Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Urinprøvetaking

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 04.05.2010

Marit Eide
revisjonsleder
Ole H. Bals
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Geithus ungdoms- og familiesenter i perioden 15.12.2009 - 03.05.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens totale arbeid.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bufetat Geithus ungdoms- og familiesenter er en statlig barneverninstitusjon med seks avdelinger; Geithus, Gustadmoen, Gemini, Jupiter, Orion og Vestre Kjenner. I henhold til tilbakemeldingsbrev fra Bufetat region sør etter årlig kontroll, datert 24.11.2009, tar institusjonen i mot plasseringer hjemlet i barnevernloven §§ 1-3, 4-4 femte ledd, 4-12, 4-24 og 4-26:

Det er til sammen 20 plasser ved Bufetat Geithus ungdoms- og familiesenter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15.12.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.05.2010.

Intervjuer:

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 03.05.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om institusjonens praksis og internkontrollsystem sikrer at beboernes rett til medisinsk tilsyn og behandling blir ivaretatt og om institusjonen sikrer at urinprøvetaking foregår i henhold til vedtatte bestemmelser.

Etter en risikovurdering av institusjonens avdelinger, rettet tilsynet denne gangen seg spesielt mot avdelingene Gustadmoen, Orion og Jupiter.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester
 • Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

  • Internkontrollhåndbok
  • Basisdokument organisasjon
  • Basisdokument administrasjon
  • Basisdokument fag
  • Håndbok organisasjon
  • Håndbok administrasjon
  • Håndbok fag, spesielt:
  • Generelt:

 

  • Kap:1.0 – Dokument: 1. Definisjon av internkontroll, internkontrollsystem og systemrevisjon

 

  • Kap: 1.0 – Dokument: 2. Avvik

 

  • Vedlegg: 

 

  • - Avviksrapport 

 

  • - Avviksprotokoll 

 

  • - Handlingsplan etter avvik

 

  • Kap: 6.0 – Dokument: 1 

 

  • - Føring av tvangsprotokoll ved bruk av tvang

 

  • Kap: 9.0 – Dokument: 1. Klager

 

  • Medisinsk tilsyn og behandling:

 

  • Kap:2.0 – Dokument: 1. Inntakssystemet 

 

  • - Vedlegg: Momentliste ved innflytting: Helsekort!

 

  • Kap: 2.0 – Dokument: 4. Akuttinntak § 4-6 og 4-25

 

  • Kap: 4.0 – Dokument: 4. Medisinsk tilsyn og behandling. Retningslinjer for medikamenthåndtering

 

  • Kap: 4.0 – Dokument: 10 Suicidal adferd og selvmordsforsøk

 

  • Tiltakskort 2.2. Ulykker beboere / akutt sykdom beboere.

 

  • Tiltakskort 2.3. Selvmordsforsøk beboere / trusler om selvmord.

 

  • Kap:4.0 – Dokument: 4. Medisinsk tilsyn og behandling. Retningslinjer for medikamenthåndtering

 

  • Kap: 6.0 – Dokument: 3. Urinprøver

 

  Til beboeren: Skriftlige regler for urinprøvetaking
 • Lokale vedlegg
 • Lokalt vedlegg HMS
 • Beredskapsplan
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Informasjonshefte
 • Rutiner for rusmiddeltesting
 • Oversikt over ansatte ved alle avdelinger
 • Vedtak om plassering for alle beboere (gjennomgått 14. el 19. april 2010)
 • Tiltaksplaner for alle beboere (gjennomgått 14. el 19. april 2010)
 • Handlingsplaner for alle beboere (gjennomgått 14. el 19. april 2010)

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen
 • Skjemaer for siste års avviksbehandling
 • Korrespondanse fra Bufetat region sør om årlig kontroll av statlig barneverninstitusjon

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen med program for revisjonen ble sendt 06.04.2010.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Marit Eide Revisjonsleder
Seniorrådgiver Ole H. Bals Revisor