Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført tilsyn med Røyken kommunes tjenestetilbud til rusmiddelavhengige etter sosialtjenestelovens kap 4 og 6 og økonomisk stønad til denne persongruppen etter lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen kap 4. Ved denne systemrevisjonen har vi fokusert på følgende konkrete områder:

 • Tildeling av sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – det vil si praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon.
 • Oppfølging under behandlingsopphold
 • Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold
 • Samordning av tjenestene til rusmiddelmisbrukere, herunder individuell plan
 • Økonomisk stønad

Fylkesmannen har under revisjonen funnet grunnlag for å gi Røyken kommune følgende to avvik:

1. Røyken kommune sikrer ikke helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige.

2. Røyken kommune yter tjenester til rusmiddelavhengige uten at det fattes vedtak om dette.

Avvikene innebærer at Fylkesmannen er av den oppfatning at Røyken kommune ikke sørger for at det blir en helhetlig og koordinert utredning av rusmiddelavhengiges hjelpebehov. Aktuelle kommunale tjenester blir ikke i tilstrekkelig grad vurdert og sett i sammenheng. Det er ikke et etablert et tilstrekkelig system som sikrer en slik helhetlig behandling og det er heller ikke dokumentert at praksisen på dette området er god nok.

Det ble også gitt følgende merknad:

Røyken kommune dokumenterer i liten grad arbeidet som blir gjort med oppfølgingen av rusmiddelavhengige.

Under området økonomisk sosialhjelp til rusmiddelavhengige ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi avvik eller merknader. Tilgjengeligheten ved kontoret var god, sakene ble utredet på en forsvarlig måte, det ble gjort individuelle vurderinger og innvilget nødhjelp i akuttsituasjoner. Kravet til fremleggelse av dokumentasjon i forbindelse med søknad var individuelt vurdert i hver sak og det ble foretatt utbetalinger som sikret nødvendig tilgang til mat fram til neste ordinære utbetaling.

Dato: 19.februar 2010

Anne-Lene Egeland Arnesen
revisjonsleder
Magnhild Budal Pettersen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Røyken kommune i perioden 04.11.2009 – 21.01.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og omfatter både tilsyn etter lov om sosiale tjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Som følge av informasjon Fylkesmannen har fått gjennom annen tilsynsvirksomhet i kommunen i 2009 mente vi det var en risiko for at de aktuelle tjenestene til rusmiddelavhengige i kommunen ikke fungerte tilfredsstillende i Røyken kommune. Situasjonen ble derfor undersøkt nærmere gjennom et systemrettet tilsyn rettet direkte mot tjenestene til denne persongruppen.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med de aktuelle områdene etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Røyken kommune er en kommune med ca 18000 innbyggere. Kommunens administrative hovedstruktur er organisert med to myndighetsnivå. Den administrative toppledelsen består av rådmann, assisterende rådmann og fire kommunalsjefer. Det er etablert ulike tjenesteområder som ledes av enhetsledere. Helse- og sosialsektoren har syv tjenesteområder:

 • Bestillerenhet for pleie og omsorg
 • Nav
 • Midtbygda/Spikkestad hjemmetjeneste
 • Slemmestad hjemmetjeneste
 • Enhet funksjonshemmede
 • Psykisk helse
 • Helsetjenesten

Det er 40 rusmiddelavhengige i kommunen som er definert å ha en relativt omfattende rusavhengighet. Ca 30 av disse har oppfølging fra kommunen i form av ulike tjenester. Svært få er innlagt for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men sju får legemiddelassistert rehabilitering.

I Røyken kommunen ble det etablert Nav kontor 03.12.2007. Enhetsleder sosial ble fra samme tidspunkt erstattet av en felles arbeids- og velferdssjef – Nav leder. Hennes rapporteringsplikt til rådmannen omfatter kun de kommunale tjenestene ved Nav kontoret som er direkte regulert i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og gjennom samarbeidsavtalen. Den delen av ansvarsområdet som gjelder de statlige tjenestene rapporteres til Nav Buskerud.

Ansvaret for arbeidet med rusmiddelavhengige er i hovedsak lagt til Nav Røyken i henhold til samarbeidsavtalen mellom Røyken kommune og Nav Buskerud. Det er etablert to team ved kontoret – et team for mottak og et team for oppfølging. Det jobbes etter generalistmodellen slik at alle veiledere håndterer alle sakstyper og alle klientgrupper. Det innhentes hjelp/veiledning i enkeltsakene fra ansatte ved kontoret med sosialfaglig kompetanse, f.eks i arbeidet med rusavhengige. Dette blir gjort via de faste ukentlige møtene og gjennom konkret veiledning i enkeltsaker. Enkelte ansatte jobber utelukkende med spesielle oppgaver, dette gjelder f.eks boveileder, gjeldsrådgiver og KVP veileder.

Nav Røyken har i utgangspunktet anledning til å fatte vedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven kap 4 men bestillerenheten har hovedansvaret for vedtak i saker som gjelder tradisjonelle hjemmetjenester.

Nav Røyken har igangsatt arbeidet med å ansette egen ruskonsulent finansiert med statlige tilskuddsmidler.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt kommunen 04.11.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 20.01.2010 .

Intervjuer:
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.01.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er i første rekke å undersøke om det finnes rutiner på de områdene tilsynet omfatter og om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Tilsynsmyndigheten skal deretter vurdere om de rutinene som eventuelt er utarbeidet er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiserer på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges. Som en del av tilsynet skal det også gjennomgående på alle områder vurderes om virksomheten har den internkontrollen som er tilstrekkelig for å sikre at tjenestene er gode og forsvarlige for tjenestemottakerne.

Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble først innført 01.01.2010, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Selv om Røyken kommune på alle andre tjenesteområder etter helse- og sosiallovgivningen har hatt internkontrollplikt i flere år allerede og det derfor ikke bør være særlig krevende og utvide allerede etablerte system også på dette området, har vi forståelse for at dette vil ta noe tid siden det også må samordnes med styringssystemer i statlig del av virksomheten ved Nav kontoret. Et velfungerende internkontrollsystem må også utvikles i samarbeid med de ansatte.

Fylkesmannen har derfor under dette tilsynet fokusert på hvilke planer kommunen har for etablering av et godt styringssystem for de kommunale tjenestene ved Nav kontoret.

Fylkesmannen har under tilsynet i Røyken kommune undersøkt om kommunen ivaretar sitt ansvar overfor rusmiddelavhengige på en forsvarlig måte. Dette har vi gjort ved å fokusere på tre hovedområder knyttet til det kommunale tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige i kommunen:

1. Tjenester rettet mot alle rusavhengige i kommunen:

Kommunen må sikre at de som har behov for hjelp får nødvendig informasjon om aktuelle tjenester og fremgangsmåten ved søknad. Konkrete hjelpebehov som kommunen blir gjort kjent med, enten via konkret søknad eller ved direkte kontakt med bruker eller pårørende, må fanges opp og håndteres. Dersom Nav Røyken ikke selv skal håndtere saken må saken videreformidling til aktuell virksomhet i kommunen eventuelt må det etter avtale med bruker sendes henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nav Røyken har også ansvaret for å vurdere bruk av tvang overfor gravide rusmisbrukere eller andre rusavhengige dersom vilkårene i de aktuelle bestemmelsene i sosialtjenesteloven kap 6 er til stede.

De sosiale tjenestene/hjelpetiltakene skal være tilgjengelige også for rusmiddelavhengige dersom vilkårene for hjelp er til stede, jf sosialtjenesteloven § 4-3 eventuelt § 6-1. Sakene må utredes og vurderes konkret og individuelt, og vedtakene som treffes skal være i samsvar med de krav som settes i forvaltningsloven og tilpasset den enkeltes situasjon og hjelpebehov.

Vi har også undersøkt om kommunen sikrer at tjenestene som innvilges er helhetlige og koordinerte for de rusmisbrukerne som har behov for flere kommunale tjenester, herunder om de rusavhengig som ønsker det og har behov for det har fått utarbeidet individuell plan.

2. Tjenester til rusmisbrukere under behandling/rehabilitering:

Fylkesmannen har her undersøkt om rusmisbrukere som er under rehabilitering får nødvendig oppfølging fra kommunene den tiden de mottar behandling for sitt rusmisbruk, og om de som er innlagt i døgninstitusjon får et tilstrekkelig tilbud om tiltak i form av bolig, aktivitet og annen oppfølging/tjenester når de skrives ut fra institusjonen. Det må jobbes målrettet og systematisk for å sikre nødvendig effekt av den tverrfaglige spesialiserte behandlingen.

3. Økonomisk stønad til rusmiddelavhengige i og utenfor behandling/rehabilitering.

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen/Nav Røyken har et system som sikrer at rusmisbrukere får anledning til å søke om økonomisk stønad selv om de er ruspåvirket og uavhengig av hva som er årsaken til hjelpebehovet. Nav Røyken må ha etablert et system som sikrer at de sakene som haster mest må prioriteres slik at rusavhengige blir sikret nødvendig tilgang til de mest grunnleggende livsnødvendigheter som mat og drikke. Dersom det innvilges nødhjelp (en lavere sats enn statens veiledende satser) må dette begrunnes særskilt og Nav Røyken må dokumentere i saken at det beløpet som innvilges er tilstrekkelig i en nærmere angitt periode. Kommunen må ha etablert systemer som sikrer at ingen mottar nødhjelp over lengre tid enn det som vurderes som forsvarlig. Ved bruk av matrekvisisjoner i stedet for utbetaling av penger må det fremgå av vedtakene hva som er grunnen til dette.

Det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hver sak og utbetalingene skal ikke være standardiserte men dekke den enkeltes hjelpebehov, jf lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18. Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens generelle regler.

Rusmiddelavhengige som mottar økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen må sikres oppfølging med tanke på etablering av andre tjenester/hjelpetiltak dersom de ønsker det, eventuelt må kommunen jobbe systematisk for å komme i posisjon til å tilby hjelp og oppfølging, enten for å sikre den enkelte best mulig livskvalitet ut fra nåværende situasjon eller henvise til behandling eller opphold i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester.

5. Funn

Avvik 1:

Røyken kommune sikrer ikke helhetlige og koordinerte tjenester til rusmiddelavhengige.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Sosialtjenesteloven § 4-2, § 2-1, jf forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 bokstav g, jf § 2-1 første og annet ledd. Sosialtjenesteloven § 4-3a og forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 23.12.04.

Kommentar:
Sosialtjenestelovens § 4-2 har en oppstilling over hva de sosiale tjenestene skal omfatte. Kommunen kan i utgangspunktet velge hjelpeform i hvert enkelte tilfelle, men kommunen har et ansvar for å påse at de sosiale tjenestene som tilbys dekker hjelpebehovet til de som har krav på tjenester etter § 4-3 (…De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål…). Dette medfører at kommunen må gjennomføre en samlet vurdering av den enkeltes behov for sosiale tjenester.

Etter sosialtjenestelovens § 6-1 skal sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra rusmiddelmisbruk ved råd og veiledning etter § 4-1 og hjelpetiltak, jf § 4-2. Det følger videre av sosialtjenestelovens § 2-1 annet ledd at kommunen skal ha implementert styringssystemer som sikrer at deltjenestene sammen og i samarbeid med tjenestemottaker gjør en forsvarlig utredning og dermed legger et nødvendig grunnlag for etablering av et forsvarlig tjenestetilbud slik lovgivningen krever. Som et ledd i kommunens plikt til å samordne tjenestene til den enkelte tjenestemottaker har kommunen plikt til å utarbeide individuell plan dersom vedkommende ønsker dette. Det er en forutsetning at tjenestemottaker er gjort kjent med retten til slik individuell plan, og det påhviler derfor Nav Røyken en plikt til å kjenne til hvor ansvaret for individuell plan er plassert i kommunen (vedtaksmyndigheten) og fremgangsmåten ved søknad. Videre må Nav Røyken sikre at de ansatte har kunnskap om vilkåret for å få individuell plan og hensikten med en slik plan. Rusmisbrukerne som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys slik plan og det må dokumenteres i saken dersom dette er tilbudt men vedkommende ikke ønsker en slik plan.

Når Fylkesmannen i dette avviket bruker begrepet ”sikre” mener vi at Røyken kommune ikke har en systematisk styring når det gjelder helhetlige tjenester til rusmisbrukere.

Avviket bygger på følgende observasjon:

