Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført tilsyn med Modum kommunes tjenestetilbud til rusmiddelavhengige etter sosialtjenestelovens kap 4 og 6 og økonomisk stønad til denne persongruppen etter lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen kap 4. Ved denne systemrevisjonen har vi fokusert på følgende konkrete områder:

 • Tildeling av sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – det vil si praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon.
 • Oppfølging under behandlingsopphold
 • Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold
 • Samordning av tjenestene til rusmiddelmisbrukere, herunder individuell plan
 • Økonomisk stønad

Fylkesmannen har etter revisjonen gitt Modum kommune følgende tre avvik:

 • Modum kommune behandler ikke alle søknader om økonomisk sosialhjelp fra rusmiddelavhengige.
 • Modum kommune foretar ikke en individuell vurdering av søknader om økonomisk sosialhjelp til rusmiddelavhengige.
 • Modum kommune setter vilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp til rusmiddelavhengige i strid med § 20 i lov om sosiale tjenester i Nav.

Avvikene innebærer at Modum kommune ikke sikrer en forsvarlig saksbehandling av alle søknader om økonomisk sosialhjelp fra rusmiddelavhengige i henhold til forvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Når det gjelder tildeling av andre sosiale tjenester, oppfølging under behandlingsopphold og tilrettelegging av nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold, ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi avvik eller merknader. Rusmiddelavhengige i kommunen får tett og individuell oppfølging, særlig gjennom Boteamet som er organisert som en del av Nav Modum. Tjenestene og hjelpetiltakene samordnes, de ansatte har et bevisst forhold til retten til individuell plan, og det settes i verk midlertidige tiltak dersom f.eks tjenesten støttekontakt ikke kan iverksettes umiddelbart etter at vedtaket er fattet fordi det tar tid å finne person som kan påta seg oppdraget. Rusmiddelavhengige har tilgang til de ordinære pleie- og omsorgstjenestene i kommunen, særlig hjemmesykepleie. På grunn av sykdom og vakante stillinger har det imidlertid vært vanskelig å få tjenester fra psykisk helse i kommunen. Dette har resultert i et ekstra stort press på de ansatte i Boteamet.

Dato: 15.03.2010

Anne-Lene Egeland Arnesen
revisjonsleder
Magnhild Budal Pettersen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Modum kommune i perioden 19.11.2009 -12.02.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og omfatter både tilsyn etter lov om sosiale tjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Som følge av informasjon Fylkesmannen har fått gjennom annen tilsynsvirksomhet i kommunen i 2009 mente vi det var en risiko for at de aktuelle tjenestene til rusmiddelavhengige i kommunen ikke fungerte tilfredsstillende i Modum kommune. Situasjonen ble derfor undersøkt nærmere gjennom et systemrettet tilsyn rettet direkte mot tjenestene til denne persongruppen. Fylkesmannen gjennomførte også tilsyn i kommunen i 2005 på området ”tjenester til rusmiddelavhengige etter sosialtjenesteloven kap 4”. Vi mente det var viktig å undersøke om de tiltak som den gang ble iverksatt for å lukke avvikene hadde hatt nødvendig effekt for å sikre pleie- og omsorgstjenester til rusmiddelavhengige.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med de aktuelle områdene etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Modum kommune er en kommune med ca 13 000 innbyggere. Kommunens administrative hovedstruktur er organisert med tre myndighetsnivå. Det er etablert fire etater. Helse- og sosialetaten ledes av helse- og sosialsjef. Denne etaten har fire seksjoner som ledes av seksjonsledere. Søknader om pleie- og omsorgstjenester behandles og avgjøres av Tiltaksenheten som er organisert som en del av helse- og sosialetatens stab.

I Modum kommune ble det etablert Nav kontor i september 2009. Sosialsjef ble fra samme tidspunkt erstattet av felles arbeids- og velferdssjef - Nav leder. Hennes rapporteringsplikt til rådmannen omfatter kun de kommunale tjenestene ved Nav kontoret som er direkte regulert i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og gjennom samarbeidsavtalen. Den delen av ansvarsområdet som gjelder de statlige tjenestene rapporteres til Nav Buskerud.

