Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av 8.2.12 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre over 67 år. Vi fikk oversendt til sammen 13 saker fra Flå kommune.

Revisorer for tilsynet har vært rådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Hege Kylland (revisor).

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

 • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven§§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
 • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingenjf. forvaltningsloven kapittel IV og IV og sosialtjenesteloven § 8-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
 • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V. Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilge. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi mottok fra Flå kommune er vedtak som er fattet i perioden 2010 til 2012. Vi mottok 10 saker om korttidsopphold hvor kommunen skiller mellom rehabiliteringsopphold i 6 saker og korttidsopphold med annet formål i 4 saker. Fylkesmannen vil i det følgende benytte betegnelsen korttidsopphold som fellesbetegnelse. Vi fikk også 3 saker om avlastning. Det er ikke gitt avslag på kortidsopphold eller avlastning i perioden.

Funn

På bakgrunn av opplysningene vi har fått under tilsynet har vi funnet grunnlag for å gi følgende avvik:

Avvik 1:

Vedtakene om avlastning tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser jf. §§ 24 og 25 og pasient- og brukerrettighetslovens § 2-8.

 • Retten til avlastning er ikke vurdert etter § 2-8 i pasient- og brukerrettighetsloven som sier at den som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden. Vedtakene skal vurderes og hjemles etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og 2-8 og kommunal helse- og omsorgslov § 3-2, nr 6, bokstav d.
 • Det fremkommer ikke i vedtakene hvilke oppgaver kommunen konkret har vurdert som særlig tyngende omsorgsoppgaver eller begrunnet hvordan tilmålt mengde avlastning avhjelper den som har et særlig tyngende omsorgsarbeid slik at avlastningstiltakene hindrer overbelastning, gir omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.
 • Kommunen viser til søknad om avlastning, men ikke i hvilket omfang og periode det er søkt avlasting for.

Merknad:

Delegasjonsreglementet er fra 2007 og videredelegering fra Rådmann til pleie- og omsorgsleder er fra 2005. Dokumentene er ikke oppdatert etter kommunal helse- og omsorgstjenestelov av 24.6.2011.

 • Rådmannen har videredelegert myndighet om å fatte vedtak etter kommunehelsetjenesteloven §§ 2-1 og 2-3 og sosialtjenesteloven § § 4-2 og 4-3. Delegasjonsreglementet og videredelegeringen fra rådmannen av 25.6.2006 er ikke oppdatert etter nytt lovverk.
 • Vedtakene er underskrevet av saksbehandler som ikke er delegert myndighet til å fatte vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, punkt 6 bokstav c og d.

Tilsynet har ellers merket seg:

Formålet med dette tilsynet var, jf. tilsynsvarselet, å undersøke hvordan kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for hjemmeboende eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak eller korttidsopphold. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer forsvarlig og korrekt saksbehandling etter gjeldende regelverk. Det har ikke vært en del av tilsynet å se på om tjenestene blir iverksatt. I følge vedtakene blir brukerne og pårørende hørt og kontaktet i kartleggingsfasen og kommunen innvilger opphold avhengig av den enkelte brukers/pasients behov i den konkrete situasjonen.

Regelverk

 • Lovverk som er relevant for tilsynet:
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.6.2011
 • Lov om sosiale tjenester av 13.12.91
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av l 0.02.67
 • Lov om helsetjenesten i kommunen av 19.11.82
 • Forksrift om vederlag for opphold i institusjon av 26.04.95 nr. 392

Kommunen har i brev av 5. september 2012 gitt en redegjørelse for at det er iverksatt konkrete tiltak for at begrunnelsene i vedtakene skal fylle kravene i forvaltningsloven. I fremtidige vedtak skal det fremkomme hvilke omsorgsoppgaver kommunen vurderer som særlig tyngende og hvordan tilmålt avlastning vil dekke søkerens behov for avlastning. Kommunen skriver videre at det ikke alltid foreligger en konkret søknad om omfang og periode når kommunen skal vurdere avlastende tiltak. Kommunen må avklare dette i samtale med omsorgsyter og nedfelle dette i vedtaket.

Fylkesmannen ser at kommunen har iverksatt tiltak for å sikre saksbehandlingen, og ber kommunen om å oversende de neste fem vedtakene som omhandler avlastning.

Wenche Jensen
revisonsleder

Hege Kylland
revisor

 

 

Med hilsen
Ketill Kongelstad
fylkeslege