Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra 01.01.12 er det Fylkesmannen (tidligere Helsetilsynet i fylket) som skal føre tilsyn med alle virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten og alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester. Dette er hjemlet i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven). Fra samme tidspunkt er Fylkesmannen også rett klageinstans for alle saker etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Fylkesmannen viser til varsel om tilsyn i brev av 8.2.12 der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre over 67 år. Vi fikk oversendt til sammen 212 saker fra Nedre Eiker kommune.

Revisorer for tilsynet har vært rådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Hege Kylland (revisor).

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

 • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven §§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
 • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven kapittel IV og IV og sosialtjenesteloven § 8-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
 • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V. Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilge. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi mottok fra Nedre Eiker kommune er vedtak som er fattet i perioden 2011 og 2012. Vi har mottatt 14 vedtak om avslag på avlastning, 31 saker hvor avlastning er innvilget, 131 saker der korttidsopphold er avslått og 36 saker om innvilget kortidsopphold.

Funn

På bakgrunn av stikkprøvekontrollen har Fylkesmannen funnet grunn til å gi følgende avvik:

Avvik

Mange av vedtakene tilfredsstiller ikke forvaltningslovens krav til begrunnelser jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25 og pasient- og brukerrettighetslovens § 2-8.

 • Vedtak inneholder i liten grad opplysninger om hva det er søkt om og hvordan brukermedvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven dermed blir ivaretatt
 • Ved ett tilfelle er et vedtak omgjort fra avlastning til korttidsopphold uten noen nærmere begrunnelse og uten at det er sendt forhåndsvarsel om mulig endring i tjenestetilbudet
 • Der det innvilges avlastning går det ikke fram av vedtakene hvilke oppgaver kommunen konkret har vurdert som særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • I vedtak om avlastning er det ingen vurdering av om det totale tjenestetilbudet er tilstrekkelig til å dekke omsorgsbehovet
 • Tjenestene utmåles uten at kommunen vurderer hvordan tildelte tjenester vil dekke det faktiske hjelpebehovet og om tjenestene totalt sett er forsvarlige
 • Begrunnelser i form av standardtekst er ikke knyttet opp til den konkrete saken
 • Når det gjelder betaling for korttidsopphold er det i flere vedtak henvist til vedlegg. Det må stå i vedtaket hva pasienten skal betale og hvilken inntekt som er lagt til grunn for betalingen
 • IPLOS-registreringer er i mange tilfeller rettet manuelt uten at det er opplyst hvorfor

Merknad:

Delegasjonsreglementet er ikke fullstendig oppdatert med nytt lovverk.

Regelverk

Lovverk som er relevant for tilsynet:

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.6.2011
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 nr. 1349

Fylkesmannen ber om en plan for retting av avviket innen 31.08.12.

Wenche Jensen
Revisjonsleder  

Hege Kylland
Revisor

 

 

Med hilsen

Rolf B. Winther
Fung. fylkeslege