Ansvaret for arbeidet med rusmiddelavhengige er i hovedsak lagt til Nav Modum i henhold til samarbeidsavtalen mellom Modum kommune og Nav Buskerud. Det er etablert to team ved kontoret – et team for mottak og et team for oppfølging. Saker som gjelder økonomisk sosialhjelp behandles og avgjøres i hovedsak av kommunalt ansatte som har erfaring og formell kompetanse på dette fagfeltet. Enkelte ansatte jobber utelukkende med spesielle oppgaver, dette gjelder ruskonsulent, gjeldsrådgiver, KVP veileder og Boteamet. Dette teamet har to ansatte men styrkes i løpet av kort tid med ytterligere en stilling finansiert av statlige tilskuddsmidler.

Kvalitet på arbeidet ved Nav kontoret sikres gjennom ukentlige kuratormøter og Nav leders gjennomgang av alle vedtak. I tillegg gjennomføres kvartalsvise møter med Tiltaksenheten og Barneverntjenesten for å sikre tverrfaglig samarbeid og avklaring av hvilken instans som har hovedansvaret for klienten.

Tiltaksenheten avgjør søknader om hjemmetjenester (i hovedsak hjemmesykepleie) og psykiatritjenester til rusmiddelavhengige. Tjenesten støttekontakt, praktisk bistand/opplæring og opphold i omsorgsinstitusjon, innvilges av Boteamet dersom søknaden gjelder rusmiddelavhengige. I realiteten innebærer dette at tjenester som innholdsmessig gjelder opplæring med tanke på at tjenestemottaker på sikt kan klare dagliglivets gjøremål selv, både innvilges og iverksettes av Boteamet. Søknader om økonomisk sosialhjelp fra rusmiddelavhengige håndteres av klientens faste veileder ved Nav Modum. Vedtak om individuell plan fattes av begge virksomhetene men dette ansvaret var ikke tydelig plassert gjennom skriftlige rutiner.

Det er opplyst å være ca 60 rusmiddelavhengige i kommunen. Nærmere 50 av disse har oppfølging av Boteamet. Flere mottar tverrfaglig spesialisert behandling og kommunen benytter også tvangsbestemmelsene i sosialtjenesteloven i større grad en mange andre sammenlignbare kommuner.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt kommunen 19.11.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt

Åpningsmøte ble avholdt 11.02.2010

Intervjuer:

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.02.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er i første rekke å styrke tjenestene og rettssikkerheten for brukerne. Under tilsynet undersøker vi om det finnes rutiner på de områdene tilsynet omfatter og om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Tilsynsmyndigheten skal deretter vurdere om de rutinene som eventuelt er utarbeidet er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiserer på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges. Som en del av tilsynet skal det også gjennomgående på alle områder vurderes om virksomheten har den internkontrollen som er tilstrekkelig for å sikre at tjenestene er gode og forsvarlige for tjenestemottakerne.

Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble først innført 01.01.2010, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Selv om Modum kommune på alle andre tjenesteområder etter helse- og sosiallovgivningen har hatt internkontrollplikt i flere år allerede og det derfor ikke bør være særlig krevende og utvide allerede etablerte system også på dette området, har vi forståelse for at dette vil ta noe tid siden det også må samordnes med styringssystemer i statlig del av virksomheten ved Nav kontoret. Et velfungerende internkontrollsystem må også utvikles i samarbeid med de ansatte.

Fylkesmannen har derfor under dette tilsynet fokusert på hvilke planer kommunen har for etablering av et godt styringssystem for de kommunale tjenestene ved Nav kontoret.

