Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

Hvilke systemer er etablert som kan bidra til å sikre at beboere og tjenestemottakere mottar faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester?

Parat Omsorg AS er en privat virksomhetsom, på vegne av kommuner og / eller bydeler, tar hånd om tjenestemottakere med omfattende og sammensatte tjenestebehov. Tilsynet ble igangsatt på grunn av bekymringsmeldinger fra tidligere medarbeidere og mediaoppslag. Det ble imidlertid ikke gjort funn som gir grunnlag for å hevde at bo- og tjenestemottakerne ikke gis faglig forsvarlige tjenester.

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble også gitt fire merknader. Noen av de funn som ble gjort har bakgrunn i manglende forhold hos kommuner / bydeler (oppdragsgiver). Det er hjemstedskommunene / -bydelene som er overordnet rettslig og faglig ansvarlig for tjenestetilbudet til sine beboere.

Avvik:

Avvik 1:

Internkontrollsystemet er ikke oppdatert og heller ikke gjort kjent for og tatt i bruk av virksomhetens innleide konsulenter.

Avvik 2:

Parat Omsorg AS har ikke et system som kan bidra til å sikre faglig forsvarlighet i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering.

Merknader:

Merknad 1:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å etablere system for å samordne og kvalitetssikre dokumentasjon av tjenesteyting.

Merknad 2:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å avklare ansvarsforhold mellom tilsynslege og fastlege for sine tjenestemottakere.

Merknad 3:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å avklare sykepleiefaglig tilgjengelighet gjennom hele døgnet.

Merknad 4:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å få kommuner / bydeler til å spesifisere hvilke tjenestebehov tjenestemottakerne har.

Dato: 20.08.12

seniorrådgiver Ellisiv Hegna,
revisjonsleder

seniorrådgiver Ole Bennie Johansen,
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Parat Omsorg AS i perioden 20.06.12 – 13.07.12. Tilsynet inngår som en del av den tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Buskerud, Helseavdelingen, gjennomfører i inneværende år. Tilsynet er egeninitiert på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra bl.a. tidligere medarbeidere i virksomheten og mediaoppslag.

Fylkemannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med tilyn er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Dette tilsynet er gjennomført ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten fra tilsynet omhandler avvik og merknader som er avdekket og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten (Fylkesmannen) finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Parat Omsorg AS tar, på vegne av kommuner og / eller bydeler, hånd om tjenestemottakere med omfattende og sammensatte tjenestebehov. Tilsynet ble igangsatt på grunn av bekymringsmeldinger fra tidligere medarbeidere og mediaoppslag. Det ble imidlertid ikke gjort funn som gir grunnlag for å hevde at bo- og tjenestemottakerne ikke gis faglig forsvarlige tjenester.

Tilsynet bød på utfordringer da det grovt sett er tilknyttet tre typer pliktsubjekter i forbindelse med ivaretakelsen av beboerne ved Parat Omsorg AS.

 • Det er kommunene / bydelene som er overordnet rettslig og faglig ansvarlig for tjenestetilbudet til sine beboere. De har bl.a. overordnet for å se til at helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven med tilhørende blir overholdt. Når de velger å la andre utføre oppgaver på vegne av seg, har de plikt til å se til at dette skjer i henhold til myndighetskrav de selv er pålagt å overholde; se til at tildelte tjenester bl.a. er behovsdekkende og faglig forsvarlig.
 • Den enkelte tjenesteyter (konsulentene) er personlig avsvarlig for å overholde pliktbestemmelsene i helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.
 • Parat Omsorg AS er som privat tjenesteleverandør i begrenset grad selvstendig pliktsubjekt i forhold til någjeldende helse- og omsorgslovgivning. På enkelte områder er imidlertid virksomheten selvstendig pliktsubjekt. Parat Omsorg AS har også selvstendig plikt til å legge forholdene til rette for tjenesteyterne (konsulentene) slik at disse settes i stand til å overholde sine plikter i henhold til helsepersonelloven, jf helsepersonelloven § 16.

Tilsynet var kun avgrenset til de forhold som Parat Omsorg AS har selvstendig ansvar for (jf de to avvikene). Merknadene berører ikke kun forhold knyttet til virksomheten, men også de øvrige pliktsubjektene, da særlig oppdragsgiverne.

