Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Rømming
 • Tilbakeføring ved rømming

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 08.03.2011

Elin Skoglund
revisjonsleder

Marit Eide
revisor

 

Liv-Sara Birkeland
revisor

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter i perioden 17.01.2011 - 07.03.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter er en statlig barneverninstitusjon med to avdelinger, Sundstedtråkka og Kantum. Begge avdelinger tar imot akuttplasseringer. Avdeling Sundstedtråkka tar først og fremst atferdsplasseringer (bvl §§ 4-24, 4-25 og 4-26), mens avdeling Kantum først og fremst tar omsorgsplasseringer (bvl §§ 4-6 første og annet ledd, 4-4 femte ledd, 4-12 og 4-17).

Det er 6 plasser ved avdeling Sundstedtråkka og 3 plasser ved avdeling Kantum. Bufetat region sør har gitt en akuttgaranti som innebærer at institusjonen skal ta i mot overbelegg hvis alle godkjente plasser er belagt.

Akuttplasseringene ved denne institusjonen skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 6 uker.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 17.01.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.03.2011.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 07.03.2011.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet undersøkelse av om institusjonens praksis og internkontrollsystem sikrer beboernes rettigheter ved rømming og tilbakeføring ved rømming.

Begge avdelinger var omfattet av tilsynet.

 

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

 

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester
 • Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

 

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Basisdokument fag
  - Målgruppe og målsetting
  - Teorigrunnlag
  - Faglig struktur
  - Spesielle forhold
  - Avvik
 • Prosedyrehåndbok
  - Faglig struktur / rettigheter
  Spesielle forhold / tvang
 • Oversikt over ansatte ved begge avdelinger
 • Vedtak om plassering for alle beboere Tiltaksplaner for alle beboere Handlingsplaner for alle beboere

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen
 • Rømningslogg
 • Retningslinjer for kontakt med politiet ved rømminger
 • Skjemaer for siste års avviksbehandling

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen med program for revisjonen ble sendt 21.02.2011
 • E-post utveksling om endringer i programmet av 24.02.2011

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ninnie Bjørnland

Seksjonssjef

x

x

x

Magne Østmoen

Ledende miljøterapeut Sundstedtråkka

x

x

x

Øyvind Kind Hansen

Miljøterapeut Sundstedtråkka

x

x

x

Jose Rosello

Miljøarbeider Sundstedtråkka

 

x

 

Nina B. Stabekk

Ledende miljøterapeut Kantum

x

x

x

Christian Stensland

Miljøterapeut Kantum

x

x

 

Sissel Schinnes

Miljøarbeider Kantum

x

x

 

Anita Antunez

Enhetsleder

   

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Elin Skoglund Revisjonsleder
Seniorrådgiver Marit Eide Revisor
Rådgiver Liv-Sara Birkeland Revisor