Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Statens Helsetilsyn har i perioden 2009 til 2012 en satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre med sammensatte behov. Fylkesmannen har i den sammenheng fått i oppdrag å undersøke hvilke tjenester ikke-vestlige innvandrere over 67 år mottar fra kommunen.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av tjenester til eldre over 67 år med ikke-vestlig bakgrunn, herunder iverksettingen av disse tjenestene, jf. sosialtjenestelovens §§ 4-3 og 4-2 a-e
 • Om kommunen ivaretar veiledningsplikten jf. sosialtjenesteloven § 4-1
 • Om kommunen evaluerer og utreder tjenester til gruppen som er omfattet av tilsynet jf. forvaltningsloven § 17
 • Kommunens rutiner for bruk av tolk
 • Hvordan kommunen ivaretar brukermedvirkning jf. sosialtjenesteloven § 8-4

 

Det ble gitt følgende avvik:

Drammen kommune gir ikke tilstrekkelig informasjon om tjenestene etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-e til gruppen som omfattes av tilsynet

 

Tilsynet avdekket at det er svært få ikke-vestlige innbyggere over 67 år i Drammen kommune som mottar tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 a – e. Fylkesmannen ser ikke nødvendigvis noen årsakssammenheng mellom få søkere og manglende tilrettelagt informasjon, men vi kan heller ikke utelukke dette. Derimot er det god grunn til å anta at pårørende til denne gruppen gjør en betydelig innsats i å ta vare på sine eldre familiemedlemmer.

Dato:

Wenche Jensen
revisjonsleder
Anne Cathrine Dahl
revisor

 

 

Hege Kylland
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Drammen kommune i perioden 16.06.2010 – 17.06.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Drammen kommune har ca 61 000 innbyggere hvorav ca. 20 % har innvandrerbakgrunn. Disse representerer nær 150 forskjellige land.

Kontoret for tjenestetildeling har ansvaret for tildeling av ulike tjenester, herunder tjenester etter lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2. Tjenestetildelingen er en av tre virksomheter underlagt Helse- og sosialdirektør.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.04.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke avholdt formøte.

Åpningsmøte ble avholdt 16.06.10.

Intervjuer

14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 17.06.10

4. Hva tilsynet omfattet

Sosialtjenesteloven § 4-3 pålegger kommunen å innvilge sosiale tjenester til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengige av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Den som fyller vilkårene etter § 4-3 har rett til tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-d alternativt e. Formålet med tjenestene er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, jf. sosialtjenesteloven § 1-1.

Gjennom tilsynet i Drammen kommune ville Fylkesmannen undersøke om kommunen gir råd og veiledning for å sikre tilrettelegging av likeverdige omsorgstjenester for tjenestemottakere over 67 år med minoritetsbakgrunn. Opplysning, råd og veiledning knyttet til kommunens ansvar med å tilby å informere om tjenesten jf. sosialtjenesteloven §§ 4-1 og 2-1 var sentralt under tilsynet fordi tilgjengeligheten til tjenestene er avgjørende for om den aktuelle målgruppen er kjent med adgangen til å søke slik hjelp. Vi så også på kommunens bruk av tolker og på brukermedvirningen i disse sakene jf. sosialtjenesteloven § 8-4.

Fylkesmannen har under tilsynet i Drammen kommune undersøkt:

 • Om kommunen sikrer en forsvarlig tildeling av tjenester til eldre over 67 år med ikke-vestlig bakgrunn, herunder iverksettingen av disse tjenestene, jf. sosialtjenestelovens §§ 4-3 og 4-2 a-e
 • Om kommunen ivaretar veiledningsplikten jf. sosialtjenesteloven § 4-1
 • Om kommunen evaluerer og utreder tjenester til gruppen som er omfattet av tilsynet jf. forvaltningsloven § 17
 • Kommunens rutiner for bruk av tolk
 • Hvordan kommunen ivaretar brukermedvirkning jf. sosialtjenesteloven § 8-4

Avvikene bygger på de fakta som tilsynsmyndigheten finner sannliggjort ved dokumentgjennomgang og intervjuer.

5. Funn

Avvik:

Drammen kommune gir ikke tilstrekkelig informasjon om tjenestene etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-e til gruppen som omfattes av tilsynet

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4-1

Kommentarer:

Etter sosialtjenesteloven § 4-3 har de som ikke kan ta hånd om seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp fra kommunen. Det er etter sosialtjenesteloven en grunnleggende forutsetning at tildelingen av tjenester skal foregå på en forsvarlig måte. Det er også et kommunalt ansvar å sikre og innrette sin virksomhet på en slik måte at retten til sosialtjenester etter § 4-3 blir ivaretatt. Med begrepet ”sikre” menes at virksomheten både må ha en systematisk styring av tjenestene, og ha en nødvendig oversikt over at oppgavene løses på en slik måte at de faktisk gir de resultater som lovgivningen krever.