Parat Omsorg AS er en privateid virksomhet som inngår i KC Invest A/S (driver fortrinnsvis med eiendomsutvikling). Parat Omsorg er lokalisert til Nedrer Eiker kommune og oppgir å være ”...et privat livsnøytralt heldøgns bo- og omsorgstilbud som tilbyr tilrettelagte tjenester for voksne menn og kvinner med sammensatt problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser, kognitiv svikt, psykisk utviklingshemming og fysisk / psykisk funksjonsnedsettelse”. Tilbudet er definert av virksomheten selv som en ”...privat institusjon/bolig med heldøgns omsorgstjenester som ikke er tatt inn i kommunenes plan”.

Virksomheten er et aksjeselskap som eies av styrets leder og styrets medlemmer. Ved tilsynet var det ingen fast ansatte i virksomheten.

Personell ved virksomheten var på tilsynstidspunktet innleid som konsulenter, som alle er registrert som enkeltpersonsforetak. Dette gjelder både de som er definert som faglige ledere, tilsynsleger og øvrige tjenesteytere.

Ved tilsynsbesøket var det 5 beboere ved virksomheten. Disse hadde bo- og tjenestetilbud som følge av avtaler mellom Parat Omsorg AS og en kommune i Buskerud, samt to bydeler i Oslo kommune. I tillegg ble journalen til en sjette beboer, som nylig var flyttet ut fra virksomheten, gjennomgått.

Parat Omsorg AS (utfører) og kommunene / bydelene (oppdragsgiverne) har inngått avtaler om tjenestetilbudet og rapportering. I utgangspunkt for disse avtalene foreligger det enkeltvedtak om tjenester for tjenestemottakerne som er fattet av kommunen / bydelene. Både enkeltvedtakene om tjenester, og avtalene mellom oppdragsgiver og utfører, varierer betydelig hva gjelder konkretisering av tjenestetilbud. Det varierer også hva slags krav som stilles til rapportering om endinger i hjelpebehov, og hva som skjer av oppfølging.

På tilsynstidspunktet var virksomheten inne i en omstillingsperiode. Personell med lederfunksjoner hadde nylig sluttet brått, og det var innleid personell for å ivareta nødvendige driftsfunksjoner, foreta opprydding og endringer i organiseringen.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsynet ble sendt 20.06.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt ved dette tilsynet.

Åpningsmøte ble avholdt 12.07.12.

Intervjuer

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring i fellesaraler, vaktrom, et par beboelsesrom/ -leiligheter og medisinrom.

Sluttmøte ble avholdt 13.07.12. Her ble kun funn (observasjoner), men ikke konklusjoner presentert.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet følgende problemstilling:

Hvilke systemer er etablert som kan bidra til å sikre at beboere og tjenestemottakere mottar faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester?

Det var kun systemene som er opprettet ved Parat Omsorg AS, og ikke de øvrige pliktsubjekter (jf kapittel 2 ovenfor), som var til vurdering.

5. Funn

Det ble ikke gjort funn som gir grunnlag for å konstatere at bo- og tjenestemottakre ikke gis faglig forsvarlige tjenester i praksis. Tilsynet avdekket imidlertid mangler ved de systemer som er etablert for å sikre faglig forsvarlig tjenesteyting. Noen av manglene må i en del tilfeller tilskrives oppdragsgiverne (kommuner / bydeler), da ikke alle har klare bestillinger gjennom sine vedtak om bo- og tjenestetildeling. Det er heller ikke alltid stilt klare krav til rapportering, og det ser ikke alltid ut til å være etablert system for tilsyn fra alle oppdragsgiveres side med at tjenesteytingen er i samsvar med de krav som stilles til kommune / bydel.

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble gitt fire merknader.

Avvik 1:

Internkontrollsystemet er ikke oppdatert og heller ikke gjort kjent for og tatt i bruk av virksomhetens innleide konsulenter.

Myndighetskrav:

