Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i perioden 19.01.2011 – 11.05.2011 tilsyn med barneverntjenesten i Øvre Eiker kommune.

Tilsynet omfattet undersøkelser, jf barnevernloven § 4-3 og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, jf barnevernloven § 4-5. I tillegg undersøkte tilsynet om barns rett til medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt i alle saker som ble gjort til gjenstand for nærmere granskning.

Ved tilsynet i Øvre Eiker kommune ble det ikke gjort funn som avdekket avvik på de reviderte områdene.

Ved dette tilsynet ble det heller ikke gitt noen merknader.

Dato: 12.05.2011

Elin Skoglund
revisjonsleder

Marit Eide
revisor

 

Ole H. Bals
Revisor

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 19.01.2011 – 11.05.2011, gjennomført av Fylkesmannen i Buskerud. Tilsynet omfatter den kommunale barneverntjenestens undersøkelser, jf barnevernloven § 4-3 og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, jf barnevernloven § 4-5. Barns rett til medvirkning står sentralt og er undertema under begge hovedtemaene. Medvirkning vil i denne sammenheng si barnets rett til å bli informert, og til å uttale seg.

Dette tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet som Statens helsetilsyn har besluttet at skal gjennomføres i 2011.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om norske kommuner gjennom sine styringstiltak sikrer at undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til barn som bor hjemme gjøres på en slik måte at barn og unge på disse områdene får nødvendig hjelp og omsorg til rett til, jf barnevernloven. Tilsynsmyndigheten skal samtidig undersøke om kommunene i dette arbeidet sikrer barns rett til medvirkning. Hensynet til barnets beste er et prinsipp som anvendes ved tolkning av alle bestemmelser i barnevernloven som inngår i tilsynsområdene, jf § 4-1.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av barneverntjenestens totale virksomhet.

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Øvre Eiker kommune har 16 987 innbyggere pr 01.01.2011. Kommunens administrasjon er inndelt i ni seksjoner under rådmannen. Barnevern er en av seks enheter i ”Helse og sosial seksjon”. Barnevern er inndelt i Barneverntjenesten og Ungdomskontakten. Barneverntjenesten består av mottak, undersøkelse, hjelpetiltak, omsorgstiltak og adopsjonssøknad. Barnevernleder er direkte underordnet Helse- og sosialsjefen, som i sin tur rapporterer direkte til Rådmannen. De ansatte i barneverntjenesten er organisert med en fagansvarlig, og de øvrige er inndelt i følgende grupper:

 • Mottak/Undersøkelse
 • Tiltak barn
 • Tiltak ungdom
 • Fosterhjemsgruppen
 • Miljøarbeider
 • Merkantil

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.01.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 09.05.2011.

 

Åpningsmøte ble avholdt 11.05.2011.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt 11.05.2011.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Kommunens barneverntjeneste har ansvaret for undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. Tilsynet omfattet undersøkelse av om barneverntjenesten sikrer at barna får nødvendig og rett hjelp til rett tid i disse fasene, og om deres rett til medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt.

For å kontrollere at undersøkelsen gjennomføres i tråd med lov- og forskriftskrav, vurderte fylkesmannen om kommunen sikrer

 • at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse
 • at det er foretatt en konkret og individuell vurdering før undersøkelsen konkluderes.

For å kontrollere at hjelpetiltak for hjemmeboende barn blir evaluert, vurderte fylkesmannen om kommunen sikrer

 • at det foretas en tilstrekkelig evaluering
 • at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes.

Barns rett til medvirkning var et sentralt tema gjennom hele tilsynet.

Kommunen er pålagt å ha internkontroll, jf barnevernloven § 2-1 og forskrift om internkontroll. Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at barneverntjenesten utfører de oppgaver de er pålagt etter barnevernloven §§ 4-3, 4-5 og 6-3.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi avvik.

Ved tilsynet ble det heller ikke gitt noen merknader.

 

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584

 

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen ved ekspedisjon 25.03.2011 fra Øvre Eiker kommune:

 • Kontaktinformasjon
 • Organisasjonskart over politisk og administrativ organisering av kommunen og hver av de ni seksjonene, samt over barneverntjenesten
 • Oversikt over aktuelle styringsdokumenter
 • Årsmelding (under utarbeidelse) for barneverntjenesten
 • Opplæringsplan for nyansatte i barneverntjenesten
 • Fullstendig rutinehåndbok for barneverntjenesten
 • Del 1: Saksbehandling
 • Kapittel 1: Generelle saksbehandlingsregler
 • Kapittel 2: Melding – Undersøkelse
 • Kapittel 3: Hjelpetiltak
 • Kapittel 4: Plassering utenfor hjemmet
 • Del 2: Internkontroll
 • Del 3: HMS-arbeid
 • Liste over saker: Undersøkelser
 • Liste over saker: Hjelpetiltak

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket den 09.05.2011:

 • 9 saksmapper – henlagte undersøkelsessaker
 • 6 saksmapper – undersøkelser som endte med vedtak
 • 6 saksmapper – hjelpetiltak

Til sammen er 21 saksmapper/journaler gjennomgått.

Den 11.05.2011:

 • Avviksskjemaer siste halvår
 • Møtereferater der undersøkelser er blitt drøftet
 • Møtereferater der evaluering av hjelpetiltak er drøftet

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 19.01.2011 Varsel om tilsyn
 • 25.03.2011 Innsendt dokumentasjon
 • 05.04.2011 Brev med program for revisjonen og anmodning om mer dokumentasjon
 • Diverse e-poster og telefoner om praktisk gjennomføring og endringer i programmet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på formøte, åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingFormøteÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Sveinlaug Barstad

Helse- og sosialsjef

X

   

X

Thea Solbakken

Barnevernleder

X

X

X

X

Kirsti Marie Lau

Fagansvarlig

   

X (03.05.)

 

Tonje Kristiansen

Barnevernkurator

  X

X

X

Tina G. Andresen

Barnevernkurator

   

X

X

Hege S. Hansen

Barnevernkurator

  X

X

X

Hege Andreassen

Barnevernkurator

  X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: Rådgiver Elin Skoglund, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Ole H. Bals, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Marit Eide, Fylkesmannen i Buskerud