Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Begrensninger i bevegelsesfriheten
 • Samvær med andre

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 07.03.2012

Ole H. Bals
revisjonsleder

Marit Eide
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter i perioden 06.01.2012 - 06.03.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester §§ 2-3b tredje ledd og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved samtaler med ansatte og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter er en statlig barneverninstitusjon med to avdelinger, Sundstedtråkka og Kantum. Begge avdelinger tar imot akuttplasseringer. Avdeling Sundstedtråkka tar først og fremst atferdsplasseringer (bvl §§ 4-24, 4-25 og 4-26), mens avdeling Kantum først og fremst tar omsorgsplasseringer (bvl §§ 4-6 første og annet ledd, 4-4 femte ledd, 4-12 og 4-17).

Det er 6 plasser ved avdeling Sundstedtråkka og 3 plasser ved avdeling Kantum. Bufetat region sør har gitt en akuttgaranti som innebærer at institusjonen skal ta i mot overbelegg hvis alle godkjente plasser er belagt.

Akuttplasseringene ved denne institusjonen skal i utgangspunktet ikke vare lenger enn 6 uker.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 06.01.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 06.03.2012.

Samtaler med ansatte

Det ble gjennomført samtaler med 8 personer.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 06.03.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er i første rekke å styrke rettssikkerheten for beboerne ved Bufetat Hokksund ungdoms- og familiesenter. Under tilsynet undersøker vi om det finnes rutiner på de områder som omfattes av tilsynet, og om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Fylkesmannen skal deretter vurdere om de rutinene som er utarbeidet er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiseres på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges. Som en del av tilsynet skal det også på alle områder vurderes om virksomheten har den internkontrollen som er tilstrekkelig for å sikre at det legges til rette for god og formålstjenelig omsorg og behandling for beboerne under oppholdet i institusjonen.

Begge avdelinger var omfattet av tilsynet.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov av 17.07.1992 om barneverntjenester § 2-3b tredje ledd og §§ 5-7 og 5-9
 • Lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 12.12.2002 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon §§ 6, 7, 21 og 23
 • Forskrift av 15.11.2011 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon §§ 9, 10, 22 og 23
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling §§ 8 og 9
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av innholdsfortegnelsen for hele rutinehåndboka
 • Kopi av aktuelle rutiner / prosedyrer innenfor de områdene vi skal revidere (begrensninger i bevegelsesfrihet + samvær med andre)
 • Kopi av prosedyrer for avviksbehandling
 • Kopi av alle nedtegnelser i journaler eller andre dokumenter som er gjort siste året, der det er satt inn begrensninger i bevegelsesfrihet eller samvær med andre, uten at dette er nedfelt i tvangsprotokoll (jf. rettighetsforskriftens §§ 6 og 7)
 • Oversikt over ansatte ved begge avdelinger
 • Vedtak om plassering for 8 beboere
 • Tiltaksplaner for 8 beboere
 • Handlingsplaner for 8 beboere

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen for begge avdelinger
 • Resultatet fra institusjonens egen internkontrollgjennomgang:
  - Reviderte IK-håndbøker for begge avdelinger
 • Skjemaer for siste års avviksbehandling knyttet til behandlingen av beboerne

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen med program for revisjonen ble sendt 20.02.2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som det ble gjennomført samtaler med.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Venche F. Moen

Miljøarbeider Sundstedtråkka

X

X

X

Audun Langgaard

Miljøterapeut Sundstedtråkka

 

X

X

Magne Østmoen

Ledende miljøterapeut Sundstedtråkka

X

X

X

Arne H. Solum

Miljøarbeider Kantum

 

X

 

Gro Johnsen

Miljøterapeut Kantum

 

X

X

Nina B. Stabekk

Ledende miljøterapeut Kantum

X

X

X

Ninnie Bjørnland

Seksjonssjef

X

X

X

Anita Antunez

Enhetsleder

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Seniorrådgiver Ole H. Bals Revisjonsleder
Seniorrådgiver Marit Eide Revisor