Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Buskerud

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Tilsynets formål og tema

Funn

Regelverk

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av 10.06.11 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre. Vi fikk oversendt til sammen 44 saker fra Rollag kommune. Fylkesmannen sendte ut foreløpig rapport datert 29.11.11 med frist til 16.12.11 for å rette faktafeil. Det påpekte er rettet i endelig rapport.

Revisorer for tilsynet har vært rådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Hege Kylland (revisor). Tilsynsteamet har også rådført seg med rådgiver Ole-Bennie Johansen i Helsetilsynet i Buskerud.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke hvordan kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

 • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven §§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
 • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven kapittel IV og sosialtjenesteloven § 8-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
 • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V.

Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilget.

Vedtakene vi mottok fra Rollag kommune er vedtak som er fattet i perioden 2009 til 2011. Vi mottok 30 vedtak på korttidsopphold. Vi fikk også 11 saker om avlastning. Det er ingen avslag på angjeldende tjenester i Rollag kommune.

Funn

På bakgrunn av opplysningene vi har fått under tilsynet har vi funnet at det er grunnlag for å gi følgende avvik:

Vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser jf. forvaltningsloven § 25.

 • Den konkrete begrunnelsen er i svært liten grad knyttet opp til nivået på tjenestene og det er mye generelle formuleringer.
 • Kommunen gjengir lovtekst uten at å vise til om søker fyller vilkårene for å få tjenestene jf. sosialtjenesteloven § 4-3 og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.
 • Det går ikke fram av vedtaket hva søker har søkt på. I en del saker vises det til at det er gjennomført møter, men det står ikke noe om hvordan brukermedvirkning blir ivaretatt.
 • I noen saker blir går det fram at kommunen ikke har kapasitet til å gi korttidsopphold/avlastning uten at det er angitt hvordan søker skal få dekket sitt behov for tjenester.

Tilsynet har ellers merket seg:

Formålet med dette tilsynet var, jf. tilsynsvarselet, å undersøke hvordan kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak eller korttidsopphold. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer forsvarlig og korrekt saksbehandling etter gjeldende regelverk. Det har ikke vært en del av tilsynet å se på om tjenestene blir iverksatt. De fleste vedtak inneholder utførlige begrunnelser og utmåling av tjenestene er svært varierte. Når det gjelder den konkrete begrunnelsen for selve tjenesten er det imidlertid standardformuleringer som "på bakgrunn av en helhetlig og faglig vurdering" og "etter en samlet vurdering" uten at kommunen skriver noe mer om hvilke momenter som er vurdert. I noen saker fatter Rollag kommune vedtak, men skriver at vedtaket ikke kan iverksettes i den aktuelle perioden på grunn av plassmangel. Det er imidlertid ikke opplyst hvordan det aktuelle tjenestebehovet skal dekkes. Dersom vedtak ikke kan effektueres må det settes inn midlertidige tiltak i påvente av at tjenesten kan iverksettes.

Regelverk

Lovverk som er relevant for tilsynet:

 • Lov om sosiale tjenester av 13.12.91
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av l 0.02.67
 • Lov om helsetjenesten i kommunen av 19.11.82
 • Forksrift om vederlag for opphold i institusjon av 26.04.95 nr. 392

Frist for å gi tilbakemelding på det som er påpekt i rapporten er 31.01.12.

21.12.2011 

Wenche Jensen
Revisjonsleder

Hege Kylland
Revisor

 

 

Med hilsen

Anne Cathrine Dahl
avdelingsdirektør

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift