Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

1. Innledning

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

3. Gjennomføring

4. Hva tilsynet omfattet

5. Funn

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem.

7. Regelverk

8. Dokumentunderlag

9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen har undersøkt om Lier kommune ved Nav Lier sikrer en forsvarlig behandling av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

At vi har undersøkt om kommunen sikrer forsvarlig behandling, innebærer i praksis at vi har sett på følgende:

 • om kommunen sikrer at henvendelser om hjelp blir håndtert på en forsvarlig måte.
 • om kommunen sikrer tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet.
 • om kommunen sikrer at det i hver enkelt sak er vurdert hva stønadsbehovet består i.
 • om stønaden er stor nok til å dekke søkerens hjelpebehov.

Denne rapporten beskriver de avvikene Fylkesmannen har avdekket på de reviderte områdene. Avvikene er følgende:

Avvik 1:

Lier kommune ved Nav Lier sikrer ikke forsvarlig kartlegging av den enkeltes hjelpebehov.

Avvik 2:

Lier kommune ved Nav Lier sikrer ikke forsvarlig vurdering av den enkeltes stønadsbehov.

Avvik 3:

Lier kommune ved Nav Lier sikrer ikke at taushetsplikten overholdes ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp.

Dato: 23.11.2011

Anne Cathrine Dahl
revisjonsleder

Kristin Briseid
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Lier kommune i perioden 8. september - 17. november 2011.

Fylkesmannen er etter lov om sosiale tjenester i Nav § 9 gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten i arbeids- og velferdsforvaltningen. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
 • Om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.
 • Om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler kun avvik og merknader som er avdekket under revisjonen. Derfor gir den ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områdene som tilsynet har omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lier kommune har i underkant av 24 000 innbyggere. Kommunens administrative ledelse utgjøres av rådmannsteamet. Rådmannsteamet består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsjef for helse og omsorg har, på rådmannens vegne, oppfølgingsansvar overfor Nav Lier.

Kommunalsjefens oppfølgingsansvar for Nav Lier gjelder kun den delen av Navs arbeid som omfatter kommunale tjenester. I praksis betyr dette at Nav - lederen i Lier rapporterer til kommunalsjefen om de sosiale tjenestene i Nav. Nav Buskerud mottar Nav-lederens rapportering om den delen av Navs ansvarsområde som gjelder statlige tjenester.

Nav Lier ble etablert i september 2006. Kontoret har 45 ansatte, fordelt på 43 årsverk. Det er 17,5 årsverk (18 ansatte) med statlig tilsetting og 25,45 årsverk (27 ansatte) med kommunal tilsetting. Den daglige driften av kontoret forestås av Nav–leder. Nav-lederen har delegert fag- og personalansvar til tre avdelingsledere med ansvar for hvert sitt team. De tre teamene er: 1) Service og mottaksteamet, 2.) Oppfølgingsteamet og 3.) Fagteamet. Saker etter lov om sosiale tjenester i Nav blir behandlet av veiledere i alle tre team, men skal godkjennes av avdelingsleder i Fagteamet.

I oktober 2011 mottok 202 klienter sosialhjelp fra Nav Lier.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt kommunen den 08.09.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 16. november 2011.

Tretten personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 17. november 2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er i første rekke å styrke tjenestene og rettssikkerheten for brukerne. Under tilsynet undersøker vi om det finnes rutiner på de områdene tilsynet omfatter. Vi undersøker også om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Tilsynsmyndigheten skal deretter vurdere om de rutinene som eventuelt er utarbeidet, er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiseres på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som blir lagt frem. Som en del av tilsynet skal det også gjennomgående på alle områder vurderes om virksomheten har den internkontrollen som trengs for å sikre at tjenestene er gode og forsvarlige for tjenestemottakerne.

Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble innført 1. januar 2010, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen ble gitt 19. november 2010.

Fylkesmannen har under tilsynet i Lier kommune ved Nav Lier undersøkt om kommunen sikrer en forsvarlig behandling av søknader om økonomisk stønad. At det skal være en ”forsvarlig behandling” betyr at det skal være en tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet. Det betyr at stønadsbehovet skal vurderes individuelt. Dessuten betyr det at utmålingen av stønad skal samsvare med søkerens hjelpebehov.

5. Funn

Avvik 1:

Lier kommune ved Nav Lier sikrer ikke forsvarlig kartlegging av den enkeltes hjelpebehov.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr. 131 §§ 18 og 19 jf §§ 1 og 4
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (FOR-2010-11-19 nr 1463) §§ 3 til 5 jf. § 1.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, §§ 11a og 17.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det er ikke utarbeidet rutiner for systematisk kartlegging av barns behov (utover dekning av utgifter til barnehage og skolefritidsordningen).
 • For barnefamilier beregnes skjematisk stordriftsfordeler fra og med det femte barnet, ved at barn nr 5, 7 og 9 (osv.) tas ut av vurderingen. Stordriftsfordelene baseres ikke på konkret kartlegging. Dette går fram av referat fra internt møte. Praksisen bekreftes i gjennomgåtte vedtak og intervjuer.
 • Ved søknader om nødhjelp er kontorets skriftlige rutine at det som hovedregel skal legges fram kontoutskrift, og at konto skal være i null eller i minus for at stønad skal innvilges.
 • Søknader avslås fordi det allerede er innvilget stønad til samme formål for samme periode, uten at det kartlegges om det siden forrige vedtak har oppstått endringer i søkers situasjon som tilsier et annet eller større stønadsbehov.
 • Det går fram av referat fra intern opplæring at det kreves underskrift og dokumentasjon for samboere (ikke bare ektefeller).
 • Det går fram av ”sjekkliste for dokumentasjon” at søkere rutinemessig skal legge fram kontoutskrifter for siste tre måneder.
 • Dersom søkeren ikke leverer etterspurt dokumentasjon, avvises søknaden framfor å bli realitetsbehandlet (og eventuelt avslått).
 • Det er ikke etablert et fungerende system for skriftlig avviksrapportering, eller andre ordninger som sikrer at informasjon om svikt i tjenesten på dette området blir gjort kjent for ledelsen og brukt i risiko- og sårbarhetsvurderinger og forbedrings- og utviklingsarbeid.

Kommentar:

Innhentingen av relevante opplysninger for å vurdere søknad om stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfelle ”styres” av betingelsene for å innvilge stønad med hjemmel i §§ 18 og 19.

Kravet om at det i disse sakene skal gjøres individuelle vurderinger innebærer at det skal vurderes individuelt, fra sak til sak, hvilke opplysninger som skal innhentes. Formålsbestemmelsen til lov om sosiale tjenester i Nav legger særskilt vekt på hensynet til barn og unges behov. Der en person med ansvar for barn søker sosialhjelp, må Nav dokumentere at barnas behov for blant annet sosial deltakelse på linje med jevnaldrende i nærmiljøet, er kartlagt.

Samboere har ikke rettslig underholdsplikt. Nav har ikke anledning til å kreve underskrift på sosialhjelpssøknad fra den samboeren som eventuelt ikke har henvendt seg til Nav for å søke sosialhjelp.

I de tilfellene der dokumentasjon er etterspurt av Nav, men ikke innlevert av brukeren, skal søknaden realitetsbehandlet. Dersom dokumentasjonsmangelen tilsier at saken etter Navs
vurdering ikke er tilstrekkelig opplyst til at hjelp kan innvilges, skal søknaden avslås.

Avvik 2:

Lier kommune ved Nav Lier sikrer ikke forsvarlig vurdering av den enkeltes stønadsbehov.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 18, 19, 20, 21 og 23 jf. §§ 1 og 4.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (FOR-
  2010-11-19 nr 1463) §§ 3 til 5 jf. § 1.

Avviket bygger på følgende observasjoner::

