Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud gjennomførte i perioden 01.12.2009 – 21.04.2010 tilsyn med kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i Hole kommune.

Tilsynet omfattet tjenester og tiltak til utsatte barn i skolepliktig alder og ved overgangen fra barn til voksen. Tilsynet undersøkte om de tre kommunale tjenestene ved behov samarbeider om å gi utsatte barn rette tiltak og tjenester til rett tid. I tillegg undersøkte tilsynet om det blir gitt faglig forsvarlig økonomisk hjelp til brukere av Nav (sosiale tjenester) som har omsorg for barn.

Ved tilsynet i Hole kommune ble det gjort funn som avdekket to avvik.

Det ene avviket tilsier at det ikke er etablert et system som sikrer at utsatte barn og unge i skolepliktig alder får nødvendig og rett hjelp til rett tid på en samordnet måte.

Det andre avviket tilsier at det ikke er etablert et system som sikrer at det foretas individuell kartlegging og utredning av søknader om økonomisk sosialhjelp der søker har omsorgsansvaret for barn.

Ved dette tilsynet ble det ikke gitt noen merknader.

Dato: 05.05.2010

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 01.12.2009 – 21.04.2010 gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud. Tilsynet omfatter kommunale barnevern-, helse- og sosialtjenester til utsatte barn i skolepliktig alder, tjenester ved overgangen fra kommunalt barnevern til kommunal sosialtjeneste ved 18 til 23 års alder og hvorvidt disse barna og deres familier får forsvarlige økonomiske ytelser.

Dette tilsynet omfatter både barneverntjenester etter barnevernloven og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn av Fylkesmannen samt helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn av Helsetilsynet i fylket. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har oppnevnt et felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Foreliggende rapport er utarbeidet i felleskap, og oppfølgning av eventuelle avvik vil bli koordinert av Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester og lovverk har tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Resultatene fra det landsomfattende tilsynet som ble gjennomført i 2008 i samarbeid mellom Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn og Fylkesmannen og Helsetilsynet i Buskerud sin oppfølging i 2009, tilsier at oppmerksomhet må rettes mot tjenester til de brukere som har behov for samordnete tjenester. De barna som har behov for tjenester fra barnevern, helsetjenester og/eller sosialtjenester er sårbare og barna kan få sin situasjon betydelig forverret hvis kommunene ikke klarer å møte behovene og rettighetene deres på en helhetlig måte.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hole kommune har ca 6 000 innbyggere. De aktuelle tjenestene for dette tilsynet var Skolehelsetjenesten i Hole kommune og Nav Hole (Sosialtjenesten og Barnevernverntjenesten).

I Hole kommune er det inngått interkommunalt samarbeid med Ringerike kommune om Utekontakt, Helsestasjon for ungdom og SLT-koordinator.

Det opprettes ansvarsgrupper i enkeltsaker ved behov, der det skrives referater som oppbevares i journalene/saksmappene i de deltjenester som inngår i samarbeidet.

Kommunen har ansatt en psykolog i 80 % stilling i KPPT, som bruker 20 % av tiden på Hole ungdomsskole. KPPT er organisert som en del av Helseavdelingen.

Barneverntjenesten i Nav Hole har ansvar for å følge opp eventuelle unge med rusproblemer.

Ansvaret for oppfølging av barn og unge med psykiske problemer er ikke klart definert til én deltjeneste. Ulike instanser i kommunen kan i praksis være aktuelle. Dette er helsesøstertjenesten, psykolog og andre ansatte ved KPPT eller barneverntjenesten. Psykiatrikoordinator i Nav kan også bli koblet inn ved behov, f.eks i akuttsituasjoner.

For å ivareta tverrfaglig samarbeid er det etablert en gruppe bestående av representanter fra skoler og barnehager (styrer/rektor), helsesøster, fysioterapeut, KPPT, Nav (barnevern-, sosial-, psykiatri- og flyktningetjenesten) og tiltak for funksjonshemmede. I samarbeidsavtalen er det uttalt at formålet er å opprettholde kontakten, evaluere samarbeidsformer, koordinere tiltak og diskutere felles problematikk. De skal møtes to ganger i året.