Fylkesmannen har under tilsynet i Modum kommune undersøkt om kommunen ivaretar sitt ansvar overfor rusmiddelavhengige på en forsvarlig måte. Dette har vi gjort ved å fokusere på tre hovedområder knyttet til det kommunale tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige i kommunen:

1. Tjenester rettet mot alle rusavhengige i kommunen:

Kommunen må sikre at de som har behov for hjelp får nødvendig informasjon om aktuelle tjenester og fremgangsmåten ved søknad. Konkrete hjelpebehov som kommunen blir gjort kjent med, enten via konkret søknad eller ved direkte kontakt med bruker eller pårørende, må fanges opp og håndteres. Dersom Nav Modum ikke selv skal håndtere saken må den videreformidling til aktuell virksomhet i kommunen eventuelt må det etter avtale med bruker sendes henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nav Modum har også ansvaret for å vurdere bruk av tvang overfor gravide rusmisbrukere eller andre rusavhengige dersom vilkårene i de aktuelle bestemmelsene i sosialtjenesteloven kap 6 er til stede.

De sosiale tjenestene/hjelpetiltakene skal være tilgjengelige også for rusmiddelavhengige dersom vilkårene for hjelp er til stede, jf sosialtjenesteloven § 4-3 eventuelt § 6-1. Sakene må utredes og vurderes konkret og individuelt, og vedtakene som treffes skal være i samsvar med de krav som settes i forvaltningsloven og tilpasset den enkeltes situasjon og hjelpebehov.

Vi har også undersøkt om kommunen sikrer at tjenestene som innvilges er helhetlige og koordinerte for de rusmisbrukerne som har behov for flere kommunale tjenester, herunder om de rusavhengig som ønsker det og har behov for det har fått utarbeidet individuell plan.

2. Tjenester til rusmisbrukere under behandling/rehabilitering:

Fylkesmannen har her undersøkt om rusmisbrukere som er under rehabilitering får nødvendig oppfølging fra kommunene den tiden de mottar behandling for sitt rusmisbruk, og om de som er innlagt i døgninstitusjon får et tilstrekkelig tilbud om tiltak i form av bolig, aktivitet og annen oppfølging/tjenester når de skrives ut fra institusjonen. Det må jobbes målrettet og systematisk for å sikre nødvendig effekt av den tverrfaglige spesialiserte behandlingen.

3. Økonomisk stønad til rusmiddelavhengige i og utenfor behandling/rehabilitering.

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen/Nav Modum har et system som sikrer at rusmisbrukere får anledning til å søke om økonomisk stønad selv om de er ruspåvirket og uavhengig av hva som er årsaken til hjelpebehovet. Nav Modum må ha etablert et system som sikrer at de sakene som haster mest må prioriteres slik at rusavhengige blir sikret nødvendig tilgang til de mest grunnleggende livsnødvendigheter som mat og drikke. Dersom det innvilges nødhjelp (en lavere sats enn statens veiledende satser) må dette begrunnes særskilt og Nav Modum må dokumentere i saken at det beløpet som innvilges er tilstrekkelig i en nærmere angitt periode. Kommunen må ha etablert systemer som sikrer at ingen mottar nødhjelp over lengre tid enn det som vurderes som forsvarlig. Ved bruk av matrekvisisjoner i stedet for utbetaling av penger må det fremgå av vedtakene hva som er grunnen til dette.

Det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hver sak og utbetalingene skal ikke være standardiserte men dekke den enkeltes hjelpebehov, jf lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18. Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens generelle regler.

Rusmiddelavhengige som mottar økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen må sikres oppfølging med tanke på etablering av andre tjenester/hjelpetiltak dersom de ønsker det, eventuelt må kommunen jobbe systematisk for å komme i posisjon til å tilby hjelp og oppfølging, enten for å sikre den enkelte best mulig livskvalitet ut fra nåværende situasjon eller henvise til behandling eller opphold i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester.

5. Funn

Avvik 1:

Modum kommune behandler ikke alle søknader om økonomisk sosialhjelp fra rusmiddelavhengige.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen §§ 18, 19 og 41
 • Forvaltningsloven § 2 bokstav b, jf § 23.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 bokstav c og g.