 • Dette er avvik fra helsetilsynsloven § 3 første ledd og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Virksomheten har anskaffet et elektronisk internkontrollsystem (Internkontroll og kvalitetssystemer - IKKS AS) men dette systemet er i svært begrenset grad kjent for tjenesteyterne (konsulentene).
 • Det fremgikk at tjenesteyterne (konsulentene) har fått liten eller ingen informasjon om og opplæring i bruk av internkontrollsystemet.
 • Systemet er ikke tatt i bruk.
 • Virksomheten har i begrenset grad utarbeidet og lagt inn egne administrative og faglige prosedyrer i systemet.
 • Stikkprøver viste at prosedyrer som var lagt inn i det vesentligste kun var sett av medarbeidere som hadde utarbeidet, eventuelt godkjent prosedyren. Nesten ingen prosedyrer var åpnet/ lest siden 2010.
 • Konsulentene (tjenesteyterne) forholder seg først og fremst til papirbaserte, og da svært begrensede utgaver av internkontrollsystemet.
 • Tilsynet avdekket at relevante prosedyrer som befinner seg i det elektroniske internkontrollsystemet, ikke er kjent. Som eksempel kan nevnes at det finnes en prosedyre som beskriver hvilke oppgaver som tilligger en primærkontakt. Denne var imidlertid ikke kjent. Primærkontaktene hadde heller ikke en lik oppfatning av hvilke oppgaver en primærkontakt skal utføre.
 • Gjennomgang av de faglige prosedyrene viste at det er behov for en revisjon og oppdatering. Det forekom blant annet en prosedyre som er i strid med legemiddelhåndteringsforskriften; ”Delegasjon av myndighet til å dele ut medikamenter til tjenestemottakere der det ikke er ordinert medisin som eventuellmedikasjon i kardex”. Ved tilsynet fremkom det imidlertid at prosedyren ikke blir fulgt.
 • Det fremkom at ledelses- og ansvarsforhold er uklart. Internkontrollsystemet beskriver i begrenset grad de ulike oppgaver, ansvarsforhold og virksomhetens styringssystemer.

Avvik 2:

Parat Omsorg AS har ikke et system som kan bidra til å sikre faglig forsvarlighet i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering.

Myndighetskrav:

 • Dette er avvik fra bestemmelser i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, jf forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4, jf samme lov § 16.

Observasjoner som ligger til grunn for avviket:

 • Legemiddelhåndteringen er regulert gjennom medikamenthåndteringsrutiner i det elektroniske internkontrollsystemet og medisinkardex (sistnevnte kun papirbasert) men prosedyrene hadde mangler.
 • Det fremkom at det var lite kunnskap om de eksisterende retningslinjer for medikamenthåndtering som befinner seg i internkontrollsystemet.
 • Det var ikke definert i internkontrollsystemet, og heller ikke gjort kjent, hvem som er rådgiver for virksomhetsleder i legemiddelhåndteringssammenheng, all den tid virksomhetsleder ikke har legemiddelkompetanse (ikke er lege eller farmasøyt).
 • Alle konsulentene har fått bemyndigelse til å foreta medisinutdeling. Enkelte, bl.a personer uten helsefaglig formell kompetanse, har imidlertid enda ikke gjennomført kurs i medikamentlære.
 • Det er opplyst at det foreligger muntlig instruks om at konsulenter uten kurs som foretar medisinutdeling må ha med konsulent som har kurs og bemyndigelse når oppgaven utføres.
 • Det er nylig innført multidose (forordnede medikamenter er i standgjort og dosepakket av apotek). Det er videre etablert fast kontakt med et apotek vedrørende dette. Kontroll av multidosepakning fremgår som nevnt i punktet ovenfor. Sykepleier er ikke alltid til stede ved kontrollen.
 • Det var ikke godt dokumentert hvordan endringer i forordning av legemidler blir foretatt.

Merknad 1:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å etablere system for å samordne og kvalitetssikre dokumentasjon av tjenesteyting.

Myndighetskrav:

 • Helsepersonelloven kapittel 8 og forskrift om pasientjournal, se bl.a forskriften § 4 og § 8.

Kommentarer:

Som virksomhet har Parat Omsorg AS plikt til å opprette et journalsystem hvor tjenesteyterne kan foreta sin lovpålagte dokumentasjon, jf pasientjournalforskriften § 4. Journalsystem er opprettet, men det foreligger forbedringspotensialer.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden:

 • Virksomheten har etablert et pasientjournalsystem. Det finnes både en elektronisk journal (Ajour) og en papirbasert del.
 • Løpende dokumentasjon foretas av alle i Ajour, men det fremgikk ved tilsynet at det varierer hvor detaljert dokumentasjonen er. Det kan se ut til at dette avhenger av detaljeringsgrad i tiltaksplanen, hvem som har vakt, og hvilken opplæring som er gitt i bruk av systemet.
 • Det er ikke krysshenvisninger mellom elektronisk og papirbasert journalsystem. På denne måten får tjenesteyterne (konsulentene) ingen påminnelse om at den enkelte del ikke utgjør den samlede journal.
 • Det var liten bevissthet om at det finnes både en papirbasert og elektronisk journal, og at disse to deler utgjør den samlede journal.
 • Tiltaksplaner finnes både i elektronisk og papirbasert del av journalen.
 • Det varierer hvor detaljerte tiltaksplanene er.
 • Den papirbaserte tiltaksplan er ikke tatt inn som et supplement til det som er lagt inn i Ajour. Det forelå eksempel på at den papirbaserte tiltaksplanen var mer detaljert og viste mer konkret det individuelle behov.
 • Tilsynslegensobservasjoner, vurderinger og konklusjoner dokumenteres ikke direkte av legen i det journalsystem som er etablert og befinner seg ved Parat Omsorg AS (hverken elektronisk eller papirbasert del av journalen).
 • Det ser ut til at tilsynsleges dokumentasjon først og fremst gjøres i legens annen virksomhet. Leges observasjoner, vurderinger og konklusjoner m.v er dermed ikke dokumentert og tilgjengelig for annet personell som kan ha behov for tilgang til dette.

