Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har undersøkt om Krødsherad kommune ved Nav Krødsherad sikrer en forsvarlig kartlegging og vurdering av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn, etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunn til å gi avvik.

Dato: 11. mai 2012

Magnhild Budal Pettersen
revisjonsleder

Gisle Skaaden
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Krødsherad kommune den 10. mai 2012.

Fylkesmannen er etter lov om sosiale tjenester i Nav § 9 gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten i arbeids- og velferdsforvaltningen. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Krødsherad kommune har om lag 2 000 innbyggere. Kommunen har mange og gode tilbud til barn og unge.

Rådmann er nærmeste overordnede leder over Nav-leder. Nav-leder deltar i jevnlige statusmøter med rådmannen (2 ganger pr måned).

Rådmannens oppfølgingsavsvar for Nav Krødsherad gjelder kun den delen av Navs arbeid som omfatter kommunale tjenester. I praksis betyr dette at Nav-leder rapporterer til rådmannen om de sosiale tjenestene i nav. Nav Buskerud mottar Nav-leders rapportering på den delen av navs ansvarsområde som gjelder statlige tjenester.

Kommunen har utarbeidet målekort for registrering av måloppnåelse ved kontoret som gjelder økonomisk sosialhjelp. Det er ikke utarbeidet egne måleindikatorer som går på barna i sosialhjelpssakene.

Kontoret er organisert etter generalistmodellen, men har likevel mottaksteam og oppfølgingsteam. Det er ikke egne teamledere. Nav leder har formelt sett det faglige ansvaret for saker som gjelder lov om sosiale tjenester i Nav. I praksis ser vi at det er en av veilederne ved kontoret som har fått (det uformelle) fagansvaret. Veilederen som har jobbet med sosialsaker lenge og som er fagutdannet, opplyser at hun opplever selv at du har fagansvar. De andre på kontoret opplever og at det er denne veilederen som har fagansvaret for saker som gjelder økonomisk sosialhjelp. Veilederne har vedtaksfullmakt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt kommunen 3.mars 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt den 10. mai 2012. Seks personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 10.mai 2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er i første rekke å styrke tjenestene og rettssikkerheten for brukerne. Under tilsynet undersøker vi om det finnes rutiner på de områdene tilsynet omfatter. Vi undersøker også om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Tilsynsmyndigheten skal deretter vurdere om de rutinene som eventuelt er utarbeidet, er i overensstemmelse med regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiseres på det aktuelle området, om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges.

Lovfestet plikt til å etablere et styringssystem på området økonomisk stønad ble innført l. januar 2010, jf § 5 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen ble gitt 19. november 2010.

Fylkesmannen har under tilsynet i Krødsherad kommune ved Nav Krødsherad undersøkt om kommunen sikrer en forsvarlig kartlegging og vurdering av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn. At det skal være en "forsvarlig behandling" betyr at det skal være en tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet. Det betyr at stønadsbehovet skal vurderes individuelt. Dessuten betyr det at utmålingen av stønad skal samsvare med søkerens hjelpebehov.

Tilsynet avdekket ikke forholdsom ga grunn tilå gi avvik.

5. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 §§ 1,4, 5, 17, 18 og 19.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (FOR-2010-11-19 nr 1463).
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av lO. februar 1967.

6. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Under revisjonsbesøket ble følgende dokumentasjon gjennomgått:
 • Organisasjonskart som viser hvem ved Nav Krødsherad som har ansvar og myndighet for hva når det gjelder sosiale tjenester i Nav til personer med forsørgeransvar for barn.
 • Partnerskapsavtalen mellom staten og Krødsherad kommune i forbindelse med etableringen av Nav-kontor i kommunen.
 • Opplæringsplaner eller annen dokumentasjon som viser hva Nav Krødsherad har gjort generelt for å sikre tilstrekkelig kompetanse og faglig forsvarlige tjenester, og eventuelt spesielt overfor den gruppa det her er snakk om. Det kan for eksempel dreie seg om referat fra møter som dokumenterer kompetansebygging.
 • Navneliste over veiledere og leder som gjennomfører kartlegging i saker om økonomisk sosialhjelp- og informasjon om deres ansettelsestid og kompetanse.
 • Navneliste over veiledere og ledere som fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp, og informasjon om deres ansettelsestid og kompetanse.
 • Rutinehåndbok eller eventuell annen dokumentasjon som sier noe om kommunens rutiner for tildeling av sosiale tjenester i Nav.
 • Søknadsskjemaer for de kommunale tjenestene i Nav.
 • Eventuelt informasjonsmateriell om de kommunale tjenestene i Nav.
 • Kommunens egne interne tilsynsrapporter.
 • Kommunens årsrapporter for 20 l O og 20 Il.
 • Prosedyrer for evaluering av tjenestetilbudet.
 • Skrevne prosedyrer for å melde avvik.
 • Oversikt som viser hvordan Krødsherad kommune organiserer arbeidet med internkontroll i Nav Krødsherad.
 • Liste over alle personer med forsørgeransvar for barn som pr l. april2012 mottar økonomisk sosialhjelp fra Nav Krødsherad.
 • Kopi av alle vedtakene i perioden mellom 1. februar 2012 og 1. mai 2012 hvor det er innvilget økonomisk sosialhjelp til personer med forsørgeransvar for barn.
 • Kopi av alle vedtakene i perioden mellom 1. februar 2012 og 1. mai 2012 hvor det er gitt avslag på søknad om økonomisk sosialhjelp til personer med forsørgeransvar for barn.
 • Den siste brukerundersøkelsen som er gjennomført ved Nav Krødsherad.

Under tilsynsbesøket ble følgende dokumentasjon gjennomgått:

 • Alle mapper fra 2011 vedrørende personer med forsørgeransvar for barn og frem til 10. mai 2012
 • Alle mapper fra 2011 vedrørende personer med samvær med barn og frem til 10. mai 2012
 • Journalnotat i alle disse sakene

I tillegg har det vært noe e-postkorrespondanse mellom Fylkesmannen og leder av Nav Krødsherad.

7. Deltakere ved tilsynet

l tabellen (neste side) er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Astrid Glesne Bøe

Veileder

X

X

X

Ranveig Høgli

Veileder

X

X

X

Grethe Ødegård

Veileder

X

X

X

Lena Hagen

Veileder

X

X

X

Lars Thomasrud

Nav-leder

X

X

X

Marit Leste berg

Rådmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok: Magnhild Budal Pettersen (revisjonsleder) Gisle Skaaden (revisor)