Helsetilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i perioden 16.01.2012 – 04.05.2012 tilsyn med barneverntjenesten i Drammen kommune.

Tilsynet omfattet undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3 og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, jf. barnevernloven § 4-5. I tillegg undersøkte tilsynet om barns rett til medvirkning blir ivaretatt, jf. barnevernloven § 6-3.

Ved tilsynet i Drammen kommune ble det ikke gjort funn som avdekket avvik på de reviderte områdene.

Ved dette tilsynet ble det heller ikke gitt merknader.

Dato: 04.06.2012

Marit Eide
revisjonsleder

Elin Skoglund
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 16.01.2012 – 04.05.2012, gjennomført av Fylkesmannen i Buskerud. Tilsynet omfattet den kommunale barneverntjenestens undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3 og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, jf. barnevernloven § 4-5. Barns rett til medvirkning stod sentralt og var undertema under begge hovedtemaene, jfr. barnevernloven § 6-3. Medvirkning vil i denne sammenheng si barnets rett til å bli informert, og til å uttale seg.

Dette tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet som Statens helsetilsyn har besluttet at skal gjennomføres i 2012.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om norske kommuner gjennom sine styringstiltak sikrer at undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til barn som bor hjemme gjøres på en slik måte at barn og unge på disse områdene får nødvendig hjelp og omsorg til rett til, jf. barnevernloven. Tilsynsmyndigheten skal samtidig undersøke om kommunene i dette arbeidet sikrer barns rett til medvirkning. Hensynet til barnets beste er et prinsipp som anvendes ved tolkning av alle bestemmelser i barnevernloven som inngår i tilsynsområdene, jf. § 4-1.

Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfatter undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som ble avdekket under revisjonen. Rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av barneverntjenestens totale virksomhet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Drammen kommune har 64 597 innbyggere pr 01.01.2012. Av disse er 15320 under 20 år. Kommunen styres etter en to-nivå-modell. Rådmannsnivået, med rådmann, seks direktører, informasjonssjef og 3 seksjoner. Virksomhetsnivået, med 41 virksomheter, hvorav Senter for oppvekst er en virksomhet. Senter for oppvekst er en samordnet tjeneste for barn og unge under 18 år som har ulike hjelpebehov. Senter for oppvekst ledes av en oppvekstsjef og omfatter barneverntjenesten, habiliteringstjenesten for barn og unge og pedagogisk/psykologisk tjeneste. Fra 01.05.2012 er det opprettet to nye avdelinger ved Senter for oppvekst. Tjenester til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger er flyttet ut av barneverntjenesten og opprettet som egen avdeling, og den andre nye avdelingen omfatter helsestasjonstjenester og skolehelsetjeneste.

Barneverntjenesten består av mottak, fosterhjemsteam og tre geografiske team; Bragernes, Strømsø og Fjell/Konnerud. Tjenestens ledelse består av barnevernleder og fire teamledere. Barnevernleder og teamlederne har en stab med tre rådgivere knyttet til seg. Barneverntjenesten omfatter også sosial- og barnevernvakt, som har egen leder.

Barneverntjenesten i Drammen kommune innførte rutinehåndbok i 2008. Denne beskriver alle områdene i barnevernsarbeidet med lovhjemler, retningslinjer og forskrifter. Den inneholder informasjon om ansvarsfordeling og myndighetsområde, samt delegeringsrutiner. Rutinehåndboken er under revidering. Den er elektronisk og inneholder fortløpende linker til lovdata, samt rutinehåndbøker, forskrifter, retningslinjer og veiledere fra departementene.

Barneverntjenesten utarbeider nøkkeltall over virksomhetens oppgaver opp mot myndighetskravene i barnevernloven, som sendes ut til ledere og alle ansatte hver uke. Teamlederne har ansvar for å følge opp de ulike områdene. I tillegg utarbeides det månedlige oversikter basert på malen for halvårsrapporteringen fra saksbehandlingssystemet. Denne sendes ut til virksomhetsleder, barnevernleder og teamledere. Det er ukentlige ledermøter i Senter for oppvekst.

Både de ukentlige nøkkeltallene og månedlige oversiktene oversendes utdanningsdirektøren. Han deltar også på ledermøtene i Senter for oppvekst hver annen uke. Utdanningsdirektøren rapporterer regelmessig til politisk nivå.

I 2011 har barneverntjenesten i Drammen kommune avsluttet 636 undersøkelser. Undersøkelsesfristen er utvidet til 6 måneder i 37 av sakene, og fristen er ikke oversittet i noen saker. 64,7 % av undersøkelsene ble besluttet henlagt.

Pr 31.12.2011 hadde 503 barn hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Av disse hadde 491 tiltaksplan.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16.01.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 02.05.2012.

Åpningsmøte ble avholdt 03.05.2012.

Intervjuer

12 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved dette tilsynet.

Sluttmøte ble avholdt 04.05.2012.

 

4. Hva tilsynet omfattet

Kommunens barneverntjeneste har ansvaret for undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. Tilsynet omfattet undersøkelse av om barneverntjenesten sikrer at barna får nødvendig og rett hjelp til rett tid i disse fasene, og om deres rett til medvirkning blir tilstrekkelig ivaretatt.

For å kontrollere at undersøkelsen gjennomføres i tråd med lov- og forskriftskrav, vurderte Fylkesmannen om kommunen sikrer

 • at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse
 • at det er foretatt en konkret og individuell vurdering før undersøkelsen konkluderes.

For å kontrollere at hjelpetiltak for hjemmeboende barn blir evaluert, vurderte fylkesmannen om kommunen sikrer

 • at det foretas en tilstrekkelig evaluering
 • at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes.

Barns rett til medvirkning var et sentralt tema gjennom hele tilsynet.

Kommunen er pålagt å ha internkontroll, jf. barnevernloven § 2-1 og forskrift om internkontroll. Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at barneverntjenesten utfører de oppgaver de er pålagt etter barnevernloven §§ 4-3, 4-5 og 6-3.

 

5. Funn

Det ble ikke gjort funn som avdekket avvik på de reviderte områdene.

Ved dette tilsynet ble det heller ikke gitt merknader.

 

6. Regelverk

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
 • lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen ved ekspedisjon 28.03.2012 fra Drammen kommune:

 • Oversikt over kommunens organisering:
 • Organisasjonskart over Drammen kommune
 • Oversikt over barneverntjenestens organisering:
 • Organisasjonskart over Senter for oppvekst
 • Aktuelle styringsdokumenter, resultatdokumentasjon og planer:
 • Økonomiplan for programområde 02 oppvekst, for perioden 2011-2014
 • Virksomhetsplan for 2011
 • Rapport fra Oxford Research AS «Analyse av barnevernsarbeidet i Drammen» gjennomført i 2011
 • Informasjonsskriv vedrørende pågående organisasjonsutviklingsprosjekt i barnevernet
 • Oversikt over opplæring for ansatte i barneverntjenesten 2011/2012
 • Sjekkliste for opplæring av nyansatte
 • Barneverntjenestens rutinehåndbok
 • Prosedyrer og rutiner som beskriver hvordan kommunen gjennomfører internkontroll med barneverntjenestens arbeid
 • Liste over alle ansatte i barneverntjenesten
 • Liste over aktuelle saker
 • Avsluttede undersøkelser
 • Hjelpetiltak til hjemmeboende barn

Tilleggsdokumentasjon oversendt 17.04.2012:

 • Virksomhetsplan 2012
 • Årsmelding for barneverntjenesten 2011

Tilleggsdokumentasjon fremlagt 02.05.2012:

 • Nøkkeltall for uke 14, 15 og 16 i 2012
 • Månedlig oversikt basert på fylkesmannens rapport for januar, februar og mars 2012.

Tilleggsdokumentasjon fremlagt 03.05.2012:

 • Plan for kvalitetsarbeid/Internkontroll 2010
 • EQS i Senter for oppvekst – utdrag fra møtereferat 2010/2011
 • Vurdering av risikofaktorer meldingsgjennomgang og undersøkelsesfasen
 • Maler for avviksmeldinger 2011
  • Avviksmelding
  • Avviksmelding - Melding og undersøkelser
  • Avviksmelding – Interne overføringer/veiledning
  • Melding om uønskede hendelser/avvik

Saksmapper som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 6 saksmapper – henlagte undersøkelsessaker
 • 18 saksmapper – undersøkelser som endte med vedtak
 • 8 saksmapper – hjelpetiltak

Til sammen er 32 saksmapper gjennomgått.

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

 • 16.01.2012 Varsel om tilsyn
 • 28.03.2012 Innsendt dokumentasjon
 • 11.04.2012 Brev med program for revisjonen og anmodning verifikasjoner
 • 17.04.2012 Innsendt tilleggsdokumentasjon
 • Diverse e-poster om praktisk gjennomføring og endringer i programmet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på formøte, åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingFormøteÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Tore Isaksen

Kommunaldirektør

X

 

X

 

Hjørdis M. Trolsrud

Konst. oppvekstsjef

X

X

X

X

Sidsel Hager

Barnevernleder

X

X

X

X

Belinda Åsberg

Teamleder, Bragernes

 

X

X

 

Randi Nessøe

Tidligere teamleder, Strømsø

 

X

X

 

Giske B. Andreassen

Teamleder, Fjell/Konnerud

 

X

X

X

Elisabeth Karlsen

Saksbehandler

 

X

X

 

Håkon Z. Gusland

Saksbehandler

 

X

X

X

Mona Knutsen

Saksbehandler

 

X

X

 

Elisabeth B. Hanger

Saksbehandler

 

X

X

 

Morten Hofstad

Saksbehandler

   

X

X

Bianca Sørensen

Saksbehandler

   

X

X

Therese Knutsen

Rådgiver

 

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder: Seniorrådgiver Marit Eide, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Ole H. Bals, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Rådgiver Elin Skoglund, Fylkesmannen i Buskerud
Revisor: Seniorrådgiver Eva Wahl, Fylkesmannen i Buskerud