Kommentar:
Etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 41 annet ledd er avgjørelser om tildeling av økonomisk sosialhjelp å regne som enkeltvedtak. Slike vedtak skal som hovedregel være skriftlige, og det skal klart fremgå hvilke rettigheter som er innvilget, jf forvaltningslovens § 23. Søker skal også gjøres kjent med retten til å påklage vedtaket til nærmeste overordnede forvaltningsorgan, jf forvaltningslovens § 28. Når det søkes om stønad til bestemte formål har kommunen plikt til å vurdere søknaden og avgjørelsen (innvilgelse eller avslag) skal fremkomme i et enkeltvedtak.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Gjennomgang av flere klientmapper viste at det er søkt om stønad til bestemte formål uten at stønadsbehovet er vurdert. Det er heller ikke fattet enkeltvedtak. Dette gjelder særlig søknader som fremsettes samtidig med søknader om stønad til livsopphold. I disse sakene er kun stønad til livsopphold vurdert og avgjort. Øvrige deler av søknaden er ikke kommentert.
 • Søknader om ekstra tilskudd til jul blir ikke avgjort i form av enkeltvedtak dersom klientene får tildelt mat som er gitt av frivillige/humanitære organisasjoner og som administreres/fordeles av Nav Modum.
 • Svikten i saksbehandlingen er ikke avdekket gjennom Nav leders styring og kontroll, det er ikke sendt avviksmeldinger og det er heller ikke satt i verk korrigerende tiltak.

Avvik 2:

Modum kommune foretar ikke en individuell vurdering av søknader om økonomisk sosialhjelp til rusmiddelavhengige.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen §§ 18 og 19, jf §§ 1 og 4.
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 21.

Kommentar:
Økonomisk stønad til livsopphold er en individuell rettighet hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18, og oppholdskommunen har en plikt til å tilstå ytelsen. Stønad til livsopphold og boutgifter kjennetegnes ved at den utmåles etter en individuell behovsprøving. Denne måten å utmåle stønaden på er valgt fordi en standardisert stønad ikke kan ta høyde for alle tenkte hjelpesituasjoner og behov. Individuell behovsvurdering er en forutsetning for at ordningen kan fungere som et siste sikkerhetsnett.

Kommunen har et betydelig rom for skjønn når det gjelder ytelsens nivå og art. Dette skjønnet innskrenkes imidlertid av begrensningen i § 4 hvor det fremgår at tjenesten skal være forsvarlig. Også lovens formålsbestemmelse legger klare begrensninger og rammer for skjønnsutøvelsen. Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn når utmålingen av stønaden skal vurderes, og de konkrete vurderingene må fremgå av vedtaket. De statlige veiledende retningslinjene er kun et utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. De statlige normene er videre et signal om hva som regnes som den nedre akseptable grense for forsvarlig stønad til livsopphold. Dersom stønadsnivået avviker fra dette uten nærmere begrunnelse vil stønaden i mange tilfeller være på et uforsvarlig nivå. Mange kommuner har utarbeidet egne satser eller normer for økonomisk stønad, både når det gjelder livsopphold og boutgifter. Disse er også kun veiledende og kan aldri erstatte den individuelle vurderingen. Normer eller retningslinjer skal ikke hindre at den enkelte får den hjelp vedkommende faktisk har behov for. Søknader kan ikke avslås bare med henvisning til at søker har inntekter over fastsatte satser, og stønadsbeløp kan heller ikke bare fastsettes i henhold til standardiserte satser.

