn som ble gjort ved tilsynet. Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller gi merknader.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om Ringerike kommune

1. ivaretar barnas rett til samvær med andre, et meningsfullt dagligliv og deltakelse i fritidsaktiviteter

2. ivaretar barn med spesielle ernæringsbehov på forsvarlig måte

3. yter pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand

4. har forsvarlig legemiddelhåndtering

5. har fysisk tilrettelagt tilbudet til barna i det kommunale botilbudet

Dato 19.10.2009

Seniorrådgiver Ellisiv Hegna
revisjonsleder
Rådgiver Wenche Jensen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon (tilsyn) i Ringerike kommune.

Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet og Fylkesmannen i Buskerud gjennomfører i inneværende år, etter oppdrag fra Statens helsetilsyn. Det skal gjennomføres tre tilsyn med helse- og sosialtjenestetilbudet til barn i barneboliger og avlastningsboliger for barn i alle landets 19 fylker innen utgangen av 2009. I tillegg til tilsynet i Ringerike kommune er det, for Buskerud sitt vedkommende, gjennomført tilsvarende tilsyn i Drammen og Øvre Eiker kommune.

Varsel om tilsynet ble sendt Ringerike kommune v/rådmannen den 03.04.09. Tilsynet ble senere avgrenset til botilbudene ved Hvelven 87 og Austjord, avdeling F/G.

Formålet med systemrevisjoner er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonene omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av fremlagte dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporter etter systemrevisjoner omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonene og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetenes arbeid innenfor de områder tilsynene omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift (myndighetskrav)
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet og Fylkesmannen i Buskerud) finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ringerike kommune er en kommune med i underkant av 29.0000 innbyggere.

Kommunen har tidligere hatt en sentralinstitusjon (HVPU institusjon) ved Austjord. Bygningsmassen der (som er bygget ut / endret) omfatter nå ulike tjenestetilbud, til ulike grupper av pleie- og omsorgstrengende.

Ved tilsynet forelå det i kommunen tilbud om barne- og avlastningsbolig for barn (0 til 18 år) ved:

 • Austjord: totalt 28 barn, fordelt på: avdeling F/G, tilbud til 6 barn (avlastning til bl.a. sterkt multifunksjonshemmede barn), og avdeling E, tilbud til 22 barn, ved
 • Owrensgate: barnebolig til ett barn, og ved
 • Hvelven 87: barnebolig (ett barn) og avlastningsbolig (tilbud til ett barn).
 • Austjord, avdeling F/G er organisatorisk lagt under Virksomhet Institusjon. De øvrige enhetene som omfatter barneboliger og avlastningsboliger for barn er lagt til Virksomhet Tiltak til funksjonshemmede.

I tillegg til de ovennevnte tilbud gir kommunen tilbud om privat avlastning for å avlaste foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver (rettskrav etter sosialtjenesteloven § 4-4).

Alle de eksisterende botilbud (faste eller rullerende) omfatter barn hvor de foresatte har rettskrav på avlastende tiltak etter sosialtjenesteloven § 4-4. Barna har på sin side rettskrav på individuelt, behovsdekkende tjenester fra kommunen etter både kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, med tilhørende forskrifter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt til rådmannen den 03.04.09.

Formøte ble ikke avholdt ved dette tilsynet.

Åpningsmøte ble avholdt den 07.09.09

Intervjuer:
Elleve (11) representanter for kommunen ble intervjuet. I tillegg ble det gjennomført telefonintervjue med en foresatt til barn som har tilbud ved boligene.

Oversikt over dokumentasjon som ble oversendt fra kommunen den 23.06.09 og 08.07.09, og den dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket den 07.09.09, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble også gjennomført befaringer ved Austjord F/G og Hvelven 87 ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt den 08.09.09

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen var avgrenset til følgende områder:

Om Ringerike kommune

 1. ivaretar barnas rett til samvær med andre, et meningsfullt dagligliv og deltakelse i fritidsaktiviteter
 2. ivaretar barn med spesielle ernæringsbehov på forsvarlig måte
 3. yter pleie og omsorg tilpasset barnas helsetilstand
 4. har forsvarlig legemiddelhåndtering
 5. har fysisk tilrettelagt tilbudet til barna i det kommunale botilbudet

5. Funn

Ved dette tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller gi merknader.

6. Regelverk

 • Lov 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov 19.06.70 nr 69 om offentlighet i forvaltningen
 • Lov 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 13.12.91 nr 81 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov 02.07.99 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift 21.12.00 nr 1385 om pasientjournal
 • Forskrift 28.06.01 nr 765 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift 23.12.04 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • Forskrift 03.04.08 nr 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Dokumentasjon som var etterspurt ved varsel om tilsyn den 03.04.09, mottatt ved ekspedisjon av 23.06.09 fra Ringerike kommune
 • Ettersendelse av dokumenter fra Ringerike kommune ved ekspedisjon av 08.07.09

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Stikkprøver fremlagt ved tilsynsbesøket den 07.09.09 var

 • internkontrollsystemet
 • utvalgte journaler / saksmapper ved barneboligene og avlastningsboligene (herunder forvaltningsdokumentene)
 • bemyndigelser til å forestå medikamenthåndtering
 • avviksregistreringer foretatt i 2008 og det siste året
 • ulike prosedyrer / instrukser

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Heidi Blom Sørensen

Fung.enhetsleder, Austjord F/G

X

X

X

(Inger Anne Næss Berg

Enhetsleder, Hvelven 87

X

X

X

Vibeke Bråten Karlsen

Vernepleier, Austjord F/G

X

X

X

Bodil Tangenstuen

Hjeplepleier, Austjord F/G

X

X

X

Anne Sofie Martinsen

Vernepleier, Hvelven 87

X

X

X

Gina Marie Muggerud

Hjelpepleier, Hvelven 87

X

X

Reni Karoline Odden Sand

Vernepleier, Hvelven 87

X

X

X

Torgunn Homme

Fagleder

X

X

X

Kirsten Orebråten

Virksomhetsleder, Tjenester til funksjonshemmede

X

X

X

Ann Lill Melhus

Hjelpepleier, natt, Hvelven 87

X

X

Anita Stenbeck

Hjelpepleier, natt, Austjord F/G

X

Goniola Guttormsen

Enhetsleder Austjord, E (påtroppende Hvelven 87)

X

X

Sveinung Homme

Kommunalsjef

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok: Seniorrådgiver / revisjonsleder Ellisiv Hegna (jurist) og fylkeslege / revisor Ketil Kongelstad, Helsetilsynet i Buskerud. Rådgiver / revisor Hege Kylland (vernepleier) og rådgiver / revisor Wenche Jensen (jurist), Fylkesmannen i Buskerud.