Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Tilsynets formål og tema

Funn

Regelverk

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av l0.06.11 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre. Vi fikk oversendt til sammen 55 saker fra Kongsberg kommune. Foreløpig rapport er datert 29.11.11 og sendt kommunen. Frist for å melde tilbake om faktafeil i rapporten var 16.12.11. Fylkesmannen har ikke mottatt noen tilbakemelding og sender med dette endelig rapport.

Revisorer for tilsynet har vært rådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Hege Kylland (revisor). Tilsynsteamet har også rådført seg med rådgiver Ole-Bennie Johansen i Helsetilsynet i Buskerud.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke hvordan kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

 • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven§§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
 • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven kapittel IV og sosialtjenesteloven § 8-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet iforbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
 • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V.

Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilge. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi har undersøkt fra Kongsberg kommune er vedtak som er fattet i perioden 2009 til 2011. Fylkesmannen mottok 40 saker på korttidsopphold/rullerende korttidsopphold hvorav 15 saker er avslått. Vi fikk 25 vedtak på avlastning/rullerende avlastning. Ingen søknader om avlastning er avslått.

Funn

På bakgrunn av opplysningene vi har fått under tilsynet har vi funnet at det er grunnlag for å gi følgende avvik:

Avvik 1:

Det går ikke frem av vedtaket at kommunen har foretatt en forsvarlig utredning av saken jf. forvaltningsloven § 17

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det er svært få faktaopplysninger i vedtakene.
 • Kommunen har en generell formulering om at når brukers ønsker kan tilsidesettes, men det er ikke opplyst hva søker faktisk har søkt om.
 • I flere vedtak om avlastning står det at tjenesten utløses av at tjenestemottaker får mye hjelp fra nærstående.
 • Fylkesmannen har funnet to saker hvor det er innvilget korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven som burde ha vært vurdert som avlastning etter lov om sosiale tjenester.

Avvik 2:

Det går ikke fram av vedtakene at kommunen har foretatt en individuell vurdering av søknaden jf. sosialtjenesteloven § 4-3 jf. § 4-2 b og kommunehelsetjenesteloven§ 2-1.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Vedtakene inneholder ikke vurdering av om tjenestemottaker fyller vilkårene etter sosialtjenesteloven § 4-3 eller kommunehelsetjenesteloven § 2-1.
 • Vedtakene inneholder mye standardformuleringer. Dette gjør at det ikke er mulig å fastslå hvilke behov avlastning/korttidsopphold skal dekke.
 • Det framgår ikke av vedtakene at det er foretatt en samlet, individuell vurdering av det totale tjenestebehovet ut i fra de utredninger kommunen har gjort.

Avvik 3:

Vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser, jf. forvaltningsloven§§ 24 og 25 jf. sosialtjenesteloven § 4-1.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Vedtakene inneholder svært lite begrunnelser for utover å vise til en "helhetlig, skjønnsmessig og faglig vurdering". Det er ingen utdyping av hva denne vurderingen består i og ikke noe utfyllende tekst utover standardformuleringene.
 • Det er ikke oppgitt noen frekvens på rullerende tjenester.
 • Kommunen gir ingen begrunnelse for utmåling av tjenesten.
 • I flere vedtak er korttidsopphold avslått fordi det ikke er plass uten at tjenester som skal erstatte dette er konkretisert i innhold og omfang.

Tilsynet har ellers merket seg:

Vedtakene varierer fra svært korte til svært lange. Felles er at det meste er standardtekst og svært lite informasjon om hvilke vurderinger kommunen har gjort. Dette svekker søkemes rettssikkerhet fordi verken faktum eller vurderinger fremgår av vedtaket, noe som gjør det svært vanskelig å klage. Når det gjelder rullerende tjenester, må hyppigheten av tjenesten fremgå av vedtaket for at søker skal kunne innrette seg etter dette. Kommunen opplyser i vedtak om avlastning at omsorgsytere har gir mye hjelp for å ivareta den som trenger hjelp. Det må fremgå av vedtaket om avlastningen som er innvilget dekker tjenestebehovet og at det er utredet om det er nødvendig med andre tjenester i tillegg jf. utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 og veiledningsplikten i forvaltningsloven § 11.

Regelverk

 • Lovverk som er relevant for tilsynet:
 • Lov om sosiale tjenester av 13.12.91
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av l 0.02.67
 • Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82
 • Forskrift om vederlag for opphold iinstitusjon, av 26.04.95 nr. 392

Frist for å oversende en plan for å få rettet de forhold som er påpekt i tilsynet er 31.01.12.

 

Wenche Jensen
Revisjonsleder

Hege Kylland
Revisor

 

 

Med hilsen

Anne Cathrine Dahl
avdelingsdirektør

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift