Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Medisinsk tilsyn og behandling
 • Urinprøvetaking

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi avvik ved dette tilsynet, men det ble gitt én merknad om prosedyrene og rutinene for urinprøvetaking.

Dato: 30.04.2010

Marit Eide
revisjonsleder
Ole H. Bals
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stiftelsen Bjørklund ungdoms- og familietiltak i perioden 15.12.2009 - 29.04.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens totale arbeid.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stiftelsen Bjørklund ungdoms- og familietiltak er en privat barneverninstitusjon med to avdelinger, Lisletta og Knestang. Begge avdelinger tar imot plasseringer etter bvl §§ 4-4 femte ledd, 4-12, 4-24 og 4-26.

Det er 7 plasser ved avdeling Lisletta og 5 plasser ved avdeling Knestang. På tilsynstidspunktet var alle plassene belagt på avdeling Knestang. På avdeling Lisletta var bare én plass belagt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15.12.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 29.04.2010.

Intervjuer:

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 29.04.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om institusjonens praksis og internkontrollsystem sikrer at beboernes rett til medisinsk tilsyn og behandling blir ivaretatt og om institusjonen sikrer at urinprøvetaking foregår i henhold til vedtatte bestemmelser.

Begge avdelinger var omfattet av tilsynet.

5. Funn

Avvik:

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi avvik ved dette tilsynet.

Merknad:

Stiftelsen Bjørklund ungdoms- og familietiltak har utarbeidet en prosedyre for urinprøvetaking (prosedyre nr 10 i hoveddel fag). Innholdet i prosedyren er ikke i tråd med bestemmelsene i rettighetsforskriftens § 24, og sikrer ikke korrekt fremgangsmåte ved urinprøvetaking. Dersom innholdet i prosedyren ikke endres, vil det derfor medføre fare for svikt.

Prosedyren følges imidlertid ikke i institusjonens praktiske arbeid, og det fremkom at forskriftens bestemmelser blir fulgt.

Institusjonen har ikke utarbeidet en mal for innhenting av samtykke til urinprøvetaking. De har heller ikke utarbeidet skriftlig informasjon om reglene for urinprøvetaking, som skal sikre at beboerne får tilstrekkelig og lik informasjon før samtykke innhentes.

De ansatte hadde ikke en enhetlig oppfatning av bestemmelsene om anledningen til å innhente samtykke til urinprøvetaking.

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester
 • Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutinehåndboka, som består av:
  • Hoveddel fag
  • Hoveddel organisasjon
  • Hoveddel administrasjon
 • I Hoveddel fag er det utarbeidet til sammen 20 prosedyrer. Spesielt aktuelle for dette tilsynet er:
  • Prosedyre nr 1 – Info om klagerett m/vedlegg o Prosedyre nr 7 – Bruk av tvang på institusjon m/vedlegg
  • Prosedyre nr 10 – Urinprøve
  • Prosedyre nr 16 – Medisinsk behandling
  • Prosedyre nr 17 – Suicidal atferd m/vedlegg
  • Prosedyre nr 18 – Selvmordsforsøk
  • Prosedyre nr 19 – Beboere utsatt for voldtekt/seksuelle overgrep
 • I Hoveddel organisasjon er følgende prosedyrer spesielt aktuelle ved dette tilsynet:
  • Prosedyre nr 9 – Definisjon av internkontroll
  • Prosedyre nr 11 – Kvalitetssikring
  • Prosedyre nr 12 – Avvik fra prosedyrer m/vedlegg
 • Oversikt over ansatte ved begge avdelinger
 • Vedtak om plassering for alle beboere (gjennomgått 15. april 2010)
 • Tiltaksplaner for alle beboere (gjennomgått 15. april 2010)
 • Handlingsplaner for alle beboere (gjennomgått 15. april 2010)

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokoller
 • Håndbok fag / organisasjon / administrasjon
 • Skjemaer for siste års avviksbehandling

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen med program for revisjonen ble sendt 08.03.2010
 • Div. e-post om den praktiske gjennomføringen av tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpnings-møteInter-vjuSluttmøte

Hege Grantangen

Avdelingsleder, avd. Knestang

x

x

x

Hans Johan Karlsen

Miljøterapeut, avd. Knestang

x

x

x

Bjørn Tore Roksvåg

Miljøarbeider, avd. Knestang

x

x

x

Mari Nordrum

Avdelingsleder, avd. Lisletta

x

x

x

Per Ivar Opdahl

Miljøarbeider, avdeling Lisletta

x

x

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Marit Eide Revisjonsleder
Seniorrådgiver Ole H. Bals Revisor