Hovedregelen i lov om sosiale tjenester i Nav § 21 er at økonomisk bidrag skal være den vanligste hjelpeformen. Hjelp i form av varer og tjenester (eller rekvisisjoner) skal bare benyttes unntaksvis dersom det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottaker ikke vil bruke stønaden til nødvendig livsopphold. Kommunen må ha konkrete holdepunkter for å anta at stønadsmottaker ikke vil bruke stønaden i henhold til forutsetningene. Loven stiller med andre ord strenge krav til når stønaden kan gis i form av varer/rekvisisjoner. Det må i slike tilfeller fattes særlige vedtak om at stønaden ytes i form av varer eller tjenester og vedtaket må begrunnes.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det er ikke utarbeidet rutiner som sikrer individuell vurdering av hver sak.
 • Nav Modum innvilger i mange saker stønad til livsopphold på et lavere nivå enn statlig veiledende norm uten at dette er begrunnet i søkers konkrete stønadsbehov. Heller ikke i de sakene statlig veiledende sats er benyttet er det tatt stilling til og vurdert om dette er et forsvarlig stønadsnivå for søker.
 • Flere søknader er avslått kun med den begrunnelse at kommunen ikke har plikt til å innvilge stønad til det formål det er søkt om hjelp til.
 • I henhold til skriftlig rutine ”Hjelp i akuttsituasjoner” skal stønaden bare gis i form av rekvisisjon dersom ”særlige forhold” tilsier det. Denne rutinen blir ikke fulgt. Alle som er i en akutt nødsituasjon, og som ikke kan vente til pengene kommer inn på konto påfølgende virkedag, får matrekvisisjoner. Det er ikke individuelt begrunnet i vedtakene hvorfor vedkommende gis stønad i form av rekvisisjoner.
 • I følge kommunale retningslinjer utgjør juletilskuddet kr 300 pr person i husstanden. I saker hvor tilskudd innvilges er det ikke vurdert eller tatt stilling til hvorvidt dette er tilstrekkelig på bakgrunn av den enkeltes situasjon.
 • Det fremkom både under intervju og ved gjennomgang av vedtak at søknad om stønad til kjøp av julegaver ikke innvilges, og det foretas ingen konkret og individuell vurdering.
 • Søknader om stønad til klær avslås under henvisning til at dette må dekkes av livsoppholdssatsen. Det er ikke dokumentert i vedtakene som ble gjennomgått under revisjonen at det er foretatt en individuell vurdering av stønadsbehovet.
 • Kommunen har vedtatt anbefalte husleiesatser. Det fremkom av intervju og fremlagt dokumentasjon at dersom søker ikke finner rimeligere boalternativ innen fastsatt frist dekkes kun deler av husleien opp til nevnte sats. Resterende del av husleien må som følge av dette dekkes av stønad til livsopphold. Det fremgår ikke av vedtakene at det er foretatt individuelle vurderinger knyttet til aktuelle boutgifter.
 • Det er ikke foretatt en gjennomgang av verken skriftlige rutiner eller praksis for å vurdere om regelverket på området overholdes.

Avvik 3:

Modum kommune setter vilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp til rusmiddelavhengige i strid med § 20 i lov om sosiale tjenester i Nav.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20.

Kommentar:
§ 20 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen regulerer kommunens adgang til å stille vilkår for tildeling av stønad. Det er kun anledning til å sette vilkår etter denne bestemmelsen dersom dette har nær sammenheng med vedtaket. Bruken av vilkår må ses i sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp i den forstand at vilkåret som velges bør bidra til å gjøre stønadsmottakeren i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad. Vilkåret må som en konsekvens av dette være individuelt vurdert og tilpasset den enkeltes muligheter til å bli økonomisk selvhjulpen.

