Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de teviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • om kommunen sikrer barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer
 • om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten arbeider gjennom kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble imidlertid gitt en merknad.

Merknad

Marienlyst helsestasjon har en utfordring hva gjelder å fortsatt sikre at alle barn i aldersgruppen 0-6 år får forsvarlige helsekontroller.

seniorrådgiver Ellisiv Hegna revisjonsleder

seniorrådgiver Marianne H. Hillestad, seniorrådgiver

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Drammen kommune, Marienlyst helsestasjon, i perioden 10.07. - 05.10.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Tilsynet med helsestasjonstjenesten for barn 0 - 6 år inngår i et landsomfattende tilsyn, pålagt Fylkesmannen av Statens helsetilsyn for 2013.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i henhold til helsetilsynsloven §§ 2 og 3 annet ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finnr grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Ved dette tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik, men det ble gitt en merknad.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Drammen kommune har ca. 65500 innbyggere. Helsestasjonstjenesten (0 - 6 år) er lagt under virksomhet Senter for oppvekst. I Drammen kommune har man lagt skolestartundersøkelsen til helsestasjonen. Kommunen har tre helsestasjoner. Tilsynet var avgrenset til Marienlyst helsestasjon. De to andre er Fjell og Konnerud.

I følge KOSTRA ble det født 810 barn i Drammen i 2012. 539 av disse er tilknyttet Marienlyst helsestasjon. Det opplyses at helsestasjonen tar hånd om i underkant av 3000 barn i aldersgruppen 0-6 år, hvorav ca. 35% inngår i gruppen «ikke etnisk norske»1 Tallet har sin bakgrunn i at kommunen har telt antall ikke etnisk norske på listene. Det foreligger imidlertid

ikke mulighet for å skille ut hvem av disse som er flere genererasjoners innvandrere, og heller ikke familier med ikke etnisk norske etternavn, der den ene i ekteskapet er et etnisk norsk. I tillegg til disse kommer en stor gruppe arbeidsinnvandrere med små barn.

Ved Marienlyst helsestasjon er det ansatt helsesøstre i 740 % stilling (fordelt på 10 helsesøstre), helsestasjonslege i 115 % stilling (fordelt på 3 leger) og merkantilt personell i 150 % stilling (fordelt på 2). Marienlyst helsestasjon får bistand av 2 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale, 40% stilling. Barn med særskilte behov blir henvist til kommunal fysioterapeut. Marienlyst har også jordmor i 100 % stilling.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 10.07.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt ved dette tilsynet.

Åpningsmøte ble avholdt 14.10.13.

Intervjuer: Det ble foretatt 10 intervjuer.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Marienlyst helsestasjon.

Sluttmøte ble avholdt 15.10.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet var avgrenset til følgende forhold:

 • om kommunen sikrer barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer
 • om k01mnunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten arbeider gjennom kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik, men det ble gitt en merknad.

Merknad:

Marienlyst helsestasjon har en utfordring hva gjelder å fortsatt sikre at alle barn i aldersgruppen 0-6 år får forsvarlige helsekontroller.

Aktuelle myndighetskrav:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd m.1, § 3-3 og § 4-1, jf. Helsepersonelloven § 4 og Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Etter at Veilederen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1154) ble utgitt, er det kommet en rekke nye og oppdaterte nasjonale retningslinjer og satsningsområder som er knyttet til helseundersøkelsene. Helsestasjonene har dermed fått nye oppgaver som skal innarbeides og implementeres.
 • Det fremkom at det er en utfordring å tilpasse bemanningen slik at man både kan følge opp de enkelte barn og deres familier på forsvarlig måte, samtidig som det skal settes av tid til faglige oppdatering og implementering av nye satsningsområder.
 • Det fremkom ved tilsynet at stillingsandel for helsesøstre ligger under Helsedirektoratets anbefalte minstenorm. i
 • Stillingsandelen for lege ligger på grensen av den anbefalte minstenorm.
 • Fysioterapeut inngår ikke rutinemessig i helsestasjonens program for 1 helseundersøkelser. Lege henviser til fysioterapeut når det er gjort obervasjoner av helsesøster og/eller lege.
 • Marienlyst helsestasjon har ikke et helsekontrollprogram som fullt ut samsvarer med de nasjonale retningslinjene. r
 • Helsestasjonen gjennomfører ikke rutinemessig 4, 10 og 17/18 måneders undersøkelsene.
 • Helsestasjonen har ikke helsesøster på 6 ukers-, toårs- og skolestartsundersøkelsen (5 år). På disse kontrollene er det kun lege. Det er imidlertid lagt inn en 6- 8 ukers kontroll med helsesøster, og det er lagt inn en målrettet 2 1/2 års undersøkelse. Helsesøsters undersøkelse ved 4 års kontrollen er utvidet med en halv time.
 • Foresatte tilbys gruppekonsultasjoner (5 barn i gruppen). I tilknytning til gruppene tilbys individuell samtale. Det fremkom at det varierer hvor lang tid som kan benyttes til samtalene. Grupper tilbys rutinemessig 7 ganger frem til og med ettårs alder.
 • Gruppekonsultasjoner er et tilbud til de som snakker/forstår norsk. De er ikke alternative gruppetilbud til personer som er i behov av tolk.
 • Det er etablert et avviksregistrerings-, avviksrapporterings- og avvikskorrigeringssystem. Tilsynet viste imidlertid at det i liten grad et i bruk. Ansatte synes ikke å ha en omforent oppfatning av hva som skal anses som et avvik og rapporteres. Enkelthendelser tas imidlertid opp og rapporteres muntlig.

