Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra 01.01.12 er det Fylkesmannen (tidligere Helsetilsynet i fylket) som skal føre tilsyn med alle virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten og alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester. Dette er hjemlet i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven). Fra samme tidspunkt er Fylkesmannen også rett klageinstans for alle saker etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Fylkesmannen viser til varselbrev av 10.09.12, der vi ba om å få tilsendt saker som gjelder korttidsopphold og avlastning for hjemmeboende eldre over 67 år. Vi fikk oversendt til sammen 21 saker fra Nes kommune.

Tilsynsteamet har vært seniorrådgiver Wenche Jensen (revisjonsleder) og rådgiver Anna Mech.

Tilsynets formål og tema

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen ivaretar behovet for tjenester overfor gruppen hjemmeboende eldre i form av korttidsopphold og avlastning. Tilsynet er gjennomført som en stikkprøvekontroll hvor følgende områder er undersøkt:

 • Om kommunen har utredet saken slik forvaltningsloven §§ 16 og 17 krever før vedtak i saken blir truffet. Formålet med utredningsplikten er å bidra til at vedtak blir truffet på riktig grunnlag og å motvirke at utilstrekkelige eller gale opplysninger blir lagt til grunn.
 • Om kommunen ivaretar kravet til individuell vurdering og brukermedvirkning i saksbehandlingen jf. forvaltningsloven kapittel IV og IV og sosialtjenesteloven § 8-1. Vurderingen skal bygge på de opplysninger som er innhentet i forbindelse med utredningen. Tilsynsteamet har undersøkt hvordan dette kommer til uttrykk i vedtakene.
 • Om vedtaket er fattet i overensstemmelse med kravene i forvaltningsloven kapittel V. Fylkesmannen har undersøkt om vedtakene er begrunnet og om begrunnelsen er tilstrekkelig for at søker skal kunne forstå hvilke tjenester som er innvilget. Vi har også sett på om avslag er begrunnet på en slik måte at søker kan vurdere om det er grunnlag for å klage.

Sakene vi mottok fra Nes kommune er vedtak fattet i perioden 2011 og 2012. Vi mottok ingen vedtak om avslag på avlastning, fem vedtak der avlastning er innvilget, ett vedtak der korttidsopphold er avslått og femten vedtak om innvilget korttidsopphold.

Funn

På bakgrunn av stikkprøvekontrollen har Fylkesmannen ikke funnet grunn til å gi avvik. Fylkesmannen har imidlertid funnet grunn til å gi følgende merknader:

Merknad 1:

 • Delegasjonsreglementet er ikke fullstendig oppdatert med nytt lovverk.

Merknad 2:

 • Av metodebeskrivelse for «tildeling av rehabiliteringsopphold i sykehjem» fremkommer det at oppholdet skal gis med tre uker til tre måneds varlighet. Av metodebeskrivelse for «avlastningsopphold i sykehjem» fremkommer det at oppholdet skal gis med inntil to ukers varighet.
 • Fylkesmannen bemerker at både avlastningsopphold og rehabiliteringsopphold skal gis etter en individuell vurdering. En rutine som innebærer at opphold innvilges for en standardisert periode vil kunne regnes som avvik fra gjeldende regelverk, dersom rutinen blir praktisert. Fylkesmannen har imidlertid ikke funnet at dette har blitt gjort i de vedtak vi har fått oversendt.
 • Fylkesmannen bemerker at vi, i noen vedtak, også fant at det ble gitt avlastning der det kunne ha blitt innvilget korttidsopphold. Avlastning er hjelp til omsorgsyter mens korttidsopphold er helsehjelp til den omsorgstrengende etter helse- og omsorgstjenesteloven. Å innvilge avlasting istedenfor korttidsopphold regnes imidlertid ikke som brudd på gjeldende regelverk.

Regelverk

Lovverk som er relevant for tilsynet:

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.6.11
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.11 nr.1349
 • Forskrift av 20. desember 2002, nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Konklusjon

I foreløpig rapport av 21.01.13 fikk kommunen frist for å komme med tilbakemelding innen 04.02.13. Fylkesmannen har ikke mottatt tilbakemeldinger. Fylkesmannen avslutter etter dette tilsynet.

Ketil Kongelstad
fylkeslege

Anna Mech
rådgiver