Merknad 2:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å avklare ansvarsforhold mellom tilsynslege og fastlege for sine tjenestemottakere.

Myndighetskrav:

 • Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4, jf samme lov § 16, internkontrollforskriften § 4 bokstav a og legemiddelhåndteringsforskriften § 4 annet ledd.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden:

 • Det er tilknyttet tilsynsleger ved virksomheten. De to som var blitt tilknyttet ved tilsynet, var engasjert rett før tilsynet og har avtaler om både individoppfølging og systemansvar.
 • Systemansvaret er ikke konkretisert i internkontrollsystemet.
 • Alle beboere har fastlege, men det varierer om fastlegene har løpende kontakt med sin pasient og Parat Omsorg AS.
 • Det fremkom ved tilsynet at det er behov for nærmere avklaring av hvilke oppgaver som tilligger fastlegen og hvilke oppgaver som tilligger tilsynslegen, hva gjelder den enkelte pasient.
 • Det er også behov for nærmere avklaring av hvordan man sikrer at relevant informasjon blir utvekslet mellom henholdsvis fastlege, tilsynslege og Parat Omsorg. Dette for blant annet å sikre at medikamentlister blir holdt oppdatert.

Merknad 3:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å avklare sykepleiefaglig tilgjengelighet gjennom hele døgnet.

Myndighetskrav:

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4, jf samme lov § 16, helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og forskrift av 23.11.83 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunenes helsetjeneste.

Kommentarer:

Forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, samt bestemmelsene i forskriften om lovbestemt sykepleietjeneste er det kommunene / bydelene som er ansvarlig for blir overholdt. Oppdragsgivere skal se til at de samme plikter som de er pålagt overfor sine innbyggere blir overholdt når oppgaven med å yte tjenester delegeres til private aktører. Parat Omsorg AS har imidlertid selvstendig plikt til å lege forholdene til rette slik at tjenesteyterne blir i stand til å opptre faglig forsvarlig.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden:

 • Ikke alle konsulentene har formell helsefaglig kompetanse.
 • Av de med formell helsefaglig kompetanse har ikke alle sykepleiefaglig bakgrunn.
 • Det fremkom at det på tilsynstidspunktet i praksis var mulighet for å få kontakt med og oppfølging av sykepleiergjennom hele døgnet. Det er imidlertid ikke etablert en varig ordning som sikrer at sykepleier alltid vil kunne nås ved behov (system for bakvakt m.v.).

Merknad 4:

Parat Omsorg AS har en utfordring hva gjelder å få kommuner / bydeler til å spesifisere hvilke tjenestebehov tjenestemottakerne har.

Myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 annet ledd, jf forvaltningsloven §§ 23 til 25.

Kommentarer:

Det er kommunene / bydelene som har plikt til å fatte enkeltvedtak i de tilfeller som er omtalt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 annet ledd. Vedtakene er en avklaring for tjenestemottaker om hva man skal motta av tjenester, når, i hvilket omfang og med hvilket formål. På den annen side er vedtakene en bestilling overfor tjenesteyter. Det er naturlig at vedtakene danner utgangspunkt for de tiltaksplaner m.v. som forutsettes utarbeidet for den enkelte tjenestemottaker i tjenesteytende sektor.

Observasjoner som ligger til grunn for merknaden:

 • Vedtak om tjenester som er fattet av kommunene/bydelene, er svært varierende hva gjelder konkretisering av hvilket hjelpebehov som foreligger, og hva slags hjelp som skal gis ved Parat Omsorg AS.
 • Det samme gjelder de avtaler/kontrakter som er inngått mellom oppdragsgiver og utfører.
 • På denne måte har oppdragsgiver i en del tilfeller gitt få føringer for hvilke tjenester som skal gis den enkelte (jf punktene ovenfor).
 • Vedtak og kontrakter er ikke kjent for konsulentene, og benyttes ikke i utarbeidelsen av tiltaksplaner.
 • Av dokumenter som ble fremlagt, som omhandlet kontakt / samhandling mellom oppdragsgiver og utfører, varierte det hvor mye det forelå av dokumentasjon for møtehyppighet, statusrapportering og evaluering.

