Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av l 0.08.1O der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold  og avlastning for hjemmeboende eldre. Vi fikk oversendt til sammen 76 saker fra Lier kommune.

Revisorer for tilsynet har vært rådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Hege Kylland (revisor). Tilsynsteamet har også rådført seg med rådgiver Ole-Bennie Johansen i Helsetilsynet i Buskerud.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold  og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

 • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven  §§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten  er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige  eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
 • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven  kapittel IV og IV og sosialtjenesteloven § 8-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
 • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse  med kravene i forvaltningsloven  kapittel V.
  Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilge. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi mottok fra Lier kommune er vedtak som er fattet i perioden 2009 til2010. Vi mottok 58 saker på korttidsopphold hvorav 18 saker er avslått. Kommunen skiller mellom rehabiliterings- og korttidsopphold.  Fylkesmannen  vil i det følgende benytte betegnelsen korttidsopphold som fellesbetegnelse. Vi fikk også 18 saker om avlastning hvorav ett var avslag.

Funn

På bakgrunn av opplysningene vi har fått under tilsynet har vi funnet at det er grunnlag for å gi følgende awik:

Vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser jf. forvaltningsloven§§ 24 og 25 jf. sosialtjenesteloven § 4-1

 • I mange vedtak er det som står under begrunnelse i vedtaket gjengivelse av det som har kommet fram i utredningen. Disse vedtakene har derfor svært knappe begrunnelser.
 • I mange vedtak er det ikke angitt hvilke forhold som gjør at søker fyller vilkårene etter lov om sosiale tjenester § 4-3 og som gjør at de har krav på tjenester.
 • Kommunen gir i liten grad begrunnelse for utmålingen, også der hvor søker har fått mindre enn det er søkt om.
 • I noen saker blir det tilbudt andre tjenester enn søker har søkt på, uten at kommunen viser til hvordan disse tjenestene kan dekke søkers behov.
 • I enkelte saker har kommunen fattet vedtak om korttidsopphold der det er søkt om avlastning uten at dette er nærmere begrunnet. Det er heller ikke gitt avslag på avlastning.
 • I noen saker er det vurdert at søker skal ha korttidsopphold på tross av at det synes som om tjenesten skulle ha vært avlastning, uten at dette er nærmere begrunnet.

Tilsynet har ellers merket seg

Formålet med dette tilsynet var, jf. tilsynsvarselet, å undersøke hvordan kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak eller korttidsopphold. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer forsvarlig og korrekt saksbehandling etter gjeldende regelverk. Det har ikke vært en del av tilsynet å se på om tjenestene blir iverksatt. I flere vedtak ser vi imidlertid at Lier kommune fatter vedtak om at søker kan stå på venteliste for avlastning eller korttidsopphold. Dette er lovstridig og denne praksisen må derfor opphøre umiddelbart. Dersom vedtak ikke kan effektueres må det settes inn midlertidige tiltak ipåvente av at tjenesten kan iverksettes.

Regelverk

Lovverk som er relevant for tilsynet:

 • Lov om sosiale tjenester av 13.12.91
 • Lov om behandlingsmåten  i forvaltningssaker av l 0.02.67
 • Lov om helsetjenesten i kommunen av 19.11.82
 • Forskrift om vederlag for opphold i institusjon av 26.04.95 nr. 392

Frist for retting av avvik: 31.03.11

Wenche Jensen
Revisjonsleder

Hege Kylland
Revisor

 

 

Med hilsen

Anne Cathrine Dahl
avdelingsdirektør

 

 

 

 

 

Kopi til:
Statens Helsetilsyn  Postboks 8128 Dep  0032  OSLO