Informasjon til stønadsmottaker om plikten til å melde fra om endringer i økonomiske- og sosiale forhold som kan få betydning for vurderingen av stønadsbehovet, omfattes ikke av retten til å sette vilkår. Det er egen bestemmelse i lov om sosiale tjenester i Nav § 23 som omhandler tilfellene der stønadsmottaker har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger. I slike situasjoner kan kommunen fatte vedtak om at innvilget stønad skal tilbakebetales, men kommunen har ingen refusjon- eller motregningsrett i løpende stønad til livsopphold dersom søker har et rettskrav på økonomisk sosialhjelp etter § 18.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Gjennomgang av flere vedtak viser at det er satt vilkår om at klientene må melde fra til Nav Modum om endringer i økonomiske og sosiale forhold. Det er ikke nærmere angitt hva som menes med sosiale forhold eller hvordan dette vilkåret skal bidra til å gjøre stønadsmottakeren i stand til å sørge for sitt livsopphold på annen måte enn ved økonomisk sosialhjelp. Det er ikke dokumentert i journal at stønadsmottaker er informert om hva Nav Modum mener med ”sosiale forhold”.
 • Det blir satt vilkår for innvilgelse av stønad til livsopphold uten at det er dokumentert at dette vilkåret er tilpasset den enkeltes muligheter og livssituasjon.
 • I flere saker har rusmiddelavhengige som mottar uførepensjon fått vilkår om å gå aktivt inn for å komme i inntektsgivende arbeid, herunder være aktivt arbeidssøkende og melde seg arbeidsledig hver 14.dag. Dette gjelder også mottakere av rehabiliteringspenger.
 • Iverksatte tiltak for å sikre kompetanse hos de ansatte har ikke vært tilstrekkelig for å sikre juridisk korrekte vedtak.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem.

Kommunen skal påse at virksomheten er innrettet slik at saksbehandlingen og tjenestene etter sosialtjenesteloven er forsvarlige. Dette betyr at kommunen må planlegge, utføre, kontrollere og korrigere virksomhetens aktiviteter.

I samarbeidsavtalen mellom Modum kommune og Nav Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor undertegnet 14.10.2009, er det enighet om at det kommunale arbeidet med rusmiddelavhengige skal være en del av felles Nav kontor. Arbeidet med rusmiddelavhengige er i hovedsak regulert i kap 4 og 6 i sosialtjenesteloven. Dette innebærer at Nav Modum har hatt en internkontrollplikt for denne delen av arbeidet siden etableringen av kontoret i 2009. Det er slik Fylkesmannen ser det likevel ikke etablert et styringssystem som tilfredsstiller minimumskravene i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 10.12.02.

Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble først innført 01.01.2010, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Når det ikke er etablert et tilfredsstillende styringssystem mister kommunen muligheten til å evaluere sine tjenester og dermed kunne forbedre arbeidet slik at det blir i samsvar med regelverket.

Fylkesmannen fikk under tilsynet informasjon om at det er etablert et kvalitetsutvalg i Modum kommune, men at dette pr i dag ikke fungerer i henhold til vedtatte rutiner.

Ved Nav Modum benyttes rutiner som ble utarbeidet før de kommunale tjenestene ble en del av Nav kontoret. Disse er ikke gjennomgått med tanke på om de er i samsvar med gjeldende praksis og regelverk. Det meldes i liten grad avvik bortsett fra det som er relatert til HMS. Nav leder har likevel gjennom de system hun har etablert for å sikre oversikt og kontroll med tjenestene, avdekket svikt både når det gjelder vedtak på tjenesten praktisk bistand som gis av Boteamet, og vedtak på søknad om individuell plan. Det er også satt i verk korrigerende tiltak på disse to områdene ved at alle saker nå gjennomgås og arbeidet med å fatte vedtak om de tjenestene som faktisk blir gitt er igangsatt. Nav Modum vil også i løpet av kort tid styrke Boteamet med en ekstra stilling finansiert av statlige tilskuddsmidler.