Ved Hole ungdomsskole er det etablert et Fagteam, som møtes månedlig. Det består av representanter for skole, politi, helse, psykolog fra KPPT, barneverntjenesten og ungdomskontakten. Fagteamet arbeider først og fremst forebyggende, men de kan også drøfte enkeltsaker.

Ved de øvrige skolene er det også etablert et Fagteam, men dette er først og fremst spesialpedagogiske arenaer. De møtes én gang pr uke, og kan bestå av representanter for skole, helse og KPPT.

Helseavdelingen i Hole kommune har nylig opprettet et Fagteam / tverrfaglig helseteam, som består av leder for Helseavdelingen, ledende helsesøster og leder og psykolog ved KPPT. Det er tenkt å trekke inn andre faggrupper etter hvert.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 01.12.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 18.03.2010.

Åpningsmøte ble avholdt 20.04.2010.

Intervjuer:

11 personer ble intervjuet.

Telefonintervjuer med samarbeidspartnere ble gjennomført i uke 14/15 med rektor ved Røyse skole, rektor ved Hole ungdomsskole SLT-koordinator.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt 21.04.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om kommunens helse- sosial og barneverntjenester, som har kontakt med utsatte barn og unge i skolepliktig alder, sikrer at de får nødvendig og rett hjelp til rett tid og på en samordnet måte. Tilsynet omfattet også undersøkelse av om barnevern- og sosialtjenesten samarbeider om tilrettelegging av overgangen mellom de to tjenestene ved 18 – 23 år. I tillegg undersøkte tilsynet om det blir gitt faglig forsvarlig økonomisk hjelp til brukere av Nav (sosiale tjenester) som har omsorg for barn. Dette ble gjort ved å undersøke om det fra kommunenes side legges til rette for at tjenestene gir nødvendig hjelp etter lovgivningen, og om kommunene sikrer dette ved oppfølgning og kontroll av om kommunenes praksis er i samsvar med dens plikter.

Tilsynet undersøkte nærmere om tjenestene og utøverne hadde tilstrekkelig kunnskap om hverandres oppgaver, rammer og tjenestetilbud slik at de ved behov samarbeider om å fange opp og utrede de utsatte barna.

Videre omfattet tilsynet undersøkelse av om tjenestene i tilstrekkelig grad bruker og informerer hverandre og samarbeider når det er behov for det. Som en del av dette ble det undersøkt om det fantes rutiner for samarbeid, faste møtetidspunkt, klar og kjent oppgavefordeling og lignende. Det ble undersøkt om det gjennomføres medisinske undersøkelser ved behov, og om sosialtjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet i saker der sosialtjenestene yter stønad eller bistand til familier. Tilsvarende ble det også undersøkt om helsetjenesten vurderer behov for kontakt med barnevernet.

Tilsynet omfattet om de samlede tjenestene og tiltakene til det enkelte barn blir kontinuerlig evaluert. Det ble undersøkt nærmere om evalueringene omfatter om barn og foreldre medvirker ved evalueringer av tjenester og tiltak, om man møtes som avtalt, om de ressurser som er besluttet brukt faktisk settes inn, om det er klart hvem som har påtatt seg ansvar for hvilke oppgaver, konsekvenser av omorganiseringer og oppgaveendringer og om man har nådd de mål som var utgangspunktet for samarbeidet.

Tilsynet undersøkte videre om kommunen i god tid forbereder, og ved behov gjennomfører, overgang fra barnevern til sosialtjeneste ved 18 – 23 års alder sammen med den aktuelle ungdommen.

Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at tjenestene samarbeider om utsatte barn og overgangen mellom barnevern og sosialtjeneste. Det ble for eksempel undersøkt om kommunen overvåker at vedtatte tiltak, prosedyrer og oppgavefordeling er gjennomført i praksis, om tjenestene har så god kjennskap til hverandre at de bruker hverandre ved behov, om det er vurdert hvilke områder i samarbeidet som er sårbare for svikt, og om de overvåker om tjenestene fungerer som forutsatt og at tiltaksplaner og individuelle planer evalueres.

Tilsynet undersøkte om kommunen har lagt til rette, ved ansettelser, kartlegging av ansattes kompetanse, opplæringstiltak og lignende, for at ansatte i de tre tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å kunne samarbeide ved behov.

Tilsynet undersøkte om kommunen har dokumentasjonssystemer som ivaretar behovet for informasjon om tjenester og tiltak som grunnlag for samarbeid mellom tjenestene.

