Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Urinprøvetaking

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 07.05.2010

Marit Eide
revisjonsleder
Anne Cathrine Dahl
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Frelsesarméens barne- og familievern, Solgløtt i perioden 15.12.2009 - 05.05.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd bokstav c, jf. § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens totale arbeid.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Frelsesarméens barne- og familievern, Solgløtt, er en institusjon som eies og drives av Frelsesarméen. I henhold til institusjonens plan skal Frelsesarméens barne- og familievern, Solgløtt gi tilbud om plassering til ungdom i alderen13 – 20 år etter paragrafene 4-4-femte ledd og 4-12. I tillegg tar institusjonen også i mot plasseringer av enslige mindreårige asylsøkere etter kapittel 5A i barnevernloven.

Det er til sammen 6 plasser ved Frelsesarméens barne- og familievern, Solgløtt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15.12.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 05.05.2010 .

Intervjuer:

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 05.05.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om institusjonens praksis og internkontrollsystem sikrer at beboernes rett til medisinsk tilsyn og behandling blir ivaretatt og om institusjonen forholder seg til urinprøvetaking i henhold til vedtatte bestemmelser og hjemler for plasseringer.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester
 • Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Frelsesarméens barne- og familieverns kvalitets system med prosedyrer og rutiner fra særdel

Sosialavdelingen, Seksjon barn- og familievern:

Generelt

 • P – 62.0.5 Evaluering av drift
 • P – 62.0.7 Avvik fra faglig prosedyre
 • P – 2.2.6 Avviksbehandling
 • P – 62.1.1 Orientering
 • P – 62.2.2 Tilsyn og klageadgang m/ vedlegg
 • P – 62.3.10 Vern om personlig integritet
 • P – 62-3-19 Bruk av tvang m/ vedlegg

Medisinsk tilsyn og behandling

 • P – 62 1.3 Behandling av persondata
 • S – 62.2.1a Henvendelse inngående inntak
 • S – 62 2.1c Bekreftelse på plass
 • P – 62.3.7 Innsyn i opplysninger
 • S – 62.3.1c Nøkkelopplysninger
 • P – 63.3.3 Medisinsk tilsyn og behandling
 • M – 62.3.3a Medisininnkjøp
 • M – 62.3.3b Medisinutlevering – medisinlogg
 • P – 62.3.18 Forebygging av rusmisbruk
 • P – 62.3.25 Selvmordsforsøk / alvorlig selvskading
 • S – 62.3.23 Registrering av selvskading
 • P – 62 13 6 Alvorlig selvskading (for Solgløtt)
 • - Instruks i medisin (for Solgløtt)

Urinprøvetaking

 • P – 62.3.24 Urinprøver
 • - Det vises til plasseringshjemler i prosedyren. Institusjonen er ikke godkjent for plasseringer som åpner for urinprøvetaking.

Oversikt over alle ansatte ved institusjonen
Vedtak / oppfølgingsvedtak for alle beboere
Tiltaksplaner / kartlegging for alle beboere
Handlingsplaner for alle beboere

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen
 • Skjemaer for siste års avviksbehandling
 • Samarbeidsavtale mellom BUPA, Ungdomsenheten og Solgløtt ungdomshjem når det gjelder ungdom som trenger øyeblikkelig hjelp, datert 18.09.2002.
 • Avtale om veiledning til Solgløtt fra Sykehuset Buskerud HF, Habiliteringsavdelingen v/ psykolog, datert 20.04.2006.
 • I tillegg fikk Fylkesmannen overlevert oppdatert Institusjonsplan for Frelsesarméens barne- og familievern, Solgløtt.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen med program for revisjonen ble sendt ut 08.03.2010.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Marit Eide Revisjonsleder
Avdelingsdirektør: Anne Cathrine Dahl Revisor