Ved dokumentinnhentingen mottok Fylkesmannen fem vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 4-2 jf. 4-3. Drammen kommune har en innvandrerandel som utgjør 20 % av den totale befolkningen og mange av disse kom til Norge på begynnelsen av 1970-tallet i følge Drammen kommunes egen hjemmeside. Som en følge av at det var så få saker gjennomførte Fylkesmannen tilsynet med fokus på hvordan kommunen overholder veiledningsplikten og valgte derfor å intervjue ansatte som møter brukere i det daglige.

Gjennom tilsynet kom det fram at mange friske innvandrere i gruppen tilsynet gjaldt, reiser tilbake til opprinnelseslandet for kortere eller lengre perioder. Det lave antallet saker ble også forklart ved at mange ønsker å ta vare på sine eldre selv. Kommunen mener at gruppen som omfattes av tilsynet har en tradisjon og kultur for selv å utføre omsorgsoppgaver overfor eldre familiemedlemmer. Derimot var det noe overraskende at ikke flere søker omsorgslønn. Det kan også synes som om det kan være flere i aldersgruppen under 67 år som er hjelpetrengende.

Drammen kommune har ikke utarbeidet brosjyremateriell om de aktuelle tjenestene på noe annet enn norsk. Det finnes heller ikke noe på internett. Kommunen benytter rutinemessig tolk, men dette skjer primært etter at det er søkt om tjenester. Det kom også fram av tilsynet at det heller ikke er noen utstrakt bruk av hjemmesykepleie eller korttidsopphold for gruppen som omfattes av tilsynet.

Fylkesmannen kan ikke fastslå at det er noen årsakssammenheng mellom manglende informasjonsmateriell og det lave antallet saker. Allikevel må kommunen legge til rette for at informasjonen skal være tilgjengelig og tilpasset også for denne målgruppen.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Kommunen mottar svært få søknader på tjenestene for gruppen som omfattes av tilsynet
 • Det er ikke utarbeidet rutiner som sikrer systematisk informasjon om tjenestene
 • Det er ikke utarbeidet skriftlig informasjonsmateriell om tjenestene på annet språk enn norsk

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Som følge av det lave antallet saker ble ikke kommunens styringssytemer på dette området nærmere vurdert.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester (lost.) mv av 13.desember 1991 nr.81
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.desember 2002 nr.1731
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten av 19.november 1992 nr 66
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10.februar 1967

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Reglement for delegering av rådmannens myndighet
 • Helse- og sosialplan for Drammen kommune 2008 – 2012 Strategisk temaplan
 • Oversikt over saksbehandlere
 • Avtale mellom tjenestetildelere og tjenesteutførere
 • Rutinebeskrivelser for korttidsopphold/avlastning
 • Rutiner for hjemmesykepleie/hjemmehjelp
 • Rutiner for langtidsplass
 • Rutiner for dagsenter
 • Rutiner for klagesaker
 • Rutiner for omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse
 • Rutiner for trygghetsalarm
 • Rutiner for transport
 • Notat om koordinerende enhet
 • Serviceerklæringer for de ulike tjenestene
 • Søknadsskjema
 • Brosjyre Tildeling av pleie- og omsorgstjenester
 • Informasjon om brukervalg hjemmehjelp
 • IPLOS-kartleggingsskjema
 • Ulike revisjonsrapporter for institusjoner
 • Årsmelding 2009
 • System for intern kvalitetsrevisjon av tjenestene i pleie og omsorg
 • Melding om uønsket hendelse – avviksskjema
 • Oversikt over ikke-vestlige innbyggere over 67 år som mottar tjenester
 • Vedtak om tjenester/avlslag på tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Vedtak om korttidsopphold
 • Oversikt over personer som mottar hjemmesykepleie pr. 16.06.10
 • Oversikt over nye søknader på omsorgslønn fra 01.01.09 – 16.06.10

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 04.06.10
 • Innsending av dokumentasjon fra kommunen 19.05.10
 • Program for tilsynet oversendt kommunen 04.06.10
 • Diverse e-post med kontaktpersonen i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Wenche Jensen Revisjonsleder
Anne-Cathrine Dahl Revisor
Hege Kylland Revisor
Olaug Nørstrud Observatør, Statens helsetilsyn