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.84 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 17.07.92 nr. 100 om barnevernstjenester
 • Lov av 02.07.99 nr. 64 om helsepersonell
 • Lov av 02.07.99 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24.06.11 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Forskrift av 23.11.83 nr. 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 21.12.00 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20.12.02 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 03.04.03 nr. 450 om kommunenes helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Forskrift av 09.11.12. nr. 1045 om virksomhetsovergripende pasientjournal i formalisert arbeidsfellesskap

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding/Rapport 2012 for helsetjenesten.
 • Felles årsmelding for Senter for oppvekst med kort omtale av helsestasjonene.
 • Helsestasjonsprogram for Drammen kommune med rutiner m.v.
 • Organisasjonskart for kommunen og virksomheten.
 • Navn på ledere og delegasjonsreglement for kommunen.
 • Oversikt over personell ved helsestasjonene.
 • Retningslinjer for helseundersøkelser av barn 0-6 år.
 • Rutiner for kostholdsveiledning og oppfølging av barn / foreldre ved risiko for feilernæring.
 • Brosjyre for tolketjeneste.
 • Opplysninger om personer bosatt i kommunen med fremmedspråklig bakgrunn.
 • Brukerundersøkelse fra 2011.
 • Retningslinjer for samarbeid med andre deltjenester og spesialisthelsetjenesten.

Dokumenter som omhandler arbeid med individuell plan.

 • Dokument som omhandler overgang mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Dokument vedrørende virksomhetens systematiske gjennomgang av drift og resultat.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Stikkprøver på 45 pasientjournaler ble gjennomgått.
 • Oversikt over elektronisk Internkontrollsystem med prosedyrer.
 • Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:
 • Brev av 10.07.13 fra Fylkesmannen til Drammen kommune med varsel om tilsyn
 • Brev av 30.08.13 fra Drammen kommune til Fylkesmannen med dokumenter som kunne belyse de tema tilsynet var avgrenset til.
 • Brev av 25.09.13 fra Fylkesmannen til Drammen kommune med bl.a. program for tilsynsbesøket.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Randi Hågård Bakke

Helsesøster

X

X

X

Ingvild Martinsen

Helsesøster

X

X

X

Beate-Kristin Strømsvik

Enhetsleder

X

X

X

Mette Halvorsen

Fysioterapeut

X

X

X

Tove Bråten

Helsesøster

X

X

X

Merete Qvale

Avdelingsleder helsestasj anene

X

X

X

Siri Myhre Haug

Virksomhetsleder Senter for oppvekst

X

X

X

Shaza Omran

Helsestasjonslege

 

X

 

Karin Blom Snersrud

Helsesøster

 

X

 

Merethe Taang Larsen

Teamleder Habiliteringstjenesten

X

X

 

Bjørg Engedahl

Plasstilitsvalgt NSF

X

 

X

Hjørdis Margrethe Trolsrud

Avdelingsleder Habiliteringstjenesten

   

X

Tore Isaksen

Utdanningsdirektør

 

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
seniorrådgiver revisjonsleder Ellisiv Hegna, seniorrådgiver Marianne H. Hillestad, seniorrådgiver Marit Engen og rådgiver Anna M. Mech (revisorer).
Rådgiver Jan Gabriel Gabriel, Statens helsetilsyn, deltok som observatør.

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk etter tilsynsrapporter

Søk