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å gi to avvik.

Avvik 1:

Hole kommune har ikke gjennom sine styringssystemer sikret at barn og unge i skolepliktig alder får forsvarlige kommunale tjenester på de reviderte områdene.

Avvik fra:

 • barnevernloven §§ 2-1 annet ledd og 3-2, jf § 1-1
 • lov om sosiale tjenester § 2-1 annet ledd, jf § 3-2
 • lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 4, 5 og 13, jf § 1 annet ledd
 • helsetilsynsloven § 3 første ledd
 • kommunehelsetjenesteloven § 6-3 første og tredje ledd, jf § 1-4 annet ledd og § 1-3 a)
 • internkontrollforskriftene § 4.

Kommentar:

Kommunene skal gjennom internkontrollen på områdene barnevern, helse og sosial sikre at lovverket på områdene blir fulgt.

Etter barnevernloven § 3-2 annet ledd skal barneverntjenesten samarbeide med andre instanser i kommunen når dette kan bidra til å løse barneverntjenestens oppgaver. Regelen omfatter samarbeid i enkeltsaker. Det er kommunen som har ansvar for generell forebyggende virksomhet, jf barnevernloven § 3-2 første ledd, og barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å avdekke problem så tidlig at tiltak kan settes inn for å unngå varige skader.

Formålet med barnevernloven er blant annet å sikre rett tjeneste til rett tid, jf barnevernloven § 1-1. Sviktende samarbeid kan føre til at dette ikke blir oppfylt i det enkelte tilfellet.

Etter lov om sosiale tjenester har sosialtjenesten tilsvarende plikt som de øvrige tjenester e n plikt til å ha et internkontrollsystem og en plikt til å samarbeide med andre sektorer og tjenestenivåer til beste for tjenestemottakerne.

Etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 1 skal arbeids- og velferdsforvaltningen bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tilbud. Etter samme lov § 13 skal sosialtjenesten samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse egne oppgaver etter loven.

Etter kommunehelsetjenesteloven § 1-4 annet ledd skal helsetjenesten samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse egne oppgaver etter loven. Samarbeidsplikten gjelder også i enkeltsaker. Internkontrollsystemet skal bidra til å sikre at helsetjenestetilbudet er faglig forsvarlig. Kravet til faglig forsvarlighet vil i enkeltsaker kunne innebære at det må innledes samarbeid med andre aktuelle instanser og aktører.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Det er ikke etablert faste samhandlingsarenaer på tjenesteyternivå der ansatte i alle aktuelle tjenester deltar
 • Det er fremlagt to ulike skriftlige beskrivelser av samhandling på system- og/eller individnivå fra to deltjenester. Tilsvarende beskrivelser finnes ikke i de andre aktuelle deltjenestene og den er ikke kjent for de ansatte
 • Ansatte i de aktuelle tjenestene har ingen enhetlig oppfatning av hvilken instans som kan ta hånd om barn under 18 år med rusproblemer
 • Ansatte i de aktuelle tjenestene har ingen enhetlig oppfatning av hvilken instans som kan ta hånd om barn og unge med psykisk helseproblematikk
 • Verken Nav Hole (sosial og barnevern) eller helsestasjonsvirksomheten i Hole kommune har etablert et internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene i de aktuelle forskriftene om internkontroll (se punkt 7)
 • Kommunen sikrer ikke at alle ansatte i de aktuelle tjenestene får tilstrekkelig kunnskap om andre deltjenesters tilbud og ansvarsområde. Det er heller ingen rutine for opplæring av nyansatte, verken i deltjenestene eller i kommunen generelt.

Avvik 2:

Hole kommune (Nav sosial) dokumenterer ikke at det er foretatt individuell kartlegging og utredning av søknader om økonomisk sosialhjelp.

Avvik fra:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 18 og 19, jf § 41
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 17 første ledd
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 24 og 25 annet og tredje ledd

Kommentar:

Søknader om økonomisk stønad skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering, og skal bidra til at søkeren blir i stand til å sørge for seg selv. Det må foretas en helhetsvurdering av søkerens totale livssituasjon. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn når det vurderes om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene er et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Det er ikke etablert rutiner som sikrer at barns behov blir fanget opp og kartlagt med mindre foreldrene selv signaliserer at barna har udekkede behov. Dette fremkom både ved intervjuene og ved gjennomgåelse av saker
 • Ved utmåling av økonomisk sosialhjelp til livsopphold benyttes kommunalt vedtatte satser. Disse er noe lavere enn nivået på de statlige veiledende satsene. Det er ikke dokumentert i de fremlagte sakene at de kommunale satsene er tilstrekkelige til å dekke familiens samlede behov for stønad
 • Stønaden innvilges i form av matrekvisisjoner i alle saker der søker ikke kan vente til stønaden overføres til konto påfølgende virkedag
 • Det begrunnes ikke individuelt i vedtakene hvorfor rekvisisjoner benyttes
 • Det er ikke dokumentert hva som er årsaken til at stønad utbetales direkte til kreditor
 • Kommunen er kjent med at praksis i forbindelse med bruk av rekvisisjoner kan være lovstridig uten å ha satt i verk korrigerende tiltak

Ved tilsynet ble det ikke gitt merknader.

6. Kommunens styringssystemer

Helseavdelingen i Hole kommune har utarbeidet enkelte skriftlige prosedyrer for saksbehandling og samhandling. De har også et skriftlig avviksbehandlingssystem som er tenkt å skulle sikre kvaliteten på tjenestene. Det ble ikke fremlagt dokumentasjon for at avviksbehandlingssystemet var aktivt i bruk.

Nav Hole (sosial) har ikke fremlagt noen skriftlige rutiner som gjelder saksbehandling eller tverrfaglig samarbeid. Nav Hole (barnevern) har fremlagt en rutinehåndbok, bl.a. med enkelte prosedyrer. Denne rutinehåndboka er ikke oppdatert de siste årene. Det er ikke utarbeidet et skriftlig avviksbehandlingssystem for å sikre kvaliteten på tjenestene i Nav. Det praktiske arbeidet bærer preg av å være avhengig av den personlige kontakten den enkelte har opparbeidet med ansatte i andre deler av hjelpeapparatet.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (bvl.)
 • lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 (khl.)
 • lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr 131
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjon og skolehelsetjenesten av 3. april 2003 nr 450 (forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten)
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven - pasrl.)
 • lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr 64 (helsepersonelloven – hlspl.)
 • lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr 15 (tilsynsloven)
 • forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 14. april 2000 nr. 328.
 • forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven)
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen ved ekspedisjon 03.02.2010 fra Hole kommune:

 • Organisasjonskart for Hole kommune
 • Oversikt over ansatte i Helseavdelingen og i Nav (Sosialtjenesten og Barneverntjenesten)
 • Samarbeidsavtale mellom barnehagene, skolene/skolefritidsordningene, KPPT, Helse, Tiltak for funksjonshemmede og Sosial- og barneverntjenesten i Hole kommune (april -04)
 • Kommunestyrevedtak om interkommunalt samarbeid med Ringerike kommune om SLT-koordinator
 • Informasjon om skolehelsetjenesten i Hole skoleåret 2009/2010
 • Plan for skolehelsetjenesten i Hole kommune 2009/2010
 • Informasjonsskriv om ”HUS-Psykologen”
 • Brosjyre om skolefravær
 • Informasjonsbrev til foreldre / foresatte fra skolehelsetjenesten i Hole
 • Spørreskjema fra skolehelsetjenesten
 • Barnets helsesirkel
 • Tiltaksplan for overgangen barneskole/ungdomsskole 2009/2010
 • Bekreftelse på kjøp av tjenester fra Ringerike kommune – Ungdomskontakt
 • Samarbeidsavtale mellom Hole kommune og Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, Psykiatrisk klinikk
 • Samarbeidsavtale mellom Psykisk helsevern barn og unge (BUP) og Hole kommune
 • Oversikt over alle barnevernsaker der barnet er født 1991, 1992 og 1993 (aktive og passive)
 • Oversikt over alle sosialtjenestesaker der søker er født 1991, 1992 og 1993 (aktive og passive)

Dokumentasjon som ble overlevert på formøtet den 18.03.2010:

 • Oversikt over meldingsinstanser til barneverntjenesten det siste året
 • Samarbeidsrutiner – Hole helsestasjons- og skolehelsetjeneste og Nav-barneverntjenesten
 • Helsestasjonstjenestens rutinebeskrivelse ved omsorgssvikt
 • Helsestasjonstjenestens rutinebeskrivelse ved manglende fremmøte

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Den 18.03.2010:

 • 24 saksmapper på barnevernsaker
 • 14 saksmapper på sosialsaker (økonomisk stønad) fra Nav
 • 10 skolehelsetjenestejournaler
 • Til sammen er 48 saksmapper/journaler gjennomgått.

Den 20.04.2010:

 • Samlepermen ”Helhetlig helse”:
 • Beskrivelse av Kommunal Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (KPPT)
 • Tjenestebeskrivelse for Helsesøstertjenesten
 • Møtereferat fra Arbeidsgruppe Helse
 • Møtereferat fra Planmøte for Helse
 • 3 referater fra Fagdager for Helse
 • Møtereferat fra ledersamling
 • Beskrivelse av Fagteam
 • Mal for samtykke til drøfting i Fagteam
 • Mal for samtykke til samarbeid med andre instanser
 • Henvisningsskjema til KPPT
 • Samlepermen ”Kvalitetssikring Helsestasjon”:
 • Beskrivelse av oppgaver for ledende helsesøster
 • Beskrivelse av oppgaver for helsestasjonsmedhjelper
 • Samarbeidsrutiner Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og barneverntjenesten
 • Rutine for uttalelse til barneverntjenesten
 • Telefonlister for kontaktpersoner ved akutt behov for tolk
 • Prosedyre for leveranse av risikoavfall
 • Samarbeidsavtale om helsestasjon for ungdom
 • Prosedyre for avviksbehandling med vedlagte skjemaer
 • SH-dirs rundskriv for oppfølging av barn til psykisk syke og/eller rusavhengige foreldre
 • Div prosedyrer og fakta-ark om vaksinering
 • ”Veien å gå fra bekymring til definert problem” av KPPT
 • Rutiner ved mottak av flyktningefamilier for bosetting
 • ”Kvalitetssikring på helsestasjonen” fra Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal, Krødsherad og Hole kommuner
 • Brosjyren ”Velkommen til Hole helsestasjon”
 • Telefonliste for kontaktpersoner i kommunen
 • Henvisningsskjema
 • Oversikt over barns rettigheter

Den 21.04.2010:

 • Flytskjemaer for psykiatri, mottak og oppfølging.
 • Flytskjemaer for sosial, mottak og oppfølging.
 • Flytskjemaer for barnevern, mottak og oppfølging.
 • Rutinehåndbok for barneverntjenesten:
 • Lov om barneverntjenester (gammel utgave)
 • Retningslinjer fra BFD om saksbehandling i barneverntjenesten fra mars 2002
 • Rundskriv Q-24, mars 2005 – Barnevernet og taushetsplikten m.m
 • Retningslinjer for fosterhjem av 05.06.2004 fra BFD
 • Rutiner for barneverntjenesten i Hole kommune av 28.11.2002: Rutine for utarbeidelse av tiltaksplan, rutine for utarbeidelse av omsorgsplan, rutine for inngåelse av skriftlig avtale med fosterforeldre og skjema for utpeking av stedfortreder for barnevernleder.
 • Handlingsplan for fosterhjemsarbeid for Hole kommune, evaluert 28.11.2002. (Skulle etter planen vært evaluert innen 01.12.2003 og deretter hvert annet år).
 • Referater fra samarbeidsmøter med Bufetat – siste referat fra 10.09.2009
 • Rapport fra Fylkesmannens systemrevisjoner i Hole kommune i henholdsvis 2002 og 2005, og kommunens tilbakemelding til tilsynsmyndigheten.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 01.12.2009 Varsel om tilsyn
 • 03.02.2010 Innsendt dokumentasjon
 • 24.02.2010 Brev med program for revisjonen og anmodning om mer dokumentasjon
 • Diverse e-poster og telefoner om praktisk gjennomføring og endringer i programmet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på formøte, åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: Seniorrådgiver Ole H. Bals, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Avdelingsdirektør Anne Cathrine Dahl, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Ellisiv Hegna, Helsetilsynet i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Marit Eide, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Anne-Lene Egeland Arnesen, Fylkesmannen i Buskerud