 • Ved utmåling av stønad brukes livsoppholdssatser i stor grad rutinemessig. Det er ikke dokumentert at stønaden er vurdert å være tilstrekkelig i det enkelte tilfelle. Dels brukes satser som ligger under de statlige, veiledende satsene, uten individuell begrunnelse.
 • Stønad til livsopphold utmåles i noen situasjoner i strid med regelverket. Eksempler:
  ”nedbetaling” av sosiallån ved innvilgelse av redusert livsoppholdssats, nødhjelp innvilges men trekkes fra ev. senere stønad til livsopphold, uriktig utbetalt stønad legges på toppen av eksisterende sosiallån.
 • Ved beregning av stordriftsfordeler for familier med mange barn, synliggjøres ikke alltid stordriftsfordelen i vedtak.
 • Ved (antatt) brudd på vilkår endres/ stanses utbetaling av stønad uten at det er sendt forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 og gjort endringsvedtak.
 • Brukere som avslutter kvalifiseringsprogrammet på grunn av manglende egen oppfølging, blir satt på lav sats for økonomisk stønad til livsopphold som en reaksjon.
 • Det stilles vilkår uten at det blir dokumentert at vilkåret er vurdert å være formålstjenlig for brukeren det gjelder.
 • Det stilles ulovlige vilkår etter § 20 om forvaltning av inntekt, for eksempel vilkår om transport av bostøtte og vilkår om trekk til husleie fra uførepensjon. Dette går fram av interne retningslinjer og bekreftes ved gjennomgang av vedtak.
 • Stønad innvilges i noen tilfeller med hjemmel i § 19 der riktig hjemmel er § 18 (eksempelvis husleierestanse som vedkommende her og nå ikke er i stand til å dekke selv).
 • Der stønad gis som lån, dokumenteres det ikke at det er vurdert om vedkommende har evne til å betale lånet tilbake.
 • Det gis stønad i form av rekvisisjon uten at det fattes vedtak med individuell begrunnelse for dette.
 • Nødhjelp kan bli gitt som rekvisisjon uten at det fattes vedtak.
 • Det er ikke etablert et fungerende system for skriftlig avviksrapportering, eller andre ordninger som sikrer at informasjon om svikt i tjenesten på dette området blir gjort kjent for ledelsen og brukt i risiko- og sårbarhetsvurderinger og forbedrings- og utviklingsarbeid.

Kommentar:

Økonomisk stønad til livsopphold er en individuell rettighet hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 18 og 19. Når Nav behandler saker etter dette lovverket, skal det gå frem ved vedtaket at stønaden er utmålt etter en individuell behovsprøving.

Det fins statlig veiledende livsoppholdsnormene. Men disse er kun et utgangspunkt for skjønnsutøvelsen. Normene gir et signal om hva som er nedre akseptable grense for en forsvarlig stønad til livsopphold. Dersom stønaden blir innvilget på et lavere nivå enn de statlige veiledende satsene tilsier, skjerpes kravet til individuell begrunnelse ytterligere.

Det skal gis en særskilt, individuell begrunnelse i saker der stønaden blir gitt som lån eller i form av varer og tjenester (f.eks ved gis rekvisisjon til matinnkjøp). Også i de tilfellene der det er aktuelt å knytte vilkår til en sosialhjelpsytelse, skal vilkårene være individuelt begrunnet. Vilkårene skal dessuten ha nær sammenheng med vedtaket, de må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottakeren eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med lov.

Dersom Nav skal reagere på vilkårsbrudd ved å la allerede innvilget stønad falle helt eller delvis bort, skal dette forhåndsvarsles etter forvaltningslovens § 16, brukeren skal få anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist – før Nav eventuelt kan fatte et endringsvedtak.

Avvik 3:

Lier kommune ved Nav Lier sikrer ikke at taushetsplikten overholdes ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp.

Avvik fra følgende regelverk:

 • Lov om sosiale tjenester i Nav § 44.
 • Forvaltningslovens §§ 13 til 13e.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 

 • Gjennomgang av saksmapper viser at det blir utbetalt til kreditor uten at det er dokumentert at samtykke fra bruker foreligger.
 • Intervjuer med ansatte i mottaket bekrefter at mottakets fysiske utforming medfører at taushetsplikten ikke alltid overholdes.

Kommentar:

 

Taushetsplikt er en plikt til å tie om bestemte forhold. Det er også en plikt til å hindre at uvedkommende får innsyn i slike forhold. Plikten innebærer også en plikt til å legge til rette for at taushetsbelagte opplysninger kan utveksles på skjermet sted. Søker skal ikke settes i en situasjon som gjør at vedkommende opplever at taushetsbelagte opplysninger må oppgis når uvedkommende kan høre.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem.

Kommunen skal påse at virksomheten er innrettet slik at søknader om økonomisk stønad behandles på en forsvarlig måte. Det betyr at kommunen må planlegge, utføre, kontrollere og
korrigere virksomhetens aktiviteter. Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble innført 1. januar 2010, jf. § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Nav Lier er organisert i tre avdelinger, og vedtak om økonomisk stønad forberedes av veiledere i alle tre. I avdeling service/mottak blir henvendelser om sosialhjelp håndtert av ansatte som ikke behandler søknadene. Denne oppdelingen i tre avdelinger, sett i sammenheng med kontorets størrelse, medfører en risiko for ulik forståelse av regelverket og ulik praksis innad i kontoret. Fylkesmannen merker seg at virksomheten har gjort tiltak for å redusere denne risikoen, ved at alle vedtak godkjennes av én avdelingsleder, noe som bidrar til samordning av praksis. Ukentlige møter mellom veiledere på tvers av avdelingene (”§ 19-møtene”) kan også bidra positivt i så måte.

