Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av 20.08.10 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre. Vi fikk oversendt til sammen 52 saker fra Hurum kommune.

Revisorer for tilsynet har vært rådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Hege Kylland (revisor). Tilsynsteamet har også rådført seg med rådgiver Ole-Bennie Johansen i Helsetilsynet i Buskerud.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

  • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven §§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
  • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven kapittel IV og V og sosialtjenesteloven § 8-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
  • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V. Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilge. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi mottok fra Hurum kommune er vedtak som er fattet i perioden 2009 til 2010. Vi mottok 39 saker på korttidsopphold hvorav 9 saker er avslått og vi fikk 13 saker på avlastning. Det er ikke gitt avslag på sistnevnte tjeneste.

Funn

På bakgrunn av opplysningene vi har fått under tilsynet har vi funnet at det er grunnlag for å gi følgende avvik:

Avvik 1:

Det går ikke frem av vedtaket at kommunen har foretatt en forsvarlig utredning av saken jf. forvaltningsloven §§ 16 og 17.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

  • Det er få faktiske opplysninger i vedtakene.
  • Informasjon som følger av saksutredningen kommer ikke fram i vedtakene.
  • Kommunen har opplyst at disse kun utleveres ved forespørsel.
  • Det er ikke foretatt en samlet vurdering av tjenestebehovet uavhengig av hva det er søkt om.
  • Det er ikke dokumentert at det er gitt informasjon om andre tjenester der bruker har omfattende tjenestebehov.
  • Fylkesmannen har funnet fem saker hvor det er innvilget korttidsopphold på søknad som burde vært vurdert som avlastning etter lov om sosiale tjenester.
  • I tillegg har vi funnet to saker hvor kommunen burde ha vurdert søknad om avlastning i tillegg til korttidsopphold.

Avvik 2:

Det går ikke fram av vedtak om avlastning at kommunen har foretatt en individuell vurdering og tatt søker med på råd før vedtak ble fattet jf. sosialtjenesteloven § 4-3 jf. § 4-2 b og § 8-1.

Avviket bygger på følgende observasjoner: Vedtakene inneholder ikke en vurdering av om tjenestemottaker fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 4-3. Vedtakene inneholder mye standardformuleringer. Vedtakene inneholder ingen informasjon om at brukermedvirkning er ivaretatt. Kommunen utreder ikke behovet for en fast avlastningsordning i saker der dette kan være aktuelt. Det er ingen opplysninger i vedtakene om avlastning om muligheten for å søke andre tjenester etter lov om sosiale tjenester der det er omfattende hjelpebehov på tross av at det er flere pårørende i fremlagte saker som har stor omsorgsbyrde.

Avvik 3:

Vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25 jf. sosialtjenesteloven § 4-1.

Avviket bygger på følgende observasjoner: Vurderingene er for en stor del knappe og standardiserte. Kommunen har innarbeidete rutiner om at søknader som blir innvilget ikke trenger å begrunnes jf. forvaltningsloven § 24. Avslag om korttidsopphold har ingen videre begrunnelse. Kommunen gir ingen begrunnelse for utmåling av tjenesten. I vedtak om korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven er det ikke informert om tjenesten avlastning der dette kan være aktuelt.

Tilsynet har ellers merket seg:

Kommunen har opplyst at de ikke har klagesaker på området som omfattes av tilsynet fordi søkerne er fornøyde med det de får. I rutinene for klagesaker står det at klager kan fremsettes muntlig eller skriftlig. Forvaltningsloven har formkrav til klager som innebærer at disse minimum må være underskrevet av klager jf. forvaltningsloven § 32. Fylkesmannen vil også bemerke at vi ikke kan finne noe informasjon om tjenesten avlastning i fremlagt informasjonsmateriell. Hurum kommune sender også vedtak om avlastning til tjenestemottaker og ikke til den som har søkt om tjenester. Det står heller ikke noe om at søker er kopimottaker.

Regelverk

Lovverk som er relevant for tilsynet: Lov om sosiale tjenester av 13.12.91 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67 Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82 Forskrift om vederlag for opphold i institusjon, av 26.04.95 nr. 392

Frist for retting av avvik: 01.02.11

Wenche Jensen
Revisjonsleder

Hege Kylland
Revisor

 

 

Med hilsen

Anne Cathrine Dahl
avdelingsdirektør