Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen er etter lov om sosiale tjenester i Nav § 9 gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten i arbeids- og velferdsforvaltningen. Tilsynet vårt på Nav Drammen er gjennomført ved en gjennomgang av alle saker der det er gitt avslag på kvp i 2012 og frem til 20.mars 2013, samt kartlegging av alle søknader som ikke er blitt behandlet pr 21.mars. I tillegg er det gjennomført samtaler med ansvarlig ledelse på området.

Drammen kommune er den kommunen i Buskerud med flest avslag på søknad om deltakelse i kvp. Nav Drammen har nylig omorganisert. De hadde inntil senhøsten i fjor et eget team som fulgte opp deltakere i kvp-program. Disse er nå fordelt på de veilederne som har oppfølging som sin hovedoppgave. Begrunnelsen for å endre organiseringen var bl.a å sikre lik kvalitet på arbeidsevnevurderinger sammenlignet med de øvrige brukerne av Navs tjenester og å samle all oppfølging i samme avdeling.

Fylkesmannen har gått gjennom 78 saker der det er gitt avslag på kvp. Vi har notert avslagsdato på vedtak, dato for når arbeidsevnevurdering er gjort og notert saker der det mangler arbeidsevnevurderinger. Vi har notert oss kort hvilken status det er i den enkelte sak - altså hva som har skjedd med de som har fått avslag på kvp, om de er i jobb, tiltak, mottar andre ytelser eller fortsatt mottar sosialhjelp. I tillegg har vi hatt en gjennomgang av alle søknader om kvp som er under behandling pr 21.mars.

Fylkesmannen har med dette undersøkt om Drammen kommune ved Nav Drammen sikrer en forsvarlig behandling og vurdering av søknader om kvalifiseringsprogram. Det betyr at det skal være en forsvarlig håndtering av søknader og det skal være en tilstrekkelig kartlegging (arbeidsevnevurderinger) av personer som søker kvp.

Det hører inn under forvaltningens (Nav's) frie skjønn å vurdere om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet er det riktige tiltaket for søkeren og om dette vil styrke vedkommendes mulighet for å komme i arbeid. Dette betyr at Fylkesmannen vil ha begrenset adgang til å endre vedtak etter en klage. Arbeidssøkere som bør kunne komme i arbeid ved egen innsats eller ved en mindre ressurskrevende innsats fra Nav enn den som ligger i et kvalifiseringsprogram, skal i utgangspunktet ikke delta i ordningen.

Når en bruker henvender seg til Nav blir det foretatt en behovsvurdering etter Nav lovens §14a. Utfallet av behovsvurderingen avgjør hvilke tiltak som kan være aktuelle og styrer hvilke tilbud og type oppfølging bruker får fra Nav. Brukere blir delt inn i tre ulike kategorier hvor kategori 1 er brukere som antas å klare seg selv (standard innsats), kategori 2 trenger noe mer bistand (situasjonsbestemt innsats) og kategori 3 er brukere som trenger mye oppfølging og bistand (spesialtilpasset innsats).

Tilsynet ble gjennomført ved at vi fikk fremlagt alle mapper i de sakene der det var gitt avslag på kvp fra hele 2012 og frem til 20.mars 2013. Videre fikk vi en oversikt over søknader som var under behandling 21.mars 2013.

Rett til deltakelse i kvalifiseringsprogram forutsetter at:

a) søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering

b) tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet, og

c) arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program Våre funn i saker der det er gitt avslag (78 saker):

 • I tilsammen 50 saker der det er gitt avslag på kvp er ikke vedtaket i tråd med lov og forskrift. Et av inngangsvilkårene for å få vurdert retten til kvp er at det skal være foretatt en arbeidsevnevurdering
 • Der det er gjort en behovsvurdering (etter Nav lovens §14a) og de det er konkludert med annet enn spesialtilpasset innsats er kvp avslått uten at det er foretatt en arbeidsevnevurdering eller annen individuell vurdering i saken.
 • I 30 av sakene er det ikke foretatt en arbeidsevnevurdering. Manglende arbeidsevnevurderinger fører til at retten på kvp ikke er godt nok ivaretatt.
 • I 16 av sakene var arbeidsevnevurdering blitt foretatt etter at avslag på kvp var avgjort. Heller ikke her er retten til kvp godt nok ivaretatt.
 • I 4 saker var arbeidsevnevurderingen gammel (over et år).Det var altså ikke oppdaterte opplysninger i saken når vurderingen og avslaget ble foretatt.
 • De fleste avslag hadde standardiserte begrunnelser og manglet individuelle vurderinger. De fleste avslag var begrunnet i at bruker kom i kategorien situasjonsbestemt innsats og dermed ikke hadde rett på kvp.
 • Noen avslag var begrunnet med manglende oppfølging fra bruker. Nav har da vurdert program som lite hensiktsmessig for bruker, uten at vi samtidig så spor av hvilken oppfølging som var gjort fra Nav's side.
 • Etter en oppsummering av alle avslag ser vi at 19% av de som fikk avslag på kvp, med begrunnelse situasjonsbestemt innsats, fortsatt er avhengig av full sosialhjelp. De har med andre ord ikke klart å komme seg ut i andre tiltak. I svært mange av sakene er det notert at manglende norsk-kunnskaper vanskeliggjør det å kunne nyttiggjøre seg et kvp-program eller andre arbeidsrettede tiltak selv etter gjennomført introduksjonsprogram. Det er en fare for at de blir passive mottakere av sosialstønad og blir i Nav-systemet over tid.

Våre funn der de har søknader under behandling.

 • Det er 37 søknader under behandling pr 21.mars
 • Av disse er 19 søknader fra 2012
 • 7 saker er over seks måneder gamle
 • Av de 7 eldste sakene er det fem som har full sosialhjelp nå
 • Det er flere av de eldste sakene som mangler saksbehandler og flere nyere saker som ikke er blitt fordelt til saksbehandler pr 21.mars.
 • Det er nylig satt i gang en jobb med å få oversikt og fordele saker. Nav opplyser at de har mange nye ansatte som trenger opplæring i lovverk før de kan fatte vedtak.

Konklusjon:

Formålet med dette tilsynet var å finne årsaken til at NAV-Drammen avslår så mange søknader om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Etter denne gjennomgangen stiller vi spørsmål ved om terskelen for å få kvp i Drammen har vært for høy. Det ser også ut til at personer som i utgangspunktet burde havnet i kategorien spesialtilpasset innsats (med tett oppfølging fra Nav), har havnet i kategori situasjonsbestemt innsats. Vi ser ved vår gjennomgang av sakene at mange personer etter en tid viser seg å ha behov for mer oppfølging enn Nav har konkludert med i sin behovsvurdering. Dette tolker vi bl.a ut fra at flere fortsatt mottar økonomisk sosialhjelp og/eller ikke har kommet i andre tiltak. Som et eksempel kan nevnes en søker som hadde fått avslag på deltakelse i kvp i Drammen ved flytting til en annen kommune var vurdert til å ha behov for spesialtilpasset innsats.

Drammen kommune har tatt ansvar for mottak og integrering av mange fremmedspråklige. En god integrering er avhengig av språk-kunnskaper. Vår gjennomgang viste at ca. 95 % av søknadene om deltakelse i kvp kom fra ikke etnisk norske. Avslagene var ofte begrunnet med at de som henvender seg til NAV etter avsluttet introduksjonsprogram kan for dårlig norsk til å få et tilbud. Dette er svært uheldig hvis det fører til avhengighet av økonomisk sosialhjelp. Fra 2012 vedtok Stortinget en plikt for kommunene til å tilby ytterligere opplæring (inntil 2700 timer) ved behov. Fylkesmannen forutsetter at Drammen kommune ved NAV Drammen og Introduksjonssenteret samarbeider om et best mulig tilbud til de som har behov for spesialtilpasset innsats på grunn av for dårlige norsk-kunnskaper.

Etter Fylkesmannens vurdering har ikke håndtering av søknader og håndtering av henvendelser på kvp-området vært i tråd med lov og forskrift og dermed heller ikke vært forsvarlig. Fylkesmannen ser svært alvorlig på dette og ber om at Nav Drammen snarest retter opp dette.

Fylkesmannen vil på et senere tidspunkt gjennomføre en systemrevisjon på området.

Kontakt oss dersom det noe som er uklart eller dere har spørsmål i forbindelse med denne rapporten.

Anne Cathrine Dahl
avdelingsdirektør

Magnhild Budal Pettersen

 

Oversikt KVP søknader Nav Drammen

Oversikt KVP søknader Nav Drammen

Oversikt KVP søknader Nav Drammen

Oversikt KVP søknader Nav Drammen

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Søk etter tilsynsrapporter

Søk