 • Det fremkom under intervjuer og ved gjennomgang av fremlagt dokumentasjon at både Nav Røyken og Bestillerenheten har vedtaksmyndighet etter sosialtjenesteloven kap 4.
 • Det er ingen skriftlige rutiner som avklarer ansvarsforholdet mellom de to virksomhetene.
 • Det er uklart hvor grensesnittet går mellom boveileders oppgaver og hjemmetjenestens ansvarsområde.
 • Det er ikke etablert et formalisert samarbeid mellom Nav Røyken og andre aktuelle virksomheter i kommunen, bortsett fra boligtildelingsmøtene.
 • Veilederne som er i direkte kontakt med rusmiddelavhengige har for liten kunnskap/kompetanse om de andre kommunale tjenestene som ikke tildeles ved Nav Røyken.
 • Roller og ansvarsfordelinger er uklare internt ved Nav Røyken.
 • Det er ikke etablert kartleggingsverktøy som sikrer at veilederne utreder alle aktuelle tjenestebehov.
 • De skriftlige rutinene er ikke oppdatert og tilpasset den etablerte generalistmodellen ved Nav Røyken.
 • Det er ikke dokumentert i noen av de fremlagte klientmapper at det er foretatt en helhetlig vurdering av det totale tjenestebehovet.
 • Det bekreftes gjennom intervju og fremlagt dokumentasjon at det er få rusmiddelavhengige som har tjenester/oppfølging fra både Nav Røyken og hjemmetjenesten/psykiatritjenesten.
 • Det fremgikk av intervjuene at det er få søknader om tjenester som formidles via Nav Røyken til Bestillerenheten.
 • Det er ikke kjent for alle at søknader om individuell plan skal rettes til Bestillerenheten og at vedtaksmyndigheten ligger hos denne virksomheten.
 • Det bekreftes under intervju at ikke alle rusmiddelavhengige som har rett til individuell plan får tilbud om dette.
 • Det er ikke gjennomgående dokumentert i alle saker at rusmiddelmisbrukere får tilbud om individuell plan og det dokumenteres heller ikke hvorvidt de eventuelt takker nei til dette.
 • I kun to av de 30 klientmappene som ble gjennomgått var det utarbeidet individuell plan. Ingen av disse var i aktiv bruk (evaluert eller korrigert)
 • Virksomheten har ikke skaffet seg oversikt over mulige farer for svikt på dette området.
 • Det er ikke etablert noe form for avvikssystem.

Avvik 2:

Røyken kommune yter tjenester til rusmiddelavhengige uten at det fattes vedtak om dette.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Sosialtjenestelovens §§ 2-1 første og annet ledd, jf § 6-1, 4-2a, c og d, 4-3 og 8-1.
 • Forvaltningslovens §§ 23, 24, 25 og 28.

Kommentar:
Etter sosialtjenestelovens § 8-1 er tildeling av sosiale tjenester enkeltvedtak. Slike vedtak skal som hovedregel være skriftlige, og det skal klart fremgå hvilke rettigheter som er innvilget, jf forvaltningslovens § 23. Søker skal også gjøres kjent med retten til å påklage vedtaket til nærmeste overordnede forvaltningsorgan, jf forvaltningslovens § 28. Miljøarbeidertjenester i tilknytning til boliger er praktisk bistand og opplæring (og i enkelte tilfeller også støttekontakttjeneste) etter sosialtjenestelovens § 4-2a og eventuelt c og det skal fattes vedtak om innholdet i tjenesten og omfanget.

Avviket bygger på følgende observasjon:

 • Det fremkom under tilsynet at flere rusmiddelavhengige i kommunen får tjenesten praktisk bistand og opplæring som boveiledning uten at det er fattet enkeltvedtak.
 • Heller ikke de tilfellene det var fattet vedtak var utøver gjort kjent med innholdet i vedtaket.
 • Gjennomgang av flere klientmapper tilhørende de aktuelle klientene inneholdt ikke vedtak om tildeling av tjenester etter kap 4 i lov om sosiale tjenester.
 • Virksomheten er kjent med det skulle vært fattet vedtak i flere av sakene men det var på tidspunktet for tilsynet ikke satt i verk korrigerende tiltak.

Merknad:

Røyken kommune dokumenterer i liten grad arbeidet som blir gjort med oppfølgingen av rusmiddelavhengige.

Fylkesmannens kommentar:
Det fremkom under revisjonen at både saksbehandlersystemet ”Socio” og ”Arena” blir benyttet ved føring av journaler og dokumentering av arbeidet som blir gjort i hver enkelt sak. Det var imidlertid noe uklart hvilke av de to systemene som skulle benyttes og praksisen knyttet til journalføring av ulik. Gjennomgang av flere journalnotat viste at det i liten grad blir dokumentert hva som blir gjort i hver sak, hvor mye oppfølging den enkelte får og det konkrete innholdet i oppfølgingen. Det var ut fra dagens journaler vanskelig å se hva som var årsaken til at det var lange opphold mellom kontakten mellom veileder og klient. Den kommunale praksisen kan etter Fylkesmannens vurdering resultere i at det kan oppstå tvil om kommunen oppfyller sin hjelpeplikt overfor den enkelte. Det er kommunen som har bevisbyrden for at bistand faktisk er gitt eller forsøkt gitt dersom det oppstår uenighet om dette.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem.

Kommunen skal påse at virksomheten er innrettet slik at saksbehandlingen og tjenestene etter sosialtjenesteloven er forsvarlige. Dette betyr at kommunen må planlegge, utføre, kontrollere og korrigere virksomhetens aktiviteter.