Fylkesmannens vurdering er likevel at kommunen ikke har etablert et fullgodt system for faglig styring på området økonomisk stønad. Det foreligger ikke en samling av skriftlige, faglige styringssignaler i form av en rutinehåndbok e.l. Hva som skal være kontorets praksis i ulike spørsmål, fremkommer mer fragmentert av ulike former for styringssignaler som interne
møtereferater, sjekklister og enkeltstående skriftlige rutiner. Denne fragmenteringen kan i seg 10 selv gi en risiko for svikt i tjenesten. Det foreligger en eldre rutinehåndbok, men denne er ikke
i bruk.

Fylkesmannens vurdering er videre at det ikke foreligger et godt nok fungerende system for å kvalitetssikre at styringssignalene er riktige eller presise nok, rettslig sett. Noen av signalene/rutinene er upresise, og noen gir uttrykk for uriktig lovforståelse. Under tilsynet avdekket Fylkesmannen at rutinene ikke alltid følges, og at veilederne i noen situasjoner utøver et godt,
faglig skjønn på tvers av hva rutinene gir uttrykk for. Men en upresis eller uriktig skriftlig rutine medfører i seg selv en risiko for svikt.

Som en illustrasjon nevner vi søknader om nødhjelp. I nødhjelpssituasjoner er behovet for en presis og riktig skriftlig rutine særlig stort. Økonomisk stønad er samfunnets siste sikkerhetsnett, og i akutte situasjoner er det særlig viktig at det er etablert godt fungerende systemer. Kontorets skriftlige rutine er at søker må dokumentere med utskrift fra bank at konto er i null eller minus. Tatt på ordet stenger rutinen for tilståelse av nødhjelp en fredag dersom vedkommende har (eksempelvis) kr 50 disponibelt, selv om dette åpenbart ikke er tilstrekkelig til å dekke utgifter til mat og drikke gjennom helgen for vedkommende (og eventuelt vedkommendes familie). Ved syke- eller feriefravær av sentrale medarbeidere og/ ller leder(e), fører en upresis skriftlig rutine om behandling av slike søknader til en høy risiko for at brukers behov ikke blir kartlagt og ivaretatt i samsvar med lovens krav. Vi understreker at tilsynet ikke har avdekket at dette konkret har forekommet, men rutinen er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig klart utformet. En skriftlig rutine som ikke gir uttrykk for det er eller er ment å være virksomhetens praksis, bør endres.

Vi oppfatter kontorets ukentlige ”§ 19-møter” i første rekke som en arena for diskusjon av skjønnsutøvelsen under § 19 i lov om sosiale tjenester i Nav. Ett formål er å bidra til lik praksis innad i kontoret. En tilsvarende arena er ikke etablert for diskusjon av problemstillinger som oppstår i forbindelse med anvendelsen av § 18. Fylkesmannen bemerker at også bruk av § 18 innebærer betydelige elementer av skjønnsutøvelse, og at det store flertall av saker avgjøres hovedsakelig etter denne bestemmelsen, i den forstand at det ikke foreligger forhold som aktualiserer bruk av § 19. For å sikre både forståelsen av § 18 isolert sett og forståelsen av grensen mellom §§ 18 og 19, kan det være nyttig med en arena også for drøfting av praktiseringen av denne bestemmelsen. For å sikre kompetansen på området kan det vurderes om ansatte i skranken kan delta i noen av disse møtene, eller eventuelt i andre fora der regelverket for økonomisk sosialhjelp er tema.

