Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: .

 • Medisinsk tilsyn og behandling .
 • Urinprøvetaking

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 30.04.2010

Ole H. Bals
revisjonsleder
Marit Eide
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter i perioden 15.12.2009 - 26.04.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: .

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter .
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres .
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter er en statlig barneverninstitusjon med to avdelinger, Hokksund og Kantum. Begge avdelinger tar imot akuttplasseringer, avdeling Hokksund tar først og fremst atferdsplasseringer (bvl §§ 4-24, 4-25 og 4-26), mens avdeling Kantum først og fremst tar omsorgsplasseringer (bvl §§ 4-6 første og annet ledd, 4-4 femte ledd, 4-12 og 4-17).

Det er 6 plasser ved avdeling Hokksund og 3 plasser ved avdeling Kantum. Bufetat region sør har gitt en akuttgaranti som innebærer at institusjonen skal ta i mot overbelegg hvis alle godkjente plasser er belagt.

Akuttplasseringene ved denne institusjonen skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 6 uker.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15.12.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 26.04.2010.

Intervjuer:

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26.04.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om institusjonens praksis og internkontrollsystem sikrer at beboernes rett til medisinsk tilsyn og behandling blir ivaretatt og om institusjonen sikrer at urinprøvetaking foregår i henhold til vedtatte bestemmelser.

Begge avdelinger var omfattet av tilsynet.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester
 • Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Basisdokument fag 
  Grunnlag for drift 
  Teorigrunnlag 
  Faglig struktur 
  Spesielle forhold 
  Avvik
 • Prosedyrehåndbok 
  Faglig struktur / Rettigheter 
  Spesielle forhold / tvang
 • Oversikt over ansatte ved begge avdelinger
 • Vedtak om plassering for alle beboere (gjennomgått 7. april 2010)
 • Tiltaksplaner for alle beboere (gjennomgått 7. april 2010)
 • Handlingsplaner for alle beboere (gjennomgått 7. april 2010)

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen
 • Skjemaer for siste års avviksbehandling

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen med program for revisjonen ble sendt 04.03.2010.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Ole H. Bals Revisjonsleder
Seniorrådgiver Marit Eide Revisor