I samarbeidsavtalen mellom Røyken kommune og Nav Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor undertegnet 16.10.2007, er det enighet om at det kommunale arbeidet med rusmiddelavhengige skal være en del av felles Nav kontor. Arbeidet med rusmiddelavhengige er i hovedsak regulert i kap 4 og 6 i sosialtjenesteloven. Dette innebærer at Nav Røyken har hatt en internkontrollplikt for denne delen av arbeidet siden etableringen av kontoret i 2007. Det er slik Fylkesmannen ser det likevel ikke etablert et styringssystem som tilfredsstiller minimumskravene i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 10.12.02.

Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble først innført 01.01.2010, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Når det ikke er etablert et tilfredsstillende styringssystem mister kommunen muligheten til å evaluere sine tjenester og dermed kunne forbedre den slik at den blir i samsvar med regelverket.

Fylkesmannen fikk under tilsynet informasjon om at det nå er igangsatt et arbeid i Røyken kommune med gjennomgang av eksisterende internkontrollsystem med tanke på forenkling og forbedring. Det vil samtidig bli vurdert om og eventuelt på hvilken måte dette systemet skal implementeres/overføres til de kommunale tjenestene ved Nav Røyken. Alternativt vil det bli utarbeidet et eget system ved Nav Røyken som skal samordnes med styringen av de statlige tjenestene. Fylkesmannen forventer at Røyken kommune påser at nødvendig internkontroll er etablert ved Nav Røyken i løpet av kort tid.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v av 13.12.91 §§ 2-1, 4-1, 4-2 a, c og d, §§ 4-3, 4-3a, 4-5, 6-1, § 8-1.
 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 5, 17, 18, 19, 20, 21 og 28.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 10.12.02
 • Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 23.12.04

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt/innhentet under forberedelsen av revisjonen:

 • Generell informasjon om Røyken kommunen hentet fra kommunens hjemmeside
 • Informasjonsmateriell om tjenestetilbudet i kommunen og fremgangsmåten ved søknader hentet fra kommunens hjemmesider.
 • Kommunens årsrapporter fra 2007 og 2008.
 • Organisasjonskart for Røyken kommune
 • Partnerskapsavtalen mellom staten og Røyken kommune i forbindelse med etablering av Nav kontor i kommunen.
 • Delegasjonsreglement på de aktuelle tjenesteområdene
 • Kommunens ruspolitiske handlingsplan for 2009-2013
 • Fullstendig liste over personer med rusavhengighet som pr 01.12.09 hadde vedtak på tjenester etter sosialtjenesteloven kap 4 og/eller 6.
 • Fullstendig liste over personer rusmiddelavhengige som har fått utarbeidet individuell plan i 2008 og 2009.
 • Fullstendig liste over rusmiddelavhengige i kommunen som mottok tverrfaglig spesialisert behandling pr 01.12.09
 • Fullstendig liste over rusmiddelavhengige som pr 01.12.09 var innlagt i omsorgsinstitusjon.
 • Kopi av de siste vedtakene hvor det er innvilget tjenester til rusmiddelavhengige.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Retningslinjer for tildeling av økonomisk stønad i Røyken kommune.
 • Klientmappene til alle rusmiddelavhengige i kommunen som Nav Røyken er i kontakt med.
 • Klientmappene i alle saker hvor Bestillerenheten har fattet vedtak om tjenester til rusmiddelavhengige.
 • Journalnotater knyttet til enkelte klientmapper.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 04.11.2009 – Varsel om tilsyn
 • 12.01.2010 – Mottatt dokumentasjon fra Røyken kommune
 • 13.01.2010 – Oversendelse av program for tilsynet
 • 20.01.2010 - E-post med liste over verifikasjoner

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Norunn Tveit

Nav leder

X

X

X

Hege Hjørund

Veileder/Sosialfaglig ansvarlig

X

X

X

Hørdur Johannsson

Veileder/boveileder

X

X

 

Trine Stein

Leder for bestillerenheten

X

X

X

Marianne Eklund

Veileder

 

X

 

Helle Stiig

Leder for psykisk helse

X

X

 

Beate Røstvig

Veileder/veileder KVP

 

X

X

Snorre Gundersen

Kommunalsjef helse og omsorg

X

X

X

Kariane Søilen

Veileder/teamkoordinator mottak

X

 

X

Eva Høili

Politiker/leder av hovedutvalget for helse- og omsorg

X

 

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Une Borg Kjølseth (revisor)
Magnhild Budal Pettersen (revisor)
Anne-Lene Egeland Arnesen (revisjonsleder)