Endelig påpeker Fylkesmannen at det faglige ansvaret for saker som gjelder økonomisk sosialhjelp er delegert fra Nav-leder til avdelingsleder, og at det ikke er etablert et fungerende system for skriftlig avviksrapportering, eller andre ordninger som sikrer at informasjon om svikt i tjenesten blir gjort kjent for ledelsen og brukt i risiko- og sårbarhetsvurderinger og forbedrings- og utviklingsarbeid. Disse to forholdene, i kombinasjon med mangelfulle skriftlige rutiner, bidrar til kommunens toppledelse ikke har sikret seg tilstrekkelig tilgang på informasjon om den faglige driften av kontoret på området økonomisk stønad. Dermed mister kommuneledelsen muligheten til å evaluere sine tjenester og kunne forbedre arbeidet slik at det blir i samsvar med regelverket.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 §§ 4, 5, 17, 18 og 19.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (FOR-2010-11-19 nr 1463).
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over Nav Lier
 • Målekort, september 2011
 • Avtale mellom Nav Buskerud og Lier ASVO AS om gjennomføring av
 • Arbeidsmarkedstiltak
 • Samarbeidsavtale mellom Lier, Nedre og Øvre Eiker kommuner og Stiftelsen
 • Alternativ til Vold.
 • Referat fra intern opplæring 29.03.2011 i lov om sosiale tjenester i Nav §§ 18 og 19, Sjekkliste for sosialhjelpsvedtak.
 • Referater fra § 19-møter 15.08.2011 og 26.09.2011. Notat om bl.a oppklaringer fra § 19-møter. Huskeliste for godkjenning av vedtak.
 • Oversikt over veiledere og ledere ved Nav Lier som fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp.
 • Rutine for nødhjelp og rekvisisjoner. Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp. Sjekkliste for dokumentasjon.
 • Henvisningsskjema til kvalifiseringsprogrammet. Rapport fra intern revisjon.
 • Årsrapport 2010. Årsrapport 2009.
 • Prosedyre for avviksmelding for Lier kommune, godkjent 12.11.01. Skjema for avviksmelding, Lier kommune.
 • Prosedyre: Systemrevisjon – ansvar og myndighet, godkjent 25.03.2003. Oversikt over brukere med ytelser fra sosialtjenesten/Nav Lier, 18.10.2011. Brukerundersøkelse fra 2010.
 • Utskrift av alle vedtakene i perioden mellom 1. juli 2011 og 1. oktober 2011 hvor det er innvilget økonomisk sosialhjelp.
 • Utskrift av alle vedtakene i perioden mellom 1. juli 2011 og 1. oktober 2011 hvor det er gitt avslag på søknad om økonomisk sosialhjelp.

Under revisjonsbesøket ble følgende dokumentasjon gjennomgått:

 • ”Håndbok for sosialtjenesten”.
 • Brukerundersøkelse for 2011 og oversikt over ”personlige uttalelser” fra de to sist gjennomførte brukerundersøkelsene.
 • Delegasjonsreglement.
 • Mappene i de siste ti sakene der det var søkt om nødhjelp.
 • Mappene til ti brukere med barn i skolealder og som mottok løpende sosialhjelp. Mapper for personene som ble skrevet ut av kvalifiseringsprogrammet andre halvår 2010.
 • Journalnotat for personene som ble skrevet ut av kvalifiseringsprogrammet andre halvår 2010.
 • Mapper (2010/ 2011) for 35 navngitte personer.

Dokumentasjon som ble etterspurt, men som ikke eksisterte, og som følgelig heller ikke ble fremlagt under revisjonsbesøket:

 • Meldinger sendt i 2011 i internt kvalitetssystem, og som gjaldt økonomisk sosialhjelp.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • 15. august 2011 – brev angående endring i Fylkesmannens tilsynsplan.
 • 8. september 2011 – varsel om tilsyn.
 • 7. november 2011 – oversendelse av program.
 • 14. november 2011 – e-post med liste over etterspurt dokumentasjon.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bjørn Harry Støle

Kommunalsjef, helse og sosial

 

X

 

Esmaeil Akbari

Nav - leder

X

X

X

Stine Riser

Avdelingsleder

X

X

X

Jan Kåre Melsæther

Avdelingsleder

X

X

X

Lene Walle

Avdelingsleder

X

X

X

Kari Helland

Miljøterapeut

X

   

Mariadelle Silva-Harper

Veileder

X

X

 

Lisell Ydén

Veileder

X

X

 

Else Marie Rødby

Førstekonsulent

X

 

X

Christel G. Fanurakis

Konsulent

X

X

X

Kristin Leer

Veileder

X

   

Espen Solnørdal

Ruskonsulent

X

   

Silje Nås

Veileder

X

X

 

Harry Hart

Controller

   

X

Målfrid Borge

Programrådgiver

X

 

X

Tone Aukvik

Forvalter

   

X

Laila Wam

Boligrådgiver

   

X

Mirsada Kemura

Konsulent

   

X

Trine L. Ekeland

Ruskonsulent

X

 

X

Edle Werring

Veileder

 

X

X

Torunn Sæther

Seniorrådgiver

X

 

X

Ornella Berg

Førstekonsulent

 

X

 

Sunniva Håseth

Veileder

 

X

 

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Anne Cathrine Dahl (revisjonsleder)
Magnhild Budal Pettersen (revisor)
Gisle Skaaden (revisor)
Kristin Briseid (revisor).