6. Regelverk

Følgende myndighetskrav lå til grunn for tilsynet:

 • Lov av 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 02.07.99 nr 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 02.07.99 nr 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24.06.11 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Forskrift av 03.04.08 nr 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 21.12.00 nr 1385 om pasientjournal

Helsetilsynsloven: Gjelder både offentlig og privat virksomhet og enkeltpersoner: Merk § 3 første ledd (virksomheter, også private) og § 2

Helsepersonelloven: Gjelder enkeltindividene som yter helse- og omsorgstjenester. Offentlig og privat virksomhet. Merk § 16 og kap. 8 og pasientjournalforskriften om dokumentasjonsplikt: Virksomhetene (både offentlige og private) skal opprette journalsystem.

Pasient- og brukerrettighetsloven: Gjelder alle som mottar slike tjenester, uavhengig av om det er offentlig eller privat virksomhet. Det er imidlertid kommunene / bydelene, eller spesialisthelsetjenestene som har overordnet ansvar for at rettigheter blir innfridd, på faglig forsvarlig måte.

Helse- og omsorgstjenesteloven: Gjelder kun kommunene / bydelene, men de er ansvarlig for hva private gjør etter oppdrag fra dem. Det forutsettes etablert systemer for å ha kontroll / tilsyn med at private aktører innfrir de oppgaver som er delegert i samsvar med rettighetene tjenestemottakerne har, og de plikter oppdragsgiver er tillagt.

Legemiddelhåndteringsforskriften: Gjelder både privat og offentlig virksomhet som yter helsehjelp. Den gjelder også personell med offentlig autorisasjon i andre virksomheter enn helsetjenesten.

Kvalitetsforskriften: Gjelder kun kommunene / bydelenes pleie- og omsorgstjeneste, men de er ansvarlig for å se til hva private gjør etter oppdrag fra dem.

Internkontrollforskriften: Gjelder både offentlig og privat helse- og omsorgstjeneste.

Pasientjournalforskriften: Forskriften supplerer bestemmelsene i helsepersonelloven kapitel 8. Forskriften gjelder alle enkeltindivider som yter helsetjenester, uavhengig av om det er offentlig eller privat virksomhet. Merk imidlertid at virksomhetene også har plikter: journalsystem m.v. Konf også helsepersonelloven § 16.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen (jf brev av 20.06.12 fra Fylkesmannen).

 • Beskrivelse av virksomheten
 • Oversikt over de enkelte beboere / tjenestemottakere m.v.
 • Oversikt over oppdragsgivere m.v.
 • Oversikt over personell
 • Bemanningsplaner
 • Innholdsfortegnelsen i internkontrollsystemet
 • Kopi / utskrift av retningslinjer for medikamenthåndtering
 • Redegjørelse for medisinskfaglig og sykepleiefaglig ansvar / oppgaver
 • Kopi / utskrift av avviksregistreringer de siste seks måneder

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dokumentasjon ble fremlagt i henhold til anmodning i Fylkesmannens brev av 20.06.12.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Buskerud:

 • Varsel om tilsyn (systemrevisjon) ved brev av 20.06.12 fra Fylkesmannen i Buskerud til Parat Omsorg AS
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Parat Omsorg AS 03.07.12
 • Brev av 09.07.12 fra Fylkesmannen i Buskerud til Parat Omsorg AS med bl.a. program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Nils Ragnar Myklebust

Psykiatrisk hjelpepleier

X

X

X

Arne Einarson

Helsefagarbeider

X

X

X

Berit Johansen

Sykepleier, faglig leder

X

X

X

Harald Grøndahl

Representant for styret

X

X

X

Bjørg Marie Monge

Sykepleier, ass. faglig leder

X

X

 

Basel Al-Hellali

Assistent

X

X

 

Petter Schie

Assistent

 

X

 

Øivind Hornnæss

Styreleder / eier

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Seniorrådgiver Ellisiv Hegna (revisjonsleder), fylkeslege Ketil Kongelstad og seniorrådgiver Ole-Bennie Johansen (revisorer). Anna Mech deltok som observatør.