Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Fastlegens oversikt over pasientens legemidler
 • Fastlegens oppfølging av pasientens legemiddelbehandling
 • Fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien og med apoteket (ved multidose)

Under tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader.

Dato: 22.06.10

Ole Bennie Johansen
revisjonsleder
Ellisiv Hegna
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 14.04. – 25.05.10. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Buskerud gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår som et element i ”eldresatsingen” i forhold til landsomfattende tilsyn, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet oversendte e- post av 12.03.10 til virksomhetsleder ved Hjemmetjenesten Strømsø, Drammen kommune. Helsetilsynet ba i e- posten blant annet opplyst om hvor mange soner det var i virksomheten, hvilke fastleger de samarbeidet med, og en liste over de pasienter som hadde vedtak om legemiddelhåndtering, samt navnet på deres fastlege. Drammen kommune svarte i e- post av 18.03.10 på vår forespørsel, og ut i fra mottatt dokumentasjon ble Hjemmetjenesten Strømsø, avdeling Åskollen valgt som tilsynsobjekt.

Utvelgelsen av fastleger ble gjennomført ved at de tre fastlegene som hadde flest pasienter med vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering ved avdeling Åskollen, ble valgt som tilsynsobjekt til dette tilsynet.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens oversikt over pasientens legemidler, fastlegens oppfølging av den enkelte pasient samt fastlegens samarbeid med kommunens hjemmesykepleie med legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering. Det har også vært særskilt fokus på:

 • Pasienter som behandles med mange legemidler (polyfarmasi)
 • Pasienter som behandles med antikoagulantia (Warafarin)
 • Pasienter som behandles med NSAID
 • Pasienter som behandles med benzodiazepiner

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Fastlegepraksisen til lege ved legesenter er en av fire legepraksiser ved senteret. Legesenteret ligger i geografisk sentralt i Drammen sentrum.

Fastlegen har ca 1600 listepasienter. Han har ikke nedfelt skriftlige prosedyrer som beskriver samarbeidet med kommunens hjemmesykepleietjeneste. Tilsynet avdekket imidlertid at det er rutiner for samarbeid mellom fastlegen og hjemmesykepleien.

Ved tilsynet ble det gjennomgått 18 journaler. Korresponderende journaler til 6 av disse pasientene var også gjennomgått ved tilsvarende tilsyn med hjemmesykepleien, Åskollen.

Fatslegen benytter elektronisk journalsystem (Winmed).

3. Gjennomføring

Revisjonsvarsel ble utsendt14.04.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på Strømsø legesenter 25.05.10 fra kl 08.15 til kl.15.00.

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med fastlege samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 18 journaler, av disse var det tre i hver kategori (12 journaler) det var særskilt fokus på.

Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

4. Funn

Ved tilsynet ble det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

5. Regelverk

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

6. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Legemiddellister utskrevet 07.05.10 fra 6 pasienter

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 18 pasientjournaler i elektronisk journalsystem

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Buskerud:

 • Brev av 04.05.10 fra Helsetilsynet der vi ber om legemiddellister
 • Program for tilsynet oversendt fra helsetilsynet i brev av 19.05.10

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Revisjonsleder, seniorrådgiver Ole Bennie Johansen
 • Revisor, seniorrådgiver Ellisiv Hegna
 • Revisor, fylkeslege Ketil Kongelstad