Når svikten i tjenesten er avdekket av virksomheten selv, og det allerede er iverksatt korrigerende tiltak som i løpet av kort tid vil få nødvendig effekt, mener Fylkesmannen det er lite hensiktsmessig å påvise avvik på disse to områdene. Et fullverdig styringssystem knyttet til de sosiale tjenestene er imidlertid ikke på plass ved Nav Modum, og Fylkesmannen forventer at Modum kommune påser at nødvendig internkontroll er etablert ved Nav Modum i løpet av kort tid.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v av 13.12.91 §§ 2-1, 4-1, 4-2 a, c og d, §§ 4-3, 4-3a, 4-5, 6-1, § 8-1.
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 5, 17, 18, 19, 20, 21 og 28.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 10.12.02
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 23.12.04

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt/innhentet under forberedelsen av revisjonen:

 • Generell informasjon om Modum kommunen hentet fra kommunens hjemmeside
 • Informasjonsmateriell om tjenestetilbudet i kommunen og fremgangsmåten ved søknader hentet fra kommunens hjemmesider.
 • Kommunens årsrapporter fra 2007 og 2008.
 • Organisasjonskart for Modum kommune
 • Oversikt over statlige og kommunale styringslinjer ved Nav Modum
 • Partnerskapsavtalen mellom staten og Modum kommune i forbindelse med etablering av Nav kontor i kommunen.
 • Delegasjonsreglement på de aktuelle tjenesteområdene
 • Kommunens ruspolitiske handlingsplan godkjent av kommunestyret i 2006
 • Forslag til endringer i ruspolitisk handlingsplan – ennå ikke godkjent
 • Oversikt over ansatte ved Nav Modum, tiltaksenheten og psykisk helse
 • Saksbehandlingsprosedyrer for pleie- og omsorgstjenesten i Modum kommune.
 • Søknadsskjema og søknadsskjema for ruskonsulent/boetam
 • Prosedyrer individuell plan
 • Resultat fra gjennomført brukerundersøkelse – boteam
 • Rutiner for avviksrapportering
 • Oversikt over kvalitetsarbeidet i kommunen
 • Liste over personer med rusavhengighet som pr 01.01.10 hadde vedtak på tjenester etter sosialtjenesteloven kap 4 og/eller 6.
 • Fullstendig liste over personer rusmiddelavhengige som har fått utarbeidet individuell plan i 2008 og 2009.
 • Fullstendig liste over rusmiddelavhengige i kommunen som mottok tverrfaglig spesialisert behandling pr 01.01.10.
 • Kopi av de siste 15 vedtakene hvor det er innvilget tjenester til rusmiddelavhengige.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Klientmappene i alle saker hvor rusmisbrukere mottar tverrfaglig spesialisert behandling.
 • Klientmappene i alle saker der rusmisbrukere har avsluttet tverrfaglig spesialisert behandling i 2008/2009.
 • Klientmappene i alle saker der rusmisbrukere får oppfølging av boteamet.
 • Klientmappene i alle saker der rusmisbrukere kun har vedtak om økonomisk sosialhjelp og ingen andre tjenester/oppfølging av kommunen.
 • Klientmappene til rusmisbrukere som har vedtak om praktisk bistand, jf sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a.
 • Samtlige klientmapper tilhørende rusmisbrukere vi har fått oversikt over i vedlegg 15 og fremlagte vedtak.
 • Avviksmeldinger fra sosialtjenesten/Nav Modum fra 2008 og 2009.
 • Skriftlige rutiner/prosedyrer for tildeling av økonomisk sosialhjelp.
 • Virksomhetsplanen for 2009, jf samarbeidsavtalen mellom Modum kommune Nav Buskerud.
 • Felles kompetanseplan for 2009, jf samarbeidsavtalen mellom Modum kommune og Nav Buskerud.
 • Journalnotater knyttet til enkelte klientmapper.
  Samlet ble det gjennomgått ca 30 klientmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 19.11.2009 – Varsel om tilsyn
 • 08.01.2010 - Mottatt dokumentasjon fra Modum kommune
 • 20.01.2010 – Oversendelse av program for tilsynet
 • 11.02.2010 - E-post med liste over verifikasjoner

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Une Borg Kjølseth (revisor)
Magnhild Budal Pettersen (revisor)
Anne-Lene Egeland Arnesen (revisjonsleder)