Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av 10.08.10 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre. Vi fikk oversendt til sammen 71 saker fra

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven §§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet.
Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.

Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven kapittel IV og IV og sosialtjenesteloven § 8-1.
Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.

Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V.
Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilge. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi mottok fra Modum kommune er vedtak som er fattet i perioden 2009 til 2010.

Vi mottok 60 saker på korttidsopphold hvorav 11 saker er avslått og 19 er rullerende korttidsopphold. Vi fikk også 11 saker om avlastning. Det er ikke gitt avlag på sistnevnte tjeneste.

Funn

På bakgrunn av opplysningene vi har fått under tilsynet har vi funnet at det er grunnlag for å gi følgende avvik:

Avvik 1:

I flere saker går det ikke fram av vedtaket at kommunen har foretatt en forsvarlig utredning av saken jf. forvaltningsloven §§ 16 og 17

Avviket bygger på folgende observasjoner:

 • Det er få faktiske opplysninger i mange av vedtakene.
 • Vi finner heller ikke faktaopplysninger i saksutredningen utover det som fremkommer
  i søknadene.
 • Det er ikke foretatt en vurdering av mulig avlastning i saker der kommunen har fått
  opplysninger i søknad om at dette kan være et behov.
 • Flere Iplos-registreringer er ikke i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Avvik 2:

Vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser jf.
forvaltningsloven §§ 24 og 25 jf. sosialtjenesteloven § 4-1

Avviket bygger på folgende observasjoner:

 • Vurderingene er knappe og standardiserte.
 • Det er ingen vurdering av om tjenestemottaker fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 4-3 når det innvilges avlastning.
 • Kommunen gir ingen begrunnelse for utmålingen og i mange tilfeller er utmålingen avvikende fra det som det er søkt om uten at kommunen begrunner dette.

Tilsynet har ellers merket seg:

Kommunens klientutvalg vurderer klagesaker, men sender ikke saken automatisk over tiI Fylkesmannen når klager ikke får medhold jf. sosialtjenesteloven § 8-7.

I vedtak om avlastning har kommunen en standardformulering som innebærer at klager må klage to ganger. Når klagen er behandlet i klientutvalget må klager oppfordre om at saken sendes videre til Fylkesmannen. Dette er en uheldig praksis og kommunen bør automatisk oversende sakene til Fylkesmannen når søker ikke får medhold i klientutvalget.

Regelverk

Lovverk som er relevant for tilsynet:

 • Lov om sosiale tjenester av 13.12.91
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67
 • Lov om helsetjenesten i kommunen av 19.11.82
 • Forskrift om vederlag for opphold i institusjon av 26.04.95 nr. 392

Frist for retting av avvik: 28.01.11

16.12.2010

Med hilsen

Wenche Jensen
Revisjonsleder
Hege Kylland
Revisor

 

Anne Cathrine Dahl
avdelingsdirektør

 

Kopi til:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO