Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Bruk av tvang
 • Politiattester

Det ble ikke funnet avvik ved dette tilsynet.

Det ble gitt en merknad angående mangelfull notoritet ved føring i tvangsprotokoll.

Dato: 05.10.2010

Ole H. Bals
revisjonsleder
Marit Eide
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Ringerike omsorgssenter i perioden 12.05.2010 – 04.10.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere etter lov om barneverntjenester §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5A-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bufetat Ringerike omsorgssenter er et statlig omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere med fem avdelinger, Solstrand, Bredalsveien, Soknedalsveien, Egge og Snyta. Den siste avdelingen er nyåpnet, og omfattes ikke av dette tilsynet. Til sammen er det 33 plasser ved de fem avdelingene.

Beboerne er i utgangspunktet av begge kjønn og under 15 år. De bor ved omsorgssenteret fra straks etter ankomst til landet, inntil bosetting i en kommune eller utsending etter avslag på asylsøknaden. Tiden fra ankomst til bosetting skal være så kort som mulig, ideelt skal den ikke overstige seks måneder. Vanskeligheter med å finne bosettingskommuner har imidlertid medført at enkelte beboere er blitt boende på omsorgssenteret i godt over ett år.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.05.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 04.10.2010.

Intervjuer:

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 04.10.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om institusjonens praksis og internkontrollsystem sikrer at beboernes rett til medisinsk tilsyn og behandling blir ivaretatt, om institusjonen sikrer at bruk av tvang foregår i henhold til vedtatte bestemmelser og om politiattester for ansatte innhentes i henhold til lov og forskrift.

Fire av de fem avdelingene var omfattet av tilsynet.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik ved dette tilsynet.

Det ble gitt en merknad.

Merknad:

Notoriteten ved føringer i tvangsprotokollen ved Bufetat Ringerike omsorgssenter er mangelfull. Følgende mangler ble funnet ved enkelte av føringene:

 • Institusjonens / avdelingens navn var ikke angitt
 • Barnets navn var ikke angitt
 • Nummerering manglet / var dobbeltført
 • Ikke alle føringer som ble forvist på institusjonen, var oversendt Fylkesmannen
 • Ikke alle føringer som var oversendt Fylkesmannen, forelå på institusjonen.

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester
 • Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oppdatert utgave av rutinehåndboka
 • Basisdokument Fag:
  Overordnede styringsdokumenter
  Fagmetodikk - Institusjonstiltaket
  Rettighetskrav
  Systemprosedyrer
 • Håndbok Fag:
  Grunnlagsdokument
  1.1.Faglig grunnlagsdokument
  1.2 Reglementer, instrukser og arbeidsfordeling
 • Prosedyrer
  2.1  Diverse
  2.2  Generell del
  2.3  Bemanning
  2.4  Behandling og omsorg
  2.5  Tvang
  2.6  Økonomi
  2.7  Inn- og utskriving
  2.8  Klage
  2.9  Forsvarlig medisinsk tilsyn
  2.10 Klientrelaterte dokumenter

Vedlegg:

 • Institusjonsplan for Ringerike omsorgssenter
 • Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og ROS
 • Oversikt over ansatte ved alle avdelinger
 • Oppfølgingsvedtak for 16 beboere
 • Kartleggings- og oppfølgingsplaner for 17 beboere

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen fra alle avdelinger
 • Skjemaer for siste års avviksbehandling
 • Politiattester for alle ansatte

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen med program for revisjonen ble sendt 01.09.2010.
 • Diverse e-post om endringer i programmet og lignende.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Ole H. Bals    Revisjonsleder
Seniorrådgiver Marit Eide     Revisor
Seniorrådgiver Kari Indahl    Observatør fra Statens helsetilsyn